Wyszukiwarka dotacji

Pomoc szkoleniowa

Pomoc szkoleniowa

Pomoc szkoleniowa to specjalny rodzaj pomocy publicznej udzielany na szkolenia dla pracowników, w zakresie szkoleń ogólnych i specjalistycznych. Pomoc nie jest przyznawana na szkolenia prowadzone przez przedsiębiorstwa w celu przestrzegania obowiązkowych norm krajowych w zakresie szkoleń.

Limit i intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 limit pomocy szkoleniowej wynosi 2 mln EUR na projekt szkoleniowy.

Intensywność pomocy szkoleniowej nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy można zwiększyć maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowalnych w następujących przypadkach:

  1. w przypadku szkoleń dla pracowników niepełnosprawnych lub znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – o 10%;
  2. w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorstwa – o 10%;
  3.  w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorstwa – o 20%.

W przypadku pomocy przyznawanej w sektorze transportu morskiego intensywność pomocy może zostać zwiększona do 100% kosztów kwalifikowalnych, gdy spełnione zostaną następujące warunki:

  1. uczestnicy szkolenia nie są aktywnymi członkami załogi, lecz dodatkowymi członkami załogi; oraz
  2. szkolenie jest prowadzone na pokładzie statków zarejestrowanych w rejestrach unijnych.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych pomocy szkoleniowej zalicza się:

  1. koszty zatrudnienia wykładowców w przeliczeniu na godziny uczestniczenia w szkoleniu;
  2. koszty operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z projektem szkoleniowym, w tym m.in. koszty podróży, materiały bezpośrednio związane z projektem, amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu;
  3. koszty usług doradczych związanych z projektem;
  4. koszty personelu osób szkolonych i ogólne koszty pośrednie (w tym koszty administracyjne, wynajem, koszty ogólne) poniesione za godziny, podczas których osoby szkolone biorą udział w szkoleniu.

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów zakwaterowania, z wyjątkiem minimalnych niezbędnych kosztów zakwaterowania dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Status MŚP

Status MŚP

W przypadku dotacji realizowanych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ważnym jest prawidłowe ustalenie statusu MŚP. Proces weryfikacji obejmuje przede wszystkim poszczególne kryteria kwalifikacyjne oraz ich progi i pułapy dla określenia wielkości i rodzaju powiązań przedsiębiorstwa. Co obejmują kryteria wielkości, a co kryteria zasobów?
Dowiedz się więcej
Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym

Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym

Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym to rodzaje innowacji, które odgrywają bardzo ważną rolę w projektach UE. Innowacje produktowe polegają na wprowadzaniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów, które charakteryzują się nowatorskim rozwiązaniem lub funkcjonalnością natomiast innowacje w procesie biznesowym skupiają się na usprawnieniu i zmianie sposobu w jaki przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność. Dowiedz się więcej o innowacjach!
Dowiedz się więcej
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP to specjalny rodzaj pomocy publicznej. Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. W słowniczku wskazaliśmy limity tej pomocy oraz w jakim zakresie może być udzielana.
Dowiedz się więcej
Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe to specjalny rodzaj pomocy publicznej na prace B+R należące do co najmniej jednej z kategorii takich jak badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studium wykonalności. Ze słowniczka dowiesz się jakie są jej limity, intensywność pomocy oraz kategorie kosztów kwalifikowanych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji