Dotacje UE w warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie na realizację programu regionalnego 2021-2027 otrzymało 1,79 mld euro. Przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego będą mogli szukać środków na sfinansowanie swoich pomysłów również w konkursach realizowanych z Krajowego Planu Odbudowy czy z programów krajowych, w szczególności z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. FEPW to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw (w tym warmińsko-mazurskiego), które wdrażane było już w poprzedniej perspektywie finansowej. W FEPW przewidziano wiele opcji dla startupów oraz dla MŚP na automatyzację i robotyzację. Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. W przypadku, gdy dofinansowanie udzielane będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego mogą liczyć na wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Dla firm z sektora MŚP ta intensywność wsparcia będzie wyższa, dzięki dodatkowej premii za status przedsiębiorstwa (max. 70%).

Wyniki wyszukiwania
 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
3 500 000,00 PLN
Działanie przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie działań obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 183 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze (2.11)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie działań przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (2.9)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Liczy ponad 1,4 mln mieszkańców. Jest na czwartym miejscu pod względem wielkości wśród polskich województw. W województwie warmińsko-mazurskim w końcu grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wpisanych było 140,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 2,9% podmiotów zarejestrowanych w kraju. Najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonowało na terenie Olsztyna (17,7% ogółu zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON), Elbląga (9,8%) i w powiecie olsztyńskim (9,7%). Podmioty sektora prywatnego najczęściej zajmowały się działalnością w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (18,4% ogółu podmiotów sektora prywatnego), budownictwo (15,4%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, przetwórstwo przemysłowe (po 8,1%) oraz obsługa rynku nieruchomości (7,9%). W 2020 r. Warmia i Mazury odnotowało drugi najwyższy przyrost PKB w cenach bieżących (+3,7%) w stosunku do roku 2019. Województwo warmińsko-mazurskie jest jednym z najwolniej rozwijających się regionów. Poziom PKB per capita w województwie warmińsko-mazurskim w 2021 r. wynosił 48 874 zł (70,8% średniej krajowej). Udział w tworzeniu polskiego PKB – 2,6%. Nakłady na B+R – 11 miejsce (460,2 mln zł).

Fundusze unijne w warmińsko-mazurskim – jaki budżet?

Z ogólnej puli środków zapisanej w Umowie Partnerstwa 60% będzie zarządzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marszałków województw. Każe województwo przygotowało własny program regionalny, w którym zapisano jakie przedsięwzięcia będą traktowane priorytetowo oraz na jakie działania będzie można uzyskać wsparcie. W województwie warmińsko-mazurskim program ten nosi nazwę Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Budżet tego programu opiewa na 1,79 mld euro. Ponadto w województwie warmińsko-mazurskim dostępne będą środki z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, którego budżet wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje warmińsko-mazurskie – co można dofinansować?

W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy z Warmii i Mazur będą mogli liczyć na duże wsparcie. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym będą mogli skorzystać z funduszy europejskich dostępnych na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 przewidziano wspieranie:

 • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,
 • inwestycje w infrastrukturę B+R,
 • promocji na zagranicznych rynkach (internacjonalizacji działalności),
 • wdrażania wyników prac B+R na rynek,

Warto podkreślić, że w programie regionalnym założono w projektach B+R będzie można finansować szeroki wachlarz działań (modułowość wsparcia). Przedsiębiorcy będą mogli dostosować zakres projektu do swoich potrzeb i np. poza prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych sfinansować dodatkowo wdrożenie ich wyników czy podnoszenie kompetencji. Przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego będą mogli też aplikować do konkursów finansowanych z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Początkujący przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z programów inkubacyjnych i sfinansować np. opracowanie modelu biznesowego, a następnie ubiegać się o środki na dalszy rozwój działalności i pierwszą sprzedaż (działanie 1.1 FEPW). W większości przypadków wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny (dotacja).

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże) oraz kategoria prac. W projektach inwestycyjnych intensywność dofinansowania jest ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027, która przewiduje różne poziomy wsparcia dla różnych regionów. Przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą liczyć na dofinansowanie nowej inwestycji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw do bazowego poziomu 50% dolicza się dodatkowe 20 punktów procentowych, w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw premia ta wynosi 10 punktów procentowych.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie warmińsko-mazurskim

Na Warmii i Mazurach główną Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za organizację konkursów jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Do jej zadań należy:

 • przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów,
 • wybór projektów do dofinansowania oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • sprawdzanie poprawności i zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez beneficjentów,
 • rozliczanie umów o dofinansowanie i monitorowanie ich realizacji,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów,
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.