Badania i rozwój

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R - Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw - FE dla Lubelskiego (1.3)

Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
4 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
31.01.2024
Start składania wniosków
28.04.2023
14.02.2024
Koniec składania wniosków
12.06.2023
30.04.2024
Pokaż kolejne terminy

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa i ich konsorcja zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

II nabór: 14 lutego 2024 r. – 30 kwietnia 2024 r.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Konsorcja przedsiębiorstw (liderem konsorcjum musi być MŚP), Konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi (liderem konsorcjum musi być MŚP)

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw (w tym z organizacjami badawczymi) prowadzące działalność na terenie woj. Lubelskiego. Duże przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem pod warunkiem gdy inwestycja będzie się wiązać ze współpracą z MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów (badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe) oraz w przypadku MŚP również na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej (komponent wdrożeniowy). Wdrożenie wyników prac B+R jest obligatoryjne i badane na etapie oceny projektu (pod kątem m. in. wykonalności projektu oraz uzasadnienia dla wdrożenia).

Dofinansowaniem zostaną objęte:

 • działania badawcze i innowacyjne, w tym tworzenie sieci kontaktów,
 • inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą, bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi,
 • inwestycje w wartości niematerialne i prawne bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Każdy z projektów musi zawierać komponent B+R oraz komponent wdrożeniowy. Z czego:

 • Komponent B+R – może obejmować 2 etapy, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe. Moduł prac badawczo-rozwojowych musi zakończyć się przed rozpoczęciem modułu wdrożeniowego.
 • Komponent wdrożeniowy:
  • może obejmować 2 etap, prace przedwdrożeniowe i prace wdrożeniowe lub wyłącznie prace wdrożeniowe,
  • może być realizowany wyłącznie przez MŚP lub w przypadku projektów partnerskich przez MŚP będące liderem konsorcjum,
  • musi stanowić mniej niż 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie,
  • uzyskanie wsparcia na komponent wdrożeniowy warunkowane będzie pomyślnym zakończeniem fazy badawczo-rozwojowej realizowanego projektu,
  • musi obejmować inwestycję związaną z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R (opracowanych w ramach komponentu B+R) do działalności wnioskodawcy (przedsiębiorstwa z sektora MŚP, a w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie przedsiębiorstwa z sektora MŚP będącego liderem konsorcjum). Za bezpośrednie wdrożenie nie uznaje się, na potrzeby przedmiotowego naboru, sprzedaży wyników prac B+R, powstałych po zrealizowaniu komponentu B+R oraz sprzedaży licencji do tych wyników podmiotom trzecim.

Projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej/procesowej, co najmniej w skali regionalnej.

Wydatki kwalifikowane w ramach dotacji

KOMPONENT B+R

KOSZTY BEZPOŚREDNIE1. Personel projektu (koszty wynagrodzenia)
2. Usługi zewnętrzne
:
– Ekspertyzy, analizy, badania i usługi doradcze:
nabycie usług w zakresie przeprowadzenia ekspertyz;
nabycie usług w zakresie przeprowadzenia analiz;
nabycie usług w zakresie przeprowadzenia badań;
nabycie usług doradczych.
Łączna kwota kosztów ekspertyz, analiz, badań i usług doradczych, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekroczyć 30% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach komponentu B+R w projekcie.
– Usługi w zakresie prowadzenia prac B+R
W ramach kategorii kwalifikowalne są zamówienia w zakresie usług, których przedmiotem jest bezpośrednie prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w projekcie, przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia.
– Najem, dzierżawa i leasing aparatury naukowo-badawczej
– Najem i dzierżawa powierzchni laboratoryjnej z wyposażeniem
– Opłaty związane z dopuszczeniem do badań
– Pomocnicze usługi obce
W ramach kategorii kwalifikowalne są pomocnicze usługi zewnętrzne, niezbędne do bezpośredniego przeprowadzenia badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, które nie wpisują się definicję usług zewnętrznych w ramach innych kategorii kosztów np. usługi transportowe niezbędne do prawidłowej realizacji badań.
3. Amortyzacja;
– Amortyzacja nieruchomości (dotyczy wyłącznie budynków i lokali), kwalifikowalne są koszty amortyzacji nieruchomości budynkowych i lokalowych, będących własnością wnioskodawcy lub partnera (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie), w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach komponentu B+R projektu.
– Amortyzacja aparatury naukowo-badawczej, kwalifikowalne są koszty amortyzacji urządzeń i aparatury naukowo-badawczej, będących własnością wnioskodawcy lub partnera (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie), w zakresie i przez okres, w jakim będą one wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych i/lub
prac rozwojowych realizowanych w ramach komponentu B+R projektu.
– Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych, będących własnością wnioskodawcy lub partnera (jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie), w zakresie i przez okres, w jakim będą one wykorzystywane na potrzeby realizacji badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych w ramach komponentu B+R projektu.
4. Nieruchomości, kwalifikowalna jest wyłącznie dzierżawa gruntów (tylko raty czynszu dzierżawnego), wyłącznie w części kosztów, która odpowiada proporcji wykorzystania gruntów w celu realizacji badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych w ramach komponentu B+R projektu i wyłącznie przez okres realizacji tych prac.
5. Dostawy (inne niż środki trwałe) (mogą stanowić max. 30% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych w ramach komponentu B+R).
– zakup i dostawa materiałów i środków eksploatacyjnych używanych bezpośrednio do prac B+R np. surowców, półproduktów, odczynników;
– zakup i dostawa wyposażenia laboratoryjnego, który nie spełnia wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości i nie podlega amortyzacji, używanych bezpośrednio do prac B+R;
– koszty eksploatacji aparatury naukowo-badawczej;
– licencje, subskrypcje, itp., które nie spełniają wymogu wartości niematerialnej i prawnej zgodnie z ustawą o rachunkowości i nie podlegają amortyzacji, używane bezpośrednio do prac B+R (np. licencje na okres krótszy niż rok);
– zakup i dostawa elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
– koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji, w jakiej są wykorzystywane w komponencie B+R projektu.
KOSZTY POŚREDNIEKoszty pośrednie objęte są uproszczoną metodą rozliczania wydatków – stawką ryczałtową w wysokości 7%, liczoną od kosztów bezpośrednich ponoszonych w ramach komponentu B+R projektu. Kwalifikowalne są:
a) koszty koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń,
b) koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownika jednostki),
c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień),
d) koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),
e) odpisy amortyzacje, koszty najmu lub zakupu aktywów, używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a – d,
f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego,
g) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne), h) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
i) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich, powielania dokumentów, ochrony
j) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
k) koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń,
l) opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych

KOMPONENT WDROŻENIOWY

KOSZTY PRZEDWROŻENIOWEKoszty kwalifikowalne prac przedwdrożeniowych w ramach komponentu wdrożeniowego mogą być ponoszone przez wnioskodawcę, a w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie przez wszystkich partnerów w projekcie. Prace przedwdrożeniowe oznaczają działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej. Prace przedwdrożeniowe muszą być ściśle związane z realizowanym komponentem B+R oraz niezbędne do bezpośredniego wdrożenia w działalności wnioskodawcy wyników prac z komponentu B+R. Łączna kwota kosztów prac przedwdrożeniowych, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekroczyć 15% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Koszty kwalifikowalne:
– zlecenie opracowania dokumentacji wdrożeniowej,
– usługi zewnętrzne w zakresie analiz i badań rynku pod kątem wdrożenia,
– usługi w zakresie wyceny praw własności intelektualnej;
– kosztów usług zawodowego pełnomocnika, obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej;
– koszty opłat urzędowych związanych z uzyskaniem lub obroną patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
– koszt tłumaczenia dokumentów związanych ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, jeżeli w wyniku realizacji projektu zaplanowano takie działania oraz koszty prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
– zlecenie przeprowadzenia dodatkowych testów i/lub usług w zakresie dostosowania wyników prac B+R do potrzeb jego wdrożenia;
– usługi i opłaty związane z certyfikacją.
KOSZTY WDROŻENIOWE1. Nieruchomości
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych dotyczących nieruchomości w komponencie wdrożeniowym może stanowić max. 10% wartości łącznych kosztów kwalifikowalnych komponentu wdrożeniowego (po wyłączeniu kosztu kwalifikowalnego nieruchomości), a w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%. Kwalifikowalne są:
– nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu,
– nabycia gruntów,
– nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej (z wyłączeniem nieruchomości mieszkalnych oraz budynków usługowo-mieszkalnych).
2. Roboty budowlane
Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych dotyczących materiałów i robót budowlanych (wraz z kosztami ujętymi w kategorii „Nieruchomości” w komponencie wdrożeniowym – jeżeli występują w projekcie) może stanowić max. 40% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych komponentu
wdrożeniowego.
3. Środki trwałe/Dostawy
– Nowe środki trwałe (kwalifikowalny jest zakup nowych środków trwałych oraz ulepszenia w środkach trwałych, jeżeli stanowią nakłady inwestycyjne, a środek trwały jest włączany do ewidencji środków trwałych i amortyzowany).
– Używane środki trwałe, kwalifikowalny jest zakup używanych środków trwałych, wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego, jeżeli używany środek trwały będzie włączany do ewidencji środków trwałych i amortyzowany.
4. Wartości niematerialne i prawne
W szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 108 387 500 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 4 000 000 PLN

StatusBadania przemysłoweBadania przemysłowe
(z premią)
Eksperymentalne
prace rozwojowe
Eksperymentalne
prace rozwojowe
(z premią)
Prace przed-
wdrożeniowe
Prace wdrożeniowe
MIKRO70%80%45%60%70%70%
MAŁE70%80%45%60%70%70%
ŚREDNIE60%75%35%50%60%60%
DUŻE50%65%25%40%

Wsparcie w zakresie prac przedwdrożeniowych oraz kosztów związanych z urządzeniami i infrastrukturą do produkcji energii na potrzeby własne stanowi pomoc de minimis.

Wsparcie w ramach naboru jest udzielana w formie dotacji, przy czym wsparcie wydatków w zakresie komponentu wdrożeniowego jest udzielane w formie dotacji warunkowej.

Część bezzwrotnaCzęść zwrotna
mikro i małe przedsiębiorstwa: 50%
średnie przedsiębiorstwa: 40%
mikro i małe przedsiębiorstwa: 50%
średnie przedsiębiorstwa: 60%

Kwota dotacji warunkowej do zwrotu obliczana jest na podstawie sumy przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji komponentu wdrożeniowego w okresie referencyjnym wynoszącym 3 lata (zgodnie z wartością wskaźnika rezultatu PLRR033 „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/usług”).

Wkład własny

Ponadto, wkład własny w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych objętych dofinansowaniem w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (prace wdrożeniowe) musi obejmować co najmniej 25% środków, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania w formie środków finansowych wolnych od publicznego wsparcia, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Wsparciem objęte będą wyłącznie przedsięwzięcia realizowane w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubelskiego.

Wnioskodawcy, muszą uzasadnić, w jaki sposób projekt przyczyni się do realizacji celów Działania, Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego.

Dokumentacja dotacji Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Poniżej zamieściliśmy link do całości dokumentacji konkursowej dla II naboru.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 14.06.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 21.06.2024
Pozostało 29 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas