Wyszukiwarka dotacji

Dobre informacje dla przedsiębiorców – program FENG zatwierdzony przez Komisję Europejską

Dobre informacje dla przedsiębiorców – program FENG zatwierdzony przez Komisję Europejską

Spis treści

Na czym polega program FENG?

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kompleksową ofertę skierowaną do szerokiej grupy beneficjentów. Koncentruje się na udzielaniu wsparcia na prowadzenie działalności B+R i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rynek. Dodatkowo przewiduje finansowanie kosztów cyfryzacji i automatyzacji przedsiębiorstw, podnoszenia kompetencji pracowników czy przeprowadzanie tzw. zielonych inwestycji zorientowanych na poprawę energochłonności i ochronę środowiska. Program FENG został zaakceptowany 27 września przez Komisję Europejską. Stanowi on w dużej mierze kontynuację Programów Operacyjnych realizowanych w poprzednich perspektywach finansowych takich jak Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program stawia przed sobą szereg celów związanych ze zwiększeniem potencjału w zakresie badań i innowacji, wykorzystywaniem zaawansowanych technologii, rozwijaniem umiejętności, wzrostem konkurencyjności MŚP, czy też transformacją gospodarki w kierunku zielonych technologii i Przemysłu 4.0. FENG jest pierwszym Programem Operacyjnym z nowej perspektywy (2021-2027), który otrzymał akceptację KE. Daje to zielone światło Instytucjom Pośredniczącym do ogłaszania konkursów. Pierwszym naborem w ramach Programu FENG będzie prawdopodobnie Kredyt technologiczny zaplanowany na IV kw. 2022 roku.

Do kogo skierowana jest oferta?

Wsparcie Programu FENG przeznaczone jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, a także small mid-caps oraz mid-caps, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi oraz instytucji otoczenia biznesu takich jak ośrodki przedsiębiorczości czy ośrodki innowacji . Lista Beneficjentów będzie uzależniona od konkursu i będzie zawsze precyzowana w Regulaminie. Najwięcej możliwości korzystania z finansowania, podobnie jak w latach ubiegłych, będą miały MŚP. W FENG dostrzeżono jednak potrzebę wsparcia firm, które przekraczają progi właściwe dla MŚP (zatrudniają powyżej 250 osób), ale wciąż daleko im do wielkich korporacji. Premiowana będzie też współpraca świata biznesu z sektorem nauki.

Formy wsparcia i budżet Programu FENG

Wśród form wsparcia znajdują się dotacje, instrumenty finansowe, instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne, a także wsparcie kapitałowe oraz gwarancyjne. Budżet Programu FENG wynosi 7,9 mld euro i będzie realizowany w podziale na 4 priorytety:

Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców – 4,358 mld euro,
Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom – 2,655 mld euro,
Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw – 0,8 mld euro,
Priorytet 4. Pomoc techniczna – 0,159 mld euro.

Co oznacza w praktyce priorytet 1 Wsparcie dla przedsiębiorców?

Jest to priorytet, który stanowi ok. 55% budżetu Programu FENG. Wsparcie udzielane będzie w trybie konkursowym. To właśnie konkursy ogłaszane z tego priorytetu będą najmocniej wspierać przedsiębiorców w perspektywie 2021-2027. W ramach pierwszego priorytetu przedsiębiorcy będą wybierali moduły odpowiadające ich potrzebom, przy czym jeden z dwóch modułów takich jak B+R lub Wdrożenie innowacji jest obligatoryjny, a w przypadku prowadzenia dużej firmy moduł B+R jest zawsze obligatoryjny. Podejście modułowe zakłada, że przedsiębiorcy będą mogli do modułów obowiązkowych dobierać moduły fakultatywne związane z przeprowadzaniem zielonych inwestycji, wdrażaniem cyfrowych rozwiązań, internacjonalizacją działalności czy podnoszeniem kompetencji pracowników.

Zakres wsparcia priorytetu 1, czyli katalog modułów

  • B+R

W ramach tego modułu przedsiębiorcy będą mogli finansować wybrane lub wszystkie elementy procesu badawczego (badania przemysłowe i prace rozwojowe), w tym tworzenie i testowanie prototypów. Jako efekt modułu przedsiębiorstwo powinno opracować innowacyjne rozwiązanie możliwe do wdrożenia w działalności gospodarczej.

  • Wdrożenie innowacji

W związku z wyborem tego modułu możliwym będzie finansowanie wdrożenia wyników prac B+R w działalności firmy. Jako formę prac B+R przyjmuje się innowacyjne rozwiązania spójne z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także pozostałe koszty bezpośrednio związane z tymi wdrożeniami.

  • Infrastruktura B+R

Wnioskodawcy w ramach tego modułu będą mogli uzyskać finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej w celu tworzenia innowacyjnych produktów bądź usług, które będą spójne z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji. Koniecznym jest aby infrastruktura służyła realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

  • Kompetencje

Jest to wsparcie przewidziane na doskonalenie kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy przez pracowników i osób zarządzających związanych z pracami B+R. Przedsiębiorstwa będą mogły finansować także nabywanie kwalifikacji, a w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, co będzie rozumiane jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji.

  • Zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł nastawiony jest na transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, a w tym na rozwój nowych modeli biznesowych. Wsparcie obejmuje zielone inwestycje, ekoprojektowanie, przeprowadzanie ocen środowiskowych, cyklu życia produktów a także weryfikację technologii środowiskowych i wdrożenie ich zaleceń.

  • Cyfryzacja

Inwestycje, które będą mogli finansować przedsiębiorcy związane są z zastosowaniem w firmie rozwiązań, które zmierzają do cyfryzacji produkcji, procesów, produktów, usług, a także modelu biznesowego. Co ciekawe wsparcie obejmuje także podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w firmie oraz finansowanie wdrożenia specjalistycznych rozwiązań cyfrowych z wyjątkiem powszechnie znanych i dostępnych technologii.

  • Internacjonalizacja

Wsparcie w tym module obejmuje promocję zagraniczną produktów lub usług przedsiębiorstwa. Dotyczy ono m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw oraz uzyskania ochrony lub obrony praw własności przemysłowej poza Polską. Limity kosztów na wydatki w module będą określone w kryteriach wyboru projektów.

Priorytet 1 FENG – kto jest głównym odbiorcą?

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, dużych firm, w tym small mid-caps oraz mid-caps, przedsiębiorców organizacji pozarządowych, konsorcjów z udziałem przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, jak np. organizacje badawcze.

Ważne!
Jeżeli projekt będzie realizowany przez konsorcjum (także z organizacją badawczą czy organizacją pozarządową) w jego skład musi wchodzić przedsiębiorstwo jako lider konsorcjum.

Kto udziela wsparcia i jaka jest jego forma?

Wsparcia udzielać będą dwie Instytucje Pośredniczące:

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – gdy o dofinansowanie będą ubiegać się MŚP i ich konsorcja;
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – gdy Wnioskodawcami będą duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja z MŚP i organizacjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także konsorcja MŚP z organizacjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie będzie mieć formę dotacji (wsparcie bezzwrotne) oraz częściowo zwrotnej dotacji warunkowej. Wszystkie moduły finansowane są dotacją z wyjątkiem modułu Wdrożenie wyników prac B+R, który jest finansowany dotacją warunkową, gdzie min. 50% ma charakter zwrotny.

Priorytet drugi FENG – wsparcie ekosystemu innowacji, jakie opcje dla przedsiębiorców?

Priorytet drugi FENG jest ukierunkowany bardziej na wsparcie środowiska innowacyjnego. Stąd też w większym zakresie niż w latach 2014-2020 dostępne będą instrumenty dla klastrów, ośrodków innowacji oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci EDIH (Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych). Podmioty te będą wspierać firmy w procesie transformacji cyfrowej. Ponadto przewidziano instrumenty, których grupą docelową będą bezpośrednio przedsiębiorcy. Szeroko wspierane będą start-upy na różnych etapach rozwoju (w ofercie są np. programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw) oraz MŚP chcące podnosić swój potencjał eksportowy. Kontynuowane będą także działania znane z POIR tj. Granty na Eurogranty oraz Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Priorytet 3 Programu FENG, czyli Zazielenienie Przedsiębiorstw

Działania Priorytetu trzeciego mają się m.in. przyczynić się zwiększania efektywności energetycznej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a także do rozwoju inteligentnych systemów i sieci energetycznych. Nowym – nieznanym z poprzednich perspektyw –, instrumentem realizacji Priorytetu 3 będzie kredyt ekologiczny, dzięki któremu przedsiębiorstwa otrzymają finansowanie w formie dotacji z udziałem banków komercyjnych. Wsparcie przeznaczone będzie na zielone inwestycje wspierające transformację przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury, zmianę procesów, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów bądź usług. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również ze wsparcia związanego z modernizacją linii produkcyjnych, a także zakupu urządzeń oraz instalacji zwiększających efektywność energetyczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Kto jest głównym odbiorcą?

O dotacje na zielone inwestycje w ramach działania Kredyt ekologiczny będą się mogli ubiegać przedsiębiorcy, w tym duże firmy należące do kategorii small mid-caps oraz mid-caps.

Kto udziela wsparcia i jaka jest jego forma?

Instytucją Pośredniczącą dla Kredytu ekologicznego będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wsparcie będzie udzielane na analogicznych zasadach jak w przypadku dobrze znanego już z POIR Kredytu technologicznego tj. w formie premii na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

Zachęcamy do śledzenia aktualności, aby pozostać na bieżąco z informacjami o nowych naborach!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji