Zapytaj o dotację
Ochrona środowiska

Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin, likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in.: rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą, wprowadzanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych, lub powstawanie odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców w przemyśle wydobywczym czy uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji lub pożyczki, bądź w formie dotacji i pożyczki (instrument łączony)
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
08.07.2019
Start składania wniosków
15.07.2019
Koniec składania wniosków
30.12.2026

Kto może ubiegać się o wsparcie i w jakiej formie?

1) dotacja (tylko dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa):
a) podmioty, dla których finansowanie zadań ze środków budżetu państwa jest wskazane w ustawach dotyczących górnictwa i których działalność regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
b) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
c) jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie.
d) podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa.

2) dotacja i pożyczka (instrument łączony):
przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego;
3) pożyczka:
przedsiębiorcy, tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego;

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu

1) Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych, zdewastowanych działalnością wydobywczą.
2) Budowa nowych, modernizacja, lub rozbudowa instalacji:
- ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia lub przeróbki surowców;
- umożliwiających odzysk odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców;
- umożliwiających zagospodarowanie kopalin towarzyszących, odpadów lub wód przemysłowych.
3) Budowa nowych, modernizacja, lub rozbudowa instalacji ograniczających emisję gazów. cieplarnianych lub szkodliwych substancji do środowiska, w tym emisji gazów z silników maszyn górniczych.
4) Ochrona powierzchni ziemi, zasobów wód przed skutkami eksploatacji podziemnej lub otworowej między innymi poprzez podsadzanie, wypełnianie pustek poeksploatacyjnych, wzmacnianie filarów, lokowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych lub likwidację pustek podpowierzchniowych powstałych w następstwie eksploatacji górniczej.
5) Ujmowanie, odprowadzanie lub uzdatnianie wód kopalnianych, w tym wód zasolonych lub wprowadzanie technologii ograniczających wpływ wód kopalnianych na środowisko.
6) Redukcja emisji hałasu.
7) Badania, prace dla ochrony środowiska w górnictwie.

Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji do 30 % kosztów kwalifikowanych, dla beneficjentów określonych w ust. 7.4.2 tj. przedsiębiorców. Dotacja udzielana jest wyłącznie z pożyczką (instrument łączony)
2) dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych

Suma udzielonego dofinansowania w formie zwrotnej i bezzwrotnej, nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania

1) dofinansowanie w formie dotacji:

a) w przypadku, gdy jedno przedsięwzięcie jest realizowane zarówno w ramach umowy pożyczki jak i dotacji – dotacja może zostać wypłacona po wypłacie wszystkich transz pożyczki. Płatność końcowa, stanowiąca 5% kwoty udzielonego łącznego dofinansowania (w formie dotacji i pożyczki) jest dokonywana wyłącznie z dotacji.
b) w przypadku przedsiębiorców dotacja jest udzielana łącznie z pożyczką. Kwota dotacji nie może przekroczyć 50 % kwoty pożyczki z NFOŚiGW.

2) dofinansowanie w formie pożyczek:

a) Oprocentowanie pożyczki:
a. na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6),
lub
b. na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie WIBOR 3M lecz nie mniej niż 2% w skali roku.
b) Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.
c) Okres finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat. Okres finansowania jest liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
d)Okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
e) wypłata transz pożyczki może nastąpić wyłącznie w formie refundacji,
f) pożyczka na warunkach preferencyjnych może być częściowo umorzona na warunkach określonych w Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
g) nie podlega umorzeniu pożyczka udzielona na warunkach rynkowych oraz pożyczka na przedsięwzięcie, na które udzielono również dotacji ze środków NFOŚiGW.
h) przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki na warunkach rynkowych może być rozpoczęte przez dniem złożenia wniosku.

Inne informacje

Wnioskodawca powinien posiadać projekt, na podstawie którego będą rozpoczynane lub wykonywane prace/roboty na etapie składania wniosku, z wyłączeniem projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (KPO A1.4.1)

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
Zależna od rodzaju inwestycji i statusu beneficjenta
Wsparcie jest kierowane do producentów chmielu na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu na konstrukcje wolne od kreozotu (tj. słupy kompozytowe lub betonowe). Dofinansowanie może być udzielone plantatorom będącym osobami fizycznymi oraz podmiotom o statusie mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (1.1)

Nabór do 12.04.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Instalacje gospodarowania odpadami – Racjonalna gospodarka odpadami (2.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 101 dni
Wielkość dotacji
Zależne od rodzaju projektu
Celem konkursu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas