Dotacje UE w wielkopolskie

Z rekordowej kwoty 76 mld euro wynegocjowanej przez polski rz膮d z Komisj膮 Europejsk膮 na realizacj臋 polityki sp贸jno艣ci, 40% trafi do region贸w i b臋dzie zarz膮dzana przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. W Wielkopolsce konkursy b臋d膮 organizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 o bud偶ecie licz膮cym ponad 2,1 mld euro. Jednym z cel贸w programu regionalnego jest budowa zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkni臋tym, w tym dofinansowanie dzia艂a艅 zorientowanych na unowocze艣nienie i dywersyfikacj臋 gospodarki. Transformacja Wielkopolski dzi臋ki dofinansowaniom dla firm to ogromna szansa dla tego regionu.聽Ponadto wsparcie przedsi臋biorc贸w b臋dzie odbywa si臋 m.in. w formie dotacji na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej i wsparcie rozwoju dzia艂alno艣ci, rozw贸j przedsi臋biorstw, w tym przej艣cie przez proces inkubacji, realizacj臋 i wsparcie projekt贸w badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacj臋 wynik贸w prac B+R, internacjonalizacj臋 i cyfryzacj臋 dzia艂alno艣ci czy zakup specjalistycznych us艂ug doradczych/proinnowacyjnych i szkole艅 wpisuj膮cych si臋 w obszar inteligentnych specjalizacji regionu. Jak zatem wida膰, wnioski o dotacje mo偶na sk艂ada膰 w ramach r贸偶norodnych konkurs贸w tematycznych.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nab贸r do 25.07.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupe艂nie nowe dzia艂anie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 przedsi臋biorcy chc膮cy sfinansowa膰 inwestycje w infrastruktur臋 celem poprawy efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nab贸r do 02.08.2024
Pozosta艂o 9 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem dzia艂ania jest dofinansowanie projekt贸w badawczo-rozwojowych, kt贸re otrzyma艂y certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1)

Nab贸r do 12.08.2024
Pozosta艂o 19 dni
Wielko艣膰 dotacji
15 000 000,00 z艂
Inwestycja Kompleksowy rozw贸j bada艅 w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu (KPO D3.1.1) obejmuje wsparciem badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wzmocnienie potencja艂u badawczego o艣rodk贸w prowadz膮cych komercyjne i niekomercyjne badania kliniczne oraz inne dzia艂ania wspieraj膮ce w sektorze biomedycznym, w tym badania sektora oraz wsparcie uczelni i inkubator贸w technologicznych.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa energetyczna i upowszechnianie GOZ – Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach – FE dla Wielkopolski (10.2)

Nab贸r do 16.08.2024
Pozosta艂o 23 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 200 000 PLN
Dotacja Poprawa energetyczna i upowszechnianie GOZ - Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach - FE dla Wielkopolski (10.2) obejmuje wsparciem projekty przedsi臋biorstw w zakresie efektywno艣ci energetycznej, wdra偶ania modelu GOZ oraz tworzenia czy rozwoju punkt贸w napraw i przygotowania produkt贸w do ponownego u偶ycia.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ – M艢P (KPO A.2.2.1)

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 500 000 PLN
Dotacja Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przeznaczona jest dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem zostan膮 obj臋te wydatki przeznaczone na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia dotycz膮cego wprowadzenia technologii 艣rodowiskowych zwi膮zanych z gospodark膮 o obiegu zamkni臋tym w szczeg贸lno艣ci na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urz膮dze艅 bardziej przyjaznych dla 艣rodowiska, oprogramowania, patent贸w, licencji, know-how oraz szkolenia pracownik贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) – Dotacja dla HoReCa

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 27 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru (KPO B2.1.1)

Nab贸r do 02.09.2024
Pozosta艂o 40 dni
Wielko艣膰 dotacji
150 000 000,00 z艂
Wsparcie w ramach inwestycji KPO B2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzania, magazynowanie i transport wodoru ma na celu stworzenie polskiej ga艂臋zi gospodarki wodorowej oraz wzrost wykorzystania odnawialnego i niskoemisyjnego wodoru. Mo偶liwe do realizacji b臋d膮 inwestycje w zakresie scentralizowanych i rozproszonych system贸w wytwarzania, magazynowania, transportu niskoemisyjnego, w tym odnawialnego wodoru z wykorzystaniem sieci przesy艂owej i dystrybucyjnej, jak i innych form transportu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 05.09.2024
Pozosta艂o 43 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25) – EXPO 2025 Japonia

Nab贸r do 26.09.2024
Pozosta艂o 64 dni
Wielko艣膰 dotacji
bez limitu
Dofinansowanie mog膮 otrzyma膰 projekty obejmuj膮ce dzia艂ania ukierunkowane na wzmocnienie potencja艂u eksportowego przedsi臋biorc贸w M艢P na rynkach mi臋dzynarodowych, poprzez udzia艂 w dzia艂aniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji o charakterze og贸lnym w zwi膮zku z udzia艂em Polski w 艢wiatowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai, realizowanych w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 03.10.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie dzia艂alno艣ci gospodarczej w Wielkopolsce

Wojew贸dztwo wielkopolskie jest po艂o偶one w 艣rodkowo-zachodniej Polsce. Zajmuje drugie miejsce w kraju pod wzgl臋dem powierzchni i trzecie pod wzgl臋dem liczby ludno艣ci. Ma 3 500 361 mieszka艅c贸w. Miastami na prawach powiatu s膮 Pozna艅, Kalisz, Konin i Leszno. Liczba podmiot贸w gospodarki narodowej na koniec 2021 r. wynios艂a 477,4 tys., tj. o 16,2 tys. wi臋cej ni偶 w 2020 r. Najbardziej popularnymi obszarami prowadzenia dzia艂alno艣ci by艂 handel oraz naprawy pojazd贸w samochodowych. Na ka偶de 100 nowo zarejestrowanych podmiot贸w przypada艂y 53 wyrejestrowane z bazy REGON. W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 Wielkopolska na dotacje unijne otrzyma z bud偶etu UE ponad 2,1 mld euro. Dzi臋ki tym 艣rodkom region ma by膰 bardziej zielony, cyfrowy i bli偶ej mieszka艅c贸w. Kluczowymi celami do osi膮gniecia, zdefiniowanymi przez w艂adze wojew贸dztwa, s膮: wzrost szans na rynku pracy m.in. przez zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji wobec grup na ni膮 nara偶onych, rozw贸j umiej臋tno艣ci i kompetencji wynikaj膮cych z transformacji przemys艂owej, zielonej i cyfrowej regionu oraz przeciwdzia艂anie wykluczeniu spo艂ecznemu. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie wielkopolskim w 2021 r. wyni贸s艂 73 888 z艂, co stanowi wynik powy偶ej 艣redniej krajowej. Wielkopolska odpowiada za blisko 10% polskiego PKB. Nak艂ady na B+R w regionie w 2020 r. wynios艂y 2008 mln z艂 (6 wynik w kraju).

Fundusze europejskie w Wielkopolsce 鈥 jaki bud偶et?

W latach 2021-2027 regiony b臋d膮 zarz膮dza艂y rekordow膮 sum膮 艣rodk贸w przyznanych Polsce z polityki sp贸jno艣ci. Ponad 40% ca艂ej alokacji zapisanej w Umowie Partnerstwa (ok. 76 mld euro) zostanie rozdysponowanych w ramach program贸w regionalnych. W wojew贸dztwie Wielkopolskim takim programem b臋dzie program Fundusze Europejski dla Wielkopolski 2021-2027. Bud偶et przeznaczony na program wynosi oko艂o 2,15 mld euro. Wnioski o dotacje w ramach program贸w regionalnych b臋d膮 finansowane z 3 藕r贸de艂: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (1,25 mld euro), Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego (487 mln euro) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (414 mln euro). 艢rodki z ostatniego wymienionego funduszu maj膮 przede wszystkim u艂atwi膰 proces odchodzenia od wydobycia i zu偶ycia w臋gla, co ma przyspieszy膰 transformacj臋 Wielkopolski i stanowi jedno z kluczowych wyzwa艅 stoj膮cych przed Wielkopolsk膮 w najbli偶szych latach.

Dotacje Wielkopolska 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa wielkopolskiego b臋d膮 mogli korzysta膰 ze 艣rodk贸w unijnych dost臋pnych na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Na poziomie krajowym na wspieranie przedsi臋biorc贸w zorientowany jest przede wszystkim program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Ciekawe opcje dla przedsi臋biorc贸w przewidziano r贸wnie偶 w Krajowym Planie Odbudowy. W ramach programu regionalnego Fundusze Europejski dla Wielkopolski 2021-2027 wsparcie projekt贸w b臋dzie udzielane m.in. na prace B+R z mo偶liwym komponentem wdro偶eniowym, internacjonalizacj臋 i eksport produkt贸w, cyfryzacj臋, automatyzacj臋 i robotyzacj臋 (w tym np. na doradztwo dotycz膮ce zastosowania technologii cyfrowych czy nabycie i wytworzenie takowych technologii wspieraj膮cych prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej) czy zakup us艂ug proinnowacyjnych i prorozwojowych. Dominuj膮c膮 form膮 wsparcia b臋d膮 dotacje, kwoty dofinansowania projekt贸w uzale偶nione s膮 od wybranego konkursu.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

Poziom dofinansowania jest uzale偶niony od rodzaju konkursu i rodzaju pomoc publicznej, kt贸ra zosta艂a w nim przewidziana. W projektach badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych rozwi膮za艅, poziom warto艣ci dofinansowania jest determinowany przez wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (najkorzystniejsze warunki otrzymaj膮 przedsi臋biorstwa M艢P) oraz kategori臋 realizowanych prac. Dofinansowaniu podlegaj膮 dwie kategorie prac tj. badania przemys艂owe oraz prace rozwojowe. Te pierwsze s膮 traktowane jako obarczone wi臋kszym ryzykiem 鈥 z uwagi na pocz膮tkowy etap prac i konieczno艣膰 weryfikacji koncepcji 鈥 i w rezultacie s膮 wy偶ej dofinansowane (max. w 80%). W przypadku projekt贸w inwestycyjnych kluczowym czynnikiem decyduj膮cym o intensywno艣ci dofinansowania jest miejsce realizacji inwestycji. Poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027. W wojew贸dztwie wielkopolskim warto艣膰 ta wynosi od 15% do 25% w zale偶no艣ci od podregionu oraz daty udzielenia pomocy. Obni偶ony pu艂ap wsparcia obowi膮zuje dla inwestycji realizowanych w Poznaniu oraz w powiatach go okalaj膮cych (w tzw. podregionie pozna艅skim). Przedsi臋biorstwa M艢P mog膮 liczy膰 na premi臋 鈥 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, doliczane do bazowej intensywno艣ci dofinansowania, w przypadku inwestycji realizowanych przez mikro oraz ma艂e przedsi臋biorstwa, dodatkowe 10 punkt贸w procentowych przys艂uguje za status 艣redniego przedsi臋biorstwa.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie wielkopolskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie wielkopolskim jest Wojew贸dzki Urz膮d Pracy zlokalizowany w Poznaniu. Kluczow膮 rol臋 w dystrybucji 艣rodk贸w unijnych odgrywa bezpo艣rednio Instytucja Zarz膮dzaj膮ca programem tj. Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Wielkopolskiego, kt贸ry odpowiada m.in. za organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, a tak偶e rozpatrywanie sk艂adanych przez Beneficjent贸w wniosk贸w o p艂atno艣膰, stanowi膮cych podstaw臋 wyp艂aty przyznanego dofinansowania. Fundusze unijne w Wielkopolsce s膮 szans膮 dla wielu przedsi臋biorstw na wsparcie prowadzonych dzia艂a艅. Dotacje wielkopolskie obejmuj膮 szeroki zakres wsparcia – ju偶 teraz poznaj fundusze unijne dla firm i innych podmiot贸w, kt贸re mo偶na uzyska膰 na terenie wojew贸dztwa wielkopolskiego.