Dotacje UE w podlaskie

Województwo podlaskie na realizację programu regionalnego 2021-2027 otrzymało 1,3 mld euro. Poza programem regionalnym Podlasie będzie też mogło korzystać ze środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz krajowych programów operacyjnych takich jak m.in. program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Pieniądze dostępne w ramach polityki spójności na lata 2021-2027 zostaną przeznaczone na finansowanie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej przez przedsiębiorstwa i stymulowanie ich innowacyjności, inwestycje w infrastrukturę B+R (zakup lub modernizację istniejącej) czy transformację cyfrową przedsiębiorstw. W przypadku projektów inwestycyjnych finansowanych w formie pomocy regionalnej przedsiębiorcy z województwa podlaskiego mogą liczyć na wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Podmioty należące do sektora MŚP mogą zwiększyć ten bazowy poziom wsparcia o dodatkowe 20% (premia dla mikro i małych firm) lub 10% (premia dla średnich przedsiębiorstw).

Wyniki wyszukiwania
 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji (II) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
3 500 000,00 PLN
Działanie przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Wdrożenie działań obejmuje koszty zaprojektowania i przeprowadzenia niezbędnych prac dostosowawczych, czy zakup lub zaprojektowanie nowych technologii.
Dowiedz się więcej

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 183 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze (2.11)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie działań przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (2.9)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Województwo podlaskie położone jest w północno-wschodniej części kraju, graniczy z Litwą i Białorusią. Liczy 1 176 576 mieszkańców. Największymi ośrodkami województwa są miasta na prawach powiatu takie jak Białystok, Suwałki oraz Łomża. Pod koniec grudnia 2021 r. w bazie krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON województwa podlaskiego znajdowało się 113 236 jednostek, czyli o 3,4% więcej niż rok wcześniej. Analizując strukturę wszystkich zarejestrowanych podmiotów pod względem rodzaju wykonywanej działalności, można zauważyć, że blisko połowa z nich (45,8%) lokuje się w trzech obszarach tj.: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 21,1% ogółu zarejestrowanych podmiotów (wzrost o 1,1% rok do roku), budownictwo – 15,7% (wzrost o 5,5% rok do roku) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 9,0% (wzrost o 4,0% rok do roku).

W porównaniu z innymi województwami region zanotował najwyższy wzrost produkcji przemysłowej rok do roku. Przemysł z silnym w województwie podlaskim sektorem spożywczym urósł o 5,4% w 2019 r. Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że Podlaskie ze wzrostem PKB na poziomie 8,2% należy do grona liderujących województw pod względem tempa rozwoju gospodarczego (dane za 2019 r.). Siła nabywcza per capita w województwie podlaskim w 2021 r. wyniosła 50 378 zł (72,9% średniej krajowej). W analogicznym okresie województwo podlaskie wygenerowało 2,2% polskiego PKB. Nakłady na B+R w 2020 r. wyniosły 429,2 mln zł, co daje województwu dopiero 13 miejsce w zestawieniu z innymi regionami.

Fundusze unijne na Podlasiu – jaki budżet?

Z ogólnej puli środków wynegocjowanej przez Polskę z Komisją Europejską 60% będzie zarządzana na poziomie krajowym, a ok. 40% trafi do regionów. Każde województwo opracowało własny program regionalny, w ramach którego będzie dzielić pieniądze i organizować konkursy. Na Podlasiu program ten nosi nazwę Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Budżet tego programu opiewa na 1,3 mld euro. Dodatkowym źródłem wsparcia dla podlaskich przedsiębiorców będą środki z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, którego budżet wynosi 2,65 mld euro tj. ponad 12 mld zł.

Dotacje na Podlasiu – co można dofinansować?

W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy z Podlasia będą mogli liczyć na duże wsparcie. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym będą mogli skorzystać z funduszy europejskich dostępnych na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przewidziano wspieranie przede wszystkim:

 • rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju, e-usług publicznych, cyberbezpieczeństwa, promocji podlaskiej gospodarki, zakupu proinnowacyjnych usług doradczych przez firmy oraz wsparcie dla nowopowstałych firm,
 • efektywności energetycznej, rozwój OZE, działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, transformację regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), wsparcie gospodarki wodno-ściekowej czy działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury.

W większości przypadków wsparcie będzie mieć charakter dotacyjny (bezzwrotny). Aktualne informacje o otwartych oraz planowanych naborach dostępne są w naszej wyszukiwarce dotacji. W wyszukiwarce istnieje możliwość filtrowania konkursów po kategoriach (np. inwestycje, innowacje, ochrona środowiska) oraz regionach, w których są organizowane.

Intensywność dofinansowania – mapa pomocy regionalnej

Intensywność dofinansowania uzależniona jest od rodzaju projektu. W projektach badawczo-rozwojowych o poziomie wsparcia decydują dwie zmienne tj. wielkość przedsiębiorstwa oraz rodzaj przewidzianych do realizacji prac (badania przemysłowe vs. prace rozwojowe). Badania przemysłowe charakteryzują się wyższym poziomem dofinansowania (max. 80%) i są zorientowane na weryfikację założeń w mniejszej skali np. w warunkach laboratoryjnych. Konstruowanie prototypów czy linii pilotażowych i weryfikacja rozwiązań w środowisku rzeczywistym wpisuje się w definicję prac rozwojowych. W projektach B+R prace rozwojowe są zawsze elementem obowiązkowym.

W projektach inwestycyjnych intensywność dofinansowania jest ustalana w oparciu o mapę pomocy regionalnej na lata 2022-2027, która przewiduje różne poziomy wsparcia dla różnych regionów. Przedsiębiorcy z Podlasia mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Przewidziana została dodatkowa premia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z bonusu wynoszącego 10%, dla mikro i małych firm premia wynosi 20 punktów procentowych.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie podlaskim

Za zarządzanie programem regionalnym odpowiada zarząd województwa. W praktyce działa to tak, że w Urzędzie Marszałkowskim wydzielone są specjalne jednostki (departamenty) odpowiadające za sprawną realizację programu.  Instytucja Zarządzająca może delegować część zadań Instytucjom Pośredniczącym, którymi na Podlasiu są: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Wśród zadań Instytucji Pośredniczącej należy wymienić m.in.:

 • przygotowywanie kryteriów wyboru projektów,
 • wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • weryfikacja poprawności i zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez beneficjentów,
 • rozliczanie umów z beneficjentami,
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów.