Inwestycje

Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej - FE dla Wielkopolskiego (10.6)

Dotacja Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej - FE dla Wielkopolskiego (10.6) obejmuje wsparciem typ projektu w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym także inwestycje w instalacje OZE służące do wytwarzania energii wraz z magazynami energii oraz projekty obejmujące produkcję zielonego wodoru z OZE.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
nie zostało określone
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
29.01.2024
Koniec składania wniosków
29.03.2024

Wsparciem objęty zostanie typ projektu w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym także inwestycje w instalacje OZE oraz projekty obejmujące produkcję zielonego wodoru z OZE.

Dla kogo?

O dotację ubiegać mogą się przedsiębiorstwa zarówno MŚP (mikro, małe i średnie) jak i duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. wielkopolskiego.

Dofinansowanie pozyskać mogą także Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Instytucje wspierające biznes, Administracja publiczna, Partnerstwa, Służby publiczne, Instytucje ochrony zdrowia, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe oraz Instytucje nauki i edukacji z woj. wielkoposlkiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wsparcie rozwoju OZE w zakresie rozwoju energetyki obywatelskiej (rozproszonej, prosumenckiej), w tym:

 • budowa oraz rozbudowa instalacji służących do wytwarzania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) pochodzącej z OZE wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE, a także podłączeniem do sieci (w przypadku energii elektrycznej) z wykorzystaniem energii: wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, aerotermalnej, hydrotermalnej, biomasy, biogazu, w tym instalacji hybrydowych;
 • projekty dotyczące produkcji zielonego wodoru z OZE.

Jako element uzupełniający do projektu:

 • możliwe będzie ograniczanie niestabilności produkcji energii z OZE poprzez instalacje towarzyszące i rów. produkcję energii, tj. instalacje/ układy hybrydowe. Instalacje hybrydowe winny integrować wytwarzanie i przesył energii elektrycznej, ciepła i chłodu, w których w procesie wytwarzania energii wykorzystuje się 2 (lub więcej) źródła energii, a także magazyny energii,
 • możliwe będą elementy usprawniające proces bilansowania energii w zakresie wykorzystania elektromobilności, szczególnie samochodów elektrycznych, pełniących rolę mobilnych magazynów energii, tzw. „Vehicle to Grid” lub „Vehicle to Home”, oraz dot. w pełni autonomicznych stacji ładowania zasilanych energią z OZE,
 • możliwe będą działania zwiększające wiedzę mieszkańców (doradcze, edukacyjne i informacyjno–promocyjne) i/lub działania w zakresie doradczym energii dla mieszkańców, komplementarne do interwencji z poz. kraj. w ramach systemu ekodoradców w WFOŚiGW i projektu LIFE AFTER COAL.

Koszty kwalifikowalne

Przykładowe koszty kwalifikowalne:

 • sporządzenie Studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie (w tym ewentualna premia za otrzymanie dofinansowania) do wysokości 20 000 PLN,
 • raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy (między innymi odwierty próbne, sondowanie gruntu, inwentaryzacja stanu istniejącego), opracowania geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie,
 • przygotowanie terenu pod budowę (w tym prace rozbiórkowe),
 • roboty budowlane,
 • materiały budowlane,
 • zakup i montaż instalacji OZE oraz magazynów energii,
 • wymiana nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwami konwencjonalnymi (w ramach wymiany źródła ciepła na OZE),
 • nadzór nad realizacją inwestycji budowlanej (inspektorzy nadzoru, zespół inżyniera kontraktu),
 • środki trwałe wraz z montażem,
 • wartości niematerialne i prawne wraz z wdrożeniem,
 • audyty, badania, ekspertyzy/analizy techniczne niezbędne do wdrożenia i realizacji projektu (jako usługi zewnętrzne),
 • działania edukacyjne i informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców,
 • program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – w przypadku realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
 • informacja i promocja projektu integralnie związane z jego realizacją do wysokości 20 000 PLN,
 • opracowanie oceny efektywności potencjalnego projektu hybrydowego.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 20 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 000 000 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania:

 • w przypadku inwestycji w produkcję odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji opartej na odnawialnych źródłach energii:
  • mikro, małe przedsiębiorstwa 65% kosztów kwalifikowalnych,
  • średnie przedsiębiorstwa 55% kosztów kwalifikowalnych,
  • duże przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych.
 • w przypadku każdej innej inwestycji:
  • mikro, małe przedsiębiorstwa 50% kosztów kwalifikowalnych,
  • średnie przedsiębiorstwa 40% kosztów kwalifikowalnych,
  • duże przedsiębiorstwa 30% kosztów kwalifikowalnych.

Część inwestycyjna projektu jest udzielana w ramach pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji.

Pomoc na dokumentację techniczną/projektową oraz działania edukacyjne/ informacyjno-promocyjne będące elementem uzupełniającym projektu udzielana będzie w ramach pomocy de minimis. Poziom wsparcia wyżej wymienionych kosztów powinien być dostosowany do wysokości wsparcia dotyczącej jej części inwestycyjnej projektu.

Dokumentacja dotacji Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągniecia neutralności klimatycznej – FE dla Wielkopolskiego (10.6)

Poniżej zamieściliśmy link do całości dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – Energia odnawialna – FE dla Podlaskiego (2.4)

Nabór do 03.07.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła - Energia odnawialna - FE dla Podlaskiego (2.4) przeznaczona jest na działania związane z uzyskiwaniem ciepła i energii z odnawialnych źródeł energii. W ramach dofinansowania możliwe będzie realizowanie projektów inwestycyjnych z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE wraz z magazynami energii lub ciepła działającymi na potrzeby danego źródła OZE oraz przyłączeniem do sieci.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas