Ochrona środowiska

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Poznaj szczegóły
Maksymalne dofinansowanie
2 500 000 EUR
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
Koniec składania wniosków

Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.

Dla kogo?

 • w Polsce województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz część mazowieckiego (miasta: Siedlce, Ostrołęka; powiaty: garwoliński, przasnyski, ostrołęcki, makowski, wyszkowski, ostrowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki i łosicki),
 • w Ukrainie obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.  

– jednostki samorządu terytorialnego i jednostki podległe

– służby, inspekcje i straże

– państwowe jednostki budżetowe

– organizacje pozarządowe, izby handlowe, gospodarcze i biznesowe

Wszystkie projekty muszą być realizowane przez przynajmniej jednego partnera z Polski oraz jednego z Ukrainy. Partnerem Wiodącym może być partner z Polski lub partner z Ukrainy. Umowa grantowa jest podpisywana z Partnerem Wiodącym. Partnerami w projektach Programu nie mogą być przedsiębiorstwa i instytucje o charakterze stricte komercyjnym. Nie ma ograniczeń co do ilości Partnerów w projekcie, natomiast partnerstwo musi być adekwatne do celów projektu.

Priorytety programu:

 • Priorytet 1. Środowisko – w tym wzmacnianie zielonej infrastruktury i zrównoważonej gospodarki wodnej przy uwzględnianiu zmian klimatu
 • Priorytet 2. Zdrowie – z akcentem na opiekę zdrowotną
 • Priorytet 3. Turystyka – szczególnie jej znaczenie w rozwoju gospodarczym (nabór wstrzymany)
 • Priorytet 4. Współpraca – sprawna i budząca zaufanie administracja publiczna
 • Priorytet 5. Granice – bezpieczna i lepiej chroniona Europa
 • Priorytet 6. Dostępność – rozwój i wzmacnianie zrównoważonej, odpornej na zmianę klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności krajowej, regionalnej i lokalnej
 • wkład w realizację priorytetów i celów szczegółowych Programu;
 • wkład we wzmocnienie współpracy transgranicznej;
 • zgodność ze wszystkimi zasadami horyzontalnymi UE i wkład w ich realizację;
 • realizacja projektu w partnerstwie polsko-ukraińskim;
 • realizacja działań na obszarze objętym Programem.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 • ochronę przyrody,
 • poprawę jakości zasobów wodnych i usprawnienie gospodarki wodnej,
 • ochronę zdrowia, w tym rozbudowę infrastruktury szpitalnej i zakup sprzętu,
 • współpracę administracji i społeczności lokalnych,
 • działania promocyjne i szkoleniowe,
 • usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej
 • poprawę jakości transgranicznej infrastruktury drogowej i kolejowej.

Nie będą kwalifikowane koszty zakupu nieruchomości.

Ile można zyskać?

Budżet programu wynosi 235,9 mln euro ze środków unijnych. Program może sfinansować maksymalnie 90% wartości projektu. Wysokość dofinansowania: 200 000 EUR – 2 500 000 EUR.

Każdy Partner (ukraiński lub polski) musi zapewnić co najmniej 10% wkładu własnego pokrywającego zadania, które realizuje po swojej stronie. Wysokości rzeczywiste i % wkładów od poszczególnych Partnerów mogą się różnić.

Dodatkowe informacje

Wszystkie wnioski muszą być złożone wyłącznie w języku angielskim. Załączniki takie jak np. dokument rejestrowy, upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy, dokumenty finansowe mogą zostać złożone w językach narodowych.

Złożone wnioski podlegają dwuetapowej ocenie: 1 etap – ocena administracyjna i kwalifikowalności, 2 etap – ocena jakościowa. Dopiero po pozytywnym przejściu oceny administracyjnej i kwalifikowalności wniosek może zostać poddany ocenie jakościowej. Decyzja o wyborze projektów podejmowana jest przez Komitet Monitorujący w oparciu o wyniki oceny asesorów.

Link do strony programu: https://www.pl-ua.eu/pl/news/

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostaną podane wraz z pojawieniem się dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych!

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25) – EXPO 2025 Japonia

Nabór do 19.06.2024
Pozostało 27 dni
Wielkość dotacji
Bez limitu
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, poprzez udział w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai, realizowanych w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 38 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas