Wyszukiwarka dotacji

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych

Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych to specjalny rodzaj pomocy publicznej, przyznawanej wyłącznie na nowe instalacje. Pomoc jest niezależna od produkcji.

Pomoc inwestycyjna na produkcję biopaliw jest wyłączona z obowiązku zgłoszenia jedynie w takim zakresie, w jakim inwestycje objęte pomocą służą produkcji biopaliw produkowanych w sposób zrównoważony, które nie są biopaliwami wyprodukowanymi z roślin spożywczych.

Pomocy nie przyznaje się na biopaliwa, które podlegają obowiązkowi w zakresie dostaw lub obowiązkowi wykorzystania w charakterze domieszki.

Pomoc nie jest przyznawana na elektrownie wodne.

Limit i intensywność pomocy

Limit pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych wynosi 15 mln EUR.

Intensywność pomocy wynosi:

  • 30% kosztów kwalifikowalnych, jeśli koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji;
  • 45% kosztów kwalifikowalnych – w pozostałych przypadkach.

Intensywność pomocy można zwiększyć o 20% w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10% w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

Intensywność pomocy można zwiększyć o 15% lub 5% w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarach objętych pomocą, które odpowiednio spełniają warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się dodatkowe koszty inwestycji niezbędne do propagowania wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

W przypadku gdy koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;

W momencie gdy koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić przez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne.

W przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, ponieważ nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji.

Koszty, które nie są bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu ochrony środowiska, nie są kwalifikowalne.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Status MŚP

Status MŚP

W przypadku dotacji realizowanych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ważnym jest prawidłowe ustalenie statusu MŚP. Proces weryfikacji obejmuje przede wszystkim poszczególne kryteria kwalifikacyjne oraz ich progi i pułapy dla określenia wielkości i rodzaju powiązań przedsiębiorstwa. Co obejmują kryteria wielkości, a co kryteria zasobów?
Dowiedz się więcej
Pomoc szkoleniowa

Pomoc szkoleniowa

Pomoc szkoleniowa to specjalny rodzaj pomocy publicznej udzielany na szkolenia dla pracowników, w zakresie szkoleń ogólnych i specjalistycznych. Dowiedz się jakie są jej limity oraz intensywność.
Dowiedz się więcej
Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym

Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym

Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym to rodzaje innowacji, które odgrywają bardzo ważną rolę w projektach UE. Innowacje produktowe polegają na wprowadzaniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów, które charakteryzują się nowatorskim rozwiązaniem lub funkcjonalnością natomiast innowacje w procesie biznesowym skupiają się na usprawnieniu i zmianie sposobu w jaki przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność. Dowiedz się więcej o innowacjach!
Dowiedz się więcej
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP to specjalny rodzaj pomocy publicznej. Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. W słowniczku wskazaliśmy limity tej pomocy oraz w jakim zakresie może być udzielana.
Dowiedz się więcej
Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe to specjalny rodzaj pomocy publicznej na prace B+R należące do co najmniej jednej z kategorii takich jak badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studium wykonalności. Ze słowniczka dowiesz się jakie są jej limity, intensywność pomocy oraz kategorie kosztów kwalifikowanych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji