Ochrona środowiska

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach - Gospodarka w transformacji - FE dla Łódzkiego (9.1)

Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
05.04.2024
Start składania wniosków
15.04.2024
Koniec składania wniosków
31.05.2024

Wsparcie w ramach konkursu będzie można uzyskać na wdrożenie rozwiązań w zakresie GOZ.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Łódzkiego.

Projekt musi być realizowany na obszarze transformacji określonym w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego, tj. na terenie co najmniej jednej z następujących 35 gmin: m. Bełchatów, gmina Bełchatów, gmina Drużbice, gmina Kleszczów, gmina Kluki, gmina Rusiec, gmina Szczerców, gmina Zelów, gmina Działoszyn, gmina Kiełczygłów, gmina Nowa Brzeźnica, gmina Pajęczno, gmina Rząśnia, gmina Siemkowice, gmina Strzelce Wielkie, gmina Sulmierzyce, gmina Gorzkowice, gmina Rozprza, gmina Wola Krzysztoporska, gmina Złoczew, gmina Dobryszyce, gmina Gomunice, gmina Kamieńsk, gmina Lgota Wielka, gmina Ładzice, M. Radomsko, gmina Radomsko, gmina Czarnożyły, gmina Konopnica, gmina Osjaków, gmina Ostrówek, gmina Wieluń, gmina Wierzchlas, gmina Widawa, M. Piotrków Trybunalski.

Grupą docelową są osoby korzystające z rezultatów projektu, w tym przedsiębiorcy i mieszkańcy wyznaczonego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego Obszaru Transformacji, w szczególności pracownicy kompleksu energetycznego w Bełchatowie, zagrożeni utratą pracy w wyniku zaprzestania eksploatacji złóż węglowych na terenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” oraz zmniejszenia zatrudnienia w Elektrowni Bełchatów na skutek zmiany profilu gospodarczego podmiotu (zaprzestania wytwarzania energii ze źródeł konwencjonalnych).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach naboru wspierany będzie następujący typ projektu:
Typ 8: Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na projekty wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ, w tym m.in.:

 • ekoprojektowanie produktów i opakowań,
 • niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych lub usługowych,
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe,
 • audyty środowiskowe,
 • analizy techniczne i ekonomiczne, np. w zakresie:
  • LCA (life cycle assessment), zgodnie z mapą drogową Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, środowiskowa ocena cyklu życia, stanowiąca jedno z podejść do oceny oddziaływania na środowisko produktu lub działalności gospodarczej,
  • PEF (ślad środowiskowy produktu), metoda oceny cyklu życia (LCA) służąca ilościowemu określeniu oddziaływania produktów (towarów lub usług) na środowisko.
  • ETV (System Weryfikacji Technologii Środowiskowych), ukierunkowany jest na dostarczenie niezależnych i wiarygodnych informacji o innowacyjnych technologiach środowiskowych przez zweryfikowanie, czy deklaracje sprawności przedstawiane przez twórców i producentów technologii są kompletne, rzetelne i oparte na wiarygodnych wynikach badań.

Wydatki kwalifikowane w projekcie

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy w szczególności:

a. wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:

 • koszty inwestycji w instalacje produkcyjne lub urządzenia przemysłowe – zakup, wytworzenie, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze,
 • zakup materiałów i robót budowlanych, niezbędnych do wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ,
 • zakup rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego, oprogramowania), niezbędnych do wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty specjalistycznych usług doradczych (np. badania rynku, analizy, ekspertyzy), szkoleniowych,
 • leasing finansowy instalacji lub maszyn, w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat, obejmujący obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
 • zakup nieruchomości (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), który stanowi nie więcej niż 10% wartości wydatków kwalifikowalnych,
 • zakup gruntów zgodnie z limitami wskazanymi w Zasadach kwalifikowalności wydatków,
 • wydatki związane z inwestycjami zmierzającymi do zwiększenia efektywności energetycznej, które stanowią nie więcej niż 30% wydatków kwalifikowalnych projektu (inwestycje w zakresie produkcji energii muszą służyć tylko na potrzeby własne wnioskodawcy i muszą wiązać się z optymalizacją kosztów działalności przedsiębiorcy),

b. koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Koszty pośrednie rozliczane są z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych:

a) 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich do 5 mln PLN włącznie;
b) 6% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 5 mln PLN do 15 mln PLN włącznie;
c) 5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 15 mln PLN do 20 mln PLN włącznie;
d) 4% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 20 mln PLN do 25 mln PLN włącznie;
e) 3% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 25 mln PLN do 30 mln PLN włącznie;
f) 2% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 30 mln PLN do 100 mln PLN włącznie;
g) 1% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich – w przypadku projektów o wartości kosztów bezpośrednich powyżej 100 mln PLN.

Do wydatków niekwalifikowalnych zalicza się:

 • wydatki na zakup samochodów osobowych,
 • usługi doradcze związane z bieżącą działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, księgowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 15 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85,00%.

Minimalna i maksymalna wartości projektu nie zostały określone.

Dodatkowe informacje

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: październik 2024 r.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 22.04.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dowiedz się więcej

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas