Inwestycje

Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej - FE dla Wielkopolskiego (10.6)

Dotacja Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej - FE dla Wielkopolskiego (10.6) obejmuje wsparciem typ projektu w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym także inwestycje w instalacje OZE służące do wytwarzania energii wraz z magazynami energii oraz projekty obejmujące produkcję zielonego wodoru z OZE.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
nie zostało określone
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.01.2024
Koniec składania wniosków
29.03.2024

Wsparciem objęty zostanie typ projektu w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym także inwestycje w instalacje OZE oraz projekty obejmujące produkcję zielonego wodoru z OZE.

Dla kogo?

O dotację ubiegać mogą się przedsiębiorstwa zarówno MŚP (mikro, małe i średnie) jak i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. wielkopolskiego.

Dofinansowanie pozyskać mogą także Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, Administracja publiczna, Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe oraz Instytucje nauki i edukacji z woj. wielkoposlkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym:

 • budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) pochodzącej z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, a także podłączeniem do sieci (w przypadku energii elektrycznej) z wykorzystaniem energii: wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, aerotermalnej, hydrotermalnej, biomasy, biogazu, w tym instalacji hybrydowych;
 • projekty dotyczące produkcji zielonego wodoru z OZE.

Jako element uzupełniający do projektu:

 • możliwe będzie ograniczanie niestabilności produkcji energii z OZE poprzez instalacje towarzyszące i rów. produkcję energii, tj. instalacje/ układy hybrydowe. Instalacje hybrydowe winny integrować wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, ciepła i chłodu, w których w procesie wytwarzania energii wykorzystuje się 2 (lub więcej) źródła energii, a także magazyny energii,
 • możliwe będą elementy usprawniające proces bilansowania energii w zakresie wykorzystania elektromobilności, szczególnie samochodów elektrycznych, pełniących rolę mobilnych magazynów energii, tzw. „Vehicle to Grid” lub „Vehicle to Home”, oraz dot. w pełni autonomicznych stacji ładowania zasilanych energią z OZE,
 • możliwe będą działania zwiększające wiedzę mieszkańców (doradcze, edukacyjne i informacyjno–promocyjne) i/lub działania w zakresie doradczym energii dla mieszkańców, komplementarne do interwencji z poz. kraj. w ramach systemu ekodoradców w WFOŚiGW i projektu LIFE AFTER COAL.

Koszty kwalifikowalne

Przykładowe koszty kwalifikowalne:

 • sporządzenie Studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie (w tym ewentualna premia za otrzymanie dofinansowania) do wysokości 20 000 PLN,
 • raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy (między innymi odwierty próbne, sondowanie gruntu, inwentaryzacja stanu istniejącego), opracowania geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie,
 • przygotowanie terenu pod budowę (w tym prace rozbiórkowe),
 • roboty budowlane,
 • materiały budowlane,
 • zakup i montaż instalacji OZE oraz magazynów energii,
 • wymiana nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwami konwencjonalnymi (w ramach wymiany źródła ciepła na OZE),
 • nadzór nad realizacją inwestycji budowlanej (inspektorzy nadzoru, zespół inżyniera kontraktu),
 • środki trwałe wraz z montażem,
 • wartości niematerialne i prawne wraz z wdrożeniem,
 • audyty, badania, ekspertyzy/analizy techniczne niezbędne do wdrożenia i realizacji projektu (jako usługi zewnętrzne),
 • działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców,
 • program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – w przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
 • informacja i promocja projektu integralnie związane z jego realizacją do wysokości 20 000 PLN,
 • opracowanie oceny efektywności potencjalnego projektu hybrydowego.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 20 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 000 000 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania:

 • w przypadku inwestycji w produkcję odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii:
  • mikro, małe przedsiębiorstwa 65% kosztów kwalifikowalnych,
  • średnie przedsiębiorstwa 55% kosztów kwalifikowalnych,
  • duże przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych.
 • w przypadku każdej innej inwestycji:
  • mikro, małe przedsiębiorstwa 50% kosztów kwalifikowalnych,
  • średnie przedsiębiorstwa 40% kosztów kwalifikowalnych,
  • duże przedsiębiorstwa 30% kosztów kwalifikowalnych.

Część inwestycyjna projektu jest udzielana w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji.

Pomoc na dokumentację techniczną/projektową oraz działania edukacyjne/ informacyjno-promocyjne będące elementem uzupełniającym projektu udzielana będzie w ramach pomocy de minimis. Poziom wsparcia wyżej wymienionych kosztów powinien być dostosowany do wysokości wsparcia dotyczącej jej części inwestycyjnej projektu.

Dokumentacja dotacji Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej – FE dla Wielkopolskiego (10.6)

Poniżej zamieściliśmy link do całości dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas