Badania i rozwój

Tworzenie lub rozwój zaplecza B+R - Działalność B+R - RPO woj. mazowieckiego (1.2)

Konkurs przeznaczony jest na finansowanie inwestycji w celu stworzenia lub rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie m.in. na nabycie, wytworzenie lub modernizację środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia prac B+R, koszty adaptacji pomieszczeń prowadzenia w przedsiębiorstwach działów B+R, koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji, koszty sprzętu laboratoryjnego czy koszty odpowiedniej wiedzy technicznej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
24.01.2023
Start składania wniosków
31.01.2023
07.02.2023
14.02.2023
Koniec składania wniosków
06.02.2023
13.02.2023
20.02.2023
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie woj. mazowieckiego. W konkursie mogą startować wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości, przy czym duże przedsiębiorstwa będą musiały wykazać współpracę z MŚP w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu.

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Wsparcie obejmować będzie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług w celu stworzenia lub rozwoju w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

Co można dofinansować – wydatki kwalifikowane w ramach konkursu

 • Koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym:
  • nabycie, wytworzenie lub modernizacja środków trwałych przeznaczonych do prowadzenia prac B+R wraz z kosztem dostawy, instalacji i uruchomienia – min. 80% kosztów kwalifikowalnych;
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.; w projektach realizowanych przez duże przedsiębiorstwa mogą stanowić max. 50 % całkowitych kwalifikowalnych kosztów inwestycji początkowej;
 • Koszty adaptacji pomieszczeń (max. 5 % kosztów kwalifikowanych) wyłącznie w zakresie koniecznej do instalacji zakupionej w ramach projektu aparatury i sprzętu;
 • Koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, w tym opracowania agendy badawczej (max. 10 tys. zł). Koszty przygotowania agendy badawczej obejmują:
  • zakup usług związanych z opracowaniem agendy badawczej;
  • wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie agendy badawczej, jedynie w przypadku jej opracowania samodzielnie przez wnioskodawcę;
 • Koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury B+R;
 • Koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych);
 • Koszt racjonalnych usprawnień zdefiniowany w załączniku do regulaminu konkursu pn. Zasady uniwersalnego projektowania;
 • Koszty działań informacyjno-promocyjnych integralnie związanych z realizacją projektu współfinansowanego z funduszy UE. Kwalifikowalne są wyłącznie wydatki dot. oznaczeń, bilbordów i tablic informacyjno-promocyjnych, tablic pamiątkowych związanych z realizacją projektu oraz utworzenia/rozbudowy istniejącej strony internetowej, przygotowania materiałów filmowych i zdjęciowych, publikacji w mediach społecznościowych informacji promujących projekt. Limit kosztów promocyjnych wynosi 20 tys. zł.

Ile można zyskać?

Projekty będą finansowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis. Z regionalnej pomocy inwestycyjnej finansowane będą koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.

Pomoc de minimis:

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80%.

Pomoc regionalna:

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej – intensywność dofinansowania uzależniona od miejsca realizacji projektu (regionu/gminy województwa mazowieckiego) oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Budżet konkursu wynosi blisko 2 000 000 PLN.

Wnioski można składać od 31 stycznia. Zachęcamy do kontaktu z naszymi Ekspertami, którzy pomogą Ci przygotować wniosek i niezbędne załączniki. Zaplanowano organizację 3 rund, jednak z uwagi na stosunkowo niewielki budżet konkursu można się spodziewać, że zostanie zamknięty wcześniej, dlatego rekomendujemy złożenie wniosku już w I rundzie. W Regulaminie przewidziano, że nabór może zostać zamknięty po wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 300 % kwoty przeznaczonej na konkurs.

Dodatkowe informacje

 • Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2023 r. (data ostateczna
  i nieprzekraczalna).
  Termin ten nie będzie móc ulec wydłużeniu na wniosek beneficjenta.
 • Wyniki konkursu powinny być znane w ciągu 3 miesięcy od daty zamknięcia danej rundy naboru.
 • Istnieje możliwość dostosowania obiektu (laboratorium/centrum badawczo-rozwojowe) niewymagające pozwolenia na budowę jedynie w zakresie niezbędnym do uruchomienia aparatury na cele projektu.
 • Przystępując do konkursu poza wnioskiem o dofinansowanie należy przygotować agendę badawczą tj. plan prac B+R na infrastrukturze zakupionej w ramach projektu. Agenda badawcza musi obejmować okres realizacji oraz okres trwałości projektu tj. 3 lata od zakończenia realizacji projektu w przypadku MŚP, 5 lat dla dużych przedsiębiorstw.
 • Aplikować mogą wyłącznie samodzielni przedsiębiorcy, dofinansowania nie będą mogły otrzymać projekty realizowane w konsorcjum.
 • W wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach województwa mazowieckiego. Warunek ten musi zostać utrzymany do końca okresu trwałości.
 • Projekt musi spełniać tzw. efekt zachęty, czyli jego realizacja nie może się rozpocząć przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Projekty podlegają ocenie formalnej oraz merytorycznej. Ocena formalna trwa do 45 dni od dnia zakończenia naboru, a ocena merytoryczna 60 dni od dnia zakończenia oceny formalnej.
 • Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie warunków formalnych oraz uzyskanie na etapie oceny merytorycznej pozytywnej oceny we wszystkich kryteriach 0/1 oraz osiągniecie min. 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.3)

Nabór do 20.05.2024
Pozostało 30 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 22.05.2024
Pozostało 32 dni
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas