Badania i rozwój

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1)

Przedsiębiorcy w ramach tej dotacji będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.07.2023
Koniec składania wniosków
26.09.2023

Dotacja obejmuje typ projektu B – Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem w ramach działania 1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Nabór wniosków startuje 31 lipca 2023 roku.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Przedsiębiorstwo typu small mid-cap, Konsorcja naukowo-przemysłowe

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. małopolskiego. Projekty mogą być realizowane przez:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz przedsiębiorstwa typu small mid-caps,
 • konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem innych podmiotów tj. organizacji badawczych, organizacji pozarządowych, ośrodków innowacji reprezentowane przez lidera (odpowiedzialnego za wdrożenie wyników prac B+R), którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu B: Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem

Projekty B+R + wdrożenie

W ramach tego typu projekty kompleksowe obejmować będą łącznie komponent:

a) prace B+R na rzecz przedsiębiorstw – wsparcie obejmować będzie badania przemysłowe i obowiązkowo eksperymentalne prace rozwojowe, w tym tworzenie prototypów lub instalacji demonstracyjnych i testowanie ich również przy zaangażowaniu użytkowników końcowych. Jeżeli projekt nie zakłada przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych nie będzie mógł wówczas uzyskać dofinansowania.

Forma wsparcia: dotacja

Prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorca może:

 • realizować samodzielnie, jeżeli dysponuje odpowiednim potencjałem,
 • zlecić podwykonawcy, którym w szczególności może być organizacja badawcza lub przedsiębiorca posiadający status CBR (Centrum Badawczo-Rozwojowego),
 • realizować w konsorcjum/partnerstwie z innymi podmiotami, także w ramach tzw. skutecznej współpracy.

b) wdrożenie wyników prac B+R – wsparcie obejmuje wdrożenie wyników prac B+R, zrealizowanych w
komponencie a), do działalności własnej przedsiębiorstwa, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie innowacyjnego rozwiązania / rozwiązań opracowanych w komponencie B+R.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych komponentu wdrożeniowego wynosi 60% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Na etapie realizacji dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego limitu w następstwie obniżenia wartości wydatków kwalifikowanych w komponencie B+R.

Forma wsparcia: dotacja warunkowa

Dotacja warunkowa składa się z:

 • części bezzwrotnej wynoszącej dla przedsiębiorstw:
  • mikro i małych: 70%
  • średnich: 60%
  • pozostałych: 50%
 • części zwrotnej wynoszącej dla przedsiębiorstw:
  • mikro i małych: 30%
  • średnich: 40%
  • pozostałych: 50%

Część zwrotna dotacji warunkowej podlega zwrotowi w całości lub części, zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie. Podstawą określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi będzie suma przychodów netto ze sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji projektu lub produktów wytworzonych w procesie powstałym w wyniku realizacji projektu, wygenerowanych w wyniku realizacji komponentu wdrożeniowego w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu. W przypadku wdrożenia wyników komponentu B+R w dodatkowej formie np. poprzez udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do utworu będącego rezultatem prac B+R, przychody uzyskane z tej formy wdrożenia nie są wliczane do podstawy określenia wartości pomocy podlegającej zwrotowi.

Ocena projektów

Przedmiot oceny stanowi całość koncepcji projektu tj. prace badawczo-rozwojowe założenia dotyczące wdrożenia ich wyników, w szczególności ocenie podlega:

 • badawczy charakter projektu oraz planowana forma wdrożenia,
 • merytoryczny i techniczny potencjał na rzecz realizacji projektu,
 • logika projektu i zarządzanie ryzykiem,
 • innowacyjność rezultatów projektu co najmniej w skali rynku polskiego, (innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym dotycząca podstawowej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług),
 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia rezultatów projektu.

Promowane przedsięwzięcia

Przede wszystkim promowane będą projekty co najmniej w skali rynku polskiego, służące zwiększeniu podaży innowacji wspierające transformację gospodarki w kierunku przemysłu 4.0 oraz realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu. Są to szczególnie przedsięwzięcia zakładające projektowanie, testowanie i późniejsze wdrożenie nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów czy modeli biznesowych, które będą wykorzystywać rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, robotyki i automatyki, uczenia maszynowego itp. Promowane będą także projekty zakładające ekoinnowacje względem rozwiązań GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego) i gospodarki niskoemisyjnej. Ekoinnowacje mogą mieć formę innowacji technologicznych, nietechnologicznych lub produktu, który jest wynikiem ekoprojektowania.

Dodatkowe informacje

Budżet dla naboru wynosi 25 000 000 EUR.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 300 000 EUR

Maksymalna intensywność dofinansowania: 80%

Wsparcie będzie udzielane w ramach:

Wsparcie kierowane będzie na projekty zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją i uzupełniająco na
specjalizacje wyłaniające się z procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego częścią procesu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Limit środków na uzupełniające wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej wynosi max.10% alokacji UE przeznaczonej na dany nabór w ramach działania. Limit ten będzie weryfikowany przed wyborem projektów do dofinansowania.

Elementem uzupełniającym realizowanych projektów może być budowanie kompetencji i umiejętności
pracowników (cross-financing) i osób zarządzających (koszty pośrednie) w zakresie dotyczącym projektu.

Przerwanie realizacji projektu i rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie będzie skutkować koniecznością zwrotu środków wyłącznie w sytuacji, gdy w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest możliwe ze względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze względów ekonomicznych. Wskazane okoliczności powinny zostać wskazane przez Beneficjenta na możliwie najwcześniejszym etapie realizacji projektu.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji o możliwościach pozyskania dotacji!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 117 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 12.06.2023
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 30.06.2023
Pozostało 21 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 16.08.2023
Pozostało 68 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas