Ochrona środowiska

Poprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach - Efektywność energetyczna (FENX 1.1)

Poprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach - Efektywność energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko to dotacja skierowana do dużych i średnich przedsiębiorstw na takie przedsięwzięcia jak modernizacja energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych czy zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie. Zakres działań musi wynikać z audytu energetycznego.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Aktualnie przewiduje się, że nabór rozpocznie się w czerwcu i będzie trwał do września 2024 r. (planowany czas naboru to 3 miesiące). Szczegółowe informacje będą podane w najbliższym możliwym terminie.

Dla kogo?

Dotacja przeznaczona jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparcie w ramach dotacji Poprawa efektywności energetycznej wraz instalacją OZE w dużych i średnich przedsiębiorstwach – Efektywność energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, skierowane będzie na modernizację energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu zimnej lub gorącej wody, systemu sprężonego powietrza lub systemu wentylacji), ciągów transportowych i zwiększanie efektywności energetycznej systemów pomocniczych, w tym np. kotłowni, układów odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenia oraz instalację urządzeń OZE, a także instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru.

W zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków, minimalny próg wymaganych oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres projektu wynosi 30%. W zakresie zwiększenia efektywności energetycznej linii/procesów technologicznych, minimalny próg oszczędności energii pierwotnej, uwzględniający zakres przedsięwzięcia, wynosi 10%.

Wymagane jest posiadanie audytu energetycznego, którego wyniki będą uzasadniać zakres działań w odniesieniu do budynków, urządzeń technicznych lub instalacji i procesów technologicznych.

W przypadku projektów kompleksowych wspierane mogą być także elementy niewynikające z audytów energetycznych, jeżeli realizują szersze cele Europejskiego Zielonego Ładu, w tym strategii na rzecz Fali renowacji. Wsparcie dla elementów, które wykraczać będą poza audyt energetyczny będzie możliwe w wysokości max. 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Warunki finansowania

Lp.
Warunki finansowania
Pożyczka IF
Pożyczka NFOŚiGW
1Rodzaj pożyczkipreferencyjna z premią inwestycyjną (umorzenie)na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej)
2Intensywność dofinansowaniado 85% kosztów kwalifikowanych;
w przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” do 72,25% kosztów kwalifikowanych
co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych;
w przypadku przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” co najmniej 12,75% kosztów kwalifikowanych
3Umorzenie
duże przedsiębiorstwa do 30% pożyczki IF,
średnie przedsiębiorstwa do 49% pożyczki IF
brak
4Oprocentowanie pożyczki0%oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str.6);
odsetki z tytułu oprocentowania spłacane na bieżąco w okresach kwartalnych, pierwsza spłata na koniec kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków.
5Okres finansowanianie dłużej niż 15 lat liczone od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty spłaty ostatniej raty kapitałowejnie dłużej niż 15 lat liczone od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty spłaty ostatniej raty kapitałowej
6Karencja w spłacie rat kapitałowychdo 12 miesięcy liczone od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia (daty zakończenia kwalifikowania wydatków)do 12 miesięcy liczone od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia (daty zakończenia kwalifikowania wydatków)
Obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 100 % kosztów kwalifikowanych. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia realizowane w formule „project finance” dla których obligatoryjne jest finansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki IF, dotacji IF i pożyczki NFOŚiGW obejmujących łącznie 85 % kosztów kwalifikowanych. Dla pozostałych 15 % kosztów kwalifikowanych obowiązuje wymóg udziału środków własnych odbiorcy ostatecznego wsparcia.

Ile można zyskać?

Budżet naboru: 170 000 000 PLNMaksymalny poziom dofinansowania: 85%

Uproszczone metody rozliczania: do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia – koszty bezpośrednie).

Szczegółowe informacje o naborze zostaną podane wraz z pojawieniem się dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 24.06.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja dla Jednostek naukowych Infrastruktura badawczo-rozwojowa jednostek naukowych - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem projekty dotyczące rozbudowy lub modernizacji infrastruktury B+R jednostek naukowych oraz rozwijania kompetencji biznesowych kadry operatorów infrastruktury badawczej zakupionej w ramach projektu. Wspierane będą projekty jednostek naukowych realizujących badania ukierunkowane na komercjalizację i współpracę z przedsiębiorstwami, odpowiadające potrzebom przedsiębiorców.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas