Badania i rozwój

Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia -Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1)

Konkurs obejmuje wsparcie w formie dotacji na projekty B+R oraz przygotowanie ich do wdrożenia. Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa MŚP, small mid-caps prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego oraz w konsorcjum/partnerstwie. Dofinansowaniem objęte są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
21.08.2024
Koniec składania wniosków
07.01.2025

Jest to dotacja obejmująca typ projektu A – Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia w ramach działania 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. W ramach dotacji przewidziano dwa nabory wniosków. Pierwszy ruszy na przełomie czerwca i września 2024 r., a drugi wystartuje w II kw. 2025 roku. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Przedsiębiorstwo typu small mid-cap, Konsorcja naukowo-przemysłowe

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego. Projekty mogą być realizowane przez:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz przedsiębiorstwa typu small mid-caps,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem innych podmiotów tj. organizacji badawczych, organizacji pozarządowych, ośrodków innowacji reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps,
 • przedsiębiorstwa inne niż MŚP i small mid-caps, wyłącznie pod warunkiem współpracy z MŚP (konsorcjum).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu A: Prace B+R z przygotowaniem do wdrożenia

Projekty B+R + przygotowanie do wdrożenia

Możliwość uzyskania wsparcia obejmować będzie badania przemysłowe i obowiązkowo eksperymentalne prace rozwojowe, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych. Jeżeli projekt nie zakłada przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych nie będzie mógł wówczas uzyskać dofinansowania.

Element uzupełniający dotacji to możliwość przygotowania do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, która obejmuje przykładowo ochronę własności intelektualnej czy analizy przedwdrożeniowe.

Wsparcie będzie udzielane pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników prac B+R w okresie 3 lat od złożenia wniosku o płatność końcową w ramach projektu.. Wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania, w tym w ramach programu programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorca może:

 • realizować samodzielnie, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem,
 • zlecić podwykonawcy, którym w szczególności może być organizacja badawcza lub przedsiębiorca posiadający status CBR (Centrum Badawczo-Rozwojowego),
 • realizować w konsorcjum/partnerstwie z innymi podmiotami, także w ramach tzw. skutecznej współpracy.

Ocena projektów

Przedmiot oceny stanowi całość koncepcji projektu tj. prace badawczo-rozwojowe założenia dotyczące wdrożenia ich wyników, w szczególności ocenie podlega:

 • badawczy charakter projektu oraz planowana forma wdrożenia,
 • merytoryczny i techniczny potencjał na rzecz realizacji projektu,
 • logika projektu i zarządzanie ryzykiem,
 • innowacyjność rezultatów projektu co najmniej w skali rynku polskiego, (innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym dotycząca podstawowej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług),
 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia rezultatów projektu.

Promowane przedsięwzięcia

Przede wszystkim promowane będą projekty co najmniej w skali rynku polskiego, służące zwiększeniu podaży innowacji wspierające transformację gospodarki w kierunku przemysłu 4.0 oraz realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu. Są to szczególnie przedsięwzięcia zakładające projektowanie, testowanie i późniejsze wdrożenie nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów czy modeli biznesowych, które będą wykorzystywać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, robotyki i automatyki, uczenia maszynowego itp. Promowane będą także projekty zakładające ekoinnowacje względem rozwiązań GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego) i gospodarki niskoemisyjnej. Ekoinnowacje mogą mieć formę innowacji technologicznych, nietechnologicznych lub produktu, który jest wynikiem ekoprojektowania.

Dodatkowe informacje

Budżet dla dotacji wynosi 30 000 000 EUR. Na pierwszy nabór przeznaczono ponad 93 000 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 300 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 30 000 000 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania: 80%

Wsparcie będzie udzielane w ramach pomocy na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz pomocy de minimis.

Wsparcie kierowane będzie na projekty zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją i uzupełniająco na specjalizacje wyłaniające się z procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego częścią procesu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Limit środków na uzupełniające wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynosi max.10% alokacji UE przeznaczonej na dany nabór w ramach działania. Limit ten będzie weryfikowany przed wyborem projektów do dofinansowania.

Elementem uzupełniającym realizowanych projektów może być budowanie kompetencji i umiejętności pracowników (cross-financing) i osób zarządzających (koszty pośrednie) w zakresie dotyczącym projektu.

Przerwanie realizacji projektu i rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie będzie skutkować koniecznością zwrotu środków wyłącznie w sytuacji, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych. Wskazane okoliczności powinny zostać wskazane przez Beneficjenta na możliwie najwcześniejszym etapie realizacji projektu.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji o możliwościach pozyskania dotacji!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 02.08.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R, w tym centra badawczo-rozwojowe – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
8 500 000,00
Zakres wsparcia obejmuje infrastrukturę badawczo-rozwojową, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiektów oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa własności intelektualnej (m.in.: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas