Inwestycje

Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
nie została określona
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
08.01.2024
10.05.2024
Koniec składania wniosków
31.01.2024
31.05.2024
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

 • MŚP
 • Jednostki samorządu terytorialnego;
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego
 • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne
 • Organizacje pozarządowe

O dotację będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Skorzystać będą mogły także jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego czy organizacje pozarządowe.

Wsparcie skierowane jest do aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowaniem zostaną objęte następujące typy projektów:

 1. Inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych.
 2. Inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody.
 3. Wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Warunki wsparcia

W zakresie gospodarki ściekowej dokumentem stanowiącym ramy do wyboru projektów jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) zawierający listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.

Wsparcie systemów zaopatrzenia w wodę może być realizowane jako uzupełniający element projektów dotyczących gospodarki ściekowej (limit na poziomie projektu: 25% kosztów projektu) lub jako samodzielny projekt, gdy na danym obszarze gospodarka ściekowa jest już zorganizowana tzn. zapewniony jest sposób zagospodarowania ścieków.

Priorytetem e zakresie zaopatrzenia w wodę będzie ograniczanie strat wody oraz efektywne
wykorzystanie istniejących zasobów wody pitnej.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

 • nadzór/ Inwestor zastępczy/ Inżynier kontraktu: nadzór/zarządzanie inwestycją): nadzór inwestorski, autorski, konserwatorski jeśli koszty te związane (zintegrowane) są z kosztami inwestycyjnymi, tj. powinny być ponoszone w tym samym czasie, co prace na gruncie, budynkach, maszynach oraz powinny być uznawane za część inwestycji;
 • zakup materiałów lub robót budowlanych;
 • odszkodowania za zajęcie cudzej nieruchomości na czas prowadzenia robót budowlanych;
 • związane z uzyskaniem prawa dostępu do terenu budowy mogą być uznane za kwalifikowalne, jeśli nie jest możliwy swobodny dostęp do terenu budowy z drogi publicznej;
 • roboty zamienne jeżeli są:
  • w przypadku robót nierozpoczętych potwierdzone ustaleniami z projektantem dla projektów posiadających dokumentację projektową lub w przypadku realizacji inwestycji bez wymaganej dokumentacji projektowej decyzja inwestora wraz z uzasadnieniem;
  • w przypadku robót rozpoczętych potwierdzone protokołem konieczności.
 • w przypadku projektów realizowanych w systemie zaprojektuj i wybuduj istnieje możliwość złożenia projektu do dofinansowania tylko w przypadku, gdy inwestycja jest gotowa do realizacji, tzn. na etapie składania wniosku o dofinansowanie posiada już pełną dokumentację techniczną (projekt budowlany). PFU oraz dokumenty/uzgodnienia/pozwolenia wymagane do przygotowania PFU (np. dokumentacja OOŚ);
 • przebudowa urządzeń obcych, jeśli konieczność ich przebudowy wynika z projektu budowlanego;
 • opłaty poniesione na podstawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz za zajęcie pasa drogowego, jeśli zostały rzeczywiście i ostatecznie poniesione przez Beneficjenta na rzecz innego podmiotu;
 • odtworzenie nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót, jeśli obowiązek odtworzenia nawierzchni wynika z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego;
 • w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego powinno określać warunki przywrócenia pasa do poprzedniego stanu użyteczności. W przypadku, gdy zezwolenie nałożyło na Beneficjenta obowiązek odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót będą mogły być uznane za kwalifikowalne;
 • wydatki poniesione na podatek od towarów i usług w przypadku:
  • projektów, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR;
  • projektów z pomocą publiczną lub z pomocą de minimis, których całkowity koszt (z VAT) wynosi mniej niż 5 000 000 EUR oraz projektów, których koszt całkowity (z VAT) wynosi co najmniej 5 000 000 EUR a VAT nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe. Jednocześnie decydujące dla kwalifikowalności wydatku jest to, czy istnieje prawna możliwość odzyskania VAT z budżetu państwa, a nie czy VAT w danym przypadku rzeczywiście zostanie odzyskany.
 • promocja projektu poniesiona zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, do wysokości 5% wydatków kwalifikowanych i nie większa niż 150.000,00 zł brutto;
 • za kwalifikowalne uznaje się wszystkie wydatki niezbędne do realizacji projektu, zgodne z zasadami określonymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, jak również wydatki szczegółowe tj. koszty raportu oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagany oraz elementy kanalizacji i wodociągów;
 • wydatki na inwestycje związane z gospodarką osadami muszą dotyczyć ciągu technologicznego oczyszczalni (np. etap przygotowania osadów do ostatecznego zagospodarowania), może ona być elementem projektu ujętego w ramach kompleksowych inwestycji wodno-kanalizacyjnych i nie może stanowić większości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację całego projektu.

Ile można zyskać?

Budżet na nabór wniosków wynosi 10 000 000 PLN.

Minimalna wartość projektu: 1 000 000 PLN

Minimalny wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Dokumentacja dotacji Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Poniżej zamieszczamy link do pełnej dokumentacji konkursowej dla I naboru.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 14 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 14.06.2024
Pozostało 23 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 24.06.2024
Pozostało 33 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja dla Jednostek naukowych Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem projekty dotyczące rozbudowy lub modernizacji infrastruktury B+R jednostek naukowych oraz rozwijania kompetencji biznesowych kadry operatorów infrastruktury badawczej zakupionej w ramach projektu. Wspierane będą projekty jednostek naukowych realizujących badania ukierunkowane na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami, odpowiadające potrzebom przedsiębiorców.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas