Wyszukiwarka dotacji

Kryteria obligatoryjne dla Ścieżki SMART

Kryteria obligatoryjne dla Ścieżki SMART

Spis treści

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). Grupa kryteriów obligatoryjnych dzieli się na dwie kategorie tj. kryteria obligatoryjne wspólne dla projektu oraz kryteria obligatoryjne dla modułów. Taki podział wynika z charakteru konkursu i jego modułowej budowy. W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające różnym obszarom wsparcia. Poza modułem obligatoryjnym (moduł B+R lub moduł wdrożenie innowacji) dofinansować będzie można rozbudowę infrastruktury B+R, podnoszenie kompetencji kadr, transformację cyfrową, promocję na rynkach zagranicznych czy transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju (np. inwestycje w duchu GOZ). W poniższym artykule skupimy się na omówieniu kryteriów obligatoryjnych, szczegółową analizę kryteriów punktowanych przygotujemy dla Was w przyszłym tygodniu.

kryteria

Kryteria obligatoryjne

Kryteria obligatoryjne będą oceniane w sposób „spełnia/nie spełnia” (TAK/NIE). Aby projekt został oceniony pozytywnie musi otrzymać ocenę „TAK” w każdym kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu oraz w każdym z kryteriów obligatoryjnych dla danego modułu, na którego realizację zdecyduje się przedsiębiorca.

A) Kryteria obligatoryjne wspólne dla projektu

Wyszczególniono 9 kryteriów obligatoryjnych wspólnych dla projektu, przy czym dwa z nich nie mają charakteru ogólnego. Kryterium 7 „Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP” – dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorstw oraz kryterium 9 „Zgodność z zakresem naboru” – dotyczy wyłącznie naborów dedykowanych. W harmonogramie naborów do Ścieżki SMART w 2023 r. poza naborami ogólnymi przewidziano organizację naborów tematycznych tj. naborów dedykowanych projektom na rzecz dostępności.

1. Kwalifikowalność wnioskodawcy

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy przedsiębiorca prowadzi działalność na terytorium Polski, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych. Dodatkowo Komisja sprawdzi czy wnioskodawca nie został wykluczony z naboru na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022 r.

2. Projekt spełnia efekt zachęty

Aby projekt spełnił efekt zachęty realizacja projektu może rozpocząć się najwcześniej w dniu następujący po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Co istotne pozytywna ocena w zakresie tego kryterium musi dotyczyć wszystkich modułów. Naruszenie efektu zachęty w którymkolwiek z modułów skutkuje nie tylko negatywną oceną danego modułu, ale również negatywną oceną całego projektu. Przedsiębiorca na etapie oceny będzie miał możliwość poprawy wniosku i usunięcia modułu, dla którego stwierdzono naruszenie efektu zachęty, pod warunkiem, że nie jest to jedyny obligatoryjny moduł w projekcie. Naturalnie w przypadku usunięcia danego modułu przedsiębiorca traci możliwość kwalifikowania wszystkich kosztów przypisanych do tego modułu. W tym miejscu warto zaznaczyć, że różnego typu działania przygotowawcze (np. przygotowanie dokumentacji celem uzyskania pozwolenia środowiskowego, przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę, sporządzenie biznes planu) nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu. Natomiast zaciągnięcie jakiegokolwiek wiążącego zobowiązania (np. podpisanie umowy z wykonawcą, zapłata zaliczki) jest uznawane za rozpoczęcie realizacji projektu i będzie skutkować wykluczeniem przedsiębiorcy z możliwości ubiegania się o pomoc w konkursie.

Spełnienie efektu zachęty nie będzie podlegać ocenie w stosunku do kosztów finansowanych w formie pomocy de minimis.

3. Spójność projektu

W ramach tego kryterium oceniane będzie czy modułu wybrane do realizacji są ze sobą logicznie powiązane, a zaplanowane w ramach modułów zadania są racjonalne, komplementarne i zapewniają synergię na poziomie projektu lub spójność ze strategią przedsiębiorstwa. Jak rozumieć to ogólne stwierdzenie? Spójnym przedsięwzięciem będzie np. projekt w którym przewidziano opracowanie receptury nowych batonów zbożowych (moduł B+R), a następnie ich promocję na rynkach zagranicznych w ramach modułu internacjonalizacja.

4. Zdolność wnioskodawcy do finansowej realizacji projektu

Ocenie będzie podlegać czy wnioskodawca posiada środki na sfinansowanie wkładu własnego oraz zapewnienie płynnego finansowania realizacji projektu. Żaden projekt nie jest finansowany w 100%, dofinansowanie stanowi pewną część budżetu projektu, pozostałą musi zagwarantować przedsiębiorca. Ocena zdolności finansowej dokonywana będzie na podstawie analizy przestawionej w Modelu finansowym, którego wzór będzie stanowił załącznik do Regulaminu konkursu.

5. Projekt spełnia horyzontalne zasady równości szans i niedyskryminacji

W ramach tego kryterium weryfikowane będzie czy projekt spełnia zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn. Aby spełnić tę kryterium przedsiębiorca powinien wykazać, że w projekcie przewidziano rozwiązania przeciwdziałające dyskryminacji i sprzyjające włączeniu społecznemu np. że nowa hala produkcyjna finansowana w ramach modułu wdrożenie innowacji będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres planowanych działań należy dostosować do specyfiki projektu.

6. Projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju

Projekty finansowane w ramach Ścieżki SMART będą musiały spełniać zasadę zrównoważonego rozwoju. Projekty powinny być realizowane zgodnie z co najmniej dwiema zasadami 6 R lub wykazywać pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe nie objęte zasadami 6R. Co istotne ten pozytywny wpływ projektu na środowisko musi zostać sparametryzowany i odzwierciedlony we wskaźnikach projektu. Ocenie będzie podlegać czy wskaźniki środowiskowe są spójne, mierzalne, obiektywnie weryfikowalne i realne do osiągnięcia.

7. Współpraca przedsiębiorców innych niż MŚP (dotyczy tylko dużych przedsiębiorstw)

Kryterium to dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorstw (z wyłączeniem small-mid caps), które planują w projekcie realizację inwestycji produkcyjnych w ramach modułów Wdrożenie innowacji, Zazielenienie przedsiębiorstw lub Cyfryzacja. Aby uzyskać pozytywną ocenę duże przedsiębiorstwa będą musiały prowadzić współpracę z podmiotami z sektora MŚP. Współpraca ta powinna być realizowana w okresie realizacji projektu i zostać udokumentowana. Forma współpracy powinna być dostosowana do specyfiki projektu i może mieć formę np. zlecania realizacji prac B+R.

8. Projekt obejmuje moduł obligatoryjny

Weryfikacji będzie podlegać czy projekt obejmuje moduł obligatoryjny:

  • B+R lub wdrożenie innowacji – gdy wnioskodawcą będzie MŚP,
  • B+R – w przypadku, gdy wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo.

9. Zgodność z zakresem naboru (dot. naborów dedykowanych)

Ocenie będzie podlegać czy projekt jest zgodny z zakresem naboru określonym w Regulaminie. W ramach Ścieżki SMART pozna naborami ogólnymi organizowane będą również nabory, których zakres będzie jakoś ograniczony np. nabory tematyczne (temat projektu będzie musiał się wpisywać w określony zakres tematyczny), pakiet dla miast średnich (projekt będzie mógł być realizowany tylko w określonych lokalizacjach wskazanych w Regulaminie). Kryterium to dotyczy wyłącznie naborów dedykowanych i jest stosowane tylko wówczas, gdy Regulamin konkursu zawęża zakres naboru. Najbliższy nabór, którego start zaplanowano na 21 lutego ma charakter ogólny.

B) Kryteria obligatoryjne dla modułów

Poza kryteriami obligatoryjnymi dla całego projektu zdefiniowane zostały również kryteria obligatoryjne dla poszczególnych modułów. Kryteria te również będą oceniane pod kątem spełnia/nie spełnia. W sposób zbiorczy zostały one zaprezentowane w tabeli, poniżej bliżej omawiamy z jakimi wymaganiami będą musieli się zmierzyć przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na realizację modułu B+R. Jeśli chcesz poznać szczegółowe wymagania dla pozostałych modułów to zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami. Wystarczy, że zostawisz dane korzystając z dostępnego na stronie formularza, a oddzwonimy.

kryteria

Kryteria dla modułu B+R w Ścieżce SMART

Istota modułu

Ocenie będzie podlegać cel modułu, plan prac badawczo-rozwojowych, innowacyjność i zapotrzebowanie rynkowe oraz uzasadnienie zaplanowanych wydatków. Celem projektu powinno być przeprowadzenie prac B+R (badań przemysłowych i prac rozwojowych bądź też wyłącznie prac rozwojowych) ukierunkowanych na opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia. Komisja oceniająca projekt zweryfikuje również, czy rozwiązanie odpowiada na istniejące zapotrzebowanie rynkowe. Innowacyjne rozwiązanie może przybrać formę nowego lub znacząco udoskonalonego wyrobu lub usługi (innowacja produktowa) lub nowego lub ulepszonego procesu biznesowego w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacja w procesie biznesowym). W ramach modułu B+R niemożliwym będzie dofinansowanie prac rutynowych czy badań podstawowych. Właściwe zaplanowanie i opisanie prac B+R (w tym zdefiniowanie i sparametryzowanie kamieni milowych), określenie problemu badawczego oraz wybór adekwatnej metodologii prowadzenia badań, wykazanie nowości opracowanych rezultatów – wszystko to będzie podlegać ocenie w ramach kryterium Istota modułu.

Potencjał do realizacji modułu

Ocenie będzie podlegać czy przedsiębiorca posiada wystarczający potencjał osobowy i techniczny do realizacji prac B+R. Zweryfikowane zostaną kompetencje zespołu projektowego – zarówno kadry badawczej, jak i kadry zarządzającej projektem. Warto nadmienić, że na etapie składania wniosku przedsiębiorca może przewidzieć, że część pracowników zostanie dopiero zatrudniona do projektu, natomiast powinien mieć już skompletowany cały kluczowy zespół projektowy, w tym kierownika B+R oraz kierownika zarządzającego. Istotne będzie również wykazanie, że przynajmniej jedna osoba z kluczowego personelu posiada doświadczenie we wdrażaniu wyników prac B+R na rynek. Oceniony zostanie również potencjał techniczny do realizacji projektu tj. czy firma posiada potrzebną aparaturę/sprzęt oraz miejsce do prowadzenia badań. Przedsiębiorca może wykazać, że posiada jedynie część zasobów, a brakującą część będzie chciał sfinansować w ramach projektu. W takim wypadku ocenie będzie polegać adekwatność zaplanowanych do pozyskania zasobów. Dopuszczalne jest również powierzenie realizacji części prac podwykonawcy dysponującym stosownym potencjałem.

Potencjał do wdrożenia wyników modułu

Ocenie będą podlegać aspekty związane z wdrożeniem wyników prac B+R opracowanych w ramach realizacji modułu B+R oraz prawami własności intelektualnej do innowacyjnego rozwiązania. Wdrożenie wyników prac B+R może stanowić część projektu (realizowaną i dofinansowaną w ramach modułu Wdrożenie innowacji) lub może zostać przeprowadzone poza projektem. Niezależnie od tego czy wdrożenie będzie się odbywać w ramach projektu czy poza projektem przedsiębiorca musi przygotować adekwatny model komercjalizacji opracowanego rozwiązania oraz udowodnić, że prawa własności intelektualnej (istniejące prawa ochronne) nie stanowią przeszkody do wdrożenia wyników.

Budżet modułu

Zweryfikowane zostanie czy zaplanowane koszty są kwalifikowalne, adekwatne, mieszczą się w zdefiniowanych limitach i zostały przyporządkowane do właściwych kategorii. Załącznikiem do Regulaminu Ścieżki SMART jest Przewodnik kwalifikowalności kosztów. W Przewodniku szczegółowo opisano kategorie kosztów, które można kwalifikować w ramach poszczególnych modułów, wskazano również obowiązujące limity. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na realizację modułu B+R muszą pamiętać, że wydatki związane z tym modułem muszą stanowić min. 20% kosztów kwalifikowanych całego projektu. Istnieją również limity na podwykonawstwo – wartość prac B+R zleconych na zewnątrz nie może przekroczyć 70% kosztów ponoszonych w module B+R. W ramach modułu B+R można dofinansować koszty: personelu projektu, usług zewnętrznych, amortyzacji aparatury i sprzętu, amortyzacji budynków, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych, dostaw innych niż środki trwałe (np. koszty utrzymania linii technologicznych, koszty surowców, półproduktów), a także koszty wynagrodzeń kadry zarządzającej oraz koszty administracyjne związane z obsługą modułu (tzw. koszty pośrednie).

Wskaźniki modułu

Ocenie będzie podlegać czy Wnioskodawca właściwie zaplanował wskaźniki produktu i rezultatu tj. czy są one spójne, mierzalne, obiektywnie weryfikowalne, realne do osiągnięcia i spójne z zakresem zaplanowanych prac. Dla każdego wskaźnika wymagane będzie określenie wartości bazowej i docelowej oraz metodologii ich wyliczenia i sposobu weryfikacji osiągnięcia założonych wartości.

Zgodność z Krajową Inteligentną Specjalizacją

Zaplanowane w ramach realizacji modułu B+R prace muszą się wpisywać w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS). KIS to dziedziny/obszary uznane za priorytetowe dla konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki. KIS-y podlega cyklicznym aktualizacjom. Aktualną listę można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Lista KIS aktualnych na dzień ogłoszenia naboru stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

Moduł nie dotyczy działalności wykluczonych ze wsparcia

Ocenie podlega rodzaj działalności, której dotyczy projekt. Prace zaplanowane w ramach modułu B+R nie mogą dotyczyć działalności wykluczonych z dofinansowania. Do działalności wykluczonych należy np. produkcja broni lub alkoholu.

Zgodność z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej

W ramach tego kryterium weryfikacji podlega czy wsparcie, o które wnioskuje przedsiębiorca jest zgodne z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej wynikającymi z Rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014, a konkretnie z art. 25 tego Rozporządzenia, który dotyczy przyznawania pomocy na projekty badawczo-rozwojowe. Dla spełnienia tego kryterium kluczowe jest właściwe zaplanowanie budżetu i przypisanie kosztów do właściwych kategorii. Ponadto artykuł ten reguluje limity intensywności wsparcia uzależniające je od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju realizowanych prac (badania przemysłowe vs. prace rozwojowe). Zgodnie z zapisami Rozporządzenia mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie badań przemysłowych w max. 80%, a prac rozwojowych w 60%. Dla średnich firm poziom wsparcia wynosi max. 75% na badania przemysłowe i 50% na prace rozwojowe. Dla dużych przedsiębiorstw poziomy te wynoszą odpowiednio 65% i 40%. Wskazane maksymalne wartości uwzględniają już premię za skuteczną współpracę lub szerokie rozpowszechnianie wyników.

Jak widać istnieje szereg zmiennych, które będą podlegać ocenie i decydować o tym czy projekt zostanie pozytywnie oceniony. Poza innowacyjnym pomysłem, stanowiącym absolutną podstawę, bardzo ważne jest również właściwe zaplanowanie projektu tj. wybranie modułów najbardziej odpowiadających na potrzeby firmy i przygotowanie całej koncepcji projektowej (w tym opisów i części budżetowej) w sposób zgodny z wymaganiami narzuconymi przez kryteria.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Dlatego przygotowaliśmy dla Was wyciąg najważniejszych informacji o kosztach, które można dofinansować w ramach poszczególnych modułów.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji