Wyszukiwarka dotacji

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe to specjalny rodzaj pomocy publicznej na prace B+R należące do co najmniej jednej z następujących kategorii:

 • badania podstawowe;
 • badania przemysłowe;
 • eksperymentalne prace rozwojowe;
 • studium wykonalności.

Definicje

Nowe definicje zgodne wobec Zmiany do rozporządzenia UE nr 651/2014 w sprawie wyłączeń blokowych (GBER).

Limit pomocy

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 limit pomocy na badania i rozwój wynosi:

 • 55 mln EUR dla przedsiębiorstwa na jeden projekt gdy projekt obejmuje głównie badania podstawowe – dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań podstawowych;
 • 35 mln EUR dla przedsiębiorstwa na jeden projekt, gdy projekt obejmuje głównie badania przemysłowe – dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub w zakres obydwu kategorii badań przemysłowych i podstawowych;
 • 25 mln EUR dla przedsiębiorstwa na jeden projekt, gdy projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe – dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • 8,25 mln EUR na badanie w przypadku pomocy na studia wykonalności poprzedzające działania badawcze.

W przypadku gdy pomoc na projekty badawczo-rozwojowe jest przyznana w formie zaliczek zwrotnych, istnieje możliwość zwiększenia limitu pomocy o 50%.

Intensywność pomocy

Intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe nie może przekroczyć:

 • 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań podstawowych;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;
 • 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku studiów wykonalności.

Istnieje możliwość zwiększenia intensywności pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób:

 • 10% w przypadku średnich przedsiębiorstw;
 • 20% w przypadku małych przedsiębiorstw;
 • o 15% jeżeli spełniony zostanie jeden z następujących warunków:
  • projekt zakłada efektywną współpracę:
   • między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest podmiotem o statusie MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
   • między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;
  • wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz lub oprogramowania bezpłatnego bądź otwartego.

Intensywność pomocy na koszty studium wykonalności zwiększyć można o 20% w przypadku małych przedsiębiorstw oraz o 10% w przypadku średnich przedsiębiorstw

W tabeli zostały wskazane maksymalne poziomy intensywności dofinansowania dla każdego z rodzajów przedsiębiorstw.

Status przedsiębiorstwa/WykonawcyBadania przemysłoweBadania przemysłowe z uwzględnieniem premiiEksperymentalne prace rozwojoweEksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
MIKRO70%80%45%60%
MAŁE70%80%45%60%
ŚREDNIE60%75%35%50%
DUŻE50%65%25%40%
Pomoc publiczna na B+R

Koszty kwalifikowane

Za koszty kwalifikowalne w przypadku studium wykonalności uznaje się koszty realizacji studium wykonalności.

Koszty kwalifikowalne projektów badawczo-rozwojowych przypisuje się do konkretnej kategorii, w tym wymienia się następujące kategorie:

 1. koszty personelu: techników, badaczy, pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy realizacji danego projektu;
 2. koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu lub jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania wówczas koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu;
 3. koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;
 4. koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby realizacji projektu;
 5. koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Czym są kompetencje przyszłości?

Czym są kompetencje przyszłości?

Rynek pracy ulega postępującym zmianom, podobnie jak i wyzwania stawiane przed przedsiębiorcami, pracodawcami i pracownikami. Jakie są kluczowe kompetencje przyszłości? Co zrobić, aby przygotować się do nowej rzeczywistości na rynku i jak mogą w tym pomóc dotacje z Unii Europejskiej?
Dowiedz się więcej
Zdolność patentowa – co warto o niej wiedzieć?

Zdolność patentowa – co warto o niej wiedzieć?

Prawna ochrona opracowanego rozwiązania może mieć kluczowe znaczenie w kontekście pozyskania dofinansowania unijnego. Jakie czynniki decydują o uzyskaniu patentu? Czym jest poziom wynalazczy i w jakich okolicznościach przyznanie patentu będzie niemożliwe? Sprawdź, co musisz wiedzieć o zdolności patentowej i jak sfinansować m.in. uzyskanie czy obronę patentu.
Dowiedz się więcej
Inwestycja początkowa

Inwestycja początkowa

Wskazujemy nowe zapisy dotyczące inwestycji początkowej, która wymagana jest do realizacji w ramach dotacji inwestycyjnych wspieranych regionalną pomocą inwestycyjną. Dowiedz się co należy rozumieć poprzez realizację inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej. Sprawdź co kryje się pod tymi pojęciami i ze spełnieniem jakich warunków wiąże się pozyskanie dotacji.
Dowiedz się więcej
Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych

Pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych to specjalny rodzaj pomocy publicznej z limitem wnoszącym 15 mln euro. Sprawdź jakie koszty można kwalifikować!
Dowiedz się więcej
Status MŚP

Status MŚP

W przypadku dotacji realizowanych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ważnym jest prawidłowe ustalenie statusu MŚP. Proces weryfikacji obejmuje przede wszystkim poszczególne kryteria kwalifikacyjne oraz ich progi i pułapy dla określenia wielkości i rodzaju powiązań przedsiębiorstwa. Co obejmują kryteria wielkości, a co kryteria zasobów?
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji