Dotacje UE w 艣wi臋tokrzyskie

Wojew贸dztwo 艣wi臋tokrzyskie na realizacj臋 programu regionalnego 2021-2027 otrzyma艂o 1,46 mld euro. Poza programem regionalnym firmy z tego regionu b臋d膮 mog艂y korzysta膰 ze 艣rodk贸w z Krajowego Planu Odbudowy i Zwi臋kszania Odporno艣ci (KPO), program贸w krajowych oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w innowacje, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacj臋, infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, edukacj臋 i sprawy spo艂eczne. Maksymalny poziom dofinansowania na inwestycje zlokalizowane w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim, w sytuacji, gdy wsparcie b臋dzie stanowi膰 regionaln膮 pomoc inwestycyjn膮, wynosi 70% (po uwzgl臋dnieniu premii za status M艢P).

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 3 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 40 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 42 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 47 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 56 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 61 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 63 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 72 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich M艢P

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 72 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla du偶ych przedsi臋biorstw

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 72 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie dotyczy wsparcia na wdro偶enie technologii i innowacji 艣rodowiskowych w du偶ych przedsi臋biorstwach, w tym na dzia艂ania w zakresie gospodarki w obiegu zamkni臋tym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo jest po艂o偶one w po艂udniowo-wschodniej Polsce. Ma 1 233 961 mieszka艅c贸w. Do najwi臋kszych miast regionu nale偶膮: Kielce, Ostrowiec 艢wi臋tokrzyski i Starachowice. Wed艂ug stanu na koniec grudnia 2021 r. do rejestru REGON w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim wpisanych by艂o 124 tys. podmiot贸w gospodarki narodowej (bez os贸b fizycznych prowadz膮cych gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 3,3% wi臋cej ni偶 na koniec 2020 r. Kolejny rok z rz臋du najwi臋kszy wzrost liczby podmiot贸w odnotowano w obszarze zwi膮zanym z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energi臋 elektryczn膮, gaz, par臋 wodn膮 i gor膮c膮 wod臋 (o 32,7%). Nowe dzia艂alno艣ci by艂y te偶 ch臋tnie zak艂adane w takich sektorach jak: komunikacja (wzrost o 9,6%), us艂ugi administrowania i dzia艂alno艣膰 wspieraj膮ca (przyrost o 7,0%) oraz budownictwo (przyrost o 6,5%). Na przestrzeni ostatniego roku zmala艂a liczba podmiot贸w zajmuj膮cych si臋 dzia艂alno艣ci膮 finansow膮 i ubezpieczeniow膮. Podmioty z sektora prywatnego specjalizowa艂y si臋 najcz臋艣ciej w takich sekcjach PKD jak: handel; naprawa pojazd贸w samochodowych (26,3% og贸艂u), budownictwo (16,1%) oraz przetw贸rstwo przemys艂owe (9,1%). W sekcjach tych dzia艂alno艣膰 prowadzi艂a ponad po艂owa wszystkich podmiot贸w sektora prywatnego. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim w 2021 r. wynosi艂 50 301 z艂 (72,8% 艣redniej krajowej). Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa 艣wi臋tokrzyskiego mieli 2,3% udzia艂u w tworzeniu polskiego PKB. Nak艂ady B+R w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim wynios艂y w 2020 r. 273,4 mln z艂, co sytuuje region na 14 miejscu w kraju. Nale偶y jednak zauwa偶y膰, 偶e wojew贸dztwo 艣wi臋tokrzyskie jest jednym z najmniejszych wojew贸dztw zar贸wno pod wzgl臋dem terytorialnym, jak i populacyjnym.

Fundusze unijne w 艣wi臋tokrzyskim 鈥 jaki bud偶et?聽聽聽聽聽聽聽聽聽

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶de wojew贸dztwo ma sw贸j program regionalny, w ramach kt贸rego b臋dzie dzieli膰 pieni膮dze i organizowa膰 konkursy. W wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla 艢wi臋tokrzyskiego 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 1,46 mld euro. Ponadto w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim dost臋pne b臋d膮 艣rodki z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje 艣wi臋tokrzyskie聽 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa 艣wi臋tokrzyskiego b臋d膮 mogli liczy膰 na du偶e wsparcie. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym b臋d膮 mogli skorzysta膰 z funduszy europejskich dost臋pnych na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla 艢wi臋tokrzyskiego 2021-2027 przewidziano wspieranie:

  • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
  • inwestycji w infrastruktur臋 B+R,
  • promocji na zagranicznych rynkach (internacjonalizacji dzia艂alno艣ci),
  • wdra偶ania innowacyjnych rozwi膮za艅 na rynek,

W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja). Szczeg贸艂owe informacje o aktualnych i planowanych naborach dost臋pne s膮 w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa 艣wi臋tokrzyskiego mog膮 liczy膰 na dofinansowanie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. Dodatkowo M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu 50% doliczane jest dodatkowe 20%, w przypadku inwestycji 艣rednich przedsi臋biorstw premia ta wynosi 10%.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim

Zarz膮d Wojew贸dztwa 艢wi臋tokrzyskiego pe艂ni funkcj臋 Instytucji Zarz膮dzaj膮cej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢wi臋tokrzyskiego na lata 2021-2027 i jest jednocze艣nie Instytucj膮 Organizuj膮c膮 Konkursy. Czynno艣ci zwi膮zane z przeprowadzeniem konkursu podejmuje m.in. Departament Inwestycji i Rozwoju Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa 艢wi臋tokrzyskiego. W realizacj臋 programu regionalnego w wojew贸dztwie 艣wi臋tokrzyskim s膮 r贸wnie偶 zaanga偶owane Urz膮d Miasta Kielce oraz Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Kielcach.