Filtruj wyniki

Rozpoczęcie konkursuWojewództwo

Pokaż więcej >>

Kwota dofinansowania

1000 zł
10000000 zł

Kategoria wydatków

Pokaż więcej >>

Wnioskodawca

Jednostka wdrażająca

wyczyść filtry
Ochrona oraz rozwój środowiska to aspekty, na które można otrzymać wsparcie finansowe. W ramach projektów promuje się m.in. dostosowywanie do zmian klimatu oraz efektywne gospodarowanie zasobami (m.in. dotacje na OZE). Poniżej znajduje się lista projektów oferujących wsparcie w postaci dofinansowania na rzecz środowiska.


Zakończenie konkursu od najwcześniejszych

rpo zp 2.12 Rozwój kogeneracyjnych źródeł energii

Wsparcie obejmuje działania mające na celu budowę i rozbudowę jednostek wytwarzających energię elektryczną.

Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorcy,jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowar...

najbliższy nabór do 30 listopad
pozostało: 9 dni
zobacz szczegóły ›
rpo wp 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Dofinansowanie unijne przeznaczone jest w ramach działania na projekty mające na celu zwiększanie poziomu produkcji energii z wykorzystaniem odnawialnych źródeł. Wsparciem zostanie objęta budowa, rozbudowa instal...

najbliższy nabór do 30 listopad
pozostało: 9 dni
zobacz szczegóły ›
rpo wp 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze

W ramach działania, dofinansowanie unijne obejmie projekty zakładające modernizację sieci ciepłowniczych i chłodniczych oraz wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą, w...

najbliższy nabór
pozostało: 23 dni
zobacz szczegóły ›
poiś 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

poiś 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

Realizowane będą projekty budowy, modernizacji, przebudowy terminali intermodalnych w szczególności zlokalizowanych w...

najbliższy nabór
pozostało: 24 dni
zobacz szczegóły ›
poir 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Dofinansowanie można uzyskać na wsparcie inwestycji w infrastrukturę do prowadzenia praca badawczych w przedsiębiorstwach.

Alokacja finansowa
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 460 mln...

najbliższy nabór
pozostało: 59 dni
zobacz szczegóły ›
rpo łd 4.1.2 Odnawialne źródła energii

W ramach wsparcia wspierane będą inwestycje w zakresie produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednost...

najbliższy nabór
pozostało: 59 dni
zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek tryb średnie miasta

Dotacje można uzyskać na przeprowadzenie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwie.
W ramach programu POIR 3.2.1 będzie można uzyskać dotację na działania inwestycyjne związane z wdrożeniem wyników prac badawc...

najbliższy nabór do 28 luty 2018
pozostało: 99 dni
zobacz szczegóły ›
rpo śl 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej

W Działaniu 5.4 fundusze europejskie przeznaczone zostaną na wsparcie projektów służących ochronie obszarów cennych przyrodniczo oraz ochronie różnorodności biologicznej. Projekty, na realizację których można poz...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Wsparcie uzyskają projekty polegające na wyposażeniu jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie z UE nie będzie w tym przypad...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 3.1 Odnawialne źródła energii

rpo ls 3.1 Odnawialne źródła energii
Cel działania: Zwiększony udział produkcji energii z OZE na terenie województwa lubuskiego

Typy beneficjentów:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- uczelnie/ szko...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 3.4 Kogeneracja

Dotacja rpo ls 3.4 Kogeneracja
Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy, JST, uczelnie wyższe, jednostki naukowe i badawczo- rozwojowe, właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych, kościoły i związ...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 4.2 Gospodarka odpadami

rpo ls 4.2 Gospodarka odpadami
Cel szczegółowy: Zmniejszony poziom odpadów komunalnych podlegających składowaniu na terenie województwa lubuskiego

Typy beneficjentów:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

rpo ls 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa
Cel szczegółowy: Zwiększona liczba mieszkańców regionu korzystających z oczyszczalni ścieków

Typy beneficjentów:
mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, JST, jednostki o...

zobacz szczegóły ›
rpo zp 3.8 Rozwój gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Beneficjentami mogą być m.in. przedsiębiorstwa, JST, zakłady opieki zdrowotnej, organizacje pozarządowe, PGL Lasy Państwowej ich jednostki organizacyjne, partnerstwa wymienionych podmiotów.

Typy projektów: Prz...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 5.5 Promocja niskoemisyjności

Beneficjentami mogą być: MŚP, JST ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowoś...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich

Beneficjentami mogą być m.in.: MŚP, JST, służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne

Typy projektów przewidziane do objęcia wsparciem:
1. Działania pole...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Celem działania jest zwiększanie poziomu produkcji energii wykorzystując odnawialne źródła energii. Dofinansowanie można uzyskać na budowę lub modernizację instalacji do produkcji energii z OZE, demontaż urządzeń...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP

W ramach działania, dostępne będzie dofinansowanie dla firm sektora MŚP, przedsiębiorstw z większością udziałów po stronie JST oraz grup producentów rolnych, na projekty w zakresie zwiększania efektywności energe...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 4.1 Gospodarka odpadami

Działanie ma na celu zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska. Dofinansowanie można uzyskać na infrastrukturę wspomagającą efektywną gospodarkę odpadami, instalacje służące do odzysku energii z odpa...

zobacz szczegóły ›
rpo dś 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Dofinansowanie unijne w ramach działania skierowane jest na zwiększenie produkcji energii w wysokosprawnych instalacjach. Wsparcie przeznaczone jest więc na modernizację sieci ciepłowniczych oraz produkcję energi...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Działanie polega na wsparciu działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw i działalności gospodarczej wpisującej się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalne...

zobacz szczegóły ›
rpo pl 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Wspierane będą projekty obejmujące:
- inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 4.2 Eko-przedsiębiorstwa

Projekty dofinansowane w ramach działania mają prowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i ciepło, ograniczenia zużycia wody, czy zwiększenia wykorzystania ciepła odpadowego. Mogą to być:
- inwestycje...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 4.3.2 Ochrona powietrza

W ramach wsparcia wspierane będą inwestycje w zakresie polepszenia jakość powietrza.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst
2. Jednostki organizacyjne jst...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 5.2 Gospodarka odpadami

Wsparcie przyczyni się do zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowania do ponownego ich użycia oraz intensyfikacji recyklingu i innych metod odzysku w województwie łódzkim.

Wnioskodawcą mogą być:
1. Jednos...

zobacz szczegóły ›
rpo łd 5.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Wsparcie przeznaczone dla projektów realizowanych w aglomeracjach od 2 tys. do poniżej 10 tys. RLM . Zakres inwestycyjny:
- budowa oczyszczalni ścieków, przebudowa lub modernizacja istniejących oczyszczalni ście...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 4.4 Wysokosprawna kogeneracja

Dofinansowanie unijne przeznaczone na unowocześnienie produkcji energii w regionie. Mogą je otrzymać projekty polegające na budowie i modernizacji instalacji służącej do produkcji energii w wysokosprawnej kogener...

zobacz szczegóły ›
rpo wp 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej

Wsparciem unijnym zostaną objęte projekty przedsiębiorstw z sektora MŚP, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez modyfikacje procesów technologiczno- produkcyjnych (w ty...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 5.1.1. Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

Dofinansowanie w ramach działania będzie przeznaczone na inwestycje związane ze zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska pogodowe. Beneficjentami mogą być: przedsiębiorcy, a także jedno...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Dofinansowanie ma na celu rozwój systemu segregowania, zbierania, transportowania, przetwarzania, wtórnego wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów. O środki unijne w ramach Działania mogą aplikować przedsiębior...

zobacz szczegóły ›
rpo pk 3.1 Rozwój OZE

Dotacje unijne otrzymają przedsiębiorcy i inne podmioty na projekty dotyczące: wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych tj. wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy; wytwarzania energii ze źródeł odna...

zobacz szczegóły ›
rpo mz 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

rpo mz 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, jednostki naukowe, instytucje kultury, spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarz...

zobacz szczegóły ›
rpo ls 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

rpo ls 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu
Wnioskodawcami mogą być mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz m.in: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, szkoły wyższe, inne jedn...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu

Środki unijne będą skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na zakup specjalistycznych usług oraz dla instytucji otoczenia biznesu (IOB) na rozwój możliwości świadczenia specjalistycznych usług na r...

zobacz szczegóły ›
rpo śl 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Projekty realizowane w ramach Działania będą ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.
O środki unijne mogą się starać:
- jednostki samorządu terytorialnego...

zobacz szczegóły ›
rpo kp 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych

Cel: Zwiększone wykorzystanie transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych

Dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorstwa i inni beneficjenci np. organizacje pozarządowe, JST, na projekty i...

zobacz szczegóły ›
rpo mp 6.3 Rozwój wewnetrznych potencjałów regionu

Dofinansowanie dla przedsięwzięć bazujących na lokalnym potencjale turystycznym, które przyczynią się od rozwoju gospodarczego regionu. Aplikować będą mogły: przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego...

zobacz szczegóły ›
rpo op 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Dotacje unijne dla MŚP z podregionu nyskiego (powiatów: brzeskiego, kluczborskiego, namysłowskiego, nyskiego i prudnickiego) na energooszczędne technologie w przedsiębiorstwach i modernizację energetyczną budynkó...

zobacz szczegóły ›
rpo lb 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Preferowane będą projekty dotyczące:
- budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 gener...

zobacz szczegóły ›
poir 3.2.1 Badania na rynek - dedykowany w zakresie elektromobilności

Działanie dotyczy przeprowadzenia projektu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie w ramach, którego zostaną wdrożone wyniki prac badawczo - rozwojowych, wytworzone we własnym zakresie lub wykonanych na zlecenie przed...

zobacz szczegóły ›