Dotacje UE w wielkopolskie

Z rekordowej kwoty 76 mld euro wynegocjowanej przez polski rząd z Komisją Europejską na realizację polityki spójności, 40% trafi do regionów i będzie zarządzana przez marszałków województw. W Wielkopolsce konkursy będą organizowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 o budżecie liczącym ponad 2,1 mld euro. Jednym z celów programu regionalnego jest budowa zeroemisyjnej, dynamicznej gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym dofinansowanie działań zorientowanych na unowocześnienie i dywersyfikację gospodarki.  Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym przejście przez proces inkubacji, realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz komercjalizację wyników prac B+R, internacjonalizację i cyfryzację działalności czy zakup specjalistycznych usług doradczych/proinnowacyjnych wpisujących się w obszar inteligentnych specjalizacji regionu.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 183 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze (2.11)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie działań przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (2.9)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Bridge Up (2.8)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez nowo powstałe spółki technologiczne. Celem instrumentu jest pomoc tym spółkom w rozwoju innowacyjnych produktów lub usług.
Dowiedz się więcej

Województwo wielkopolskie jest położone w środkowo-zachodniej Polsce. Zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem powierzchni i trzecie pod względem liczby ludności. Ma 3 500 361 mieszkańców. Miastami na prawach powiatu są Poznań, Kalisz, Konin i Leszno. Liczba podmiotów gospodarki narodowej na koniec 2021 r. wyniosła 477,4 tys., tj. o 16,2 tys. więcej niż w 2020 r. Najbardziej popularnymi obszarami prowadzenia działalności był handel oraz naprawy pojazdów samochodowych. Na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadały 53 wyrejestrowane z bazy REGON. W ramach perspektywy finansowej 2021-2027 Wielkopolska otrzyma z budżetu UE ponad 2,1 mld euro. Dzięki tym środkom region ma być bardziej zielony, cyfrowy i bliżej mieszkańców. Kluczowymi celami do osiągniecia, zdefiniowanymi przez władze województwa, są: wzrost szans na rynku pracy m.in. przez zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji wobec grup na nią narażonych, rozwój umiejętności i kompetencji wynikających z transformacji przemysłowej, zielonej i cyfrowej regionu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Poziom PKB per capita w województwie wielkopolskim w 2021 r. wyniósł 73 888 zł, co stanowi wynik powyżej średniej krajowej. Wielkopolska odpowiada za blisko 10% polskiego PKB. Nakłady na B+R w regionie w 2020 r. wyniosły 2008 mln zł (6 wynik w kraju).

Fundusze unijne w Wielkopolsce – jaki budżet?

W latach 2021-2027 regiony będą zarządzały rekordową sumą środków przyznanych Polsce z polityki spójności. Ponad 40% całej alokacji zapisanej w Umowie Partnerstwa (ok. 76 mld euro) zostanie rozdysponowanych w ramach programów regionalnych. W województwie Wielkopolskim takim programem będzie program Fundusze Europejski dla Wielkopolski 2021-2027. Budżet przeznaczony na program wynosi około 2,15 mld euro. Program regionalny będzie finansowany z 3 źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (1,25 mld euro), Europejskiego Funduszu Społecznego (487 mln euro) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (414 mln euro). Środki z ostatniego wymienionego funduszu mają przede wszystkim ułatwić proces odchodzenia od wydobycia i zużycia węgla, co stanowi jedno z kluczowych wyzwań stojących przed Wielkopolską w najbliższych latach.

Dotacje Wielkopolska – co można dofinansować?

Przedsiębiorcy z województwa wielkopolskiego będą mogli korzystać z funduszy europejskich dostępnych na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Na poziomie krajowym na wspieranie przedsiębiorców zorientowany jest przede wszystkim program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Ciekawe opcje dla przedsiębiorców przewidziano również w Krajowym Planie Odbudowy. W ramach programu regionalnego Fundusze Europejski dla Wielkopolski 2021-2027 wsparcie będzie udzielane m.in. na prace B+R z możliwym komponentem wdrożeniowym, internacjonalizację i eksport produktów, cyfryzację, automatyzację i robotyzację (w tym np. na doradztwo dotyczące zastosowania technologii cyfrowych czy nabycie i wytworzenie takowych technologii wspierających prowadzenie działalności gospodarczej) czy zakup usług proinnowacyjnych i prorozwojowych. Dominującą formą wsparcia będą dotacje.

Intensywność dofinansowania  – mapa pomocy regionalnej

Poziom dofinansowania jest uzależniony od rodzaju konkursu i rodzaju pomoc publicznej, która została w nim przewidziana. W projektach badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnych rozwiązań, poziom wsparcia jest determinowany przez wielkość przedsiębiorstwa (najkorzystniejsze warunki przysługują podmiotom należącym do sektora MŚP) oraz kategorię realizowanych prac. Dofinansowaniu podlegają dwie kategorie prac tj. badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Te pierwsze są traktowane jako obarczone większym ryzykiem – z uwagi na początkowy etap prac i konieczność weryfikacji koncepcji – i w rezultacie są wyżej dofinansowane (max. w 80%). W przypadku projektów inwestycyjnych kluczowym czynnikiem decydującym o intensywności dofinansowania jest miejsce realizacji inwestycji. Poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. W województwie wielkopolskim wartość ta wynosi od 15% do 25% w zależności od podregionu oraz daty udzielenia pomocy. Obniżony pułap wsparcia obowiązuje dla inwestycji realizowanych w Poznaniu oraz w powiatach go okalających (w tzw. podregionie poznańskim). Podmioty z kategorii MŚP mogą liczyć na premię – dodatkowe 20 punktów procentowych, doliczane do bazowej intensywności dofinansowania, w przypadku inwestycji realizowanych przez mikro oraz małe przedsiębiorstwa, dodatkowe 10 punktów procentowych przysługuje za status średniego przedsiębiorstwa.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie wielkopolskim

Główną Instytucją Pośredniczącą w województwie wielkopolskim jest Wojewódzki Urząd Pracy zlokalizowany w Poznaniu. Kluczową rolę w dystrybucji funduszy unijnych odgrywa bezpośrednio Instytucja Zarządzająca programem tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, który odpowiada m.in. za organizację, przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, wybór projektów, a także rozpatrywanie składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność, stanowiących podstawę wypłaty przyznanego dofinansowania.