Dotacje UE w podlaskie

Wojew贸dztwo podlaskie na realizacj臋 programu regionalnego 2021-2027 otrzyma艂o 1,3 mld euro. Poza programem regionalnym Podlasie b臋dzie te偶 mog艂o korzysta膰 ze 艣rodk贸w z Krajowego Planu Odbudowy oraz krajowych program贸w operacyjnych takich jak m.in. program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czy program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). 艣rodki unijne dost臋pne w ramach polityki sp贸jno艣ci na lata 2021-2027 zostan膮 przeznaczone na finansowanie prowadzenia dzia艂alno艣ci badawczej i projekty rozwojowe przedsi臋biorstw, stymulowanie ich innowacyjno艣ci, inwestycje w infrastruktur臋 B+R (zakup lub modernizacj臋 istniej膮cej) czy transformacj臋 cyfrow膮 przedsi臋biorstw. W przypadku projekt贸w inwestycyjnych finansowanych w formie pomocy regionalnej przedsi臋biorcy z聽wojew贸dztwa podlaskiego mog膮 liczy膰 na wsparcie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. Podmioty nale偶膮ce do sektora M艢P mog膮 zwi臋kszy膰 poziom dofinansowania unijnego o dodatkowe 20% (premia dla mikro i ma艂ych firm) lub 10% (premia dla 艣rednich przedsi臋biorstw). Ju偶 teraz sprawd藕 aktualne dotacje podlaskie.

 • Lokalizacja

 • Program

 • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 2 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Interreg NEXT Polska 鈥 Ukraina 2021-2027

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie wsp贸艂pracy w obszarach ochrony 艣rodowiska, opieki zdrowotnej i bezpiecze艅stwa na pograniczu polsko 鈥 ukrai艅skim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mie膰 charakter non-profit I przyczynia膰 si臋 do poprawy jako艣ci 偶ycia mieszka艅c贸w wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 39 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 05.06.2024
Pozosta艂o 46 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 55 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Promocja marki innowacyjnych M艢P (FENG 2.25)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od limitu pomocy de minimis
Celem dzia艂ania Promocja marki innowacyjnych M艢P (2.25) jest promocja polskich marek produktowych M艢P poprzez Mark臋 Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskaj膮 projekty przedsi臋biorc贸w, kt贸re przewiduj膮 udzia艂 w wydarzeniach targowych wskazanych na li艣cie wydarze艅 targowych, na kt贸rych b臋d膮 realizowane stoiska narodowe dla sektora, w kt贸ry wpisuje si臋 projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywno艣膰 dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 62 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nab贸r do 26.06.2024
Pozosta艂o 67 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na dzia艂ania zwi膮zane z uzyskiwaniem ciep艂a i energii z odnawialnych 藕r贸de艂 energii. W ramach dofinansowania mo偶liwe b臋dzie realizowanie projekt贸w inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a ze wszystkich rodzaj贸w OZE wraz z magazynami energii lub ciep艂a dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa oraz rozw贸j infrastruktury B+R – Rozw贸j regionalnego potencja艂u B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nab贸r do 26.06.2024
Pozosta艂o 67 dni
Wielko艣膰 dotacji
w zale偶no艣ci od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozw贸j i wzmacnianie zdolno艣ci badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostan膮 obj臋te projekty polegaj膮ce na przeprowadzeniu oraz wdro偶eniu prac badawczo-rozwojowych wraz z mo偶liwo艣ci膮 dofinansowania inwestycji w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮. W ramach dzia艂ania mo偶na realizowa膰 typy projektu 1a - dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojowa przedsi臋biorstw oraz ich konsorcj贸w oraz 1b - rozw贸j infrastruktury B+R przedsi臋biorstw. Wniosek o dofinansowanie mo偶e dotyczy膰 jednego lub obu typ贸w projektu 艂膮cznie. Dla dotacji przewidziano realizacj臋 czterech nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wojew贸dztwo podlaskie – rozw贸j us艂ug i przedsi臋biorstw

Wojew贸dztwo podlaskie po艂o偶one jest w p贸艂nocno-wschodniej cz臋艣ci kraju, graniczy z Litw膮 i聽Bia艂orusi膮. Liczy 1 176 576 mieszka艅c贸w. Najwi臋kszymi o艣rodkami wojew贸dztwa s膮 miasta na prawach powiatu takie jak Bia艂ystok, Suwa艂ki oraz 艁om偶a. Pod koniec grudnia 2021 r. w bazie krajowego rejestru urz臋dowego podmiot贸w gospodarki narodowej REGON wojew贸dztwa podlaskiego znajdowa艂o si臋 113 236 jednostek, czyli o 3,4% wi臋cej ni偶 rok wcze艣niej. Analizuj膮c struktur臋 wszystkich zarejestrowanych podmiot贸w pod wzgl臋dem rodzaju wykonywanej dzia艂alno艣ci, mo偶na zauwa偶y膰, 偶e blisko po艂owa z nich (45,8%) lokuje si臋 w trzech obszarach tj.: handel; naprawa pojazd贸w samochodowych 鈥 21,1% og贸艂u zarejestrowanych podmiot贸w (wzrost o 1,1% rok do roku), budownictwo 鈥 15,7% (wzrost o 5,5% rok do roku) oraz dzia艂alno艣膰 profesjonalna, naukowa i techniczna 鈥 9,0% (wzrost o 4,0% rok do roku).

W por贸wnaniu z innymi wojew贸dztwami region zanotowa艂 najwy偶szy wzrost produkcji przemys艂owej rok do roku. Przemys艂 z silnym w wojew贸dztwie podlaskim sektorem spo偶ywczym ur贸s艂 o 5,4% w 2019 r. Z danych opublikowanych przez GUS wynika, 偶e Podlaskie ze wzrostem PKB na poziomie 8,2% nale偶y do grona lideruj膮cych wojew贸dztw pod wzgl臋dem tempa rozwoju gospodarczego (dane za 2019 r.). Si艂a nabywcza per capita w wojew贸dztwie podlaskim w 2021 r. wynios艂a 50 378 z艂 (72,9% 艣redniej krajowej). W analogicznym okresie wojew贸dztwo podlaskie wygenerowa艂o 2,2% polskiego PKB. Nak艂ady na B+R w 2020 r. wynios艂y 429,2 mln z艂, co daje wojew贸dztwu dopiero 13 miejsce w zestawieniu z innymi regionami.

Fundusze unijne na Podlasiu 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w unijnych wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% trafi do region贸w. Ka偶de wojew贸dztwo opracowa艂o w艂asny program regionalny, w ramach kt贸rego b臋dzie organizowa膰 nowe dotacje i prowadzi膰 nab贸r wniosk贸w. Na Podlasiu program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Bud偶et programu opiewa na 1,3 mld euro. Dodatkowym 藕r贸d艂em wsparcia rozwoju przedsi臋biorstw na Podlasiu b臋d膮 艣rodki z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro tj. ponad 12 mld z艂.

Dotacje unijne podlaskie 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej dotacje podlaskie mog膮 liczy膰 na du偶e finansowanie z UE. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym prowadzone b臋d膮 nabory wniosk贸w na 艣rodki unijne dost臋pne na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przewidziano przede wszystkim:

 • wsparcie rozwoju przedsi臋biorstw, bada艅 i rozwoju, e-us艂ug publicznych, cyberbezpiecze艅stwa, promocji podlaskiej gospodarki, wdra偶ania innowacji, zakupu proinnowacyjnych us艂ug doradczych przez firmy oraz wsparcie dla nowopowsta艂ych firm,
 • wsparcie efektywno艣ci energetycznej, rozw贸j OZE, dzia艂ania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, transformacj臋 regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkni臋tym (GOZ), wsparcie gospodarki wodno-艣ciekowej czy dzia艂ania z zakresu b艂臋kitno-zielonej infrastruktury.

W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter dotacyjny (bezzwrotny). Aktualne informacje o otwartych oraz planowanych naborach dost臋pne s膮 w naszej wyszukiwarce dotacji. W wyszukiwarce istnieje mo偶liwo艣膰 filtrowania konkurs贸w po kategoriach (np. inwestycje, innowacje, ochrona 艣rodowiska) oraz regionach, w kt贸rych s膮 organizowane.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu. W projektach badawczo-rozwojowych o poziomie wsparcia decyduj膮 dwie zmienne tj. wielko艣膰 przedsi臋biorstwa oraz rodzaj przewidzianych do realizacji prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). Badania przemys艂owe charakteryzuj膮 si臋 wy偶szym poziomem dofinansowania (max. 80%) i s膮 zorientowane na weryfikacj臋 za艂o偶e艅 w mniejszej skali np. w warunkach laboratoryjnych. Konstruowanie prototyp贸w czy linii pilota偶owych i weryfikacja rozwi膮za艅 w 艣rodowisku rzeczywistym wpisuje si臋 w definicj臋 projekt贸w rozwojowych. W projektach B+R prace rozwojowe s膮 zawsze elementem obowi膮zkowym.

W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana w oparciu o map臋 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Przedsi臋biorcy z Podlasia mog膮 liczy膰 na dofinansowanie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. Przewidziana zosta艂a dodatkowa premia dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw. 艢rednie przedsi臋biorstwa mog膮 skorzysta膰 z bonusu wynosz膮cego 10%, dla mikro i ma艂ych firm premia wynosi 20 punkt贸w procentowych.

Dotacje unijne podlaskie – kto organizuje konkursy?

Za zarz膮dzanie programem regionalnym odpowiada zarz膮d wojew贸dztwa. W praktyce dzia艂a to tak, 偶e w Urz臋dzie Marsza艂kowskim wydzielone s膮 specjalne jednostki (departamenty) odpowiadaj膮ce za sprawn膮 realizacj臋 programu.聽 Instytucja Zarz膮dzaj膮ca mo偶e delegowa膰 cz臋艣膰 zada艅 Instytucjom Po艣rednicz膮cym, kt贸rymi na Podlasiu s膮: Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Bia艂ymstoku oraz Stowarzyszenie Bia艂ostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W艣r贸d zada艅 Instytucji Po艣rednicz膮cej nale偶y wymieni膰 m.in.:

 • przygotowywanie regulamin贸w projekt贸w,
 • przygotowywanie kryteri贸w wyboru projekt贸w,
 • prowadzenie naboru wniosk贸w,
 • wyb贸r projekt贸w do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie um贸w z聽beneficjentami,
 • weryfikacja poprawno艣ci i zgodno艣ci z prawem wydatk贸w ponoszonych przez beneficjent贸w,
 • rozliczanie um贸w z beneficjentami,
 • monitorowanie realizacji um贸w o dofinansowanie projekt贸w,
 • monitorowanie realizacji wska藕nik贸w,
 • kontrolowanie firm realizuj膮cych projekt.

W por贸wnaniu z innymi wojew贸dztwami region zanotowa艂 najwy偶szy wzrost produkcji przemys艂owej rok do roku. Przemys艂 z silnym w wojew贸dztwie podlaskim sektorem spo偶ywczym ur贸s艂 o 5,4% w 2019 r. Z danych opublikowanych przez GUS wynika, 偶e Podlaskie ze wzrostem PKB na poziomie 8,2% nale偶y do grona lideruj膮cych wojew贸dztw pod wzgl臋dem tempa rozwoju gospodarczego (dane za 2019 r.). Si艂a nabywcza per capita w wojew贸dztwie podlaskim w 2021 r. wynios艂a 50 378 z艂 (72,9% 艣redniej krajowej). W analogicznym okresie wojew贸dztwo podlaskie wygenerowa艂o 2,2% polskiego PKB. Nak艂ady na B+R w 2020 r. wynios艂y 429,2 mln z艂, co daje wojew贸dztwu dopiero 13 miejsce w zestawieniu z innymi regionami.

Fundusze unijne na Podlasiu 鈥 jaki bud偶et?

Z og贸lnej puli 艣rodk贸w wynegocjowanej przez Polsk臋 z Komisj膮 Europejsk膮 60% b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym, a ok. 40% trafi do region贸w. Ka偶de wojew贸dztwo opracowa艂o w艂asny program regionalny, w ramach kt贸rego b臋dzie dzieli膰 pieni膮dze i organizowa膰 konkursy. Na Podlasiu program ten nosi nazw臋 Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Bud偶et tego programu opiewa na 1,3 mld euro. Dodatkowym 藕r贸d艂em wsparcia dla podlaskich przedsi臋biorc贸w b臋d膮 艣rodki z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, kt贸rego bud偶et wynosi 2,65 mld euro tj. ponad 12 mld z艂.

Dotacje na Podlasiu 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

W nowej perspektywie finansowej przedsi臋biorcy z Podlasia b臋d膮 mogli liczy膰 na du偶e wsparcie. Poza konkursami organizowanymi na poziomie krajowym b臋d膮 mogli skorzysta膰 z funduszy europejskich dost臋pnych na szczeblu regionalnym. W programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przewidziano wspieranie przede wszystkim:

 • rozwoju przedsi臋biorczo艣ci, bada艅 i rozwoju, e-us艂ug publicznych, cyberbezpiecze艅stwa, promocji podlaskiej gospodarki, zakupu proinnowacyjnych us艂ug doradczych przez firmy oraz wsparcie dla nowopowsta艂ych firm,
 • efektywno艣ci energetycznej, rozw贸j OZE, dzia艂ania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, transformacj臋 regionalnej gospodarki w kierunku gospodarki o obiegu zamkni臋tym (GOZ), wsparcie gospodarki wodno-艣ciekowej czy dzia艂ania z zakresu b艂臋kitno-zielonej infrastruktury.

W wi臋kszo艣ci przypadk贸w wsparcie b臋dzie mie膰 charakter dotacyjny (bezzwrotny). Aktualne informacje o otwartych oraz planowanych naborach dost臋pne s膮 w naszej wyszukiwarce dotacji. W wyszukiwarce istnieje mo偶liwo艣膰 filtrowania konkurs贸w po kategoriach (np. inwestycje, innowacje, ochrona 艣rodowiska) oraz regionach, w kt贸rych s膮 organizowane.

Intensywno艣膰 dofinansowania 鈥 mapa pomocy regionalnej

Intensywno艣膰 dofinansowania uzale偶niona jest od rodzaju projektu. W projektach badawczo-rozwojowych o poziomie wsparcia decyduj膮 dwie zmienne tj. wielko艣膰 przedsi臋biorstwa oraz rodzaj przewidzianych do realizacji prac (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). Badania przemys艂owe charakteryzuj膮 si臋 wy偶szym poziomem dofinansowania (max. 80%) i s膮 zorientowane na weryfikacj臋 za艂o偶e艅 w mniejszej skali np. w warunkach laboratoryjnych. Konstruowanie prototyp贸w czy linii pilota偶owych i weryfikacja rozwi膮za艅 w 艣rodowisku rzeczywistym wpisuje si臋 w definicj臋 prac rozwojowych. W projektach B+R prace rozwojowe s膮 zawsze elementem obowi膮zkowym.

W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania jest ustalana w oparciu o map臋 pomocy regionalnej na lata 2022-2027, kt贸ra przewiduje r贸偶ne poziomy wsparcia dla r贸偶nych region贸w. Przedsi臋biorcy z Podlasia mog膮 liczy膰 na dofinansowanie w wysoko艣ci 50% koszt贸w kwalifikowanych. Przewidziana zosta艂a dodatkowa premia dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw. 艢rednie przedsi臋biorstwa mog膮 skorzysta膰 z bonusu wynosz膮cego 10%, dla mikro i ma艂ych firm premia wynosi 20 punkt贸w procentowych.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie podlaskim

Za zarz膮dzanie programem regionalnym odpowiada zarz膮d wojew贸dztwa. W praktyce dzia艂a to tak, 偶e w Urz臋dzie Marsza艂kowskim wydzielone s膮 specjalne jednostki (departamenty) odpowiadaj膮ce za sprawn膮 realizacj臋 programu.聽 Instytucja Zarz膮dzaj膮ca mo偶e delegowa膰 cz臋艣膰 zada艅 Instytucjom Po艣rednicz膮cym, kt贸rymi na Podlasiu s膮: Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Bia艂ymstoku oraz Stowarzyszenie Bia艂ostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W艣r贸d zada艅 Instytucji Po艣rednicz膮cej nale偶y wymieni膰 m.in.:

 • przygotowywanie kryteri贸w wyboru projekt贸w,
 • wyb贸r projekt贸w do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie um贸w z聽beneficjentami,
 • weryfikacja poprawno艣ci i zgodno艣ci z prawem wydatk贸w ponoszonych przez beneficjent贸w,
 • rozliczanie um贸w z beneficjentami,
 • monitorowanie realizacji um贸w o dofinansowanie projekt贸w,
 • monitorowanie realizacji wska藕nik贸w,
 • prowadzenie kontroli realizowanych projekt贸w.