Dotacje UE w warmi艅sko-mazurskie

Wojew贸dztwo warmi艅sko-mazurskie na realizacj臋 programu regionalnego 2021-2027 otrzyma艂o 1,79 mld euro. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego b臋d膮 mogli szuka膰 艣rodk贸w na sfinansowanie swoich pomys艂贸w r贸wnie偶 w konkursach realizowanych z Krajowego Planu Odbudowy czy z program贸w krajowych, w szczeg贸lno艣ci z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. FEPW to kontynuacja wsparcia dla wschodnich wojew贸dztw (w tym warmi艅sko-mazurskiego), kt贸re wdra偶ane by艂o ju偶 w poprzedniej perspektywie finansowej. W FEPW przewidziano wiele opcji dla startup贸w oraz dla M艢P na automatyzacj臋 i robotyzacj臋. Pieni膮dze dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na realizacj臋 inwestycji w innowacje, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacj臋, infrastruktur臋, ochron臋 艣rodowiska, energetyk臋, edukacj臋 i sprawy spo艂eczne. W przypadku, gdy dofinansowanie udzielane b臋dzie zgodnie z map膮 pomocy regionalnej podmioty z聽wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego mog膮 liczy膰 na wsparcie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. Dla firm z sektora M艢P ta intensywno艣膰 wsparcia b臋dzie wy偶sza, dzi臋ki dodatkowej premii za status przedsi臋biorstwa (max. 70%).

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 39 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Gospodarka wodno-艣ciekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂a okre艣lona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-艣ciekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) obj臋te b臋d膮 inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania 艣ciek贸w oraz zagospodarowania osad贸w 艣ciekowych z oczyszczalni 艣ciek贸w komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych system贸w zarz膮dzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 46 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich M艢P

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 71 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Liczy ponad 1,4 mln mieszka艅c贸w. Jest na czwartym miejscu pod wzgl臋dem wielko艣ci w艣r贸d polskich wojew贸dztw. W wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim w ko艅cu grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych by艂o 140,8 tys. podmiot贸w gospodarki narodowej, co stanowi艂o 2,9% podmiot贸w zarejestrowanych w kraju. Najwi臋cej podmiot贸w gospodarczych funkcjonowa艂o na terenie Olsztyna (17,7% og贸艂u zarejestrowanych podmiot贸w w rejestrze REGON), Elbl膮ga (9,8%) i w powiecie olszty艅skim (9,7%). Podmioty sektora prywatnego najcz臋艣ciej zajmowa艂y si臋 dzia艂alno艣ci膮 w sekcjach: handel; naprawa pojazd贸w samochodowych (18,4% og贸艂u podmiot贸w sektora prywatnego), budownictwo (15,4%), dzia艂alno艣膰 profesjonalna, naukowa i techniczna, przetw贸rstwo przemys艂owe (po 8,1%) oraz obs艂uga rynku nieruchomo艣ci (7,9%). W 2020 r. Warmia i Mazury odnotowa艂o drugi najwy偶szy przyrost PKB w cenach bie偶膮cych (+3,7%) w stosunku do roku 2019. Wojew贸dztwo warmi艅sko-mazurskie jest jednym z najwolniej rozwijaj膮cych si臋 region贸w. Poziom PKB per capita w wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim w 2021 r. wynosi艂 48 874 z艂 (70,8% 艣redniej krajowej). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 2,6%. Nak艂ady na B+R 鈥 11 miejsce (460,2 mln z艂).

Fundusze unijne w warmi艅sko-mazurskim 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w zapisanej w Umowie Partnerstwa 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marsza艂k贸w wojew贸dztw. Ka偶e wojew贸dztwo przygotowa艂o w艂asny program regionalny, w kt贸rym zapisano jakie przedsi臋wzi臋cia b臋d膮 traktowane priorytetowo oraz na jakie dzia艂ania b臋dzie mo偶na uzyska膰 wsparcie. W wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 1,79 mld euro. Ponadto w wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim dost臋pne b臋d膮 艣rodki z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje warmi艅sko-mazurskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej przedsi臋biorcy z Warmii i Mazur b臋d膮 mogli liczy膰 na du偶e wsparcie. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym b臋d膮 mogli skorzysta膰 z funduszy europejskich dost臋pnych na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla Warmii i聽Mazur 2021-2027 przewidziano wspieranie:

 • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
 • inwestycje w infrastruktur臋 B+R,
 • promocji na zagranicznych rynkach (internacjonalizacji dzia艂alno艣ci),
 • wdra偶ania wynik贸w prac B+R na rynek,

Warto podkre艣li膰, 偶e w programie regionalnym za艂o偶ono w projektach B+R b臋dzie mo偶na finansowa膰 szeroki wachlarz dzia艂a艅 (modu艂owo艣膰 wsparcia). Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli dostosowa膰 zakres projektu do swoich potrzeb i np. poza prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych sfinansowa膰 dodatkowo wdro偶enie ich wynik贸w czy podnoszenie kompetencji. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego b臋d膮 mogli te偶 aplikowa膰 do konkurs贸w finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Pocz膮tkuj膮cy przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli skorzysta膰 z program贸w inkubacyjnych i sfinansowa膰 np. opracowanie modelu biznesowego, a nast臋pnie ubiega膰 si臋 o 艣rodki na dalszy rozw贸j dzia艂alno艣ci i pierwsz膮 sprzeda偶 (dzia艂anie 1.1 FEPW). W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter bezzwrotny (dotacja).

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wp艂yw ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa (mikro, ma艂e, 艣rednie, du偶e) oraz kategoria prac. W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana zgodnie z map膮 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Przedsi臋biorcy z wojew贸dztwa warmi艅sko-mazurskiego mog膮 liczy膰 na dofinansowanie nowej inwestycji w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. W przypadku mikro i ma艂ych przedsi臋biorstw do bazowego poziomu 50% dolicza si臋 dodatkowe 20 punkt贸w procentowych, w przypadku inwestycji 艣rednich przedsi臋biorstw premia ta wynosi 10 punkt贸w procentowych.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie warmi艅sko-mazurskim

Na Warmii i Mazurach g艂贸wn膮 Instytucj膮 Po艣rednicz膮c膮 odpowiedzialn膮 za organizacj臋 konkurs贸w jest Warmi艅sko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Do jej zada艅 nale偶y:

 • przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w,
 • wyb贸r projekt贸w do dofinansowania oraz podpisywanie um贸w z beneficjentami,
 • sprawdzanie poprawno艣ci i zgodno艣ci z prawem wydatk贸w ponoszonych przez beneficjent贸w,
 • rozliczanie um贸w o dofinansowanie i monitorowanie ich realizacji,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projekt贸w,
 • prowadzenie dzia艂a艅 informacyjnych i promocyjnych.