Wyszukiwarka dotacji

Jak zdobyć status CBR, gdzie szukać dotacji na budowę CBR?

Jak zdobyć status CBR, gdzie szukać dotacji na budowę CBR?

Spis treści

Status Centrum Badawczo-Rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca, który prowadzi badania lub prace rozwojowe, niebędący instytutem badawczym. Działalność CBR-ów polega na wsparciu technicznym, a także naukowym konkretnych branż i specjalizacji takich jak m.in. medycyna, energetyka, farmacja, sektor informatyczno-inżynierski, produkcja maszyn górniczych oraz fin-tech. Przedsiębiorstwa te realizują zadania związane z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej obejmujące tylko i wyłącznie usługi mieszczące się w obowiązującym dziale 72 PKWiU.

Jak rozumieć działalność B+R?

Działalność B+R to zgodnie z Art. 4a ustawy o CIT oraz Art. 5a ustawy o PIT: „działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe i jest podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań”. Nie są to więc działania rutynowe i okresowe. Do działalności B+R zalicza się m.in. prace obejmujące budowę prototypów, linii pilotażowych, testowanie, demonstracje i walidacje.

Badania naukowe, a prace rozwojowe

Według Art. 4 ust. 2 i 3 badania naukowe to działalność obejmująca badania podstawowe mające na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne oraz badania aplikacyjne nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. Natomiast prace rozwojowe to dalej już rozumiana działalność, która obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie już dostępnej i aktualnej wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów/procesów/usług. Pamiętając o wykluczeniu zmian okresowych i rutynowych, nawet jeśli mają charakter ulepszeń.

Kto nadaje status CBR?

Minister właściwy w sprawach gospodarki na wniosek przedsiębiorcy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. nadaje status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Obecnie Minister Rozwoju i Technologii.

Pozyskanie statusu CBR krok po kroku

Status CBR można zdobyć poprzez złożenie wniosku o nadanie statusu Centrum-Badawczo Rozwojowego w formie elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP) z dokumentami oraz załącznikami podpisanymi elektronicznym podpisem kwalifikowanym zgodnie z reprezentacją w KRS lub w formie tradycyjnej przez operatora pocztowego, albo kurierem.

Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. Wniosek spełniający kryteria przychodowe, w tym kryterium przychodów B+R.
 2. Załączniki do wniosku:
  • Opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorstwo.
  • Sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy za rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z wyszczególnieniem przychodów netto z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
  • Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłego rewidenta.
  • Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku.
  • Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
  • Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
  • Oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.
  • W przypadku spółki handlowej powstałej w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu badawczego – informację o wysokości ulg podatkowych przysługujących temu instytutowi badawczemu w ostatnim roku obrotowym jego działalności.
  • Sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej za ostatni rok kalendarzowy, przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego (PNT -01).
 3. Uchwałę ZZW/ZWZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

Wniosek o nadanie i utrzymanie statusu CBR oraz wzór oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne są dostępne na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Terminy

Wniosek powinien zostać złożony maksymalnie do końca danego roku, w którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy. Średni czas oczekiwania na decyzję to ok. 30 dni.

Jakie wymagania należy spełnić?

Przed złożeniem wniosku przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy spełnia wszelkie wymagania formalne w postaci:

 • Uzyskania przychodów netto (z wyłączeniem podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów/produktów/operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy w wysokości co najmniej:
  • 5 mln zł, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72 PKWiU), w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów netto;
  • 2,5 mln zł i są niższe niż 5 mln zł przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 70% przychodów netto.
 • Stosowania przepisów o rachunkowości.
 • Przedłożenia oświadczeń o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (bez konieczności składania zaświadczeń urzędowych o niezaleganiu z podatkami).

Status CBR i jego utrzymanie

Jeżeli został Ci nadany status CBR podlegasz corocznemu monitoringowi pod względem spełniania kryteriów uprawniających do jego utrzymania. Jak utrzymać nadany status? Wystarczy, że złożysz wniosek o utrzymanie statusu CBR, w którym zawrzesz wszystkie informacje i załączniki jak w przypadku wniosku o nadanie statusu CBR.

Kiedy składa się wniosek o utrzymanie statusu CBR?

Jeżeli posiadasz status wymagana dokumentacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 2 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

Dlaczego warto posiadać status CBR?

Status CBR to przede wszystkim korzyści podatkowe. Przedsiębiorcy posiadający status CBR mogą korzystać z ulgi B+R w zwiększonym zakresie. Posiadanie statusu CBR uprawnia do odliczenia od postawy opodatkowania 200% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R. Podatnicy prowadzący działalność badawczą, ale nieposiadający statusu CBR mogą odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane w wysokości 100% (wyjątek stanowią jedynie koszty wynagrodzeń). Status CBR sprawia więc, że ulga B+R jest jeszcze bardziej korzystna. Posiadając status CBR odliczasz koszty poniesione na B+R najpierw na zasadach ogólnych (zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów), a następnie ulga B+R w połączeniu ze statusem CBR uprawnia Cię do ponownego odliczenia 200% tych samych kosztów od podstawy opodatkowania.
Dodatkowo kosztem kwalifikowanym w uldze B+R dla podmiotów posiadających status CBR jest amortyzacja budynków i budowli oraz koszty ekspertyz i usług doradczych zakupionych nie tylko od jednostek naukowych, ale i od innych wyspecjalizowanych podmiotów.

Status CBR to nie tylko ulgi podatkowe, ale także zwolnienia podatkowe. Przy posiadaniu statusu CBR korzyścią jest również brak konieczności płacenia podatku od nieruchomości w zakresie działalności B+R (tj. częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego i rolnego).

FENG i wsparcie modułowe szansą na budowę CBR

W ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) możliwym będzie skorzystanie z tzw. Ścieżki SMART, czyli modułowego wsparcia rozwoju dla przedsiębiorców. Działanie koncentruje się na wsparciu całego procesu B+R+I od prac, poprzez inwestycje i wdrożenie. Przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty modułowe, część modułów będzie mieć charakter obowiązkowy, część będzie fakultatywna i dobierana zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami firmy. Interesujący pod względem stworzenia Centrum Badawczo-Rozwojowego jest moduł Infrastruktura B+R, gdzie kosztem kwalifikowanym będzie stworzenie bądź rozwój infrastruktury badawczej służącej realizacji agendy badawczej celem wdrożenia innowacji na skalę krajową. W ramach tego modułu możliwe więc będzie pozyskanie bezzwrotnego wsparcia na budowę lub rozwój CBR. Ile będzie można zyskać? Intensywność wsparcia będzie uzależniona od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Max. poziom dofinansowania wynosi nawet 70%.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i otrzymaj od nas prezentację z pogłębionymi informacjami o tym jak uzyskać status CBR. Jeżeli jesteś zainteresowany dotacjami i chcesz dofinansować budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego chętnie pomożemy w zaplanowaniu takiego projektu, napisaniu wniosku i pozyskaniu środków na ten cel. Zapraszamy do kontaktu.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji