Innowacje

Bony na innowacje dla MŚP - FE dla Małopolski (1.2)

Bony na innowacje dla MŚP - FE dla Małopolski (1.2) to działanie, które obejmuje wsparciem zakup przez MŚP usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych, związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego (lub ich połączenia), który różni się znacząco od wcześniejszych produktów lub procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który zostanie wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 30 października.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
255 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
30.10.2023
Koniec składania wniosków
08.01.2024

W ramach konkursu wspierane będą MŚP planujące zakup usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. W ramach dotacji przewidziano cztery nabory wniosków.

Pierwszy nabór wystartuje w 30 października 2023 r. a skończy się 8 stycznia 2024 r.

Kolejne nabory przewidziane są na I kw. 2025 r., I kw. 2026 r. oraz I kw. 2027 roku.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego.

Podmioty kwalifikowalne do świadczenia usług w ramach bonów na innowacje to:

 • jednostki naukowe (uczelnie, Polska Akademia Nauk oraz instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Łukasiewicz);
 • akredytowane ośrodki innowacji tj. podmiot lub konsorcjum podmiotów działające na rzecz innowacyjności, które uzyskały akredytację ministra właściwego do spraw gospodarki w ramach systemu akredytacji ośrodków innowacji uruchomionego na potrzeby perspektywy finansowej 2021-2027;
 • przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego;
 • jednostki uprawnione do oceny zgodności wyrobów;
 • kancelarie patentowe.

Podmiotami uprawnionymi doświadczenia usług są również konsorcja wyżej wymienionych podmiotów.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Bony na innowacje dla MŚP

Typ projektu obejmuje przedsięwzięcia realizowane w formule bonów na innowacje, stanowiących element systemu zachęt do podejmowania działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które służą jednocześnie usprawnieniu transferu wiedzy i lepszemu wykorzystaniu potencjału publicznego sektora B+R, a także proinnowacyjnego otoczenia biznesu.

Wsparcie przeznaczone jest na zakup przez MŚP usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych, związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego (lub ich połączenia), który różni się znacząco od wcześniejszych produktów lub procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który zostanie wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo. !Ważne jest, że usługi proinnowacyjne to element uzupełniający usługi B+R. Projekt musi obejmować zakup usług badawczo-rozwojowych.

Dofinansowanie mogą uzyskać usługi służące zwiększeniu podaży innowacji produktowych lub innowacji w procesach biznesowych w skali danego przedsiębiorstwa, które wspierają:

 • transformację gospodarki w kierunku przemysłów 4.0, rozumianą jako proces polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych lub
 • realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej, stanowiących ekoinnowacje rozumiane jako innowacje, których wdrożenie wiąże się z korzyściami dla środowiska naturalnego, poprzez zapobieganie negatywnemu wpływowi na środowisko, ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko lub optymalizację wykorzystywanych zasobów.

Jeżeli w projekcie przedmiotem dofinansowania będzie innowacja produktowa lub w procesie biznesowym nie wpisująca się zakres obszaru wsparcia wymienionego wyżej, w takim przypadku Wnioskodawca będzie musiał przedstawić uzasadnienie celowości realizacji danej usługi w kontekście zapotrzebowania na planowane rezultaty projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach Bony na innowacje dla MŚP – FE dla Małopolski (1.2)

Usługi kwalifikowalne w zakresie usług badawczo-rozwojowych obejmują:

 • prowadzenie badań, testów i doświadczeń, w tym opracowywanie prototypów, demonstracje, projekty pilotażowe, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.

Jako element uzupełniający usługi proinnowacyjne obejmują usługi kwalifikowalne takie jak:

 • wykonanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, bądź też wykonanie projektu inżynierskiego,
 • zaawansowane badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe, oparte na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu,
 • ocenę zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku, obejmującą badanie, sprawdzenie zgodności z wymaganiami lub certyfikację, prowadzoną na zasadach i przez jednostki oceniające zgodność,
 • usługi związane z ochroną własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych, z wyłączeniem usług dotyczących:
  • zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski,
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, tj. sytuacji, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Charakter wsparcia

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji i realizowane w systemie popytowym, co oznacza, że jest ono kierowane bezpośrednio do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy samodzielnie wybierają wykonawcę usług. Wsparcie będzie ukierunkowane jest na przedsięwzięcia zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją.

Ile można zyskać?

Wsparcie w ramach działania jest kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis

Budżet dla pierwszego naboru wynosi 8 888 400 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania
85%
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych
300 000 PLN

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.3)

Nabór do 20.05.2024
Pozostało 30 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas