Badania i rozwój

Tworzenie lub rozwój zaplecza B+R - Działalność B+R - RPO woj. mazowieckiego (1.2)

Konkurs przeznaczony jest na finansowanie inwestycji w celu stworzenia lub rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie m.in. na nabycie, wytworzenie lub modernizację środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia prac B+R, koszty adaptacji pomieszczeń prowadzenia w przedsiębiorstwach działów B+R, koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji, koszty sprzętu laboratoryjnego czy koszty odpowiedniej wiedzy technicznej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
24.01.2023
Start składania wniosków
31.01.2023
07.02.2023
14.02.2023
Koniec składania wniosków
06.02.2023
13.02.2023
20.02.2023
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie woj. mazowieckiego. W konkursie mogą startować wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, przy czym duże przedsiębiorstwa będą musiały wykazać współpracę z MŚP w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcie obejmować będzie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług w celu stworzenia lub rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

Co można dofinansować – wydatki kwalifikowane w ramach konkursu

 • Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym:
  • nabycie, wytworzenie lub modernizacja środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia prac B+R wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia – min. 80% kosztów kwalifikowalnych;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.; w projektach realizowanych przez duże przedsiębiorstwa mogą stanowić max. 50 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej;
 • Koszty adaptacji pomieszczeń (max. 5 % kosztów kwalifikowanych) wyłącznie w zakresie koniecznej do instalacji zakupionej w ramach projektu aparatury i sprzętu;
 • Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, w tym opracowania agendy badawczej (max. 10 tys. zł). Koszty przygotowania agendy badawczej obejmują:
  • zakup usług związanych z opracowaniem agendy badawczej;
  • wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie agendy badawczej, jedynie w przypadku jej opracowania samodzielnie przez wnioskodawcę;
 • Koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury B+R;
 • Koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych);
 • Koszt racjonalnych usprawnień zdefiniowany w załączniku do regulaminu konkursu pn. Zasady uniwersalnego projektowania;
 • Koszty działań informacyjno-promocyjnych integralnie związanych z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy UE. Kwalifikowalne są wyłącznie wydatki dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych, tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu oraz utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, publikacji w mediach społecznościowych informacji promujących projekt. Limit kosztów promocyjnych wynosi 20 tys. zł.

Ile można zyskać?

Projekty będą finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis. Z regionalnej pomocy inwestycyjnej finansowane będą koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Pomoc de minimis:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.

Pomoc regionalna:

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej – intensywność dofinansowania uzależniona od miejsca realizacji projektu (regionu/gminy województwa mazowieckiego) oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Budżet konkursu wynosi blisko 2 000 000 PLN.

Wnioski można składać od 31 stycznia. Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami, którzy pomogą Ci przygotować wniosek i niezbędne załączniki. Zaplanowano organizację 3 rund, jednak z uwagi na stosunkowo niewielki budżet konkursu można się spodziewać, że zostanie zamknięty wcześniej, dlatego rekomendujemy złożenie wniosku już w I rundzie. W Regulaminie przewidziano, że nabór może zostać zamknięty po wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 300 % kwoty przeznaczonej na konkurs.

Dodatkowe informacje

 • Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r. (data ostateczna
  i nieprzekraczalna).
  Termin ten nie będzie móc ulec wydłużeniu na wniosek beneficjenta.
 • Wyniki konkursu powinny być znane w ciągu 3 miesięcy od daty zamknięcia danej rundy naboru.
 • Istnieje możliwość dostosowania obiektu (laboratorium/centrum badawczo-rozwojowe) niewymagające pozwolenia na budowę jedynie w zakresie niezbędnym do uruchomienia aparatury na cele projektu.
 • Przystępując do konkursu poza wnioskiem o dofinansowanie należy przygotować agendę badawczą tj. plan prac B+R na infrastrukturze zakupionej w ramach projektu. Agenda badawcza musi obejmować okres realizacji oraz okres trwałości projektu tj. 3 lata od zakończenia realizacji projektu w przypadku MŚP, 5 lat dla dużych przedsiębiorstw.
 • Aplikować mogą wyłącznie samodzielni przedsiębiorcy, dofinansowania nie będą mogły otrzymać projekty realizowane w konsorcjum.
 • W wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach województwa mazowieckiego. Warunek ten musi zostać utrzymany do końca okresu trwałości.
 • Projekt musi spełniać tzw. efekt zachęty, czyli jego realizacja nie może się rozpocząć przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Projekty podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej. Ocena formalna trwa do 45 dni od dnia zakończenia naboru, a ocena merytoryczna 60 dni od dnia zakończenia oceny formalnej.
 • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie warunków formalnych oraz uzyskanie na etapie oceny merytorycznej pozytywnej oceny we wszystkich kryteriach 0/1 oraz osiągniecie min. 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Zakup usług badawczych – Małe projekty B+R – FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Nabór do 11.12.2023
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
200 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Zakup usług badawczych - Małe projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2), dotyczy możliwości zakupienia przez przedsiębiorców usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji wraz z możliwością testowania. Konkurs startuje 31 października 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.1)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 23 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.1) to dotacja, która obejmuje kompleksowym wsparciem cały proces powstawania innowacji od pomysłu do wdrożenia. Przedsiębiorcy w ramach dotacji mogą realizować modułowe projekty w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Oferowane jest finansowanie w ramach 5 modułów: moduł B+R (moduł obowiązkowy), Zaplecze badawczo-rozwojowe, Prace przedwdrożeniowe, Wdrożenie wyników B+R, Rozwój kompetencji. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 31 października 2023.
Dowiedz się więcej

Bony na innowacje dla MŚP – FE dla Małopolski (1.2)

Nabór do 08.01.2024
Pozostało 33 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Bony na innowacje dla MŚP - FE dla Małopolski (1.2) to działanie, które obejmuje wsparciem zakup przez MŚP usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych, związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego (lub ich połączenia), który różni się znacząco od wcześniejszych produktów lub procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który zostanie wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 30 października.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas