Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
Inwestycje są niezbędne do ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa. Możliwości inwestycyjne praktycznie w każdym obszarze działalności są bardzo duże. Często jedynym ograniczeniem są wysokie koszty. Odpowiedzią na to są dotacje inwestycyjne, które pozwalają na wdrożenie innowacji produktowych, procesowych oraz organizacyjnych.


Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

rpo wm 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Typy beneficjentów:
SCHEMAT A i B: przedsiębiorstwa sektora MŚP, konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo- badawczego, uczelni (liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo)
SCHEMAT C: przedsi...

najbliższy nabór do 28 listopad
pozostało: 7 dni
zobacz szczegóły ›
rpo śl 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Środki unijne zostaną skierowane na rozwój działalności badawczo-rozwojowej śląskich firm. W naborze mogą startować przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa. Tematycznie projekty muszą wpisywać s...

najbliższy nabór do 29 listopad
pozostało: 8 dni
zobacz szczegóły ›
rpo zp 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

Wsparcie obejmuje działania mające na celu budowę i rozbudowę jednostek wytwarzających energię elektryczną.

Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorcy,jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowar...

najbliższy nabór do 30 listopad
pozostało: 9 dni
zobacz szczegóły ›
popw 1.4 Wzór na konkurencję

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie:

Etap I - przeprowadzenie audytów wzorniczych w firmach. Audytorzy dokonają diagnozy firmy i wspólnie z nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia....

najbliższy nabór do 30 listopad
pozostało: 9 dni
zobacz szczegóły ›
rpo wp 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Dofinansowanie unijne przeznaczone jest w ramach działania na projekty mające na celu zwiększanie poziomu produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł. Wsparciem zostanie objęta budowa, rozbudowa instal...

najbliższy nabór do 30 listopad
pozostało: 9 dni
zobacz szczegóły ›
rpo łd 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Wsparcie otrzymają:
- projekty związane z tworzeniem, bądź rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, które będą służyły działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa pod warunkiem przedstawienia przez wn...

najbliższy nabór
pozostało: 10 dni
zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP

W konkursie mogą brać udział mikroprzedsiębiorcy- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, które są jednocześnie rzemieślnikami w rozumieniu Ustawy z dnia 22 marca 1989r. o r...

najbliższy nabór
pozostało: 16 dni
zobacz szczegóły ›
rpo wp 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze

W ramach działania, dofinansowanie unijne obejmie projekty zakładające modernizację sieci ciepłowniczych i chłodniczych oraz wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą, w...

najbliższy nabór
pozostało: 23 dni
zobacz szczegóły ›
poiś 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

poiś 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Realizowane będą projekty budowy, modernizacji, przebudowy terminali intermodalnych w szczególności zlokalizowanych w...

najbliższy nabór
pozostało: 24 dni
zobacz szczegóły ›
popw 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Podziałanie jest kierowane do konsorcjów złożonych z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach poddziałania wspierane będą sieciowe i innowacyjne produkty o ponadregionalnym oddziaływaniu mające charakt...

najbliższy nabór
pozostało: 37 dni
zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, Typ 3. Infrastruktura B+R

Dofinansowanie będzie skierowane do przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu na stworzenie lub rozwinięcie istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w firmach: inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą,...

najbliższy nabór
pozostało: 38 dni
zobacz szczegóły ›
poir 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa

W ramach Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać d...

najbliższy nabór
pozostało: 40 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie inwestycji w infrastrukturę do prowadzenia praca badawczych w przedsiębiorstwach.

Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 460 mln...

najbliższy nabór
pozostało: 59 dni
zobacz szczegóły ›
rpo łd 4.1.2 Odnawialne źródła energii

W ramach wsparcia wspierane będą inwestycje w zakresie produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednost...

najbliższy nabór
pozostało: 59 dni
zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek tryb ogólny

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy. Usługa mus...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek tryb średnie miasta

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
fundusz venture capital Sekwencja - akceleracja i preinkubacja firm MSP z Mazowsza - RPO MZ 3.1.2

Z usługi mogą skorzystać MŚP mające siedzibę na Mazowszu i działające nie dłużej niż 24 miesiące od momentu rejestracji, chcące w najbliższym czasie wdrożyć innowację technologiczną, a ich działalność wpisuje się...

najbliższy nabór do 30 czerwiec 2018
pozostało: 221 dni
zobacz szczegóły ›
rpo kp 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury

Dofinansowanie skierowane do Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekty unijne z zakresu kultury, realizowane samodzielne lub w partnerstwie m.in. z przedsiębiorcami, innymi JST, organizacjami pozarzą...

najbliższy nabór
pozostało: 2229 dni
zobacz szczegóły ›
rpo śl 3.2 Innowacje w MŚP

Dotacje unijna skierowana do firm z sektora MŚP, które planują przeprowadzić inwestycje umożliwiające wdrożenie innowacji w swojej działalności. Dofinansowane mogą zostać projekty, które mają na celu wdrożenie w...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.5.1 Rozwój sektora MŚP

Dotacje na przeprowadzenie inwestycji celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Zyskaj do 5,5 mln zł.

Wsparcie będzie przyznawane na dwa typy projektów:
I typ: wdrożenie wyni...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Wsparcie uzyskają projekty polegające na wyposażeniu jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie z UE nie będzie w tym przypad...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 1.1 Badania i innowacje

Dotacje na wyposażenie laboratoriów i działów B+R w firmach oraz komercjalizację wyników prac B+R przez przedsiębiorstwa. Zyskaj do 8 mln zł dotacji!

W ramach działania dofinansowanie będzie przyznawane na:
-...

zobacz szczegóły ›
prow 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub rozwój

ARiMR kolejny nabór w ramach konkursu prow 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub rozwój, skierowany do rolników i MSP będzie w 2018 roku.

W konkursie skierowanym do rolników...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 3.1 Odnawialne źródła energii

rpo ls 3.1 Odnawialne źródła energii
Cel działania: Zwiększony udział produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego

Typy beneficjentów:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- uczelnie/ szko...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 3.4 Kogeneracja

Dotacja rpo ls 3.4 Kogeneracja
Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy, JST, uczelnie wyższe, jednostki naukowe i badawczo- rozwojowe, właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych, kościoły i związ...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 1.3 Profesjonalizacja IOB

Na dofinansowanie w ramach Działania mają szansę projekty prowadzące do rozwoju proinnowacyjnego otoczenia biznesu oraz współpracy między sferą nauki i gospodarki. Projekty przewidziane do wsparcia podzielono na...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 4.2 Gospodarka odpadami

rpo ls 4.2 Gospodarka odpadami
Cel szczegółowy: Zmniejszony poziom odpadów komunalnych podlegających składowaniu na terenie województwa lubuskiego

Typy beneficjentów:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

rpo ls 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa
Cel szczegółowy: Zwiększona liczba mieszkańców regionu korzystających z oczyszczalni ścieków

Typy beneficjentów:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, JST, jednostki o...

zobacz szczegóły ›
rpo zp 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorstwa, JST, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowej ich jednostki organizacyjne, partnerstwa wymienionych podmiotów.

Typy projektów: Prz...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki

W ramach działania, dofinansowanie przeznaczone jest na rozwój działalności badawczo- rozwojowej poprzez wsparcie infrastruktury B+R wraz z materiałami i urządzeniami badawczymi. Celem działania jest realizacja p...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty w zakresie rozwoju infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej. Wsparcie unijne w ramach działania, przeznaczone będzie na inwestycje w kształcenie i szkolenia, w tym szkolen...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 1.2.2 Infrastruktura badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw

Dotacja mająca na celu rozwój aktywności badawczej małopolskich firm - środki unijne będzie można przeznaczyć na zakup sprzętu oraz całej infrastruktury służącej działalności badawczo-rozwojowej. Wnioski o dofina...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 3.4.3 Dotacje na MŚP - wczesna faza rozwoju (MŚP poniżej 24 m-cy)

W ramach działania udzielane będą dotacje dla firm działających na rynku nie dłużej niż dwa lata. O wsparcie może ubiegać się mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa planujące wprowadzić na rynek innowacyjny pr...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego

Poddziałania: 1.3.1 Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw oraz 1.3.2 Poprawa jakości usług na rzecz inkubacji przedsiębiorstw, skierowane są do IOB.
W ramach działania dofinansowanie zostanie przekazane naprojekty...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 1. Rozwój MŚP

Dofinansowanie będzie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują dotacji na inwestycje w maszyny, urządzenia, sprzęt do produkcji oraz wartości niematerialne i prawne np. licencja, p...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Działanie promować będzie inwestycje w tworzenie lepszych warunków dla rozwoju MŚP. Można będzie uzyskać wsparcie finansowe na zakup środków trwałych, uzyskanie certyfikatów jakości, zakup środków transportu, uzy...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Typ beneficjenta:
- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki
- MŚP (przedsiębiorstwa muszą prowadzić działalność na terenie wo...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 5.5 Promocja niskoemisyjności

Beneficjentami mogą być: MŚP, JST ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowoś...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

Beneficjentami mogą być m.in.: MŚP, JST, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne

Typy projektów przewidziane do objęcia wsparciem:
1. Działania pole...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu

W ramach projektu unijnego wspierane będą kompleksowe sieciowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie dotyczy wsparcia inwestycyjnego rozwoju przedsiębiorstw związanego z internacjonalizacją.

W ramach niniejszego poddziałania wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.5.4 Rozwój produktów i usług opartych na TIK (Instrumenty Finansowe)

Beneficjentem działania są podmioty wdrażające instrumenty finansowe, natomist ostatecznym odbiorcą- przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie udzielane będzie w formie wniesienia wkładu finansowego do podmiotó...

zobacz szczegóły ›
rpo wm 1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe (Instrumenty Finansowe)

Beneficjentem działania są podmioty wdrażające instrumenty finansowe, natomiast ostatecznym odbiorcą: przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Wsparcie udzielane będzie w formie wniesienia wkładu finansowego do podmiot...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 13.5 Infrastruktura przedszkolna

Do beneficjentów programu należą organy prowadzące przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego:
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
• Inne państwowe lub samorządowe jedn...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Celem działania jest dofinansowanie projektów zapewniających zwiększanie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, poprzez wsparcie rozpoczęcia i rozwoju prac B+R oraz zakupu wyników prac B+R i dostosowania...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Celem działania jest zwiększanie poziomu produkcji energii wykorzystując odnawialne źródła energii. Dofinansowanie można uzyskać na budowę lub modernizację instalacji do produkcji energii z OZE, demontaż urządzeń...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

W ramach działania, dostępne będzie dofinansowanie dla firm sektora MŚP, przedsiębiorstw z większością udziałów po stronie JST oraz grup producentów rolnych, na projekty w zakresie zwiększania efektywności energe...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 4.1 Gospodarka odpadami

Działanie ma na celu zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska. Dofinansowanie można uzyskać na infrastrukturę wspomagającą efektywną gospodarkę odpadami, instalacje służące do odzysku energii z odpa...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Dofinansowanie unijne w ramach działania skierowane jest na zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach. Wsparcie przeznaczone jest więc na modernizację sieci ciepłowniczych oraz produkcję energi...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

W ramach poddziałania wsparcie będzie udzielane na co najmniej dwa działania z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

1. Działania obowiązkowe:
- doradztwo i opracowania w zakresie wd...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Działanie polega na wsparciu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw i działalności gospodarczej wpisującej się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalne...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Wspierane będą projekty obejmujące:
- inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 4.2 Eko-przedsiębiorstwa

Projekty dofinansowane w ramach działania mają prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ciepło, ograniczenia zużycia wody, czy zwiększenia wykorzystania ciepła odpadowego. Mogą to być:
- inwestycje...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 4.3.2 Ochrona powietrza

W ramach wsparcia wspierane będą inwestycje w zakresie polepszenia jakość powietrza.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
2. Jednostki organizacyjne jst...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 5.2 Gospodarka odpadami

Wsparcie przyczyni się do zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowania do ponownego ich użycia oraz intensyfikacji recyklingu i innych metod odzysku w województwie łódzkim.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednos...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Wsparcie przeznaczone dla projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM . Zakres inwestycyjny:
- budowa oczyszczalni ścieków, przebudowa lub modernizacja istniejących oczyszczalni ście...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 6.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury

Wsparcie ma na celu zwiększenie partycypacji w kulturze mieszkańców województwa łódzkiego oraz turystów w oparciu o rozwój obiektów dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury.

Wnioskodawcą mogą być:
1. J...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 6.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Wsparcie ma na celu przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
2. Jedn...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 7.3 Infrastruktura opieki społecznej

Wsparcie polega na zapewnieniu dostępu do wysokiej jakości usług społecznych odpowiadających potrzebom ich odbiorców oraz przyczyniających się do ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Wnioskodawcą mo...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 4.4 Wysokosprawna kogeneracja

Dofinansowanie unijne przeznaczone na unowocześnienie produkcji energii w regionie. Mogą je otrzymać projekty polegające na budowie i modernizacji instalacji służącej do produkcji energii w wysokosprawnej kogener...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Dzięki wsparciu w ramach Działania 10.3, fundusze europejskie zasilą lokalne przedsięwzięcia związane z rewitalizacją obszarów miejskich, dotkniętych problemami ekonomicznymi, przestrzennymi czy społecznymi. Proj...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy i inne podmioty np. JST, instytucje kultury, jednostki naukowe, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe.

W ramach działania przewiduje się wsparcie rewital...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Dofinansowanie w ramach działania skierowane będzie dla sektora MŚP na wysoko innowacyjne projekty skoncentrowane na innowacjach produktowych, procesowych i nie- technologicznych. Wsparciem zostaną objęte inwesty...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3

Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy oraz np. organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, JST.

Typy projektów przewidziane do wsparcia:
Projekty zmierzające do zwiększenia zatrudnienia osób, któ...

zobacz szczegóły ›
rpo pm 10.4 Redukcja emisji

Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy oraz m.in. JST, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe, instytucje edukacyjne, szkoły wyższe.

Wsparcie przewidywane jest dla następujących projektów:
1) rozbudowa, p...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

Dofinansowanie w ramach działania będzie przeznaczone na inwestycje związane ze zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska pogodowe. Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy, a także jedno...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Dofinansowanie ma na celu rozwój systemu segregowania, zbierania, transportowania, przetwarzania, wtórnego wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów. O środki unijne w ramach Działania mogą aplikować przedsiębior...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 5.3 Ochrona zasobów wodnych

Dofinansowanie w ramach działania przeznaczone będzie na inwestycje, które przyczynią się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Wnioski o dotację w konkursie będą mogły skła...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 11.1 Rewitalizacja miast

Fundusze unijne w ramach Działania mogą być przeznaczone na projekty obejmujące inwestycje infrastrukturalne oraz przedsięwzięcia o charakterze społecznym mające na celu rewitalizację obszarów miejskich.
Benefic...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Środki unijne w ramach działania skierowane będą na przedsięwzięcia inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych na obszarach wiejskich. Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorcy, i...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski

Dofinansowanie w ramach Działania przeznaczone będzie na utworzenie funduszu wspierającego proces rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich przy pomocy zwrotnych instrumentów finansowych. W ten sposób wspie...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 11.4 Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych

Fundusze unijne w ramach Działania kierowane będą do: przedsiębiorców, instytucji kultury, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządu terytorialnego. Celem jest...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Celem działania jest wzrost aktywności przedsiębiorstw w sferze badawczo rozwojowej. Dofinansowaniem objęte zostaną projekty w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury badawczej. Objęte wsparciem inwestycje w...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Dofinansowanie skierowane do przedsiębiorców i innych podmiotów na projekty unijne obejmujące inwestycje w obiektach przedszkolnych: budowa, rozbudowa, modernizacja, remont budynków oraz zapewnienie niezbędnego w...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 2. TIK

Na dofinansowanie mogą liczyć mikro i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), które chcą rozwijać usługi elektroniczne typu B2B, B2C i C2C. Projekt unijny może dotyczyć zakupu produktów...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 3.1 Rozwój OZE

Dotacje unijne otrzymają przedsiębiorcy i inne podmioty na projekty dotyczące: wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych tj. wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy; wytwarzania energii ze źródeł odna...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 5.2 Infrastruktura terminali przeładunkowych

Dofinansowanie unijne w ramach działania przewidziane jest na wsparcie budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury terminali przeładunkowych, które nie zaliczają się do sieci TEN-T. O dotacje unijne mogą s...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu

Dofinansowanie będzie przeznaczone dla przedsiębiorstw i innych podmiotów na projekty inwestycyjne w gminach uzdrowiskowych i poza nimi. Zakres: roboty budowlane i/lub montaż wyposażenia obejmującego infrastruktu...

zobacz szczegóły ›
poprawa BHP - ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:
- projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszy...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 3.3 Innowacje w MŚP

Działanie rpo mz 3.3 Innowacje w MŚP, jest skierowane na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących MSP , poprzez wdrażanie innowacji, co przełoży się na poprawę pozycji konkurencyjnej tych firm, w tym prowad...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

rpo mz 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, instytucje kultury, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarz...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu

Środki unijne będą skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup specjalistycznych usług oraz dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) na rozwój możliwości świadczenia specjalistycznych usług na r...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Wsparcie na zwiększenie innowacyjności firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowane będą projekty unijne zakładające: wdrożenie wyników prac B+R celem wprowadzenia na rynek innowacyjnych...

zobacz szczegóły ›
poir 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

poir 1.1.2 program dedykowany dla dużych przedsiębiorstw w celu wytworzenia w ramach prowadzonych prac rozwojowych instalacji półtechnicznych do testowania w skali półprzemysłowej technologii/procesów, celem ich...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Projekty realizowane w ramach Działania będą ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
O środki unijne mogą się starać:
- jednostki samorządu terytorialnego...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych

Dotacje unijne skierowane do przedsiębiorców i innych podmiotów na projekty obejmujące zagospodarowanie przestrzeni miejskich na obszarach przewidzianych do rewitalizacji w Lokalnym lub Gminnym Programie Rewitali...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Cel: Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa i inni beneficjenci np. organizacje pozarządowe, JST, na projekty i...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Dotacje unijne dla mikro, małych przedsiębiorstw i innych beneficjentów na: projekty infrastrukturalne dotyczące rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości położonych na obszarach wiejskich; granty na proj...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe

Wsparcie dotyczyć będzie działań, które mają na celu poprawę warunków dydaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych.

Projekty realizowane w ramach ww. podziałania będą obejmować wsparciem uczniów w zakresi...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

W ramach Działania dofinansowanie uzyskają inwestycje w infrastrukturę badawczą służącą tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Działanie przeznaczone jest na inwestycje w zaplecze badawcze, a nie na...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 6.3 Rozwój wewnetrznych potencjałów regionu

Dofinansowanie dla przedsięwzięć bazujących na lokalnym potencjale turystycznym, które przyczynią się od rozwoju gospodarczego regionu. Aplikować będą mogły: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Dofinansowanie w ramach działania przeznaczone będzie na projekty, których przedmiotem są inwestycje w badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje. Wsparcie unijne kierowane jest do sektora MŚP, a także gr...

zobacz szczegóły ›
PROW Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

W Polsce dokonano wydzielenia nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami ze źródeł rolniczych. Gospodarstwa rolne położone na tych obszarach prowadzące produkcję zwierzęcą powinny posiad...

zobacz szczegóły ›
PROW Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

W zakres PROW 2014-2020 włączony zostaje instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Pomoc ma...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 8.4.1 Poprawa dostępności i wystandaryzowanie usług społecznych w obszarze ochrony zdrowia

W ramach działania wspierane będą projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia:
1. Inwestycje w ramach infrastruktury dedykowanej osobom dorosłym w obszarze chorób, które są istotną przyczyną dezaktywizacji...

zobacz szczegóły ›
rpo op 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Dotacje unijne dla MŚP z podregionu nyskiego (powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, nyskiego i prudnickiego) na energooszczędne technologie w przedsiębiorstwach i modernizację energetyczną budynkó...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Bezzwrotne wsparcie dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, obejmujące: dotacje na uruchomienie działalności gospodarcz...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 3.3 Transport multimodalny

RPO 3.3 Transport multimodalny

Wsparcie jest skierowane na infrastrukturę terminali przeładunkowych, a także inwestycje w rozwiązania i techniki zarządzania i monitorowania ruchem (tworzeniem nowych oraz moder...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 6.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

RPO ŁD 6.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Wsparcie ma na celu wprowadzenie lub przywrócenie na obszarach zdegradowanych miejskich i wiejskich funkcji społecznych (edukacyjnych, kul...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 7.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

RPO ŁD 7.2 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Wsparcie w ramach konkursu jest nastawione na zwiększenie dostępność i jakość usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby regionalne.

Wnioskodawcą...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Preferowane będą projekty dotyczące:
- budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 gener...

zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek - dedykowany w zakresie elektromobilności

Działanie dotyczy przeprowadzenia projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie w ramach, którego zostaną wdrożone wyniki prac badawczo - rozwojowych, wytworzone we własnym zakresie lub wykonanych na zlecenie przed...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 1.5.B. Wsparcie na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz ich grup i stowarzyszeń.

Wsparcie przeznaczone na inwestycje w zakresie wdrożenia wyników prac B+R w działalności przedsiębiorstwa, polegajacych m.i...

zobacz szczegóły ›