Badania i rozwój

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1)

W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
1 500 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
25.09.2023
Koniec składania wniosków
14.12.2023

Dotacja organizowana jest w ramach pierwszego celu politycznego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 pt. „Fundusze Europejskie na rzecz wzrost innowacyjności i konkurencyjności opolskiego”, oraz pierwszego celu szczegółowego pt. „Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii”.

W ramach dotacji dofinansowaniem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub samych eksperymentalnych prac rozwojowych. Wsparciem nie będą objęte badania podstawowe B+R. Realizowane będą jedynie projekty umożliwiające rozwój branż zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2030.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

Dofinansowanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie woj. opolskiego.

Typy projektów

 1. Infrastruktura B+R w MŚP
 2. Prace B+R w MŚP

Szczegółowe warunki realizacji projektów:

 • Nie mogą istnieć samodzielne projekty składające się tylko z pierwszej produkcji realizowanej w ramach prac eksperymentalnych. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
 • Tworzenie oprogramowania może kwalifikować się do działalności B+R, tylko jeśli pociąga za sobą postęp nauki lub techniki prowadzący do zwiększenia zakresu wiedzy w tej dziedzinie. Wnioskodawca powinien wykazać, że zaplanowane prace nie mają charakteru rutynowego.
 • W  przypadku  budowy  prototypu wykorzystującego  już  istniejącą  na  rynku  infrastrukturę/urządzenie,  prace  B+R  nie mogą polegać jedynie na  dostosowaniu  ich  do  nowych funkcjonalności  lub  modyfikacji  pewnej  części  ich  konstrukcji.
 • Zakup infrastruktury badawczej jest możliwy pod warunkiem przedstawienia agendy badawczej uzasadniającej konieczność zakupów. Wsparcie w zakresie zakupu infrastruktury B+R może zostać przyznane pod warunkiem braku występowania na rynku planowanej do zakupu infrastruktury, która mogłaby zostać efektywnie wykorzystana przez Wnioskodawcę do realizacji agendy badawczej.
 • Podwykonawstwo może zostać zlecone wyłącznie jednostce z sektora B+R.
 • Koszty pośrednie w ramach naboru nie są kwalifikowalne.
 • Wkład własny do projektu może być wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej. Wkład pieniężny musi pochodzić ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.
 • Realizowane przedsięwzięcia muszą być zgodne z zasadą DNSH (zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku).
 • Każdy z typów przedsięwzięć może być uzupełniony o podnoszenie kompetencji pracowników MŚP. W naborze nie będzie uwzględniony komponent wdrożeniowy.

Wydatki kwalifikowane w ramach dotacji

Typ 1: Infrastruktura B+R w MŚP

Za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne (WNiP), spełniające definicję infrastruktury badawczej.

Wnioskodawca zobowiązany będzie do odpowiedniego uzasadnienia w projekcie, że zakupywane aktywa trwałe i WNiP spełniają definicję infrastruktury badawczej i wykorzystywane będą do prowadzenia badań naukowych, a nie wdrażania wyników prac B+R lub prowadzenia za ich pomocą działalności gospodarczej.

Zakup infrastruktury badawczej jest możliwy pod warunkiem przedstawienia agendy badawczej uzasadniającej konieczność zakupów.

Koszty kwalifikowalne poniesione na tworzenie infrastruktury B+R nie mogą przekraczać 50%  kosztów kwalifikowalnych projektu.

Typ 2: Prace B+R w MŚP

Koszty kwalifikowalne projektów badawczo-rozwojowych przypisuje się do konkretnej kategorii działalności badawczo-rozwojowej i obejmują one:

 1. Koszty personelu tj. badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie (koszty wynagrodzeń).
 1. Koszty aparatury naukowo-badawczej i sprzętu służącego realizacji projektu badawczego w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.
 1. Koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe. (max. 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu)
 1. Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu. Podwykonawcą może być wyłącznie jednostka z sektora B+R. (podwykonawstwo w projekcie może zostać zlecone do wysokości maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu)
 1. Dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (mogą stanowić max. 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu):
  • koszty materiałów, np. surowców, półproduktów, odczynników;
  • koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości);
  • eksploatacji aparatury naukowo-badawczej;
  • koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;
  • wynajem powierzchni laboratoryjnej, , wykorzystywanej do prac B+R projektu (oznacza wynajęcie przez Wnioskodawcę laboratorium wraz z wyposażeniem do prowadzenia w nim badań przez personel Wnioskodawcy). Powierzchnia laboratoryjna finansowana w ramach tej kategorii to powierzchnia przystosowana do przeprowadzania badań, np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej;
  • wynajmu/leasingu aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo tylko eksperymentalnych prac rozwojowych wyłącznie w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizowanego projektu;
  • usług transportowych niezbędnych do prawidłowej realizacji prac badawczych;
  • opłat związanych z dopuszczeniem do badań.

Podnoszenie kompetencji

Wydatki związane z podnoszeniem kompetencji pracowników MŚP mogą stanowić uzupełnienie każdego z powyższych typów projektu. Mogą one zostać sfinansowane w ramach wydatków w części projektu objętej cross-financingiem. Dopuszczalny maksymalny poziom cross-financingu może stanowić max. 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi 20 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1 500 000,00 zł

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 300 000,00 zł

Intensywność dofinansowania

Typ 1: Infrastruktura B+R w MŚP

Dofinansowanie będzie udzielane w ramach pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą.

Mikro i małe przedsiębiorstwa – max. 50%

Średnie przedsiębiorstwa – max. 50%

Typ 2: Prace B+R w MŚP

Dofinansowanie będzie udzielane w ramach pomocy w zakresie badań i rozwoju.

StatusBadania przemysłoweBadania przemysłowe
(z premią)
Eksperymentalne
prace rozwojowe
Eksperymentalne
prace rozwojowe
(z premią)
MIKRO70%80%45%60%
MAŁE70%80%45%60%
ŚREDNIE60%75%35%50%

W przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć intensywność pomocy o 15 punktów procentowych (w stosunku do podstawowej intensywności pomocy, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku mikro i małego przedsiębiorstwa) o tzw. premię, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • projekt zakłada efektywną współpracę,
 • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Podnoszenie kompetencji – zastosowanie cross-financingu

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis – max. 70%.

Poniżej podajemy link do archiwalnej dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas