Wyszukiwarka dotacji

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności

pomoc dla MŚP

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności to specjalny rodzaj pomocy publicznej przeznaczony dla podmiotów z sektora MŚP na wspieranie projektów inwestycyjnych, mających na celu wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług i procesów biznesowych.

Limit i intensywność pomocy

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 limit pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności wynosi 5 mln EUR na przedsiębiorstwo i na projekt.

Intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności wynosić może nie więcej niż:

 • 20% kwalifikowalnych kosztów – w przypadku małych przedsiębiorstw;
 • 10% kwalifikowalnych kosztów – w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:

 • koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, a także wartości niematerialne i prawne;
 • szacunkowe koszty płacy za okres 2 lat w zakresie miejsc pracy powstałych bezpośrednio w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego.

Aby koszt inwestycji mógł zostać uznany za kwalifikowalny inwestycja musi obejmować:

a) inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • z założeniem nowej jednostki lub
 • rozbudową istniejącej jednostki lub
 • dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki lub;

b) nabycie aktywów trwałych należących do zakładu, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 • zakład został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup aktywów trwałych nie nastąpił,
 • aktywa są nabywane od osób trzecich niezwiązanych z nabywcą,
 • transakcja jest przeprowadzana na warunkach rynkowych.

Wartości niematerialne i prawne, aby zostały uznane za kwalifikowane, muszą spełniać wszystkie z wymienionych warunków:

 • korzystanie z nich będzie odbywać się tylko i wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc;
 • są to aktywa podlegające amortyzacji;
 • są nabywane na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • wchodzą w skład aktywów przedsiębiorstwa przez okres minimum 3 lat.

Miejsca pracy powstałe w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego muszą spełniać następujące warunki:

 • miejsca pracy powstaną w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji;
 • nastąpi wzrost netto liczby zatrudnionych w danej jednostce w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy;
 • powstałe miejsca pracy zostaną utrzymane przez minimalny okres 3 lat od daty obsadzenia pierwszego stanowiska.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Status MŚP

Status MŚP

W przypadku dotacji realizowanych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ważnym jest prawidłowe ustalenie statusu MŚP. Proces weryfikacji obejmuje przede wszystkim poszczególne kryteria kwalifikacyjne oraz ich progi i pułapy dla określenia wielkości i rodzaju powiązań przedsiębiorstwa. Co obejmują kryteria wielkości, a co kryteria zasobów?
Dowiedz się więcej
Pomoc szkoleniowa

Pomoc szkoleniowa

Pomoc szkoleniowa to specjalny rodzaj pomocy publicznej udzielany na szkolenia dla pracowników, w zakresie szkoleń ogólnych i specjalistycznych. Dowiedz się jakie są jej limity oraz intensywność.
Dowiedz się więcej
Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym

Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym

Innowacja produktowa oraz innowacja w procesie biznesowym to rodzaje innowacji, które odgrywają bardzo ważną rolę w projektach UE. Innowacje produktowe polegają na wprowadzaniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów, które charakteryzują się nowatorskim rozwiązaniem lub funkcjonalnością natomiast innowacje w procesie biznesowym skupiają się na usprawnieniu i zmianie sposobu w jaki przedsiębiorstwa prowadzą swoją działalność. Dowiedz się więcej o innowacjach!
Dowiedz się więcej
Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP to specjalny rodzaj pomocy publicznej. Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. W słowniczku wskazaliśmy limity tej pomocy oraz w jakim zakresie może być udzielana.
Dowiedz się więcej
Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe to specjalny rodzaj pomocy publicznej na prace B+R należące do co najmniej jednej z kategorii takich jak badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe, studium wykonalności. Ze słowniczka dowiesz się jakie są jej limity, intensywność pomocy oraz kategorie kosztów kwalifikowanych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji