Dotacje UE w podkarpackie

Program Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 został zatwierdzony przez Komisję Europejską. Przedsiębiorcy z Podkarpacia będą mogli również korzystać ze środków programu dedykowanego Polsce Wschodniej (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej), a także z KPO i programów krajowych. Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Na Podkarpaciu największy nacisk zostanie położony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjności, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, działania związane z włączeniem społecznym oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu. Dla projektów inwestycyjnych zlokalizowanych w województwie podkarpackim, finansowanych w formie pomocy regionalnej, bazowy poziom wsparcia wynosi 50%. Podmioty należące do kategorii MŚP mogą liczyć na dodatkową premię i zwiększenie intensywności wsparcia na inwestycję w maszyny, urządzenia, linie technologiczne czy roboty budowlane max. do poziomu 70%.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
3 500 000,00 PLN
Działanie przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie działań obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP – FE dla Podkarpacia (1.3)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
2 100 000,00 PLN
Konkurs wspiera projekty przedsiębiorstw z sektora MŚP w ramach typów wdrożenie prac B+R, innowacji w MŚP oraz Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji. Środki finansowe będzie można przeznaczyć na działania związane z wytworzeniem innowacyjnych produktów lub usług bądź wprowadzeniem innowacyjnych procesów produkcyjnych w ramach typu 1. Natomiast przy realizacji projektu typu 2. dofinansowaniem zostaną objęte inwestycje produkcyjne związane bezpośrednio ze sposobem produkcji lub świadczenia usług, zakładem produkcyjnym, czy wytwarzanymi produktami bądź usługami, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 183 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze (2.11)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie działań przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Województwo podkarpackie jest położone w południowo-wschodniej części Polski. Od północy i zachodu graniczy z województwem małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim, od południa ze Słowacją, od wschodu z Ukrainą. Na koniec 2021 r. liczba ludności województwa wyniosła 2 mln 111 tys., co stanowiło 5,5% populacji kraju. Powierzchnia województwa wynosi 1784,6 tys. ha. Produkt krajowy brutto w województwie podkarpackim w 2020 r. był niższy niż rok wcześniej. Wartość dodana brutto w przeliczeniu na 1 pracującego w 2019 r. wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Według danych na koniec 2021 r. do rejestru REGON wpisanych było 196,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej z terenu woj. podkarpackiego. Najwięcej firm prowadziło działalność w zakresie sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych – 42,4 tys. (21,6% ogółu), następnie budownictwo – 31,4 tys. (16,0%), przetwórstwo przemysłowe – 18,4 tys. (9,4%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 17,8 tys. (9,1%).

W 2020 r. nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową w województwie podkarpackim wyniosły 1154,9 mln zł, co stanowiło 3,6% nakładów na B+R w kraju. W 2020 r. nakłady na działalność badawczą i rozwojową w województwie podkarpackim w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 7,6%.  W latach 2018–2020 w województwie podkarpackim 35,4% przedsiębiorstw przemysłowych wprowadziło innowacje produktowe lub innowacje procesów biznesowych. W porównaniu z okresem 2017–2019 udział ten w przedsiębiorstwach przemysłowych zwiększył się o 11,6%. W skali kraju udział przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje produktowe lub innowacje procesów biznesowych w latach 2018–2020 wyniósł 31,5%.

Fundusze unijne na Podkarpaciu – jaki budżet?

Z ogólnej puli środków wynegocjowanej przez Polskę z Komisją Europejską ok. 60% trafi do programów krajowych. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw. Każdy region przygotował własny program, w ramach którego będzie organizować konkursy i finansować wybrane przedsięwzięcia. Na Podkarpaciu program ten nosi nazwę Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Budżet tego programu opiewa na 2,27 mld euro. Ponadto w województwie podkarpackim dostępne będą środki z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, którego budżet wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje podkarpackie – co można dofinansować?

W nowej perspektywie finansowej na przedsiębiorców z Podkarpacia czekają liczne opcje dofinansowania. Będą oni mogli aplikować zarówno do konkursów organizowanych na szczeblu krajowym, jak i wnioskować o środki zarządzane na szczeblu regionalnym. Środki z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 przeznaczone zostaną na realizację projektów związanych m.in. z inwestycjami w infrastrukturę, ochronę środowiska, innowacje, cyfryzację, ochronę środowiska, energetykę, działalność badawczo-rozwojową (prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w infrastruktury B+R).

Na Podkarpaciu największy nacisk zostanie położony na wsparcie obszaru zdrowia, innowacyjności, edukacji, gospodarki niskoemisyjnej i walki ze zmianami klimatu, działania związane z włączeniem społecznym, zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu oraz wsparcie obszarów strategicznej interwencji w województwie. Część środków przeznaczona zostanie na projekty miękkie, czyli wsparcie kapitału ludzkiego w obszarach: rynku pracy, edukacji, w tym wyrównywania szans uzdolnionej młodzieży i rozwoju kadry pedagogicznej oraz włączenia i integracji społecznej. W większości przypadków wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny (dotacja). W celu poznania aktualnej oferty konkursowej dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego polecamy skorzystać z naszej wyszukiwarki dotacji.

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej

Na intensywność dofinansowania wpływ ma rodzaj projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże) oraz kategoria prac (badania przemysłowe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywność dofinansowania jest ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027, która różnicuje poziom wsparcia w zależności od miejsca realizacji inwestycji. Przedsiębiorcy z Podkarpacia mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. MŚP mogą liczyć na dodatkową premię. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw do bazowego poziomu 50% dolicza się dodatkowe 20 punktów procentowych, w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw premia ta wynosi 10 punktów procentowych. Regulamin konkursu zawsze precyzuje rodzaj pomocy (np. regionalna pomoc inwestycyjna, horyzontalna pomoc publiczna na badania, rozwój i innowacyjność, pomoc de minimis) oraz określa maksymalną intensywność wsparcia.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie podkarpackim

Na Podkarpaciu główną Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za organizację konkursów jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do kluczowych zadań Instytucji Pośredniczącej należy: przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów, wybór projektów do dofinansowania oraz podpisywanie umów z beneficjentami, rozliczanie umów o dofinansowanie i monitorowanie ich realizacji itd. Zadania związane z zarządzaniem i obsługą konkursów dla przedsiębiorców wykonują merytoryczne komórki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Sposób składania wniosków (elektronicznie przez dedykowany system vs. tradycyjnie) oraz instytucja odpowiedzialna za obsługę konkursu wskazywane są każdorazowo w regulaminie konkursu.