Wyszukiwarka dotacji

Jak zdobyć status CBR, gdzie szukać dotacji na budowę CBR?

Jak zdobyć status CBR, gdzie szukać dotacji na budowę CBR?

Spis treści

Status Centrum Badawczo-Rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca, który prowadzi badania lub prace rozwojowe, niebędący instytutem badawczym. Działalność CBR-ów polega na wsparciu technicznym, a także naukowym konkretnych branż i specjalizacji takich jak m.in. medycyna, energetyka, farmacja, sektor informatyczno-inżynierski, produkcja maszyn górniczych oraz fin-tech. Przedsiębiorstwa te realizują zadania związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej obejmujące tylko i wyłącznie usługi mieszczące się w obowiązującym dziale 72 PKWiU.

Jak rozumieć działalność B+R?

Działalność B+R to zgodnie z Art. 4a ustawy o CIT oraz Art. 5a ustawy o PIT: „działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe i jest podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań”. Nie są to więc działania rutynowe i okresowe. Do działalności B+R zalicza się m.in. prace obejmujące budowę prototypów, linii pilotażowych, testowanie, demonstracje i walidacje.

Badania naukowe, a prace rozwojowe

Według Art. 4 ust. 2 i 3 badania naukowe to działalność obejmująca badania podstawowe mające na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne oraz badania aplikacyjne nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Natomiast prace rozwojowe to dalej już rozumiana działalność, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie już dostępnej i aktualnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów/procesów/usług. Pamiętając o wykluczeniu zmian okresowych i rutynowych, nawet jeśli mają charakter ulepszeń.

Kto nadaje status CBR?

Minister właściwy w sprawach gospodarki na wniosek przedsiębiorcy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. nadaje status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Obecnie Minister Rozwoju i Technologii.

Pozyskanie statusu CBR krok po kroku

Status CBR można zdobyć poprzez złożenie wniosku o nadanie statusu Centrum-Badawczo Rozwojowego w formie elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP) z dokumentami oraz załącznikami podpisanymi elektronicznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z reprezentacją w KRS lub w formie tradycyjnej przez operatora pocztowego, albo kurierem.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. Wniosek spełniający kryteria przychodowe, w tym kryterium przychodów B+R.
 2. Załączniki do wniosku:
  • Opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo.
  • Sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy za rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z wyszczególnieniem przychodów netto z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
  • Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłego rewidenta.
  • Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku.
  • Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
  • Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
  • Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
  • W przypadku spółki handlowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu badawczego – informację o wysokości ulg podatkowych przysługujących temu instytutowi badawczemu w ostatnim roku obrotowym jego działalności.
  • Sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej za ostatni rok kalendarzowy, przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego (PNT -01).
 3. Uchwałę ZZW/ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Wniosek o nadanie i utrzymanie statusu CBR oraz wzór oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Terminy

Wniosek powinien zostać złożony maksymalnie do końca danego roku, w którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy. Średni czas oczekiwania na decyzję to ok. 30 dni.

Jakie wymagania należy spełnić?

Przed złożeniem wniosku przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy spełnia wszelkie wymagania formalne w postaci:

 • Uzyskania przychodów netto (z wyłączeniem podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów/produktów/operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej:
  • 5 mln zł, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72 PKWiU), w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto;
  • 2,5 mln zł i są niższe niż 5 mln zł przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto.
 • Stosowania przepisów o rachunkowości.
 • Przedłożenia oświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (bez konieczności składania zaświadczeń urzędowych o niezaleganiu z podatkami).

Status CBR i jego utrzymanie

Jeżeli został Ci nadany status CBR podlegasz corocznemu monitoringowi pod względem spełniania kryteriów uprawniających do jego utrzymania. Jak utrzymać nadany status? Wystarczy, że złożysz wniosek o utrzymanie statusu CBR, w którym zawrzesz wszystkie informacje i załączniki jak w przypadku wniosku o nadanie statusu CBR.

Kiedy składa się wniosek o utrzymanie statusu CBR?

Jeżeli posiadasz status wymagana dokumentacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 2 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

Dlaczego warto posiadać status CBR?

Status CBR to przede wszystkim korzyści podatkowe. Przedsiębiorcy posiadający status CBR mogą korzystać z ulgi B+R w zwiększonym zakresie. Posiadanie statusu CBR uprawnia do odliczenia od postawy opodatkowania 200% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R. Podatnicy prowadzący działalność badawczą, ale nieposiadający statusu CBR mogą odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane w wysokości 100% (wyjątek stanowią jedynie koszty wynagrodzeń). Status CBR sprawia więc, że ulga B+R jest jeszcze bardziej korzystna. Posiadając status CBR odliczasz koszty poniesione na B+R najpierw na zasadach ogólnych (zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów), a następnie ulga B+R w połączeniu ze statusem CBR uprawnia Cię do ponownego odliczenia 200% tych samych kosztów od podstawy opodatkowania.
Dodatkowo kosztem kwalifikowanym w uldze B+R dla podmiotów posiadających status CBR jest amortyzacja budynków i budowli oraz koszty ekspertyz i usług doradczych zakupionych nie tylko od jednostek naukowych, ale i od innych wyspecjalizowanych podmiotów.

Status CBR to nie tylko ulgi podatkowe, ale także zwolnienia podatkowe. Przy posiadaniu statusu CBR korzyścią jest również brak konieczności płacenia podatku od nieruchomości w zakresie działalności B+R (tj. częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego i rolnego).

FENG i wsparcie modułowe szansą na budowę CBR

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) możliwym będzie skorzystanie z tzw. Ścieżki SMART, czyli modułowego wsparcia rozwoju dla przedsiębiorców. Działanie koncentruje się na wsparciu całego procesu B+R+I od prac, poprzez inwestycje i wdrożenie. Przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty modułowe, część modułów będzie mieć charakter obowiązkowy, część będzie fakultatywna i dobierana zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami firmy. Interesujący pod względem stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego jest moduł Infrastruktura B+R, gdzie kosztem kwalifikowanym będzie stworzenie bądź rozwój infrastruktury badawczej służącej realizacji agendy badawczej celem wdrożenia innowacji na skalę krajową. W ramach tego modułu możliwe więc będzie pozyskanie bezzwrotnego wsparcia na budowę lub rozwój CBR. Ile będzie można zyskać? Intensywność wsparcia będzie uzależniona od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Max. poziom dofinansowania wynosi nawet 70%.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i otrzymaj od nas prezentację z pogłębionymi informacjami o tym jak uzyskać status CBR. Jeżeli jesteś zainteresowany dotacjami i chcesz dofinansować budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego chętnie pomożemy w zaplanowaniu takiego projektu, napisaniu wniosku i pozyskaniu środków na ten cel. Zapraszamy do kontaktu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji