Dotacje UE w lubelskie

Województwo lubelskie na realizację programu regionalnego 2021-2027 otrzymało 2,43 mld euro. Poza programem regionalnym lubelscy przedsiębiorcy będą też mogli korzystać ze środków Krajowego Planu Odbudowy oraz programów krajowych, w tym programu dedykowanego Polsce Wschodniej (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – FEPW). Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. W przypadku, gdy dofinansowanie udzielane będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej podmioty z województwa lubelskiego mogą liczyć na wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo mogą starać się o premię z uwagi na posiadany status MŚP, tym samym maksymalna intensywność pomocy może wynieść nawet 70%.

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Internacjonalizacja oraz kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP – Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych – FE dla Lubelskiego (2.7)

Nabór do 07.06.2023
Pozostało 78 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje kompleksowe wsparcie promocji oferty MŚP oraz ich internacjonalizację, w powiązaniu z celami zidentyfikowanymi w strategii inteligentnej specjalizacji. Interwencją konkursu są działania skierowane bezpośrednio do MŚP w zakresie udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.
Dowiedz się więcej

Specjalistyczne doradztwo dla MŚP – Usługi dla MŚP – FE dla Lubelskiego (2.5)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 254 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje typ projektu dotyczący zapewnienia szerokiego wachlarza wysokiej jakości usług prorozwojowych dla MŚP, które mają prowadzić do zwiększenia ich konkurencyjności, produktywności oraz innowacyjnego rozwoju. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć wyłącznie na zakup wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych od wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Start konkursu został przewidziany w październiku b.r..
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 12.06.2023
Pozostało 83 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie będzie miało charakter dotacji warunkowej. Nabór startuje 28.04.2023 r.
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2023
Pozostało 104 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 30.05.2023 r.
Dowiedz się więcej

Rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ w przedsiębiorstwach – FE dla Lubelskiego (3.8)

Nabór do 30.11.2023
Pozostało 254 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs wspiera rozwiązania GOZ przedsiębiorstw mając na celu promowanie wykorzystania materiałów z recyklingu jako surowców. Dofinansowaniem zostaną objęte typy projektów nakierowane na zminimalizowanie zużycia surowców, ilości wytwarzanych odpadów produkcyjnych, emisji zanieczyszczeń i strat energii (typ 1), a także polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych, w tym przetwarzaniu lub wykorzystaniu odpadów organicznych (typ 2). Konkurs rozpocznie się w październiku 2023 r.
Dowiedz się więcej

Wsparcie infrastruktury B+R – Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.2)

Nabór do 18.08.2023
Pozostało 150 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Konkurs obejmuje wsparcie na inwestycje w zakresie infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można inwestycje w środki trwałe, w tym infrastrukturę badawczą oraz wartości niematerialne i prawne bezpośrednio związane z działaniami badawczymi i innowacyjnymi. Nabór startuje 30.06.2023 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
3 500 000,00 PLN
Działanie przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie działań obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Województwo lubelskie zajmuje trzecie miejsce w kraju pod względem powierzchni. Jest to najdalej wysunięte na wschód województwo w Polsce położone między Wisłą a Bugiem. Graniczy z Ukrainą i Białorusią. Lubelszczyznę zamieszkuje około 2,1 mln osób. W województwie lubelskim działalność prowadzi 201,6 tys. firm, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju (stan na czerwiec 2022 r.). Lublin, stolica województwa lubelskiego, jest największym miastem na wschodzie Polski. Lubelskie nazywane jest gospodarczą bramą Unii Europejskiej na Wschód. Do największych miast województwa – poza Lublinem – należą Zamość, Chełm i Biała Podlaska. Województwo lubelskie w 2019 r. pod względem tempa rozwoju zajmowało 10 miejsce w kraju. Jest to jeden z najwolniej rozwijających się regionów. Lubelszczyzna jest regionem typowo rolniczym o niskim stopniu uprzemysłowienia. W regionie występuje niska aktywność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności B+R i wdrażania jej wyników na rynek. Diagnoza sytuacji regionu wskazuje na to, że w najbliższych latach będzie ono musiało sprostać wielu wyzwaniom. Gospodarka województwa lubelskiego ma charakter wielofunkcyjny. Opiera się głównie na lokalnych walorach i surowcach, a dominującymi branżami są przemysł rolno-spożywczy, a także usługi związane z handlem i turystyką. Wartość PKB na 1 mieszkańca w 2021 r. wyniosła 47 464 zł (co stanowi 68,7% wskaźnika dla całego kraju). Udział w tworzeniu polskiego PKB – 3,7%. W 2021 r. Lubelszczyzna charakteryzowała się największym udziałem w finansowaniu działalności B+R ze środków sektora rządowego (68,1%). W 2020 r. zajmowała 9 miejsce pod względem nakładów wewnętrznych na działalność B+R.

Fundusze unijne na Lubelszczyźnie – jaki budżet?

Z ogólnej puli środków wynegocjowanej przez Polskę z Komisją Europejską 60% będzie zarządzana na poziomie krajowym, a ok. 40% przez marszałków województw. Każde województwo ma własny program regionalny, w ramach którego będzie dzielić pieniądze i organizować konkursy. Na Lubelszczyźnie program ten nosi nazwę Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Budżet tego programu opiewa na 2,43 mld euro. Kolejnym programem w ramach, którego województwo lubelskie otrzyma środki jest Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, którego budżet wynosi 2,65 mld euro.

Dotacje lubelskie – co można dofinansować?

W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy z województwa lubelskiego będą mogli liczyć na duże wsparcie. Województwo lubelskie jest drugim województwem w kraju pod względem alokacji na finansowanie programów regionalnych. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym (np. w ramach programu FENG) przedsiębiorcy z lubelskiego będą mogli skorzystać z funduszy europejskich dostępnych na szczeblu regionalnym. Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności w województwie lubelskim zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w obszarze innowacji i przedsiębiorczości (prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, inwestycji w infrastrukturę B+R, wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rynek), cyfryzacji, ochrony środowiska, efektywności energetycznej, edukacji, rynku pracy i spraw społecznych, infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia, kultury i turystyki oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych.

W większości przypadków wsparcie będzie mieć charakter bezzwrotny (dotacja). Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych naborach dostępne są w naszej wyszukiwarce dotacji.

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od rodzaju projektu. W projektach B+R na poziom dofinansowania wpływ ma wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie, duże) oraz kategoria prac (badania przemysłowe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywność dofinansowania jest ustalana zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027, która przewiduje różne poziomy wsparcia dla różnych regionów. Przedsiębiorcy z Lubelszczyzny mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. MŚP przysługuje dodatkowa premia. W przypadku mikro i małych przedsiębiorstw do bazowego poziomu 50% dolicza się dodatkowe 20 punktów procentowych, w przypadku inwestycji średnich firm premia ta wynosi 10 punktów procentowych.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie lubelskim

W województwie lubelskim główną Instytucją Pośredniczącą odpowiedzialną za organizację konkursów jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości odpowiada w szczególności za przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów, w tym organizację procesu oceny wniosków.