Badania i rozwój

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1)

Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.07.2023
Koniec składania wniosków
17.10.2023

Dotacja obejmuje typ projektu B – Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem w ramach działania 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Nabór wniosków startuje 31 lipca 2023 roku.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Przedsiębiorstwo typu small mid-cap, Konsorcja naukowo-przemysłowe

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego. Projekty mogą być realizowane przez:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz przedsiębiorstwa typu small mid-caps,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem innych podmiotów tj. organizacji badawczych, organizacji pozarządowych, ośrodków innowacji reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu B: Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

Projekty B+R + wdrożenie

W ramach tego typu projekty kompleksowe obejmować będą łącznie komponent:

a) Komponent B+R – prace B+R na rzecz przedsiębiorstw – wsparcie obejmować będzie badania przemysłowe i obowiązkowo eksperymentalne prace rozwojowe, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych. Jeżeli projekt nie zakłada przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych nie będzie mógł wówczas uzyskać dofinansowania.

Forma wsparcia: dotacja

Prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorca może:

 • realizować samodzielnie, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem,
 • zlecić podwykonawcy, którym w szczególności może być organizacja badawcza lub przedsiębiorca posiadający status CBR (Centrum Badawczo-Rozwojowego),
 • realizować w konsorcjum/partnerstwie z innymi podmiotami, także w ramach tzw. skutecznej współpracy.

Jako element uzupełniający w komponencie B+R istnieje możliwość finansowania przygotowania do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej przykładowo obejmujące ochronę własności intelektualnej i analizy przedwdrożeniowe.

b) Komponent wdrożeniowy – wdrożenie wyników prac B+R – wsparcie obejmuje wdrożenie wyników prac B+R, zrealizowanych w komponencie a), do działalności własnej przedsiębiorstwa, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie innowacyjnego rozwiązania / rozwiązań opracowanych w komponencie B+R.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych komponentu wdrożeniowego wynosi 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Na etapie realizacji dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego limitu w następstwie obniżenia wartości wydatków kwalifikowanych w komponencie B+R.

Forma wsparcia: dotacja warunkowa

Dotacja warunkowa składa się z:

 • części bezzwrotnej wynoszącej dla przedsiębiorstw:
  • mikro i małych: 70%
  • średnich: 60%
  • pozostałych: 50%
 • części zwrotnej wynoszącej dla przedsiębiorstw:
  • mikro i małych: 30%
  • średnich: 40%
  • pozostałych: 50%

Część zwrotna dotacji warunkowej podlega zwrotowi w całości lub części, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie. Podstawą określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi będzie suma przychodów netto ze sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu lub produktów wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji projektu, wygenerowanych w wyniku realizacji komponentu wdrożeniowego w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. W przypadku wdrożenia wyników komponentu B+R w dodatkowej formie np. poprzez udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do utworu będącego rezultatem prac B+R, przychody uzyskane z tej formy wdrożenia nie są wliczane do podstawy określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi.

Koszty kwalifikowalne w ramach Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

GRUPA WYDATKÓW DLA KOMPONENTU B+R

Obejmuje wydatki stanowiące łącznie co najmniej 40% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu
Rodzaj wsparcia: Pomoc na realizację projektów badawczo-rozwojowych lub Pomoc de minimis

 • Koszty personelu – badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie
 • Koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości.
 • Koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe.
 • Koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu:
  • koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych,
  • koszty podwykonawstwa,
  • koszt zaangażowania osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • Dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Rodzaj wsparcia: Pomoc de minimis

 • Koszty przedwdrożeniowe (limit do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych):
  • przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej,
  • koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i wzorów użytkowych,
  • cross-financing – szkolenia personelu badawczego zatrudnionego bezpośrednio do realizacji projektu w zakresie dotyczącym projektu (limit – do 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych).

GRUPA WYDATKÓW DLA KOMPONENTU WDROŻENIOWEGO

Obejmuje wydatki stanowiące łącznie do 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Rodzaj wsparcia: Regionalna pomoc inwestycyjna lub Pomoc de minimis

 • wydatki na zakup środków trwałych;
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych nabytych przez jednostkę, zaliczanych do aktywów trwałych, praw majątkowych nadających się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczonych do używania na potrzeby jednostki.

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi 25 000 000 EUR czyli 114 957 500,00 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 300 000 PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 30 000 000 PLN

Wsparcie będzie udzielane w ramach:

B+R
 • pomocy de minimis, maskymalny poziom dofiansnowania wynosi 80%.
 • regionalnej pomocy inwestycyjnej w przypadku komponentu wdrożeniowego, maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 50%
  • pozostali Beneficjenci – 40%.

Ocena projektów

Przedmiot oceny stanowi całość koncepcji projektu tj. prace badawczo-rozwojowe założenia dotyczące wdrożenia ich wyników, w szczególności ocenie podlega:

 • badawczy charakter projektu oraz planowana forma wdrożenia,
 • merytoryczny i techniczny potencjał na rzecz realizacji projektu,
 • logika projektu i zarządzanie ryzykiem,
 • innowacyjność rezultatów projektu co najmniej w skali rynku polskiego, (innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym dotycząca podstawowej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług),
 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia rezultatów projektu.

Promowane przedsięwzięcia

Przede wszystkim promowane będą projekty co najmniej w skali rynku polskiego, służące zwiększeniu podaży innowacji wspierające transformację gospodarki w kierunku przemysłu 4.0 oraz realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu. Są to szczególnie przedsięwzięcia zakładające projektowanie, testowanie i późniejsze wdrożenie nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów czy modeli biznesowych, które będą wykorzystywać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, robotyki i automatyki, uczenia maszynowego itp. Promowane będą także projekty zakładające ekoinnowacje względem rozwiązań GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego) i gospodarki niskoemisyjnej. Ekoinnowacje mogą mieć formę innowacji technologicznych, nietechnologicznych lub produktu, który jest wynikiem ekoprojektowania.

Dodatkowe informacje

Wsparcie kierowane będzie na projekty zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją i uzupełniająco na
specjalizacje wyłaniające się z procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego częścią procesu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Limit środków na uzupełniające wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynosi max.10% alokacji UE przeznaczonej na dany nabór w ramach działania. Limit ten będzie weryfikowany przed wyborem projektów do dofinansowania.

Elementem uzupełniającym realizowanych projektów może być budowanie kompetencji i umiejętności
pracowników (cross-financing) i osób zarządzających (koszty pośrednie) w zakresie dotyczącym projektu.

Przerwanie realizacji projektu i rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie będzie skutkować koniecznością zwrotu środków wyłącznie w sytuacji, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych. Wskazane okoliczności powinny zostać wskazane przez Beneficjenta na możliwie najwcześniejszym etapie realizacji projektu.

Dokumentacja konkursu

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji o możliwościach pozyskania dotacji!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 14.06.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 21.06.2024
Pozostało 29 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas