Dotacje UE w świętokrzyskie

Województwo świętokrzyskie na realizację programu regionalnego 2021-2027 otrzymało 1,46 mld euro. Poza programem regionalnym firmy z tego regionu będą mogły korzystać ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), programów krajowych oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Maksymalny poziom dofinansowania na inwestycje zlokalizowane w województwie świętokrzyskim, w sytuacji, gdy wsparcie będzie stanowić regionalną pomoc inwestycyjną, wynosi 70% (po uwzględnieniu premii za status MŚP).

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
3 500 000,00 PLN
Działanie przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie działań obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 183 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze (2.11)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie działań przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (2.9)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Województwo jest położone w południowo-wschodniej Polsce. Ma 1 233 961 mieszkańców. Do największych miast regionu należą: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice. Według stanu na koniec grudnia 2021 r. do rejestru REGON w województwie świętokrzyskim wpisanych było 124 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 3,3% więcej niż na koniec 2020 r. Kolejny rok z rzędu największy wzrost liczby podmiotów odnotowano w obszarze związanym z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 32,7%). Nowe działalności były też chętnie zakładane w takich sektorach jak: komunikacja (wzrost o 9,6%), usługi administrowania i działalność wspierająca (przyrost o 7,0%) oraz budownictwo (przyrost o 6,5%). Na przestrzeni ostatniego roku zmalała liczba podmiotów zajmujących się działalnością finansową i ubezpieczeniową. Podmioty z sektora prywatnego specjalizowały się najczęściej w takich sekcjach PKD jak: handel; naprawa pojazdów samochodowych (26,3% ogółu), budownictwo (16,1%) oraz przetwórstwo przemysłowe (9,1%). W sekcjach tych działalność prowadziła ponad połowa wszystkich podmiotów sektora prywatnego. Poziom PKB per capita w województwie świętokrzyskim w 2021 r. wynosił 50 301 zł (72,8% średniej krajowej). Przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego mieli 2,3% udziału w tworzeniu polskiego PKB. Nakłady B+R w województwie świętokrzyskim wyniosły w 2020 r. 273,4 mln zł, co sytuuje region na 14 miejscu w kraju. Należy jednak zauważyć, że województwo świętokrzyskie jest jednym z najmniejszych województw zarówno pod względem terytorialnym, jak i populacyjnym.

Fundusze unijne w świętokrzyskim – jaki budżet?         

Z ogólnej puli środków wynegocjowanej przez Polskę z Komisją Europejską 60% będzie zarządzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marszałków województw. Każde województwo ma swój program regionalny, w ramach którego będzie dzielić pieniądze i organizować konkursy. W województwie świętokrzyskim program ten nosi nazwę Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Budżet tego programu opiewa na 1,46 mld euro. Ponadto w województwie świętokrzyskim dostępne będą środki z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, którego budżet wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje świętokrzyskie  – co można dofinansować?

W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego będą mogli liczyć na duże wsparcie. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym będą mogli skorzystać z funduszy europejskich dostępnych na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 przewidziano wspieranie:

  • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
  • inwestycji w infrastrukturę B+R,
  • promocji na zagranicznych rynkach (internacjonalizacji działalności),
  • wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rynek,

W większości przypadków wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny (dotacja). Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych naborach dostępne są w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże) oraz kategoria prac (badania przemysłowe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywność dofinansowania jest ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027, która przewiduje różne poziomy wsparcia dla różnych regionów. Przedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo MŚP mogą liczyć na dodatkową premię. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw do bazowego poziomu 50% doliczane jest dodatkowe 20%, w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw premia ta wynosi 10%.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie świętokrzyskim

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 i jest jednocześnie Instytucją Organizującą Konkursy. Czynności związane z przeprowadzeniem konkursu podejmuje m.in. Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. W realizację programu regionalnego w województwie świętokrzyskim są również zaangażowane Urząd Miasta Kielce oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.