Wyszukiwarka dotacji

Dobre informacje dla przedsiębiorców – program FENG zatwierdzony przez Komisję Europejską

Dobre informacje dla przedsiębiorców – program FENG zatwierdzony przez Komisję Europejską

Spis treści

Na czym polega program FENG?

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 stanowi kompleksową ofertę skierowaną do szerokiej grupy beneficjentów. Koncentruje się na udzielaniu wsparcia na prowadzenie działalności B+R i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rynek. Dodatkowo przewiduje finansowanie kosztów cyfryzacji i automatyzacji przedsiębiorstw, podnoszenia kompetencji pracowników czy przeprowadzanie tzw. zielonych inwestycji zorientowanych na poprawę energochłonności i ochronę środowiska. Program FENG został zaakceptowany 27 września przez Komisję Europejską. Stanowi on w dużej mierze kontynuację Programów Operacyjnych realizowanych w poprzednich perspektywach finansowych takich jak Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program stawia przed sobą szereg celów związanych ze zwiększeniem potencjału w zakresie badań i innowacji, wykorzystywaniem zaawansowanych technologii, rozwijaniem umiejętności, wzrostem konkurencyjności MŚP, czy też transformacją gospodarki w kierunku zielonych technologii i Przemysłu 4.0. FENG jest pierwszym Programem Operacyjnym z nowej perspektywy (2021-2027), który otrzymał akceptację KE. Daje to zielone światło Instytucjom Pośredniczącym do ogłaszania konkursów. Pierwszym naborem w ramach Programu FENG będzie prawdopodobnie Kredyt technologiczny zaplanowany na IV kw. 2022 roku.

Do kogo skierowana jest oferta?

Wsparcie Programu FENG przeznaczone jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, a także small mid-caps oraz mid-caps, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi oraz instytucji otoczenia biznesu takich jak ośrodki przedsiębiorczości czy ośrodki innowacji . Lista Beneficjentów będzie uzależniona od konkursu i będzie zawsze precyzowana w Regulaminie. Najwięcej możliwości korzystania z finansowania, podobnie jak w latach ubiegłych, będą miały MŚP. W FENG dostrzeżono jednak potrzebę wsparcia firm, które przekraczają progi właściwe dla MŚP (zatrudniają powyżej 250 osób), ale wciąż daleko im do wielkich korporacji. Premiowana będzie też współpraca świata biznesu z sektorem nauki.

Formy wsparcia i budżet Programu FENG

Wśród form wsparcia znajdują się dotacje, instrumenty finansowe, instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne, a także wsparcie kapitałowe oraz gwarancyjne. Budżet Programu FENG wynosi 7,9 mld euro i będzie realizowany w podziale na 4 priorytety:

Priorytet 1. Wsparcie dla przedsiębiorców – 4,358 mld euro,
Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom – 2,655 mld euro,
Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw – 0,8 mld euro,
Priorytet 4. Pomoc techniczna – 0,159 mld euro.

Co oznacza w praktyce priorytet 1 Wsparcie dla przedsiębiorców?

Jest to priorytet, który stanowi ok. 55% budżetu Programu FENG. Wsparcie udzielane będzie w trybie konkursowym. To właśnie konkursy ogłaszane z tego priorytetu będą najmocniej wspierać przedsiębiorców w perspektywie 2021-2027. W ramach pierwszego priorytetu przedsiębiorcy będą wybierali moduły odpowiadające ich potrzebom, przy czym jeden z dwóch modułów takich jak B+R lub Wdrożenie innowacji jest obligatoryjny, a w przypadku prowadzenia dużej firmy moduł B+R jest zawsze obligatoryjny. Podejście modułowe zakłada, że przedsiębiorcy będą mogli do modułów obowiązkowych dobierać moduły fakultatywne związane z przeprowadzaniem zielonych inwestycji, wdrażaniem cyfrowych rozwiązań, internacjonalizacją działalności czy podnoszeniem kompetencji pracowników.

Zakres wsparcia priorytetu 1, czyli katalog modułów

  • B+R

W ramach tego modułu przedsiębiorcy będą mogli finansować wybrane lub wszystkie elementy procesu badawczego (badania przemysłowe i prace rozwojowe), w tym tworzenie i testowanie prototypów. Jako efekt modułu przedsiębiorstwo powinno opracować innowacyjne rozwiązanie możliwe do wdrożenia w działalności gospodarczej.

  • Wdrożenie innowacji

W związku z wyborem tego modułu możliwym będzie finansowanie wdrożenia wyników prac B+R w działalności firmy. Jako formę prac B+R przyjmuje się innowacyjne rozwiązania spójne z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także pozostałe koszty bezpośrednio związane z tymi wdrożeniami.

  • Infrastruktura B+R

Wnioskodawcy w ramach tego modułu będą mogli uzyskać finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej w celu tworzenia innowacyjnych produktów bądź usług, które będą spójne z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji. Koniecznym jest aby infrastruktura służyła realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

  • Kompetencje

Jest to wsparcie przewidziane na doskonalenie kompetencji i zdobywanie nowych umiejętności oraz wiedzy przez pracowników i osób zarządzających związanych z pracami B+R. Przedsiębiorstwa będą mogły finansować także nabywanie kwalifikacji, a w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, co będzie rozumiane jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji.

  • Zazielenienie przedsiębiorstw

Moduł nastawiony jest na transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, a w tym na rozwój nowych modeli biznesowych. Wsparcie obejmuje zielone inwestycje, ekoprojektowanie, przeprowadzanie ocen środowiskowych, cyklu życia produktów a także weryfikację technologii środowiskowych i wdrożenie ich zaleceń.

  • Cyfryzacja

Inwestycje, które będą mogli finansować przedsiębiorcy związane są z zastosowaniem w firmie rozwiązań, które zmierzają do cyfryzacji produkcji, procesów, produktów, usług, a także modelu biznesowego. Co ciekawe wsparcie obejmuje także podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w firmie oraz finansowanie wdrożenia specjalistycznych rozwiązań cyfrowych z wyjątkiem powszechnie znanych i dostępnych technologii.

  • Internacjonalizacja

Wsparcie w tym module obejmuje promocję zagraniczną produktów lub usług przedsiębiorstwa. Dotyczy ono m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw oraz uzyskania ochrony lub obrony praw własności przemysłowej poza Polską. Limity kosztów na wydatki w module będą określone w kryteriach wyboru projektów.

Priorytet 1 FENG – kto jest głównym odbiorcą?

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP, dużych firm, w tym small mid-caps oraz mid-caps, przedsiębiorców organizacji pozarządowych, konsorcjów z udziałem przedsiębiorstw oraz innych podmiotów, jak np. organizacje badawcze.

Ważne!
Jeżeli projekt będzie realizowany przez konsorcjum (także z organizacją badawczą czy organizacją pozarządową) w jego skład musi wchodzić przedsiębiorstwo jako lider konsorcjum.

Kto udziela wsparcia i jaka jest jego forma?

Wsparcia udzielać będą dwie Instytucje Pośredniczące:

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – gdy o dofinansowanie będą ubiegać się MŚP i ich konsorcja;
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – gdy Wnioskodawcami będą duże przedsiębiorstwa oraz konsorcja z MŚP i organizacjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi, a także konsorcja MŚP z organizacjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie będzie mieć formę dotacji (wsparcie bezzwrotne) oraz częściowo zwrotnej dotacji warunkowej. Wszystkie moduły finansowane są dotacją z wyjątkiem modułu Wdrożenie wyników prac B+R, który jest finansowany dotacją warunkową, gdzie min. 50% ma charakter zwrotny.

Priorytet drugi FENG – wsparcie ekosystemu innowacji, jakie opcje dla przedsiębiorców?

Priorytet drugi FENG jest ukierunkowany bardziej na wsparcie środowiska innowacyjnego. Stąd też w większym zakresie niż w latach 2014-2020 dostępne będą instrumenty dla klastrów, ośrodków innowacji oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci EDIH (Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych). Podmioty te będą wspierać firmy w procesie transformacji cyfrowej. Ponadto przewidziano instrumenty, których grupą docelową będą bezpośrednio przedsiębiorcy. Szeroko wspierane będą start-upy na różnych etapach rozwoju (w ofercie są np. programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla innowacyjnych przedsiębiorstw) oraz MŚP chcące podnosić swój potencjał eksportowy. Kontynuowane będą także działania znane z POIR tj. Granty na Eurogranty oraz Kredyt na Innowacje Technologiczne.

Priorytet 3 Programu FENG, czyli Zazielenienie Przedsiębiorstw

Działania Priorytetu trzeciego mają się m.in. przyczynić się zwiększania efektywności energetycznej i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, a także do rozwoju inteligentnych systemów i sieci energetycznych. Nowym – nieznanym z poprzednich perspektyw –, instrumentem realizacji Priorytetu 3 będzie kredyt ekologiczny, dzięki któremu przedsiębiorstwa otrzymają finansowanie w formie dotacji z udziałem banków komercyjnych. Wsparcie przeznaczone będzie na zielone inwestycje wspierające transformację przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury, zmianę procesów, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów bądź usług. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również ze wsparcia związanego z modernizacją linii produkcyjnych, a także zakupu urządzeń oraz instalacji zwiększających efektywność energetyczną z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Kto jest głównym odbiorcą?

O dotacje na zielone inwestycje w ramach działania Kredyt ekologiczny będą się mogli ubiegać przedsiębiorcy, w tym duże firmy należące do kategorii small mid-caps oraz mid-caps.

Kto udziela wsparcia i jaka jest jego forma?

Instytucją Pośredniczącą dla Kredytu ekologicznego będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wsparcie będzie udzielane na analogicznych zasadach jak w przypadku dobrze znanego już z POIR Kredytu technologicznego tj. w formie premii na spłatę części kredytu zaciągniętego w banku komercyjnym.

Zachęcamy do śledzenia aktualności, aby pozostać na bieżąco z informacjami o nowych naborach!

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw. Poznaj możliwości jakie oferują Fundusze Europejskie.

Projekty inwestycyjne, które można realizować w ramach programów unijnych mogą przynieść wiele wymiernych korzyści. Środki na realizację takich projektów można pozyskać w ramach programów krajowych jak i programów regionalnych finansowanych ze środków europejskich. W artykule znajdziesz kilka możliwości, które pozwolą Ci rozwinąć swój biznes.
Dowiedz się więcej
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji