Wyszukiwarka dotacji

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe to specjalny rodzaj pomocy publicznej na prace B+R należące do co najmniej jednej z następujących kategorii:

 • badania podstawowe;
 • badania przemysłowe;
 • eksperymentalne prace rozwojowe;
 • studium wykonalności.

Limit pomocy

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 limit pomocy na badania i rozwój wynosi:

 • 40 mln EUR dla przedsiębiorstwa na jeden projekt gdy projekt obejmuje głównie badania podstawowe – dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań podstawowych;
 • 20 mln EUR dla przedsiębiorstwa na jeden projekt, gdy projekt obejmuje głównie badania przemysłowe – dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub w zakres obydwu kategorii badań przemysłowych i podstawowych;
 • 15 mln EUR dla przedsiębiorstwa na jeden projekt, gdy projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe – dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • 7,5 mln EUR na badanie w przypadku pomocy na studia wykonalności poprzedzające działania badawcze.

W przypadku gdy pomoc na projekty badawczo-rozwojowe jest przyznana w formie zaliczek zwrotnych, istnieje możliwość zwiększenia limitu pomocy o 50%.

Intensywność pomocy

Intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe nie może przekroczyć:

 • 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
 • 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności.

Istnieje możliwość zwiększenia intensywności pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób:

 • 10% w przypadku średnich przedsiębiorstw;
 • 20% w przypadku małych przedsiębiorstw;
 • o 15% jeżeli spełniony zostanie jeden z następujących warunków:
  • projekt zakłada efektywną współpracę:
   • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest podmiotem o statusie MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
   • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
  • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz lub oprogramowania bezpłatnego bądź otwartego.

Intensywność pomocy na koszty studium wykonalności zwiększyć można o 20% w przypadku małych przedsiębiorstw oraz o 10% w przypadku średnich przedsiębiorstw

W tabeli zostały wskazane maksymalne poziomy intensywności dofinansowania dla każdego z rodzajów przedsiębiorstw.

Status przedsiębiorstwa/WykonawcyBadania przemysłoweBadania przemysłowe z uwzględnieniem premiiEksperymentalne prace rozwojoweEksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
MIKRO70%80%45%60%
MAŁE70%80%45%60%
ŚREDNIE60%75%35%50%
DUŻE50%65%25%40%
Pomoc publiczna na B+R

Koszty kwalifikowane

Za koszty kwalifikowalne w przypadku studium wykonalności uznaje się koszty realizacji studium wykonalności.

Koszty kwalifikowalne projektów badawczo-rozwojowych przypisuje się do konkretnej kategorii, w tym wymienia się następujące kategorie:

 1. koszty personelu: techników, badaczy, pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy realizacji danego projektu;
 2. koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu lub jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania wówczas koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu;
 3. koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;
 4. koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu;
 5. koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Pomoc de minimis

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis to jedna z form wsparcia przedsiębiorców, której koncepcja wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji ani wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi UE. Dowiedz się czym jest i jakie są jej limity.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji