Badania i rozwój

Wsparcie działalności B+R - Badania i rozwój - FE dla Podkarpacia (1.1)

Dotacja Wsparcie działalności B+R - Badania i rozwój - FE dla Podkarpacia (1.1) wspiera projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorców z sektora MŚP, a także dużych przedsiębiorstw. Wsparcie ma charakter modułowy, z czego obligatoryjna jest realizacja modułu Prace B+R lub modułu Infrastruktura B+R. Pozostałe moduły są fakultatywne. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty zakładające prowadzenie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w module Prace B+R oraz projekty ukierunkowane na inwestycje w budowę lub rozwój działów B+R w ramach modułu Infrastruktura B+R.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
31.08.2023
01.09.2024
Koniec składania wniosków
30.11.2023
31.12.2024
Pokaż kolejne terminy

Nabór wniosków w ramach dotacji Badania i rozwój (1.1) Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej zostanie uruchomiony w 31 sierpnia 2023 r. i skończy się w 30 listopada 2023 r. Dofinansowaniem zostaną objęte modułowe projekty badawczo-rozwojowe polegające na  prowadzeniu prac B+R i/lub inwestycjach w infrastrukturę B+R, pracach przedwdrożeniowych  i/lub pracach wdrożeniowych, dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze jako element projektu.

2 nabór wniosków ruszy na przełomie września i grudnia 2024 r. Daty dla 2 naboru zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Dla kogo?

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP, a także dla dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach konkursu możliwa jest także realizacja projektów w konsorcjum. Oznacza to, że projekty będą mogły być realizowane przez przedsiębiorstwa we współpracy z innymi przedsiębiorstwami lub jednostkami naukowymi czy organizacjami badawczymi.

Moduły kwalifikowalne w ramach dotacji Wsparcie działalności B+R – Badania i rozwój – FE dla Podkarpacia (1.1)

  1. Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej

Projekty B+R obejmują:

  • moduł Prace B+R (moduł obligatoryjny)
  • moduł Infrastruktura B+R (moduł obligatoryjny)
  • moduł Prace przedwdrożeniowe
  • moduł Prace wdrożeniowe
  • moduł Doradztwo

Wsparcie działalności B+R ma charakter modułowy z czego modułami obligatoryjnymi są Prace B+R lub Infrastruktura B+R, które wówczas przesądzają o badawczym charakterze projektu. Moduły obligatoryjne stanowią większość zakresu rzeczowego projektu, co oznacza, że koszty kwalifikowane związane z realizacją danych modułów będą stanowić większość wszystkich kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo dotacja pozwala na realizację modułów fakultatywnych w celu wsparcia innych zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorstw. Dotacja umożliwia wsparcie budowania kompetencji oraz doradztwa jako elementu projektu. Projekty będą musiały być zgodne z obszarami wsparcia inteligentnej specjalizacji, które wskazane zostały w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-20230.

  • Prace B+R

Wsparcie w ramach modułu „Prace B+R” dotyczy projektów polegających na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace B+R powinny prowadzić do opracowania innowacyjnych rozwiązań, tj. nowych produktów, usług, procesów lub wprowadzeniu do już oferowanych / stosowanych przez przedsiębiorstwo produktów, usług, procesów znaczących ulepszeń. Warunkiem wsparcia prac B+R będzie wdrożenie lub komercjalizacja ich wyników.

  • Infrastruktura B+R

Przedsiębiorcy w ramach tego modułu będą mogli realizować kompleksowe inwestycje ukierunkowane na powstawanie lub rozwój wyodrębnionych funkcjonalnie i organizacyjnie działów B+R. Centrum badawczo-rozwojowe będzie służyć prowadzeniu systematycznych i ciągłych badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych ukierunkowanych na tworzenie innowacyjnych produktów bądź usług. Wymagane będzie przedstawienie oraz późniejsza realizacja kompleksowego planu prac B+R, który będzie można objąć całościowo lub w części wsparciem w ramach modułu. Plan badawczy powinien co najmniej obejmować okres trwałości projektu.

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R będzie uzależnione od ich trwałej, autentycznej i faktycznej współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w taki sposób, aby MŚP wyraźnie korzystały ze współpracy z dużym przedsiębiorstwem w związku z realizowaną inwestycją. Przedsiębiorstwa podejmujące taką współpracę muszą być przedsiębiorstwami samodzielnymi w stosunku do siebie. Współpraca pomiędzy dużym przedsiębiorstwem a MŚP, o której mowa powyżej musi dotyczyć wspólnej realizacji prac badawczo – rozwojowych objętych planem badawczym.

  • Prace przedwdrożeniowe

Warunkiem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach tego modułu jest wcześniejsze zrealizowanie prac w ramach modułu ,,Prace B+R’’ i ich pozytywny wynik (powstanie innowacyjnego rozwiązania o takim stopniu zaawansowania, który pozwala na jego urynkowienie). Ze wsparcia modułu mogą skorzystać wyłącznie MŚP.

  • Prace wdrożeniowe

Moduł ten obejmuje inwestycje mające na celu wdrożenie wyników badań przeprowadzonych w ramach modułu Prace B+R we własnej działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego. Warunkiem kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach tego modułu jest wcześniejsze zrealizowanie prac w ramach modułu ,,Prace B+R’’ i ich pozytywny wynik (powstanie innowacyjnego rozwiązania o takim stopniu zaawansowania, który pozwala na jego urynkowienie). Ze wsparcia modułu mogą skorzystać wyłącznie MŚP. Wsparcie w ramach tego modułu będzie udzielane w formie dotacji warunkowej. Dotacja warunkowa składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej w proporcji: część bezzwrotna – 50%, część zwrotna – 50%.

  • Doradztwo

Wsparcie w ramach modułu „Doradztwo” może występować wyłącznie jako element projektu. Ze wsparcia modułu mogą skorzystać wyłącznie MŚP.

Koszty kwalifikowalne w ramach modułów

Moduł: Parce B+R

  • koszty związane z wynagrodzeniem osób prowadzących badania zatrudnionych w ramach umowy o pracę;
  • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z aparatury naukowo – badawczej oraz innego sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R;
  • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieopatentowanej wiedzy technicznej, patentów lub licencji w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby prac B+R;
  • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieruchomości w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby realizacji prac B+R. (Max. 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu);
  • koszty usług badawczych, eksperymentalno – rozwojowych;
  • koszty związane z nabyciem materiałów wykorzystywanych do prowadzenia prac B+R, tj. surowców, półproduktów, odczynników, itp., w tym również służących do budowy prototypu i na stałe zainstalowane w prototypie;
  • koszty związane z nabyciem drobnego sprzętu służącego do realizacji prac B+R, który nie stanowi środków trwałych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą przez beneficjenta polityką rachunkowości.

Moduł: Infrastruktura B+R

  • nabycie/wytworzenie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie (module) i związanych z jego realizacją, pod warunkiem, że środki te będą włączone w ewidencję środków trwałych beneficjenta, za wyjątkiem:
    • gruntów;
    • budynków i lokali, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego prawa do lokalu niemieszkalnego;
    • środków transportu innych niż z podgrupy nr 76 i 78 Klasyfikacji Środków Trwałych;
    • maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
    • maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i gospodarki leśnej;
    • wyposażenia technicznego dla prac biurowych;
    • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia pozostałego.
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich pod warunkiem, że będą związane z realizacją projektu (modułu) oraz będą włączone w ewidencję wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta;
  • roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane.

Moduł: Prace przedwdrożeniowe

  • koszty uzyskania, walidacji i ochrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych będących wynikiem przeprowadzonych w ramach projektu badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m. in.: opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy / przemysłowy, konieczne do poniesienia koszty zawodowego pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentację przed organem, koszty tłumaczenia – do momentu dokonania zgłoszenia do właściwego urzędu ochrony własności przemysłowej;
  • koszty usług wsparcia innowacji, tj. udostępnianie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

Moduł: Prace wdrożeniowe

  • nabycie/wytworzenie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie (module) i związanych z jego realizacją, pod warunkiem, że środki te będą włączone w ewidencję środków trwałych beneficjenta, za wyjątkiem:
    • gruntów;
    • budynków i lokali, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego prawa do lokalu niemieszkalnego;
    • środków transportu innych niż z podgrupy nr 76 i 78 Klasyfikacji Środków Trwałych;
    • maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
    • maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych i gospodarki leśnej;
    • wyposażenia technicznego dla prac biurowych;
    • narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia pozostałego.
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą ściśle związane z realizacją projektu (modułu) i będą włączone w ewidencję wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta;
  • roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane.

Moduł: Doradztwo

  • nabycie usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, ściśle związanych z realizacją projektu, za wyjątkiem:
    • usług, które mają charakter ciągły lub okresowy,
    • usług, które są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, księgowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Kwalifikowalne są także koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów personelu projektu występującego w module „Prace B+R” (tj. pracowników badawczych, pracowników technicznych albo stawką ryczałtową do 7% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich w module „Prace B+R” projektu z zastrzeżeniem, że z podstawy naliczania ryczałtu wyłączone są koszty podwykonawstwa.

Ile można zyskać?

Budżet dla naboru wynosi 90 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu prace B+R wynosi:

Status przedsiębiorstwaBadania przemysłoweBadania przemysłowe z uwzględnieniem premiiEksperymentalne prace rozwojoweEksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
MIKRO70%80%45%60%
MAŁE70%80%45%60%
ŚREDNIE60%75%35%50%
DUŻE50%65%25%40%
Pomoc publiczna na prace B+R

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Infrastruktura B+R wynosi dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Prace przedwdrożeniowe wynosi w ramach pomocy de minimis dla mikro, małych, średnich 70% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Prace wdrożeniowe wynosi:

  • dla mikro, małych przedsiębiorstw 70% wydatków kwalifikowalnych,
  • dla średnich przedsiębiorstw 60% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla modułu Doradztwo wynosi w ramach pomocy de minimis wynosi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 70% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 500 000 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych : 35 000 000 PLN

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej

EUREKA 2023

Nabór do 20.10.2023
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
Inicjatywa EUREKA to zdecentralizowana sieć 47 państw, w tym państw europejskich oraz Unii Europejskiej, powołana w celu wspierania międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. Podstawowym kryterium nadania projektowi statusu projektu EUREKI jest jego innowacyjność, realna perspektywa na opracowanie i podjęcie produkcji nowego wyrobu/produktu, wdrożenie nowej technologii lub usługi, szansa na komercyjną sprzedaż rynkową rezultatów projektu. Alokacja konkursu wynosi 5 mln zł.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas