Badania i rozwój

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R - Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw - FE dla Lubelskiego (1.3)

Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
3 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
25.04.2023
Start składania wniosków
28.04.2023
Koniec składania wniosków
12.06.2023

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa i ich konsorcja zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Nabór rozpocznie się 28.04.2023 r. i skończy się 12.06.2023 r.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Konsorcja przedsiębiorstw (liderem konsorcjum musi być MŚP), Konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi (liderem konsorcjum musi być MŚP)

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw (w tym z organizacjami badawczymi) prowadzące działalność na terenie woj. Lubelskiego. Duże przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem pod warunkiem gdy inwestycja będzie się wiązać ze współpracą z MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe) oraz w przypadku MŚP również na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej (komponent wdrożeniowy). Wdrożenie wyników prac B+R jest obligatoryjne i badane na etapie oceny projektu (pod kątem m. in. wykonalności projektu oraz uzasadnienia dla wdrożenia).

Dofinansowaniem zostaną objęte:

 • działania badawcze i innowacyjne, w tym tworzenie sieci kontaktów,
 • inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
 • inwestycje w wartości niematerialne i prawne bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Każdy z projektów musi zawierać komponent B+R oraz komponent wdrożeniowy. Z czego:

 • Komponent B+R – może obejmować 2 etapy, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe. Moduł prac badawczo-rozwojowych musi zakończyć się przed rozpoczęciem modułu wdrożeniowego.
 • Komponent wdrożeniowy:
  • może obejmować 2 etap, prace przedwdrożeniowe i prace wdrożeniowe lub wyłącznie prace wdrożeniowe,
  • może być realizowany wyłącznie przez MŚP lub w przypadku projektów partnerskich przez MŚP będące liderem konsorcjum,
  • musi stanowić mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie,
  • uzyskanie wsparcia na komponent wdrożeniowy warunkowane będzie pomyślnym zakończeniem fazy badawczo-rozwojowej realizowanego projektu,
  • musi obejmować inwestycję związaną z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R (opracowanych w ramach komponentu B+R) do działalności wnioskodawcy (przedsiębiorstwa z sektora MŚP, a w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie przedsiębiorstwa z sektora MŚP będącego liderem konsorcjum). Za bezpośrednie wdrożenie nie uznaje się, na potrzeby przedmiotowego naboru, sprzedaży wyników prac B+R, powstałych po zrealizowaniu komponentu B+R oraz sprzedaży licencji do tych wyników podmiotom trzecim.

Projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej/procesowej, co najmniej w skali regionalnej.

Wydatki kwalifikowane w ramach dotacji

KOMPONENT B+R

KOSZTY BEZPOŚREDNIE1. Personel projektu (koszty wynagrodzenia)
2. Usługi zewnętrzne
:
– Nabycie ekspertyz, analiz, badań i usług doradczych (mogą stanowić max. 40% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach komponentu B+R).
– Najem, dzierżawa i leasing aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych.
– Najem lub dzierżawa powierzchni laboratoryjnej z wyposażeniem, wykorzystywanej przez personel projektu, w celu prowadzenia badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych.
3. Amortyzacja;
– Amortyzacja nieruchomości (dotyczy wyłącznie budynków i lokali), kwalifikowalne są koszty amortyzacji nieruchomości budynkowych i lokalowych, będących własnością wnioskodawcy lub partnera (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie), w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach komponentu B+R projektu.
– Amortyzacja aparatury naukowo-badawczej, kwalifikowalne są koszty amortyzacji urządzeń i aparatury naukowo-badawczej, będących własnością wnioskodawcy lub partnera (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie), w zakresie i przez okres, w jakim będą one wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych i/lub
prac rozwojowych realizowanych w ramach komponentu B+R projektu.
– Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, będących własnością wnioskodawcy lub partnera (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie), w zakresie i przez okres, w jakim będą one wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach komponentu B+R projektu.
4. Nieruchomości, kwalifikowalna jest wyłącznie dzierżawa gruntów (tylko raty czynszu dzierżawnego), wyłącznie w części kosztów, która odpowiada proporcji wykorzystania gruntów w celu realizacji badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w ramach komponentu B+R projektu i wyłącznie przez okres realizacji tych prac.
5. Dostawy (inne niż środki trwałe), kwalifikowalne są koszty zakupu i dostaw materiałów używanych bezpośrednio do prac B+R, wyposażenia laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym, elementów służących do budowy, utrzymania linii technologicznych, czy instalacji doświadczalnych (mogą stanowić max. 30% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach komponentu B+R).
6. Podatki i opłaty, kwalifikowalne są opłaty związane z dopuszczeniem do badań, np. koszty uzyskania zgody, pozytywnej opinii lub pozwolenia (zezwolenia) właściwej komisji bioetycznej, etycznej lub właściwego organu na prowadzenie w ramach projektu badań.
KOSZTY POŚREDNIEKoszty pośrednie objęte są uproszczoną metodą rozliczania wydatków – stawką ryczałtową w wysokości 7%, liczoną od kosztów bezpośrednich ponoszonych w ramach komponentu B+R projektu. Kwalifikowalne są:
a) koszty koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń,
b) koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownika jednostki),
c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania jednostki,
d) koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),
e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego,
g) odpisy amortyzacje, koszty najmu lub zakupu aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), używanych na potrzeby osób, o których mowa w punkcie a – d,
h) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
i) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,
j) koszty usług powielania dokumentów,
k) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
l) koszty ochrony,
m) koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń,
n) opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych).

KOMPONENT WDROŻENIOWY

KOSZTY PRZEDWROŻENIOWEPrace przedwdrożeniowe należy ujmować w kategorii wydatków „usługi zewnętrzne” i oznaczają one działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej. Łączna kwota kosztów prac przedwdrożeniowych, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, może stanowić max. 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Koszty kwalifikowalne:
a) zlecenie opracowania dokumentacji wdrożeniowej, w tym analizę potencjału rynkowego i wycenę praw własności przemysłowej;
b) usługi rzecznika patentowego;
c) koszt tłumaczenia dokumentów związanych ze zgłoszeniem patentowym, jeżeli w wyniku realizacji projektu zaplanowano dokonanie zgłoszenia patentowego;
d) zlecenie przeprowadzenia dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wyników prac B+R do potrzeb jego wdrożenia;
e) certyfikacja.
KOSZTY WDROŻENIOWE1. Nieruchomości
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych dotyczących nieruchomości w komponencie wdrożeniowym może stanowić max. 10% wartości łącznych kosztów kwalifikowalnych komponentu wdrożeniowego (po wyłączeniu kosztu kwalifikowalnego nieruchomości), a w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%. Kwalifikowalne są:
– nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu,
– nabycia gruntów,
– nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych oraz budynków usługowo-mieszkalnych).
2. Roboty budowlane
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących materiałów i robót budowlanych (wraz z kosztami ujętymi w kategorii „Nieruchomości” w komponencie wdrożeniowym – jeżeli występują w projekcie) może stanowić max. 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych komponentu
wdrożeniowego.
3. Środki trwałe/Dostawy
– Nowe środki trwałe (kwalifikowalny jest zakup nowych środków trwałych oraz ulepszenia w środkach trwałych, jeżeli stanowią nakłady inwestycyjne, a środek trwały jest włączany do ewidencji środków trwałych i amortyzowany).
– Używane środki trwałe.
4. Wartości niematerialne i prawne

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 16 000 000,00 EUR czyli ok. 75,4 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 3 000 000 PLN

StatusBadania przemysłoweBadania przemysłowe
(z premią)
Eksperymentalne
prace rozwojowe
Eksperymentalne
prace rozwojowe
(z premią)
Prace przed-
wdrożeniowe
Prace wdrożeniowe
MIKRO70%80%45%60%70%70%
MAŁE70%80%45%60%70%70%
ŚREDNIE60%75%35%50%60%60%
DUŻE50%65%25%40%

W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć intensywność pomocy o 15 punktów procentowych (w stosunku do podstawowej intensywności pomocy, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku mikro i małego przedsiębiorstwa) o tzw. premię, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • projekt zakłada efektywną współpracę,
 • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Wsparcie w zakresie prac przedwdrożeniowych oraz kosztów związanych z urządzeniami i infrastrukturą do produkcji energii na potrzeby własne stanowi pomoc de minimis.

W ramach projektu dopuszczalny jest zakup urządzeń i infrastruktury do produkcji energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby własne przedsiębiorstwa (np. jako element budowanej hali w celu uruchomienia produkcji w wyniku wdrożenia), który będzie objęty pomocą de minimis, jeżeli ww. urządzenia i infrastruktura są niezbędne do realizacji wdrożenia wyników prac B+R, a produkowana energia będzie przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne.

Dodatkowe informacje

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Wsparciem objęte będą wyłącznie przedsięwzięcia realizowane w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubelskiego.

Wnioskodawcy, muszą uzasadnić, w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów Działania, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 118 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 16.08.2023
Pozostało 69 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury B+R – Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.2)

Nabór do 18.08.2023
Pozostało 71 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na inwestycje w zakresie infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą oraz wartości niematerialne i prawne bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Nabór startuje 30.06.2023 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas