Wyszukiwarka dotacji

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Koszty kwalifikowalne w poszczególnych modułach konkursu Ścieżka SMART

Spis treści

Odpowiednie określenie, które z wydatków są kwalifikowalne do dofinansowania jest kluczowym elementem przygotowania każdego projektu. Może to jednak stanowić spore wyzwanie zwłaszcza w tak dużym, modułowym konkursie jakim jest Ścieżka SMART. Z tego właśnie względu postanowiliśmy przejrzeć Przewodnik kwalifikowalności wydatków stanowiący część dokumentacji konkursowej i dokonać przeglądu kosztów podlegających finansowaniu w ramach poszczególnych modułów, wraz z przykładami.

1. Moduł B+R

W ramach modułu możliwe będzie dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, a jego celem jest opracowanie innowacji produktowej lub procesowej na skalę minimum krajową. Wsparciem objęte będą zarówno projekty, w których przewidziano całościowy i kompleksowy proces badawczy, jak i projekty obejmujące jedynie wybraną część tego procesu. Warto też dodać, że minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w ramach tego modułu nie może być niższa niż 20% wydatków kwalifikowanych całego projektu (dotyczy sytuacji, gdy przedsiębiorca zdecyduje się także na realizację innych modułów). Dolny limit kosztów kwalifikowanych, wynoszący 1 mln zł, obowiązuje wyłącznie duże przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa z kategorii MŚP nie są ograniczone co do minimalnej sumy kosztów kwalifikowanych modułu B+R, natomiast podobnie jak duże muszą osiągnąć próg min. 20%.

KategoriaPrzykładowe koszty
Personel projektuWynagrodzenia pracowników kadry naukowo-badawczej – kwalifikowane są koszty brutto brutto tj. z wszystkimi pozapłacowymi kosztami pracodawcy takimi jak np. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zdrowotne, chorobowe, chorobowe, zaliczka na podatek dochodowy. Kwalifikowane mogą być wynagrodzenia osób realizujących prace badawcze zatrudnionych na umowę o pracę, umowy cywilnoprawne oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących Wnioskodawcą.
Usługi zewnętrzne
(podwykonawstwo)
a) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy,
b) koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych
wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego.

Limit kosztów podwykonawstwa wynosi 70% kosztów ponoszonych w module B+R.
Amortyzacja
(aparatura i sprzęt)
Odpisy amortyzacyjne aparatury naukowo-badawczej i sprzętu wykorzystywanego w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych.
Amortyzacja
(budynki)
Odpisy amortyzacyjne budynków odpowiadające okresowi realizacji modułu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad
rachunkowości.
NieruchomościKwalifikowalne są koszty gruntów, które w całości lub części będą wykorzystywane bezpośrednio na potrzeby prowadzonych prac B+R:
a) dzierżawa gruntów – tylko raty czynszu dzierżawnego,
b) wieczyste użytkowanie gruntów – tylko opłaty za użytkowanie
wieczyste.
Wartości niematerialne
i prawne
a) patenty zakupione lub użytkowane na podstawie licencji,
b) know-how,
c) nieopatentowana wiedza techniczna,
d) ekspertyzy,
e) analizy,
f) raporty badawcze.
Dostawy (inne niż
środki trwałe)
a) materiały i środki eksploatacyjne niezbędne do realizacji prac B+R np. koszty surowców, półproduktów, odczynników,
b) sprzęt laboratoryjny wykorzystywany do prac B+R, tj. koszty zakupów, które nie są środkiem trwałym zgodnie z ustawą o
rachunkowości oraz z polityką rachunkowości Wnioskodawcy,
c) utrzymanie linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w
okresie i w proporcji, w jakiej są wykorzystywane do prac B+R,
d) eksploatacja aparatury naukowo-badawczej,
e) zakup elementów służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej.
Usługi zewnętrzne
(koszty operacyjne)
a) pomocnicze usługi obce, które są niezbędne do realizacji projektu, ale
nie wpisują się w definicję innych kategorii,
b) opłaty związane z dopuszczeniem do badań,
c) usługi transportowe niezbędne do prawidłowej realizacji prac
badawczych,
d) wynajem/leasing aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń
wykorzystywanych w celu prowadzenia badań przemysłowych i prac
rozwojowych wyłącznie w zakresie i przez okres, w jakim są one
wykorzystywane na potrzeby realizowanego projektu,
e) wynajem powierzchni laboratoryjnej, wykorzystywanej do prac B+R
projektu.
Koszty pośrednie
(ogólne)
a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie,
b) koszty personelu obsługowego na potrzeby funkcjonowania jednostki,
c) koszty utrzymania powierzchni biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
d) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,
e) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych związanych z obsługą projektu,
f) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą projektu,
g) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą projektu,
h) koszty ochrony budynku,
i) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą projektu,
j) koszty informacji i promocji.

Koszty pośrednie rozliczane są metodą ryczałtową (uproszczoną, nie ma wymogu przestawiania dokumentów księgowych np. faktur potwierdzających ich poniesienie) i stanowią 25% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich dotyczących modułu B+R z wyjątkiem kosztów usług zewnętrznych (podwykonawstwo).

2. Moduł wdrożenie innowacji

W ramach modułu możliwe będzie dofinansowanie wdrożenia posiadanych przez przedsiębiorstwo lub będących efektem realizacji modułu B+R prac badawczo-rozwojowych. Wdrożenie musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na skalę krajową. W tym konkretnym module dofinansowanie ma postać dotacji warunkowej, która podlega częściowemu zwrotowi. Poziom zwrotu jest uzależniony od sumy przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu (od poziomu osiągniecia wskaźnika „R”).

KategoriaPrzykładowe koszty
Gruntya) nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu,
b) nabycie gruntu,
c) raty spłaty kapitału gruntów,
d) raty spłaty kapitału nieruchomości niezabudowanych.
Nieruchomości
zabudowane
a) nabycie nieruchomości zabudowanej,
b) raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych.

Koszty gruntów oraz nieruchomości są objęte max. limitem w stosunku do wartości innych wydatków ponoszonych w ramach modułu wdrożenie. Limit ten został określony w Przewodniku kwalifikowalności kosztów.
Środki trwałe/dostawya) nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości np. maszyny, urządzenia, całe linie produkcyjne,
b) koszty instalacji, uruchomienia oraz leasingu ww. środków trwałych,
c) raty spłaty kapitału środków trwałych.

Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP.
Roboty budowlaneKoszty nabycia robót i materiałów budowlanych.
Wartości niematerialne
i prawne
Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
Usługi zewnętrzne
(wsparcie innowacji)
a) koszty udostępnienia przestrzeni biurowej,
b) banków danych,
c) zasobów bibliotecznych,
d) usług w chmurze i usług przechowywania danych,
e) badań rynku,
f) laboratoriów,
g) usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC),
h) koszty znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.
Usługi zewnętrzne
(doradztwo)
Koszty usług doradczych (nie mogą być ciągłe ani okresowe, wyłączone są np. usługi księgowe czy stała obsługa prawna).
Podatki i opłatyWydatki na dodatkowe zabezpieczenie umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w okresie realizacji modułu. Instytucja udzielająca dofinansowania może zażądać ustanowienia takiego dodatkowego zabezpieczenia, które obejmować będzie część zwrotną dofinansowania udzielanego w formie dotacji zwrotnej. Przedsiębiorcy mogą dofinansować w projekcie koszt ustanowienia takiego zabezpieczenia w ramach pomocy de minimis (intensywność wsparcia – 100%).

3. Moduł infrastruktura B+R

W ramach modułu możliwe jest dofinansowanie rozbudowy lub utworzenia nowego centrum badawczo-rozwojowego na terytorium RP. Centrum to musi umożliwiać realizację określonej we wniosku agendy badawczej prowadzącej do powstania innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na skalę krajową.

KategoriaPrzykładowe koszty
Gruntya) nabycie prawo użytkowania wieczystego gruntu,
b) nabycie gruntu,
c) raty spłaty kapitału gruntów,
d) raty spłaty kapitału nieruchomości niezabudowanych.
Nieruchomości
zabudowane
a) nabycie nieruchomości zabudowanej,
b) raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych.

Suma kosztów kwalifikowalnych gruntów oraz nieruchomości zabudowanych nie może przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych zaplanowanych w ramach tego modułu.
Środki trwałe/dostawya) nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości (np. aparatury badawczej)
b) koszty instalacji, uruchomienia oraz leasingu ww. środków trwałych,
c) raty spłaty kapitału środków trwałych.

Nabywane środki trwałe, muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP.
Roboty budowlaneKoszty nabycia robót i materiałów budowlanych.
Wartości niematerialne
i prawne
Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

4. Moduł cyfryzacja

W ramach modułu dofinansować będzie można działania związane z transformacją cyfrową oraz zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Działania zaplanowane dla tego modułu muszą prowadzić do wdrożenia innowacji produktowej lub procesowej przynajmniej na skalę przedsiębiorstwa.

KategoriaPrzykładowe koszty
Gruntya) nabycie prawo użytkowania wieczystego gruntu,
b) nabycie gruntu,
c) raty spłaty kapitału gruntów,
d) raty spłaty kapitału nieruchomości niezabudowanych.
Nieruchomości zabudowanea) nabycie nieruchomości zabudowanej,
b) raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych.

Koszty gruntów oraz nieruchomości są objęte max. limitem w stosunku do wartości innych wydatków ponoszonych w ramach modułu cyfryzacja. Limit ten został określony w Przewodniku kwalifikowalności kosztów
Środku trwałe/dostawya) nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości,
b) koszty instalacji, uruchomienia oraz leasingu ww. środków trwałych,
c) raty spłaty kapitału środków trwałych.
Roboty budowlaneKoszty nabycia robót i materiałów budowlanych.
Wartości niematerialne
i prawne
Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
Usługi zewnętrzne
(wsparcie innowacji)
a) koszty udostępnienia przestrzeni biurowej,
b) banków danych,
c) zasobów bibliotecznych,
d) usług w chmurze i usług przechowywania danych,
e) badań rynku,
f) laboratoriów,
g) usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC),
h) koszty znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.
Usługi zewnętrzne
(doradztwo krajowe)
Koszty usług doradczych niezbędnych do realizacji modułu Cyfryzacja świadczonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez doradców zewnętrznych.
Usługi zewnętrzne
(doradztwo zagraniczne)
Koszty usług doradczych niezbędnych do realizacji modułu Cyfryzacja świadczonych przez doradców zewnętrznych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Moduł zazielenienie

W ramach modułu możliwe będzie dofinansowanie działań ukierunkowanych na zieloną transformację przedsiębiorstwa, takich jak np. usprawnienie gospodarki odpadami, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie zanieczyszczeń, zwiększenie efektywności gospodarki materiałowej, ekoprojektowanie czy weryfikacja technologii środowiskowych. W ramach modułu zazielenienie przewidziano wiele rodzajów pomocy publicznej (wsparcie będzie mogło stanowić m.in. regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc inwestycyjną umożliwiającą przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska, pomoc na usługi doradcze dla MŚP czy pomoc na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych). Część kosztów (usługi zewnętrzne) będzie można sfinansować z pomocy de minimis. O tym, która z pomocy okaże się adekwatna i najbardziej optymalna dla przedsiębiorcy oraz jaka będzie intensywność wsparcia decydować będzie charakter zaplanowanych inwestycji. Kluczowe przykłady kosztów możliwych do sfinansowania w ramach modułu zazielenienie prezentujemy w tabeli. W celu poznania szczegółowych warunków wsparcia zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami, którzy pomogą przyporządkować wydatek do właściwej kategorii i odpowiednio zaplanować projekt.

KategoriaPrzykładowe koszty
Gruntya) nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu,
b) nabycie gruntu.
Nieruchomości zabudowaneNabycie nieruchomości zabudowanej z wyłączeniem lokali mieszkalnych, jeżeli nieruchomość jest niezbędna do realizacji modułu.

Koszty gruntów oraz nieruchomości finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej są objęte max. limitem w stosunku do wartości innych wydatków ponoszonych w ramach modułu zazielenienie. Limit ten został określony w Przewodniku kwalifikowalności kosztów.
Środki trwałe/dostawya) nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości,
b) koszty instalacji, uruchomienia ww. środków trwałych.

Nabywane środki trwałe muszą być nowe, z wyjątkiem nabywanych przez MŚP.
Roboty budowlaneKoszty nabycia robót i materiałów budowlanych.
Wartości niematerialne
i prawne
Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.
Usługi zewnętrzne
(doradztwo)
Koszty usług doradczych niezbędnych do realizacji modułu, w szczególności przeprowadzenia środowiskowej oceny cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA) czy oceny śladu środowiskowego produktu (Product Environmental
Footprint, PEF) świadczonych przez doradców zewnętrznych.

W projekcie będzie można kwalifikować także koszty audytu energetycznego (wyłącznie w formie pomocy de minimis dla MŚP), poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Usługi zewnętrzne
(wsparcie innowacji)
a) koszty udostępnienia banków danych,
b) zasobów bibliotecznych,
c) usług w chmurze i usług przechowywania danych,
d) koszty znakowania, testowania i certyfikacji (w tym weryfikacji technologii środowiskowych) jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

6. Moduł kompetencje

W ramach modułu możliwe będzie dofinansowanie rozwijania kompetencji pracowników oraz kadry zarządczej poprzez zapewnienie im nowych umiejętności, wiedzy oraz kwalifikacji. Limit wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na ten moduł wynosi 15% wartości modułu obligatoryjnego. W sytuacji gdy wnioskodawca MŚP realizuje oba moduły obligatoryjne (B+R oraz wdrożenie) może wybrać jeden, który będzie bazą do obliczenia limitu.

KategoriaPrzykładowe koszty
Koszty wsparcia uczestników projektu
(Koszty szkoleniowe uproszczone)
Koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi świadczonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej rozliczane na podstawie stawki jednostkowej:
1) wynagrodzenia wykładowców, koszty operacyjne wykładowców takie jak koszty podróży, koszty zakwaterowania, koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane podczas szkolenia,
2) koszty wynajmu sal szkoleniowych z adekwatnymi narzędziami i wyposażeniem w jakim są wykorzystywane podczas szkolenia,
3) koszty materiałów szkoleniowych, w tym koszty tłumaczeń związanych ze szkoleniem,
4) koszty administracyjne związane z organizacją i obsługą szkolenia, w tym przerwy kawowe i lunche / posiłki serwowane w czasie szkolenia.
Koszty wsparcia uczestników projektu
(Koszty szkoleniowe rzeczywiste)
1) koszty uczestników szkolenia bezpośrednio związane ze szkoleniem, tj. koszty podróży i zakwaterowania,
2) koszty usług doradczych związanych ze szkoleniem.
Koszty wsparcia uczestników projektu
(Koszty szkoleniowe zagraniczne)
Koszty szkoleń realizowanych poza Rzeczpospolitą Polską.

7. Moduł internacjonalizacja

W ramach modułu możliwe będzie dofinansowanie działań związanych z zagraniczna promocją produktów, usług czy też rozwiązań wnioskodawcy, a także dotyczących uzyskania ochrony praw własności przemysłowej i ich ochrony w razie naruszenia. Limit wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na ten moduł wynosi 20% wartości modułu obligatoryjnego. W sytuacji gdy wnioskodawca MŚP realizuje oba moduły obligatoryjne (B+R oraz wdrożenie) może wybrać jeden, który będzie bazą do obliczenia limitu.

KategoriaPrzykładowe koszty
Dostawy
(inne niż środki trwałe)
(udział w targach)
Koszty organizacji stoiska wystawowego podczas udziału Wnioskodawcy w danych targach, imprezach targowo-konferencyjnych:
a) zakup gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego,
b) koszty nabycia, wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji.
Usługi zewnętrzne
(udział w targach)
a) zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób oraz eksponatów, odprawy celnej i spedycji oraz bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów w pozycji „Koszty wsparcia uczestników projektu (udział w targach)”,
b) koszty wynajmu i obsługi stoiska wystawowego podczas udziału Wnioskodawcy w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych,
c) koszty utylizacji odpadów związanych z utylizacją stoiska wystawowego.
Koszty wsparcia uczestników
projektu (udział w targach)
Koszty podróży służbowych pracowników Wnioskodawcy uczestniczących w targach, imprezach targowo-konferencyjnych.
Koszty wsparcia uczestników projektu
(udział w zagranicznych
gospodarczych misjach wyjazdowych)
a) transportu, w tym zakupu biletów lotniczych, kolejowych, autobusowych, promowych lub wynajem lub wykorzystanie samochodu jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce docelowe oraz wymagane opłaty dodatkowe, w tym za bagaż, wybór miejsca w samolocie, parking, winiety, przejazd autostradą lub inną płatną drogą,
b) zakupu noclegów,
c) dojazdów środkami komunikacji miejscowej lub wynajmu lub wykorzystania samochodu jako środka umożliwiającego komunikację miejscową,
d) diet, ubezpieczenia uczestników podróży na czas wyjazdu służbowego, uzyskania niezbędnych wiz.
Usługi zewnętrzne (udział w
zagranicznych gospodarczych
misjach wyjazdowych)
Koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej:
a) wynajem niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu,
b) zakup usług tłumaczenia,
c) zakup usług cateringowych.
Usługi zewnętrzne (organizacja
przyjazdowych misji gospodarczych
o randze międzynarodowej)
Koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej:
a) wynajem niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu,
b) zakup usług tłumaczenia,
c) zakup usług cateringowych,
d) zakup usług hotelowych i transportowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej.
Usługi zewnętrzne (doradztwo)Koszty usługi doradczej w zakresie internacjonalizacji produktu świadczone przez doradcę zewnętrznego. Nie mogą być to usługi ciągłe ani okresowe.
Usługi zewnętrzne rezerwacja
targów (de minimis)
Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, imprezach targowo-konferencyjnych, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.
Podatki i opłaty
(prawa własności przemysłowej)
Koszty opłat urzędowych związanych z uzyskaniem lub obroną patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego.
Usługi zewnętrzne
(prawa własności przemysłowej)
a) pokrycie kosztów usług zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej,
b) pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej.
Usługi zewnętrzne –
wstępne orzeczenie (de minimis)
Koszty wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.
Zapytaj eksperta
Podobne wpisy
Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Mazowieckie z możliwością pozyskania dotacji w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Ponownie w nowej perspektywie 2021-2027 przedsiębiorcy będą mogli liczyć na kontynuację wsparcia dla wschodnich województw w celu przyspieszenia ich rozwoju. W nowej odsłonie programu woj. mazowieckie również ma szansę na pozyskanie dofinansowania. Ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, aż 500 mln euro zostanie przeznaczonych na wsparcie dla przedsiębiorców. Poznaj program FEPW i dowiedz się, które regiony woj. mazowieckiego mogą skorzystać ze wsparcia unijnego.
Dowiedz się więcej
Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Jak zaplanować projekt badawczo-rozwojowy?

Projekty B+R to wieloetapowe przedsięwzięcie, które prawidłowo przygotowane może zapewnić firmie znaczącą przewagę konkurencyjną. Należy jednak pamiętać, że proces ich realizacji jest bardzo złożony, pracochłonny i obarczony dużym ryzykiem. W artykule wskazaliśmy jak skutecznie zaplanować projekt badawczo-rozwojowy i inne informacje związane z pracami B+R.
Dowiedz się więcej
Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Innowacyjne przedsiębiorstwo w perspektywie finansowej 2021-2027

Wraz z rozpoczęciem nowej perspektywy finansowej 2021-2027, innowacyjność w przedsiębiorstwach stała się jednym z kluczowych obszarów wsparcia z funduszy unijnych. Jest to jasne, ponieważ innowacje stanowią jedną z głównych sił napędowych gospodarki, zapewniając rozwój i postęp technologiczny oraz przyczyniając się do poprawy jakości życia. W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom związanym z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, w tym cechom charakteryzującym takie firmy, a także wskażemy możliwości dofinansowania wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest takie ważne i jak uzyskać dofinansowanie na jego poprawę

Ochrona informacji w firmach jest bardzo ważnym elementem jej polityki wewnętrznej. Istnieje szereg przepisów prawnych wymagających od przedsiębiorstwa utrzymania pewnych standardów w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo jest to ogół technik, praktyk oraz procesów mających na celu ochronę urządzeń, programów, baz danych czy też całych sieci informatycznych przez atakami, uszkodzeniami lub niepożądanym dostępem. Dowiedz się jak pozyskać dofinansowanie na poprawę poziomu cyberbezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Kryteria rankingujące oraz rozstrzygające dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające na rożne potrzeby przedsiębiorstwa. Przybliżyliśmy już kryteria obligatoryjne. Dlatego też w tym artykule skupimy się na omówieniu pozostałych kryteriów tj. kryteriów rankingujących (punktowanych) oraz kryteriów rozstrzygających.
Dowiedz się więcej
Kryteria obligatoryjne dla Ścieżki SMART

Kryteria obligatoryjne dla Ścieżki SMART

Projekty składane do Ścieżki SMART będą podlegać ocenie w oparciu o kryteria obligatoryjne oraz rankingujące (punktowane). Grupa kryteriów obligatoryjnych dzieli się na dwie kategorie tj. kryteria obligatoryjne wspólne dla projektu oraz kryteria obligatoryjne dla modułów. Taki podział wynika z charakteru konkursu i jego modułowej budowy. W ramach Ścieżki SMART przedsiębiorcy będą mogli realizować projekty kompleksowe i dowolnie dobierać moduły odpowiadające różnym wsparcia. Dowiedz się jak wyglądają kryteria obligatoryjne!
Dowiedz się więcej
Zapisz się do naszego
newslettera dotacji