Wyszukiwarka dotacji

Czym jest trwałość projektu?

Czym jest trwałość projektu?

Spis treści

Trwałość projektu oznacza utrzymanie inwestycji przez okres pięciu albo trzech lat od daty rozliczenia projektu, w którym Beneficjent nie może dokonać istotnych zmian w projekcie ani zaprzestać działalności. Okres trwałości różni się w zależności od typu Beneficjenta. Czyli krótko mówiąc trwałość projektu to czas, w którym obowiązkowym jest zachowanie w niezmienionej formie i wymiarze efektów projektu, których osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie.

Kiedy 5 lat, a kiedy 3 lata?

Okres trwałości wynosi 5 lat w przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe i 3 lata w przypadku firm z sektora MŚP.

Kiedy rozpoczyna się okres trwałości projektu unijnego?

Trwałość projektu unijnego liczona jest od daty płatności końcowej. Przez płatność końcową rozumie się datę obciążenia rachunku płatniczego instytucji przekazującej środki na rzecz Beneficjenta lub też datę zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. Ta druga sytuacja ma miejsce wyłącznie wówczas, gdy we wniosku o płatność końcową nie są rozliczane żadne wydatki (np. projekt był rozliczany w oparciu o system zaliczkowy). W praktyce niezwykle rzadko zdarza się, żeby wniosek o płatność końcową był jedynie wnioskiem sprawozdawczym. Standardem jest, że w umowie o dofinansowanie znajduje się zapis, że pewien % dofinansowania (najczęściej 5-10%) musi zostać rozliczony we wniosku końcowym.

Przykład:

W ramach projektu realizowanego przez dużą firmę złożono wniosek o płatność końcową w dniu 15.11.2022 r., wniosek ten zatwierdzono w dniu 29.11.2022 r., następnie w dniu 13.12.2022 r. Instytucja Pośrednicząca przelała środki na rachunek Beneficjenta. Okres trwałości projektu liczony jest od dnia 13.12.2022 r. i trwa do dnia 13.12.2027 roku, a w przypadku MŚP do 13.12.2025 r.

Monitorowanie trwałości projektu

Jak w praktyce wygląda monitorowanie trwałości projektu? Przedsiębiorcy są zobowiązani do składania corocznie, do instytucji, która udzieliła wsparcia, Sprawozdania z zachowania trwałości projektu. Sprawozdanie wypełnia się na wzorze udostępnionym przez instytucję finansującą i składa się za pośrednictwem systemu dedykowanego do rozliczania projektów (tj. systemu SL). Sprawozdanie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy – można przekazać dokument podpisany elektronicznie lub skan dokumentu podpisanego ręcznie. Pierwsze sprawozdanie przesyłane jest na wezwanie Instytucji po upływie roku od daty przekazania płatności końcowej/ zatwierdzenia wniosku o płatność.

Co jest sprawdzane?

Pytania w sprawozdaniu dotyczą zachowania trwałości. Sprawdzane jest czy przedsiębiorca wywiązał się z obowiązków związanych z trwałością projektu, które zawarte zostały w umowie o dofinansowanie. Monitoring dotyczy obszarów takich jak cel projektu, kwalifikowalność podatku VAT, generowanie dochodów w projekcie, promocja projektu, archiwizacja dokumentacji projektowej, zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, kontynuowanie działalności, czy weryfikacja zachowania wskaźników projektu oraz osiągnięcia wskaźników rezultatu wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Co w przypadku naruszenia zasad trwałości projektu?

Naruszenie zasady trwałości projektu występuje w momencie:
• zaprzestania działalności produkcyjnej lub przeniesienia jej poza obszar wsparcia programu,
• nastąpienia zmiany własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
• nastąpienia istotnej zmiany wpływającej na charakter projektu tj. jego cele czy warunki realizacji, doprowadzającej do naruszenia pierwotnych założeń projektu,
• przeniesienia w okresie 10 lat od daty płatności końcowej dotacji działalności produkcyjnej poza obszar UE w przypadku inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych – co istotne zasada ta nie dotyczy przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Jeżeli przedsiębiorca naruszy wymienione wyżej zasady może to dla niego oznaczać konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu, wraz z odsetkami, które liczone są jak zaległości podatkowe, proporcjonalnie do okresu zachowania obowiązku trwałości projektu. Konsekwencje są więc poważne, a ich dotkliwość jest uzależniona od powagi przewinień. Poważne naruszenia (np. brak wdrożenia wyników projektu) będą skutkować koniecznością zwrotu całego dofinansowania powiększonego dodatkowo o wartość odsetek. W przypadku drobniejszych naruszeń jak np. sprzedaż środka trwałego, którego zakup był sfinansowany z dotacji, przed upływem okresu trwałości – do zwrotu będzie część dotacji. W takiej sytuacji instytucja finansująca po zbadaniu sprawy ustali kwotę korekty finansowej i kwotę dofinansowania do zwrotu proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.

Trwałość projektu – w jakich projektach obowiązuje?

Do utrzymania trwałości projektu zobowiązani są wszyscy przedsiębiorcy, których projekty obejmowały inwestycję w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne. W projektach o charakterze nieinfrastrukturalnym (dotyczących np. zakupu usług doradczych czy sfinansowania kosztów promocji za granicą) Beneficjenci nie mają obowiązku składania sprawozdań z monitorowania projektów w okresie trwałości. Wciąż mają jednak obowiązek osiągnąć wszystkie zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie cele projektu oraz wskaźniki rezultatu.

A co z projektami B+R?

Przedsiębiorcy, którzy realizowali projekt badawczy są zobowiązani do zachowania okresu trwałości, przy czym zakres obowiązków jest uzależniony od tego, jakie koszty były kwalifikowane w projekcie. Jeśli w projekcie były kwalifikowane wyłącznie koszty korzystania ze środków trwałych własnych (kwalifikowano odpisy amortyzacyjne) lub obcych (kwalifikowano koszty wynajmu, dzierżawy, leasingu) to możliwa jest ich sprzedaż przed upływem okresu trwałości. Beneficjentów wciąż jednak obowiązują pozostałe obowiązki związane z utrzymaniem działalności czy osiągnięciem zaplanowanych wskaźników rezultatu. Natomiast, jeśli w projekcie rozliczano koszty zakupu lub wytworzenia środków trwałych (np. elementów do budowy prototypu) to niedopuszczalna jest zmiana ich własności przed upływem 5 lat (3 w przypadku MŚP) od zakończenia realizacji projektu.

Przerwanie realizacji projektu B+R a obowiązek zachowania trwałości

Każdy, kto realizował projekt wie, że nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Zwłaszcza projekty badawczo-rozwojowe są obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia. Co więc przypadku, gdy realizacja projektu zostanie przerwana przed czasem? Przerwanie projektu nie stanowi okoliczności zwalniającej z obowiązku składania oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu i kopii sprawozdania PNT-01 (sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej) składnego corocznie do Głównego Urzędu Statystycznego przez podmioty prowadzące działalność B+R.

Powyższy przykład dotyczy flagowego konkursu B+R w perspektywie 2014-2020 tj. Szybkiej Ścieżki. Obowiązki Beneficjenta dotyczące sprawozdawczości w okresie trwałości precyzuje zawsze umowa o dofinansowanie. W zależności od programu i instytucji udzielającej wsparcia mogą się one nieznacznie różnić (np. każda instytucja udostępnia własne wzory dokumentów), niemniej jednak ogólne zasady dotyczące zachowania trwałości pozostają takie same niezależnie od typu działania.

Z uwagi na stopień skomplikowania zagadnienia oraz potencjalnie dotkliwe konsekwencje finansowe warto powierzyć opiekę nad projektem specjalistom. Zachęcamy do zapoznania się z naszą usługą rozliczania dotacji , w ramach której oferujemy wsparcie zarówno na etapie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu w okresie trwałości.

Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Transformacja cyfrowa MŚP – już wkrótce rusza program grantów na cyfryzację!

Nowe wsparcie oferowane dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) czyli Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP to szansa dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na uzyskanie środków w zakresie doradztwa opracowania strategii cyfrowej, nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych, finansowania szkoleń dla pracowników, a także promowania idei transformacji cyfrowej. Zapoznaj się ze strukturą projektu i wartościami grantów. Kompleksowe wsparcie pojawi się w tym roku w ofercie programu FENG!
Dowiedz się więcej
Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Czym są Krajowe Inteligentne Specjalizacje?

Celem głównym Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) jest skupienie inwestycji na działalność B+R+I tj. badawczo-rozwojowo-innowacyjną w obszarach cechujących się największym potencjałem innowacyjnym i konkurencyjnym. Z inteligentnymi specjalizacjami można spotkać się przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Listy inteligentnych specjalizacji są aktualizowane i przedstawiane w ramach odpowiednich dokumentów. W artykule wskazujemy i przybliżamy aktualne KIS.
Dowiedz się więcej
Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Nowe technologie w obszarze rolnictwa – analiza raportu Rolnictwo 4.0

Analizujemy raport dotyczący trendów technologicznych w obszarze Rolnictwa 4.0 sporządzony przez NCiBR czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W artykule przedstawiliśmy kluczowe wnioski wynikające z raportu i dane obrazujące rozwój Rolnictwa 4.0 oraz działalności badawczo-rozwojowe w tym obszarze. Sięgnij po dawkę informacji z zakresu rolnictwa inteligentnego i dowiedz się jaki potencjał posiadają polscy przedsiębiorcy prowadzący gospodarstwa rolne.
Dowiedz się więcej
Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Termomodernizacja – sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy

Ogólnie rzecz biorąc pojęcie jakim jest termomodernizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej i może dotyczyć budynków, procesów produkcyjnych czy usługowych. Cele na jakich się koncentruje proces przeprowadzenia termomodernizacji obejmują obniżenie strat energii i uzyskanie dzięki temu oszczędności oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
Dowiedz się więcej
Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Wsparcie dla branży energochłonnej z budżetem równym 5,5 mld zł

Pomoc dla przedsiębiorców z sektora wydobycia i przetwórstwa przemysłowego organizowana jest w ramach programu Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r. Skorzystać będzie mogło około 3000 firm, a pula środków jest nie mała bo wynosi 5,5 mld zł. Celem programu jest pomoc w utrzymaniu ciągłości działalności firm i zachowaniu miejsc pracy. Dowiedz się jakie wsparcie możesz otrzymać!
Dowiedz się więcej
Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Bardziej zrównoważone projekty unijne – wszystko na temat zasady 6R

Ochrona środowiska w ramach projektu unijnego stała się elementem, na który zwraca się coraz większą uwagę. Zarówno kraje, ich polityka jak i przedsiębiorcy większy nacisk kładą na rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć zieloną transformację. W nowej perspektywie zasada zrównoważonego rozwoju została rozbudowana o kryteria 6R - refuse, reduce, reuse, recover, recycle, rethink. Z artykułu dowiesz się czego dotyczą poszczególne kryteria i jaki wpływ mają na realizację projektów unijnych.
Dowiedz się więcej
Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji jako element realizacji projektu z obszaru cyfryzacji

Mapa drogowa transformacji to szczególny dokument, który towarzyszy wnioskom o dofinansowanie jako niezbędny załącznik do przedstawienia w ramach dotacji z obszaru cyfryzacji. Nową dotacją z takiego właśnie obszaru, której nabór dopiero wystartował jest Automatyzacja i robotyzacja w MŚP. Z artykułu dowiesz się jak wygląda zakres takiej mapy oraz tego jakie podmioty są uprawnione do świadczenia usługi opracowania mapy drogowej transformacji w ramach dotacji Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.
Dowiedz się więcej
Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Włącz zarządzanie ryzykiem w projektach innowacyjnych

Prowadzenie projektów innowacyjnych wiąże się z pewnego rodzaju ryzykiem, którego nie da się w całości wyeliminować jednak można je obniżać. Umiejętne zarządzanie ryzykiem i wartościowe, odpowiednie planowanie ryzyka w projekcie jest niezwykle istotne dla osiągnięcia sukcesu. Jak wygląda ryzyko w projekcie innowacyjnym i jak je obniżać? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.
Dowiedz się więcej
Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Dotacje na internacjonalizację, czyli promocja Twojej marki na rynkach zagranicznych

Wejście na nowe rynki zagraniczne często może wymagać dużych nakładów pieniężnych. Nowa perspektywa oferuje przedsiębiorcom możliwości wsparcia eksportu zagranicznego oraz promocji prowadzonej działalności, w tym oferowanych produktów. Poznaj główne motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw i dotacje z jakich można będzie skorzystać w celu rozwoju działalności poprzez promocję na nowych rynkach międzynarodowych.
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji