Badania i rozwój

Wsparcie działalności B+R - Badania i rozwój - FE dla Podkarpacia (1.1)

Dotacja Wsparcie działalności B+R - Badania i rozwój - FE dla Podkarpacia (1.1) wspiera projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorców z sektora MŚP, a także dużych przedsiębiorstw. Wsparcie ma charakter modułowy, z czego obligatoryjna jest realizacja modułu Prace B+R lub modułu Infrastruktura B+R. Pozostałe moduły są fakultatywne. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty zakładające prowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w module Prace B+R oraz projekty ukierunkowane na inwestycje w budowę lub rozwój działów B+R w ramach modułu Infrastruktura B+R.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.08.2023
01.09.2024
Koniec składania wniosków
30.11.2023
31.12.2024
Pokaż kolejne terminy

Nabór wniosków w ramach dotacji Badania i rozwój (1.1) Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej zostanie uruchomiony w 31 sierpnia 2023 r. i skończy się w 30 listopada 2023 r. Dofinansowaniem zostaną objęte modułowe projekty badawczo-rozwojowe polegające na  prowadzeniu prac B+R i/lub inwestycjach w infrastrukturę B+R, pracach przedwdrożeniowych  i/lub pracach wdrożeniowych, dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze jako element projektu.

2 nabór wniosków ruszy na przełomie września i grudnia 2024 r. Daty dla 2 naboru zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP, a także dla dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach konkursu możliwa jest także realizacja projektów w konsorcjum. Oznacza to, że projekty będą mogły być realizowane przez przedsiębiorstwa we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi czy organizacjami badawczymi.

Moduły kwalifikowalne w ramach dotacji Wsparcie działalności B+R – Badania i rozwój – FE dla Podkarpacia (1.1)

 1. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Projekty B+R obejmują:

 • moduł Prace B+R (moduł obligatoryjny)
 • moduł Infrastruktura B+R (moduł obligatoryjny)
 • moduł Prace przedwdrożeniowe
 • moduł Prace wdrożeniowe
 • moduł Doradztwo

Wsparcie działalności B+R ma charakter modułowy z czego modułami obligatoryjnymi są Prace B+R lub Infrastruktura B+R, które wówczas przesądzają o badawczym charakterze projektu. Moduły obligatoryjne stanowią większość zakresu rzeczowego projektu, co oznacza, że koszty kwalifikowane związane z realizacją danych modułów będą stanowić większość wszystkich kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo dotacja pozwala na realizację modułów fakultatywnych w celu wsparcia innych zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstw. Dotacja umożliwia wsparcie budowania kompetencji oraz doradztwa jako elementu projektu. Projekty będą musiały być zgodne z obszarami wsparcia inteligentnej specjalizacji, które wskazane zostały w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-20230.

 • Prace B+R

Wsparcie w ramach modułu „Prace B+R” dotyczy projektów polegających na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace B+R powinny prowadzić do opracowania innowacyjnych rozwiązań, tj. nowych produktów, usług, procesów lub wprowadzeniu do już oferowanych / stosowanych przez przedsiębiorstwo produktów, usług, procesów znaczących ulepszeń. Warunkiem wsparcia prac B+R będzie wdrożenie lub komercjalizacja ich wyników.

 • Infrastruktura B+R

Przedsiębiorcy w ramach tego modułu będą mogli realizować kompleksowe inwestycje ukierunkowane na powstawanie lub rozwój wyodrębnionych funkcjonalnie i organizacyjnie działów B+R. Centrum badawczo-rozwojowe będzie służyć prowadzeniu systematycznych i ciągłych badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych produktów bądź usług. Wymagane będzie przedstawienie oraz późniejsza realizacja kompleksowego planu prac B+R, który będzie można objąć całościowo lub w części wsparciem w ramach modułu. Plan badawczy powinien co najmniej obejmować okres trwałości projektu.

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R będzie uzależnione od ich trwałej, autentycznej i faktycznej współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w taki sposób, aby MŚP wyraźnie korzystały ze współpracy z dużym przedsiębiorstwem w związku z realizowaną inwestycją. Przedsiębiorstwa podejmujące taką współpracę muszą być przedsiębiorstwami samodzielnymi w stosunku do siebie. Współpraca pomiędzy dużym przedsiębiorstwem a MŚP, o której mowa powyżej musi dotyczyć wspólnej realizacji prac badawczo – rozwojowych objętych planem badawczym.

 • Prace przedwdrożeniowe

Warunkiem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach tego modułu jest wcześniejsze zrealizowanie prac w ramach modułu ,,Prace B+R’’ i ich pozytywny wynik (powstanie innowacyjnego rozwiązania o takim stopniu zaawansowania, który pozwala na jego urynkowienie). Ze wsparcia modułu mogą skorzystać wyłącznie MŚP.

 • Prace wdrożeniowe

Moduł ten obejmuje inwestycje mające na celu wdrożenie wyników badań przeprowadzonych w ramach modułu Prace B+R we własnej działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego. Warunkiem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach tego modułu jest wcześniejsze zrealizowanie prac w ramach modułu ,,Prace B+R’’ i ich pozytywny wynik (powstanie innowacyjnego rozwiązania o takim stopniu zaawansowania, który pozwala na jego urynkowienie). Ze wsparcia modułu mogą skorzystać wyłącznie MŚP. Wsparcie w ramach tego modułu będzie udzielane w formie dotacji warunkowej. Dotacja warunkowa składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej w proporcji: część bezzwrotna – 50%, część zwrotna – 50%.

 • Doradztwo

Wsparcie w ramach modułu „Doradztwo” może występować wyłącznie jako element projektu. Ze wsparcia modułu mogą skorzystać wyłącznie MŚP.

Koszty kwalifikowalne w ramach modułów

Moduł: Parce B+R

 • koszty związane z wynagrodzeniem osób prowadzących badania zatrudnionych w ramach umowy o pracę;
 • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo – badawczej oraz innego sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R;
 • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieopatentowanej wiedzy technicznej, patentów lub licencji w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby prac B+R;
 • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieruchomości w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R. (Max. 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu);
 • koszty usług badawczych, eksperymentalno – rozwojowych;
 • koszty związane z nabyciem materiałów wykorzystywanych do prowadzenia prac B+R, tj. surowców, półproduktów, odczynników, itp., w tym również służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowane w prototypie;
 • koszty związane z nabyciem drobnego sprzętu służącego do realizacji prac B+R, który nie stanowi środków trwałych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą przez beneficjenta polityką rachunkowości.

Moduł: Infrastruktura B+R

 • nabycie/wytworzenie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie (module) i związanych z jego realizacją, pod warunkiem, że środki te będą włączone w ewidencję środków trwałych beneficjenta, za wyjątkiem:
  • gruntów;
  • budynków i lokali, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego prawa do lokalu niemieszkalnego;
  • środków transportu innych niż z podgrupy nr 76 i 78 Klasyfikacji Środków Trwałych;
  • maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
  • maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i gospodarki leśnej;
  • wyposażenia technicznego dla prac biurowych;
  • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia pozostałego.
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich pod warunkiem, że będą związane z realizacją projektu (modułu) oraz będą włączone w ewidencję wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta;
 • roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane.

Moduł: Prace przedwdrożeniowe

 • koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych będących wynikiem przeprowadzonych w ramach projektu badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m. in.: opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy / przemysłowy, konieczne do poniesienia koszty zawodowego pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentację przed organem, koszty tłumaczenia – do momentu dokonania zgłoszenia do właściwego urzędu ochrony własności przemysłowej;
 • koszty usług wsparcia innowacji, tj. udostępnianie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Moduł: Prace wdrożeniowe

 • nabycie/wytworzenie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie (module) i związanych z jego realizacją, pod warunkiem, że środki te będą włączone w ewidencję środków trwałych beneficjenta, za wyjątkiem:
  • gruntów;
  • budynków i lokali, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego prawa do lokalu niemieszkalnego;
  • środków transportu innych niż z podgrupy nr 76 i 78 Klasyfikacji Środków Trwałych;
  • maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
  • maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i gospodarki leśnej;
  • wyposażenia technicznego dla prac biurowych;
  • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia pozostałego.
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą ściśle związane z realizacją projektu (modułu) i będą włączone w ewidencję wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta;
 • roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane.

Moduł: Doradztwo

 • nabycie usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, ściśle związanych z realizacją projektu, za wyjątkiem:
  • usług, które mają charakter ciągły lub okresowy,
  • usług, które są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, księgowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Kwalifikowalne są także koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu projektu występującego w module „Prace B+R” (tj. pracowników badawczych, pracowników technicznych albo stawką ryczałtową do 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w module „Prace B+R” projektu z zastrzeżeniem, że z podstawy naliczania ryczałtu wyłączone są koszty podwykonawstwa.

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi 90 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu prace B+R wynosi:

Status przedsiębiorstwaBadania przemysłoweBadania przemysłowe z uwzględnieniem premiiEksperymentalne prace rozwojoweEksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
MIKRO70%80%45%60%
MAŁE70%80%45%60%
ŚREDNIE60%75%35%50%
DUŻE50%65%25%40%
Pomoc publiczna na prace B+R

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Infrastruktura B+R wynosi dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Prace przedwdrożeniowe wynosi w ramach pomocy de minimis dla mikro, małych, średnich 70% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Prace wdrożeniowe wynosi:

 • dla mikro, małych przedsiębiorstw 70% wydatków kwalifikowalnych,
 • dla średnich przedsiębiorstw 60% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Doradztwo wynosi w ramach pomocy de minimis wynosi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 70% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 500 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych : 35 000 000 PLN

Poniżej zamieściliśmy link do dokumentacji konkursowej dla I naboru.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 05.07.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Mazowieckiego. Sfinansować będzie można m.in. sprzęt, technologię oraz prace budowlane niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Start naboru: 27 maja 2024 r.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 17.07.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas