Dotacje UE w wielkopolskie

Z rekordowej kwoty 76 mld euro wynegocjowanej przez polski rz膮d z Komisj膮 Europejsk膮 na realizacj臋 polityki sp贸jno艣ci, 40% trafi do region贸w i b臋dzie zarz膮dzana przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. W Wielkopolsce konkursy b臋d膮 organizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 o bud偶ecie licz膮cym ponad 2,1 mld euro. Jednym z cel贸w programu regionalnego jest budowa zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkni臋tym, w tym dofinansowanie dzia艂a艅 zorientowanych na unowocze艣nienie i dywersyfikacj臋 gospodarki. 聽Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o wsparcie m.in. na rozpocz臋cie dzia艂alno艣ci gospodarczej, w tym przej艣cie przez proces inkubacji, realizacj臋 projekt贸w badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacj臋 wynik贸w prac B+R, internacjonalizacj臋 i cyfryzacj臋 dzia艂alno艣ci czy zakup specjalistycznych us艂ug doradczych/proinnowacyjnych wpisuj膮cych si臋 w obszar inteligentnych specjalizacji regionu.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Premie dla m艂odych rolnik贸w (WPR I.11)

Nab贸r do 29.09.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach dzia艂ania przyznaje si臋 na rozpoczynanie i rozw贸j dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie przez m艂odych rolnik贸w w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produkt贸w rolnych lub przygotowania do sprzeda偶y nieprzetworzonych produkt贸w rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji b臋d膮 wspierane inwestycje w 艣rodki trwa艂e oraz warto艣ci niematerialne i prawne. Zyska膰 mo偶na do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie p艂atno艣ci rycza艂towej (premii) w dw贸ch ratach.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Przybli偶enie Wielkopolski Wschodniej do osi膮gniecia neutralno艣ci klimatycznej – FE dla Wielkopolskiego (10.6)

Nab贸r do 29.03.2024
Pozosta艂o 177 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Przybli偶enie Wielkopolski Wschodniej do osi膮gniecia neutralno艣ci klimatycznej - FE dla Wielkopolskiego (10.6) obejmuje wsparciem typ projektu w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym tak偶e inwestycje w instalacje OZE s艂u偶膮ce do wytwarzania energii wraz z magazynami energii oraz projekty obejmuj膮ce produkcj臋 zielonego wodoru z OZE.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 118 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 57 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 163 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 134 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego. Nab贸r startuje w grudniu 2023 roku!
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zwi臋kszenie dost臋pu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nab贸r do 18.10.2023
Pozosta艂o 14 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projekt贸w realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegaj膮cych na budowie sieci NGA. Przedsi臋biorcy telekomunikacyjni mog膮 ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na budow臋 sieci szerokopasmowych na terenach, na kt贸rych dost臋p do Internetu jest utrudniony. Realizowane b臋d膮 dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce jak najszerszy dost臋p do sieci szerokopasmowych przy jak najwy偶szych parametrach technicznych. Wspierane b臋d膮 rozwi膮zania technologiczne zapewniaj膮ce skalowalno艣膰 sieci do pr臋dko艣ci gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniej膮cej infrastruktury telekomunikacyjnej celem b臋dzie dostosowanie sieci do osi膮gni臋cia przepustowo艣ci co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie inwestycji w M艢P i du偶ych przedsi臋biorstwach – FE dla Wielkopolski (10.2)

Nab贸r do 31.08.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
Dofinansowanie w ramach dotacji przeznaczone b臋dzie na wsparcie inwestycji produkcyjnych w M艢P przyczyniaj膮cych si臋 do wzrostu zatrudnienia, projekt贸w wdro偶enia nowoczesnych rozwi膮za艅 cyfrowych w procesach biznesowych przedsi臋biorstw , promocji zagranicznej czy rozwoju infrastruktury zr贸wnowa偶onej turystyki. Z dotacji mog膮 skorzysta膰 mikro, ma艂e i 艣rednie przedsi臋biorstwa prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 na terenie Wielkopolski Wschodniej. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 przede wszystkim koszty zakupu 艣rodk贸w trwa艂ych wraz z monta偶em, koszty zakupu i wdro偶enia oprogramowania, roboty i materia艂y budowlane, a tak偶e koszty szkole艅, us艂ug doradczych i udzia艂u w targach.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo wielkopolskie jest po艂o偶one w 艣rodkowo-zachodniej Polsce. Zajmuje drugie miejsce w kraju pod wzgl臋dem powierzchni i trzecie pod wzgl臋dem liczby ludno艣ci. Ma 3 500 361 mieszka艅c贸w. Miastami na prawach powiatu s膮 Pozna艅, Kalisz, Konin i Leszno. Liczba podmiot贸w gospodarki narodowej na koniec 2021 r. wynios艂a 477,4 tys., tj. o 16,2 tys. wi臋cej ni偶 w 2020 r. Najbardziej popularnymi obszarami prowadzenia dzia艂alno艣ci by艂 handel oraz naprawy pojazd贸w samochodowych. Na ka偶de 100 nowo zarejestrowanych podmiot贸w przypada艂y 53 wyrejestrowane z bazy REGON. W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 Wielkopolska otrzyma z bud偶etu UE ponad 2,1 mld euro. Dzi臋ki tym 艣rodkom region ma by膰 bardziej zielony, cyfrowy i bli偶ej mieszka艅c贸w. Kluczowymi celami do osi膮gniecia, zdefiniowanymi przez w艂adze wojew贸dztwa, s膮: wzrost szans na rynku pracy m.in. przez zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji wobec grup na ni膮 nara偶onych, rozw贸j umiej臋tno艣ci i kompetencji wynikaj膮cych z transformacji przemys艂owej, zielonej i cyfrowej regionu oraz przeciwdzia艂anie wykluczeniu spo艂ecznemu. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie wielkopolskim w 2021 r. wyni贸s艂 73 888 z艂, co stanowi wynik powy偶ej 艣redniej krajowej. Wielkopolska odpowiada za blisko 10% polskiego PKB. Nak艂ady na B+R w regionie w 2020 r. wynios艂y 2008 mln z艂 (6 wynik w kraju).

Fundusze unijne w Wielkopolsce 鈥 jaki bud偶et?

W latach 2021-2027 regiony b臋d膮 zarz膮dza艂y rekordow膮 sum膮 艣rodk贸w przyznanych Polsce z polityki sp贸jno艣ci. Ponad 40% ca艂ej alokacji zapisanej w Umowie Partnerstwa (ok. 76 mld euro) zostanie rozdysponowanych w ramach program贸w regionalnych. W wojew贸dztwie Wielkopolskim takim programem b臋dzie program Fundusze Europejski dla Wielkopolski 2021-2027. Bud偶et przeznaczony na program wynosi oko艂o 2,15 mld euro. Program regionalny b臋dzie finansowany z 3 藕r贸de艂: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (1,25 mld euro), Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego (487 mln euro) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (414 mln euro). 艢rodki z ostatniego wymienionego funduszu maj膮 przede wszystkim u艂atwi膰 proces odchodzenia od wydobycia i zu偶ycia w臋gla, co stanowi jedno z kluczowych wyzwa艅 stoj膮cych przed Wielkopolsk膮 w najbli偶szych latach.

Dotacje Wielkopolska 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa wielkopolskiego b臋d膮 mogli korzysta膰 z funduszy europejskich dost臋pnych na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Na poziomie krajowym na wspieranie przedsi臋biorc贸w zorientowany jest przede wszystkim program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Ciekawe opcje dla przedsi臋biorc贸w przewidziano r贸wnie偶 w Krajowym Planie Odbudowy. W ramach programu regionalnego Fundusze Europejski dla Wielkopolski 2021-2027 wsparcie b臋dzie udzielane m.in. na prace B+R z mo偶liwym komponentem wdro偶eniowym, internacjonalizacj臋 i eksport produkt贸w, cyfryzacj臋, automatyzacj臋 i robotyzacj臋 (w tym np. na doradztwo dotycz膮ce zastosowania technologii cyfrowych czy nabycie i wytworzenie takowych technologii wspieraj膮cych prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej) czy zakup us艂ug proinnowacyjnych i prorozwojowych. Dominuj膮c膮 form膮 wsparcia b臋d膮 dotacje.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

Poziom dofinansowania jest uzale偶niony od rodzaju konkursu i rodzaju pomoc publicznej, kt贸ra zosta艂a w nim przewidziana. W projektach badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych rozwi膮za艅, poziom wsparcia jest determinowany przez wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (najkorzystniejsze warunki przys艂uguj膮 podmiotom nale偶膮cym do sektora M艢P) oraz kategori臋 realizowanych prac. Dofinansowaniu podlegaj膮 dwie kategorie prac tj. badania przemys艂owe oraz prace rozwojowe. Te pierwsze s膮 traktowane jako obarczone wi臋kszym ryzykiem 鈥 z uwagi na pocz膮tkowy etap prac i konieczno艣膰 weryfikacji koncepcji 鈥 i w rezultacie s膮 wy偶ej dofinansowane (max. w 80%). W przypadku projekt贸w inwestycyjnych kluczowym czynnikiem decyduj膮cym o intensywno艣ci dofinansowania jest miejsce realizacji inwestycji. Poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027. W wojew贸dztwie wielkopolskim warto艣膰 ta wynosi od 15% do 25% w zale偶no艣ci od podregionu oraz daty udzielenia pomocy. Obni偶ony pu艂ap wsparcia obowi膮zuje dla inwestycji realizowanych w Poznaniu oraz w powiatach go okalaj膮cych (w tzw. podregionie pozna艅skim). Podmioty z kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na premi臋 鈥 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, doliczane do bazowej intensywno艣ci dofinansowania, w przypadku inwestycji realizowanych przez mikro oraz ma艂e przedsi臋biorstwa, dodatkowe 10 punkt贸w procentowych przys艂uguje za status 艣redniego przedsi臋biorstwa.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie wielkopolskim

G艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 w wojew贸dztwie wielkopolskim jest Wojew贸dzki Urz膮d Pracy zlokalizowany w Poznaniu. Kluczow膮 rol臋 w dystrybucji funduszy unijnych odgrywa bezpo艣rednio Instytucja Zarz膮dzaj膮ca programem tj. Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Wielkopolskiego, kt贸ry odpowiada m.in. za organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, a tak偶e rozpatrywanie sk艂adanych przez Beneficjent贸w wniosk贸w o p艂atno艣膰, stanowi膮cych podstaw臋 wyp艂aty przyznanego dofinansowania.