Dotacje UE w mazowieckie

Województwo mazowieckie na realizację programu regionalnego 2021-2027 otrzymało ponad 2 mld euro. Poza programem regionalnym Mazowsze będzie też mogło korzystać ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz z programów krajowych z zakresu m.in. infrastruktury i środowiska, badań i wsparcia innowacyjności, rozwoju cyfrowego. Nowością w perspektywie 2021-2027 będzie to, że region mazowiecki regionalny (słabiej rozwinięta część województwa) będzie mógł korzystać z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. W perspektywie 2021-2027 obowiązuje podział statystyczny na region mazowiecki regionalny (RMR) oraz region warszawski stołeczny (RWS). W skład Obszaru Mazowieckiego Regionalnego wchodzą 32 powiaty i 244 gminy. Region ten zaliczony został do regionów słabiej rozwiniętych w Unii Europejskiej. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli liczyć nawet na 85 procent dofinansowania kosztów projektów. Ponieważ RWS jest lepiej rozwinięty, firmy prowadzące działalność i inwestujące na tym obszarze będą korzystały z funduszy unijnych w ograniczonym stopniu. Dotyczy to zarówno dostępnego budżetu, jak i intensywności dofinansowania.

W przypadku projektów inwestycyjnych intensywność wsparcia w Mazowieckim wynosi od 0% do 50%, w zależności od podregionu lub gminy. Pieniądze dostępne z programu regionalnego dla Mazowsza zostaną przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację, innowacje, infrastrukturę badawczą oraz ochronę środowiska.

Wyniki wyszukiwania
 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 31.01.2024
Pozostało 316 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP. Nabór wniosków startuje w grudniu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego. Sfinansować będzie można m.in. sprzęt, technologię oraz prace budowlane niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Nabór rozpocznie się w 2024 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie wyników prac B+R i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK – Innowacyjność i konkurencyjność MŚP – FE dla Mazowieckiego (1.3)

Nabór do 30.09.2023
Pozostało 193 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R i innowacji dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego. Koszty będzie można przeznaczyć na rozbudowę przedsiębiorstwa oraz rozwój produktów i usług opartych na TIK. Nabór rozpocznie się w lipcu 2023 r.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zapraszamy do udziału w konkursie, który oferuję wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw MŚP. Konkurs przewiduje również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór startuje w 2024 r.
Dowiedz się więcej

Transformacja przedsiębiorstw w kierunku GOZ – Gospodarka o obiegu zamkniętym – FE dla Mazowieckiego (2.6)

Nabór do 31.12.2023
Pozostało 285 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla przedsiębiorstw z województwa Mazowieckiego. Wsparcie będzie realizowane w dwóch etapach: przygotowawczym (przedinwestycyjnym) i wdrożeniowym (inwestycyjnym). Nabór startuje w październiku 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
3 500 000,00 PLN
Działanie przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie działań obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Województwo Mazowieckie ze stolicą w Warszawie jest największe w kraju pod względem powierzchni i ludności. Liczy ponad 5,5 mln mieszkańców. W woj. mazowieckim pod koniec 2021 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 927 669 podmiotów gospodarki narodowej, tj. 19,2% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. W stosunku do roku poprzedniego liczba podmiotów w woj. mazowieckim wzrosła o 4,5%. Ponad połowa jednostek (53,8%) miała swoją siedzibę w Warszawie. Woj. mazowieckie wyróżnia się najwyższym poziomem rozwoju gospodarczego w Polsce. Decyduje o tym wysokie tempo wzrostu gospodarczego, najwyższy udział w generowaniu produktu krajowego brutto (PKB) i najwyższy wskaźnik PKB na 1 mieszkańca w zestawieniu z innymi województwami. Zarówno region Warszawski stołeczny, jak i Mazowiecki regionalny, odnotowują szybszy wzrost PKB na 1 mieszkańca w porównaniu do średniej UE niż większość regionów w Polsce. Mazowsze najszybciej w Polsce pokonuje dystans rozwojowy do najbardziej rozwiniętych regionów UE. Woj. mazowieckie charakteryzuje się wyższą od średniej krajowej wydajnością pracy we wszystkich rodzajach działalności.

Poziom PKB per capita w regionie Warszawskim stołecznym w 2021 r. wyniósł 141 362 zł (204,7% średniej krajowej). Udział w tworzeniu polskiego PKB – 17,5%. Z kolei obszar Mazowiecki Regionalny odpowiadał za 5,3% krajowego PKB. Gospodarka woj. mazowieckiego pod wieloma względami różni się od rynku w innych województwach. O ile w praktycznie całej Polsce wyraźnie dominują firmy skupione na dostarczaniu usług budowlanych i remontowych, na Mazowszu zajmują dopiero drugą pozycję. Najwięcej podmiotów świadczy przy tym usługi finansowe i doradcze (71 050). Trzecie pod względem popularności są usługi medyczne (33 782 podmiotów). Dużą popularnością cieszą się również branże związane z innowacjami. Województwo mazowieckie zajmuje pierwsze miejsce ze względu na nakłady na działalność B+R w 2020 r. (11783,4 mln zł).

Fundusze unijne na Mazowszu – jaki budżet?

Z ogólnej puli środków wynegocjowanej przez Polskę z Komisją Europejską 60% będzie zarządzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marszałków województw. Każde województwo ma swój program regionalny, w ramach którego będzie dzielić pieniądze i organizować konkursy. Na Mazowszu program ten nosi nazwę Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Budżet tego programu wynosi 2,1 mld euro. Budżet został podzielony na dwa regiony: region Warszawski Stołeczny i obszar Mazowiecki Regionalny. Obszar Mazowiecki Regionalny dodatkowo będzie mógł korzystać z puli środków dostępnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (2,65 mld zł).

Dotacje mazowieckie – co można dofinansować?

Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym przedsiębiorcy z Mazowsza będą mogli skorzystać z funduszy dostępnych na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 przewidziano wspieranie m.in.:

 • projektów badawczo-rozwojowych – wspierane będą projekty obejmujące jedynie prace B+R, jak i projekty, w których badania zostaną wzbogacone o komponent inwestycyjny/wdrożeniowy; przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty modułowe składające się z takich elementów jak: prace B+R, doradztwo, infrastruktura B+R, prace przedwdrożeniowe, wdrożenie (np. zakup maszyn, oprogramowania, testy), kompetencje pracowników; moduł B+R będzie modułem obowiązkowym, pozostałe moduły mają charakter fakultatywny;
 • inwestycji w infrastruktury B+R – dofinansować będzie można zakup, wytworzenie aparatury, sprzętu lub technologii niezbędnej do opracowywania innowacyjnych rozwiązań (produktów lub usług); możliwym będzie zakup prac budowlanych celem budowy i/lub rozbudowy zaplecza B+R w przedsiębiorstwie;
 • prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw, w tym modyfikacji lub wprowadzenia nowych modeli biznesowych – przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o sfinansowanie specjalistycznych usług doradczych, celem tego wsparcia będzie modyfikacja lub opracowanie nowego modelu biznesowego, następnie firmy będą mogły sfinansować komponent wdrożeniowy (w oparciu o sformułowane rekomendacje) i/lub działania dotyczące internacjonalizacji działalności;
 • programów inkubacyjnych z elementami akceleracji.

Oprócz środków z programu regionalnego, Mazowsze może korzystać z KPO, funduszy unijnych dla Polski Wschodniej oraz programów krajowych z zakresu m.in. infrastruktury i środowiska, badań i wsparcia innowacyjności, rozwoju cyfrowego, rozwoju kapitału ludzkiego. Najmocniej na wspieranie przedsiębiorców ukierunkowanych jest program operacyjny Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W większości przypadków wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny (dotacja). Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych naborach znajdziecie w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże) oraz kategoria prac (badania przemysłowe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych kluczowe znaczenie ma miejsce realizacji inwestycji. Intensywność wsparcia na nową inwestycję jest ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027, która przewiduje różne poziomy wsparcia dla różnych regionów. Województwo mazowieckie zostało podzielone na cztery części, o czterech różnych pułapach dofinansowania. Intensywność wsparcia w Mazowieckim wynosi od 0% do 50%, w zależności od podregionu lub gminy. Miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty ościenne zostały wykluczone z regionalnej pomocy inwestycyjnej, przedsiębiorcy z tych obszarów wciąż mogą jednak realizować projekty B+R. Na 50% dofinansowania kosztów nowej inwestycji mogą liczyć przedsiębiorcy z powiatów zlokalizowanych najbliżej tzw. ściany wschodniej tj. powiatów Garwolińskiego, Łosickiego, Sokołowskiego, Węgrowskiego, Siedleckiego oraz m. Siedlce. Dodatkowo MŚP przysługuje premia. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw do bazowego poziomu dolicza się dodatkowe 20%, w przypadku inwestycji realizowanych przez średnie przedsiębiorstwa premia ta wynosi 10%.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie mazowieckim

Na Mazowszu główną Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za organizację konkursów jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. MJWPU zajmuje się:

 • naborem i oceną wniosków,
 • podpisywaniem umów o dofinansowanie projektów,
 • obsługą finansową projektów,
 • przeprowadzaniem kontroli rzeczowej i finansowej realizacji projektów,
 • prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych.