Ochrona środowiska

Rozwój wykorzystania OZE - Transformacja energetyczna - FE dla Małopolski (8.11)

Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozwój wykorzystania OZE ukierunkowana jest na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wraz z magazynami energii oraz systemami zarządzania energią.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
11.07.2024
Koniec składania wniosków
06.09.2024

Dla kogo?

Dofinansowanie mogą pozyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność w woj. małopolskim.

Z dotacji mogą skorzystać także Jednostki naukowe, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, Organizacje pozarządowe, Partnerstwa instytucji pozarządowych, Podmioty ekonomii społecznej, Uczelnie, Wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne, Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS.

Zakres projektu w ramach dotacji Rozwój wykorzystania OZE

Zakresem projektu mogą być inwestycje w jednostki/urządzenia wykorzystujące źródła energii odnawialnej pochodzącej między innymi z:

  • energii słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika),
  • energii wody,
  • geotermii,
  • pomp ciepła,
  • biogazu i biomasy.

Wspierane projekty mają na celu stworzenie na danym terenie punktowej lub lokalnej energetycznej
samowystarczalności.

Projekt może objąć komplementarne działania i inwestycje służące bezpośrednio zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną i/lub cieplną. Dodatkowo mogą być kwalifikowalne działania niezbędne i bezpośrednio związane z zastosowaniem odnawialnego źródła energii w celu ich prawidłowego, bezpiecznego i właściwego zainstalowania. Wymienione wyżej wydatki mogą obejmować max. 30% kosztów kwalifikowanych.

Kwalifikowane będą także koszty dokumentacji, jeżeli rodzaj inwestycji będzie tego wymagał, w tym np.: audyt energetyczny, niezbędne analizy (np. ekonomiczne, technologiczne), dokumentacja (np. geodezyjna, projektowa, techniczna).

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów aktualizujemy wraz z pojawieniem się regulaminu naboru.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 30 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 45 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas