Dotacje UE w małopolskie

Polska otrzymała rekordowe środki od Komisji Europejskiej – 76 mld euro, czyli ok. 350 mld zł. 60% tej kwoty zostanie rozdysponowana na poziomie krajowym, a 40% przez marszałków województw. Każde województwo ma za zadanie rozdysponować przyznane środki w ramach programów regionalnych. Strategię wykorzystania środków unijnych w Małopolsce w najbliższych latach określa program Fundusze Europejski dla Małopolski 2021-2027, którego budżet wynosi blisko 2,7 mld euro. Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na badania, inwestycje, promocję za granicą czy cyfryzację. Wsparcie będzie udzielane głównie w formie bezzwrotnych dotacji. Intensywność dofinansowania zależy od rodzaju projektu oraz wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku wsparcia udzielanego na inwestycje podstawę do ustalania poziomu dofinansowania stanowi mapa pomocy regionalnej. Zgodnie z mapą inwestorom z Małopolski przysługuje wsparcie o intensywności do 40% poniesionych kosztów. MŚP mogą liczyć na dodatkową premię.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację – FE dla Małopolskiego (8.6)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na rozwój firm z województwa Małopolskiego w obszarze sprawiedliwej transformacji. Przeznaczony jest dla lokalnych przedsiębiorstw.
Dowiedz się więcej

Wsparcie rozwoju OZE (dotacja) – FE dla Małopolskiego (2.9)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 254 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie rozwoju OZE w przedsiębiorstwach z województwa Małopolskiego. Wsparcie skierowane jest zarówno do przedsiębiorców, jak i podmiotów sektora publicznego.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolskiego (1.3)

Nabór do 30.09.2023
Pozostało 193 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej

Bony na innowacje dla MŚP – FE dla Małopolskiego (1.2)

Nabór do 31.12.2023
Pozostało 285 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie w formule bonu na innowacje dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Wsparciem objęci zostaną przedsiębiorcy z kategorii MŚP. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych.
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolskiego (1.1)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R oraz ich wdrożenie dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Mogą w nim wziąć udział zarówno przedsiębiorstwa MŚP jak i small mid-caps, a także konsorcja.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Małopolska to region położony w południowej Polsce, którego stolicą jest Kraków. Województwo jest gęsto zaludnione (223 osób/km2), a liczba ludności wynosi około 3 386,2 tys. osób. Region słynie z turystyki, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Dzięki swoim zabytkom i licznym atrakcjom turystycznym każdego roku przyciąga wielu zwiedzających. Województwo posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu. W 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych było około 445 100 podmiotów z Małopolski, co stanowi przyrost o 4,4% względem poprzedniego roku. Do najpopularniejszych rodzajów działalności gospodarczej w województwie można zaliczyć handel, naprawę pojazdów samochodowych (19,9% wszystkich zarejestrowanych podmiotów), budownictwo (15,9%), działalność profesjonalną, naukową i techniczną (10,5%) oraz przetwórstwo przemysłowe (8,7%). Główne gałęzie przemysłu to motoryzacja, elektronika, chemia, meblarstwo i przetwórstwo spożywcze. Region ma również rozwinięty sektor rolny i rybacki.

Małopolska to jedno z najbogatszych i najlepiej rozwiniętych województw w Polsce. W 2020 roku województwo generowało ponad 47 miliardów złotych PKB, z czego PKB per capita na jednego mieszkańca wynosiło 35,4 tysiąca złotych, co stanowiło ponad 110% średniej krajowej. Bezrobocie w 2020 roku wynosiło 4,6%, co jest wynikiem poniżej średniej krajowej (6,2%). Handel i usługi również odgrywają ważną rolę w gospodarce regionu, zwłaszcza w Krakowie, który jest ważnym ośrodkiem gospodarczym i naukowym w kraju. W sektorze przemysłowym zatrudnienie znajdowało ponad 300 tysięcy osób, a w sektorze usługowym ponad 600 tysięcy. Wartość eksportu w 2020 roku wyniosła ponad 24 miliardy złotych, a importu ponad 19 miliardów złotych.

Władze województwa kładą również duży nacisk na rozwój i podnoszenie konkurencyjności regionu. Województwo małopolskie od lat zajmuje drugie miejsce w rankingach wydatków na prace B+R oraz rankingach innowacyjności województw. Ponadto pomimo stosunkowo wysokiego uprzemysłowienia Małopolska zajmuje drugie miejsce w rankingu eko-innowacyjności w zestawieniu z innymi województwami  (dane za 2020 r.).

Fundusze unijne w Małopolsce – jaki budżet?

Spośród łącznej puli środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejską, 60% będzie zarządzana na poziomie krajowym, a 40% poprzez marszałków województw. Każde województwo ma za zadanie rozdysponować te środki w ramach programów regionalnych odpowiadających potrzebom danego regionu tj. odpowiednio podzielić środki pieniężne oraz zorganizować konkursy w ramach priorytetów wcześniej zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W Małopolsce programem regionalnym w perspektywie 2021-2027 jest program o nazwie Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Budżet tego programu opiewa na blisko 2,7 mld euro. Ponadto w Małopolsce dostępne będą środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (264 mln euro). Zostaną one przeznaczone na łagodzenie skutków transformacji energetycznej w Małopolsce Zachodniej.

Dotacje małopolska – co można dofinansować?

Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, inwestycje w infrastrukturę B+R, promocję na zagranicznych rynkach oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań na rynek. Przewidziana została również organizacja konkursów ukierunkowanych na wsparcie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw, która jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego regionu. Dzięki tym działaniom, przedsiębiorstwa będą mogły zwiększyć swoją konkurencyjność i rozwijać działalność, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu. Wsparcie będzie mieć głównie charakter bezzwrotny. Więcej informacji o konkretnych naborach można znaleźć korzystając z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej

W zależności od rodzaju projektu intensywność dofinansowania kalkulowana jest w różny sposób. W przypadku projektów badawczo rozwojowych wpływ na intensywność dofinansowania ma wielkość przedsiębiorstwa. Drugim decydującym czynnikiem jest kategoria prac prowadzanych w ramach projektu (badania przemysłowe lub prace rozwojowe). W przypadku projektów inwestycyjnych finansowanych w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej, intensywność wsparcia jest uzależniona od regionu, w którym realizowana będzie inwestycja. Zgodnie z obowiązującą mapą pomocy inwestycyjnej inwestorom z Małopolski przysługuje wsparcie w wysokości do 40% wydatków inwestycyjnych. Warto dodać, że przedsiębiorstwa z kategorii MŚP mogą liczyć na dodatkową premię. Mikro i małe przedsiębiorstwa uzyskają dodatkowych 20 punktów procentowych, a średnie przedsiębiorstwa bonusowe 10 punktów procentowych.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie małopolskim

Główną Instytucją Pośredniczącą w województwie małopolskim odpowiedzialną za organizację konkursów jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP). Do głównych zadań instytucji zalicza się: przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, wybór projektów, przyjmowanie wniosków o płatność od beneficjentów oraz weryfikację wykorzystania środków zgodnie z założeniami poszczególnych priorytetów.