Dotacje dla administracji publicznej

Administracja publiczna jest to kompleksowo zorganizowany system instytucji i organ贸w dzia艂aj膮cych na rzecz pa艅stwa i jego obywateli. Podmiotem administracji publicznej jest zatem w艂a艣nie ta ca艂o艣膰, czyli szeroko rozumiane struktury administracyjne, kt贸re zajmuj膮 si臋 zarz膮dzaniem i realizacj膮 r贸偶norodnych funkcji publicznych. Administracja publiczna obejmuje podmioty administracji rz膮dowej, samorz膮dowej oraz administracj臋 niezale偶n膮. Do obowi膮zk贸w administracji publicznej nale偶y tworzenie i wdra偶anie program贸w, ustaw, regulacji itp. maj膮cych na celu zaspokojenie potrzeb spo艂ecze艅stwa i rozwi膮zywanie problem贸w, zapewnianie obywatelom r贸偶norodnych us艂ug, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, transport publiczny, bezpiecze艅stwo publiczne, odpowiedzialno艣膰 za efektywne gospodarowanie zasobami pa艅stwowymi, takimi jak bud偶et, infrastruktura, nieruchomo艣ci, surowce naturalne oraz dzia艂anie na rzecz rozwoju spo艂eczno-gospodarczego, edukacji, innowacji czy kultury. Warto zaznaczy膰, 偶e administracja publiczna dzia艂a na podstawie prawa, musi by膰 transparentna, odpowiedzialna za swoje dzia艂ania i s艂u偶y膰 dobru publicznemu. Jej podstawowym celem jest zaspokajanie potrzeb spo艂ecze艅stwa i realizacja interesu publicznego.

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Interreg NEXT Polska 鈥 Ukraina 2021-2027

Nab贸r do 24.04.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie wsp贸艂pracy w obszarach ochrony 艣rodowiska, opieki zdrowotnej i bezpiecze艅stwa na pograniczu polsko 鈥 ukrai艅skim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mie膰 charakter non-profit I przyczynia膰 si臋 do poprawy jako艣ci 偶ycia mieszka艅c贸w wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wsparcie internacjonalizacji przedsi臋biorstw – Konkurencyjno艣膰 M艢P – FE dla 艁贸dzkiego (1.5)

Nab贸r do 10.05.2024
Pozosta艂o 20 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Wsparcie internacjonalizacji przedsi臋biorstw - Konkurencyjno艣膰 M艢P - FE dla 艁贸dzkiego (1.5) przeznaczona jest na dzia艂ania zwi膮zane z internacjonalizacj膮 i promocj膮 M艢P. W ramach dofinansowania mo偶liwa b臋dzie realizacja projekt贸w takich jak us艂ugi doradcze dla M艢P, analiza mo偶liwo艣ci i wdro偶enie strategii wej艣cia przedsi臋biorstwa na rynki zagraniczne, a tak偶e zwi臋kszenie skali potencja艂u eksportowego poprzez promocj臋 oferty M艢P, udzia艂 w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych czy organizacja i udzia艂 w przedsi臋wzi臋ciach ukierunkowanych na promocj臋 potencja艂u eksportowego firm z sektora M艢P.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j wykorzystania OZE – Transformacja energetyczna – FE dla Ma艂opolski (8.11)

Nab贸r do 19.06.2024
Pozosta艂o 60 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozw贸j wykorzystania OZE ukierunkowana jest na zwi臋kszenie wykorzystania odnawialnych 藕r贸de艂 energii. Planowane jest wsparcie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a wraz z magazynami energii oraz systemami zarz膮dzania energi膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nab贸r do 26.06.2024
Pozosta艂o 67 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na dzia艂ania zwi膮zane z uzyskiwaniem ciep艂a i energii z odnawialnych 藕r贸de艂 energii. W ramach dofinansowania mo偶liwe b臋dzie realizowanie projekt贸w inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwi臋kszenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciep艂a ze wszystkich rodzaj贸w OZE wraz z magazynami energii lub ciep艂a dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w nowoczesne maszyny i urz膮dzenia oraz w rozw贸j M艢P – Opolskie konkurencyjne – FE dla Opolskiego (1.7)

Nab贸r do 27.08.2024
Pozosta艂o 129 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Inwestycje w nowoczesne maszyny i urz膮dzenia oraz w rozw贸j M艢P - Opolskie konkurencyjne - FE dla Opolskiego (1.7) przeznaczona jest na inwestycje w nowoczesne maszyny, urz膮dzenia i sprz臋t produkcyjny, a tak偶e na wsparcie rozwoju M艢P. W ramach dofinansowania mo偶liwy b臋dzie zakup sprz臋tu w celu wprowadzenia na rynek nowych produkt贸w i us艂ug oraz finansowanie inwestycji w M艢P maj膮cych na celu zwi臋kszenie skali ich dzia艂alno艣ci oraz wzrost zasi臋gu ofert. Dotacja przeznaczona jest dla przedsi臋biorstw z Subregionu Po艂udniowego, tj. powiat贸w; g艂ubczyckiego, nyskiego i prudnickiego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wdro偶enie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ – Gospodarka obiegu zamkni臋tego – FE dla Ma艂opolski (8.10)

Nab贸r do 01.11.2024
Pozosta艂o 195 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wdro偶enie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ - Gospodarka obiegu zamkni臋tego - FE dla Ma艂opolski (8.10) to dotacja, kt贸ra wspiera projekty wp艂ywaj膮ce na zmniejszenie zu偶ycia zasob贸w, a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. Mo偶liwe do realizacji b臋d膮 inwestycje z zakresu gospodarowania odpadami, upowszechnianie podej艣cia GOZ oraz wdra偶anie rozwi膮za艅 ograniczaj膮cych konsumpcj臋.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozw贸j system贸w ciep艂owniczych – Transformacja energetyczna – FE dla Ma艂opolski (8.11)

Nab贸r do 01.12.2024
Pozosta艂o 225 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Transformacja energetyczna w ramach typu Rozw贸j system贸w ciep艂owniczych wspiera inwestycje w rozw贸j i transformacj臋 ciep艂ownictwa systemowego, w tym jego budowy, rozbudowy i modernizacji. W zakresie system贸w ciep艂owniczych wsparcie b臋dzie ukierunkowane na rozw贸j sieci ciep艂owniczych oraz inwestycje w 藕r贸d艂a systemowe oraz magazyny energii.
Dowiedz si臋 wi臋cej