Wyszukiwarka dotacji

Regionalna pomoc inwestycyjna

Regionalna pomoc inwestycyjna

definicja

Pomoc regionalna jest kluczowym rodzajem pomocy publicznej. Cechą charakterystyczną pomocy regionalnej jest to, że jest nakierowana na rozwój gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora MŚP.

Regionalną pomoc inwestycyjną przyznaje się w obszarach objętych pomocą. Na obszarach objętych pomocą, pomoc może być przyznana na inwestycję początkową niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa beneficjenta. Pomoc może być przyznana dla MŚP na dowolną formę inwestycji początkowej, w tym:

 • utworzenie nowego zakładu,
 • rozbudowę istniejącego zakładu,
 • dywersyfikację produkcji zakładu przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów,
 • zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym zakładzie.

Pomoc dla dużych przedsiębiorstw może zostać przyznana wyłącznie na inwestycję początkową na rzecz nowej działalności gospodarczej w danym obszarze.

Jeżeli inwestycja początkowa mieści się na dwóch lub większej liczbie obszarów objętych pomocą, zastosowanie ma maksymalna intensywność pomocy odnosząca się do tego obszaru objętego pomocą, na którym poniesiono najwięcej kosztów kwalifikowalnych.

Intensywność pomocy wyrażona jako ekwiwalent dotacji brutto nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w mapie pomocy regionalnej i obowiązującej w dniu przyznania pomocy na danym obszarze.

Mapa pomocy regionalnej

Mapa pomocy regionalnej to graficzna informacja dla przedsiębiorców, w których regionach w Polsce najlepiej inwestować by dostać najwyższe dofinansowanie. Nowa mapa pomocy regionalnej została zatwierdzona przez Komisję Europejską na okres od 01.01.2022 do 31.12.2027.

mapa pomocy regionalnej dla Polski na lata 2021-2027

Które województwa mają najwyższy poziom dofinansowania?

Mapa pomocy regionalnej w perspektywie finansowej na lata 2014-2021 miała inne wartości wsparcia unijnego od tej, którą ustalono na lata 2022-2027. Podczas wprowadzania zmian Komisja Europejska wzięła pod uwagę poziom rozwinięcia i zamożności poszczególnych regionów.

W województwie świętokrzyskim zwiększono poziom wsparcia o 15 punktów procentowych. Dodatkowo 7 województw może liczyć na większe dofinansowania, o 5 punktów procentowych, w porównaniu do poprzedniej mapy pomocy regionalnej. Są to:

 • województwo zachodniopomorskie,
 • województwo lubuskie,
 • województwo kujawsko-pomorskie,
 • województwo łódzkie,
 • województwo opolskie,
 • województwo śląskie,
 • województwo małopolskie.

Największe zmiany nastąpiły w województwie mazowieckim, które może liczyć na dofinansowanie w granicach od 0% do 50% w zależności od podregionu lub gminy.

Nowa mapa pomocy regionalnej to również zmiany dla województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego. Intensywność wsparcia w niniejszych województwach wynosić będzie od 15% do 25% w zależności od podregionu i daty udzielenia pomocy.

Poziom dofinansowania w województwie mazowieckim

Poziom wsparcia w województwie mazowieckim uległ znacznej zmianie. Jest to spowodowane wysokim poziomem rozwinięcia stolicy Polski – Warszawy oraz znacznie niższym poziomem zamożności okolicznych powiatów. Z tego względu województwo mazowieckie zostało podzielone na 4 części o czterech różnych wartościach punktów procentowych dofinansowania z funduszy inwestycyjnych.

mapa pomocy regionalnej dla mazowieckiego na lata 2021-2027

Poziom dofinansowania w województwie wielkopolskim

Województwo wielkopolskie również zostało podzielone na obszary. Intensywność wsparcia na tym obszarze waha się od 15 do 25%.

Dla Poznania oraz wybranych regionów do 31 grudnia 2024 r. intensywność pomocy regionalnej będzie wynosiła 20%, a od 1 stycznia 2025 r. spadnie do 15%. Natomiast w pozostałych regionach województwa wielkopolskiego limit zostanie utrzymany na poziomie 25%.

mapa pomocy regionalnej dla wielkopolskiego na lata 2021-2027

Poziom dofinansowania w województwie dolnośląskim

Intensywność wsparcia według nowej mapy pomocy regionalnej w województwie dolnośląskim wynosić będzie:

 • 20% – na obszarze miasta Wrocław w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
 • 15% – na obszarze miasta Wrocław w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.
 • 25% – w pozostałych obszarach województwa dolnośląskiego.

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Poza lokalizacją, na wysokość dofinansowania wpływa również rozmiar firmy ubiegającej się o dotację unijną. Średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na 10 dodatkowych punktów procentowych. Z kolei małe i mikro przedsiębiorstwa otrzymują premię wynoszącą 20 punktów procentowych. Premie dla MŚP nie dotyczą jednak obszaru województwa mazowieckiego w ogóle nie objętego pomocą (tzn. obszaru z intensywnością 0%).

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe to specjalny rodzaj pomocy publicznej na prace B+R należące do co najmniej jednej z kategorii takich jak badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studium wykonalności. Ze słowniczka dowiesz się jakie są jej limity, intensywność pomocy oraz kategorie kosztów kwalifikowanych.
Dowiedz się więcej
Pomoc de minimis

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis to jedna z form wsparcia przedsiębiorców, której koncepcja wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji ani wywierać wpływ na handel między Państwami Członkowskimi UE. Dowiedz się czym jest i jakie są jej limity.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji