Badania i rozw贸j

Projekty B+R przedsi臋biorstw - Innowacyjne przedsi臋biorstwa - FE dla Dolnego 艢l膮ska (1.2)

W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 艣rodki na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, kt贸rych efektem powinien by膰 etap zaawansowania innowacyjnego rozwi膮zania (produktu, us艂ugi, procesu) pozwalaj膮cy na jego urynkowienie. Dodatkowo dofinansowanie mo偶na przeznaczy膰 tak偶e na wydatki zwi膮zane z infrastruktur膮 B+R, pracami przedwdro偶eniowymi, dzia艂aniami w zakresie cyfryzacji czy podnoszeniem kwalifikacji przedsi臋biorstw w zakresie dotycz膮cym prac B+R oraz w zakresie ochrony w艂asno艣ci intelektualnej zwi膮zanej z projektem.
Poznaj szczeg贸艂y
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
uzale偶nione jest od rodzaju realizowanego projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Og艂oszenie dotacji
19.01.2024
Start sk艂adania wniosk贸w
15.02.2024
15.02.2024
Koniec sk艂adania wniosk贸w
08.04.2024
26.03.2024
Poka偶 kolejne terminy

Dotacja obejmuje projekty dla firm dotycz膮ce prowadzenia bada艅 przemys艂owych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub samych eksperymentalnych prac rozwojowych. Z mo偶liwo艣ci dofinansowania wykluczone s膮 badania podstawowe, a projekt nie mo偶e dotyczy膰 samych bada艅 przemys艂owych.

Dla kogo?

Przedsi臋biorstwo M艢P, Konsorcjum

Wsparcie przeznaczone jest dla projekt贸w firm sektora M艢P prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie woj. dolno艣l膮skiego, realizowanych:

 • przez samodzielne M艢P lub w partnerstwie z innym M艢P,
 • w partnerstwie z du偶ym przedsi臋biorstwem (w tym small mid-caps i mid-caps) albo z jednostk膮 naukow膮. (Pod warunkiem, 偶e liderem projektu jest M艢P)

Du偶e przedsi臋biorstwa (w tym przedsi臋biorstwa typu mid-caps) oraz jednostki naukowe mog膮 otrzyma膰 wsparcie tylko pod warunkiem wsp贸艂pracy z M艢P co najmniej w okresie realizacji projektu.

Nabory zosta艂y podzielone w zale偶no艣ci od terenu woj. dolno艣l膮skiego.

Nab贸r I przeznaczony jest dla przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie woj. dolno艣l膮skiego bez powiatu zgorzeleckiego.

Pocz膮tek: 15.02.2024 Koniec: 08.04.2024

Nab贸r II przeznaczony jest dla przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie powiatu zgorzeleckiego.

Pocz膮tek: 15.02.2024 Koniec: 26.03.2024

Na co mo偶na przeznaczy膰 dofinansowanie?

Typ projektu 1.2.A Projekty B+R przedsi臋biorstw

Dotacj臋 mo偶na pozyska膰 na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych produkt贸w i proces贸w produkcyjnych (innowacja produktowa lub innowacja w procesie biznesowym). Efektem projektu powinien by膰 etap zaawansowania innowacyjnego rozwi膮zania (produktu, us艂ugi, procesu) pozwalaj膮cy na jego urynkowienie. Projekt nie mo偶e dotyczy膰 tylko bada艅 przemys艂owych. Wykluczone jest dofinansowanie bada艅 podstawowych.

Wnioskodawca zobowi膮zany jest okre艣li膰 w projekcie stan wyj艣ciowy (diagnoz臋 potrzeb/ braku odpowiednich rozwi膮za艅 na rynku) oraz w zwi膮zku z tym zidentyfikowa膰 problem badawczy, a tak偶e przedstawi膰 oczekiwane rezultaty prac B+R, opisuj膮c je w spos贸b wskazany w kryterium merytorycznym specyficznym nr 鈥 Innowacyjno艣膰鈥). Obowi膮zkowym za艂膮cznikiem do wniosku o dofinansowanie jest agenda badawcza.

Infrastruktura B+R

Dodatkowo przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli dofinansowa膰 wydatki na infrastruktur臋 B+R, kt贸ra stanowi komponent fakultatywny. W ramach tego 艣rodki mo偶na przeznaczy膰 na tworzenie lub rozbudow臋 infrastruktury badawczo-rozwojowej przedsi臋biorstwa, kt贸ra b臋dzie bezpo艣rednio zwi膮zana z pracami B+R realizowanymi w ramach tego samego projektu zg艂aszanego do dofinansowania. Obowi膮zkiem jest tak偶e wykazanie przez Wnioskodawc臋 powi膮zania funkcjonalno艣ci infrastruktury z celem prac B+R zaplanowanych do wsparcia.

Dodatkowo fakultatywne komponenty stanowi膮 tak偶e wydatki na:

 • prace przedwdro偶eniowe (np. opracowanie dokumentacji wdro偶eniowej, us艂ugi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku jako kontynuacja komponentu badawczego),
 • dzia艂ania w zakresie cyfryzacji,
 • podnoszenie kwalifikacji kadr przedsi臋biorstw w zakresie dotycz膮cym realizacji prac B+R oraz w zakresie ochrony w艂asno艣ci intelektualnej zwi膮zanej z projektem

Limity – wydatki kwalifikowalne dotycz膮ce uzupe艂niaj膮cych komponent贸w projektu wskazanych w komponencie Infrastruktura B+R, prace przedwdro偶eniowe, dzia艂ania w zakresie cyfryzacji oraz podnoszenia kwalifikacji nie mog膮 przekroczy膰 艂膮cznie limitu 49% koszt贸w kwalifikowalnych.

Katalog koszt贸w kwalifikowalnych

 • koszty personelu: badaczy, technik贸w i pozosta艂ych pracownik贸w pomocniczych w zakresie, w jakim s膮 oni zatrudnieni przy danym projekcie;
 • koszty aparatury i sprz臋tu w zakresie i przez okres, w jakim s膮 one wykorzystywane na potrzeby projektu. Je艣li aparatura i sprz臋t nie s膮 wykorzystywane na potrzeby projektu przez ca艂y okres ich u偶ytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje si臋 tylko koszty amortyzacji odpowiadaj膮ce okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyj臋tych zasad rachunkowo艣ci;
 • koszty budynk贸w i grunt贸w w zakresie i przez okres, w jakim s膮 one wykorzystywane na potrzeby projektu. Je偶eli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje si臋 tylko koszty amortyzacji odpowiadaj膮ce okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyj臋tych zasad rachunkowo艣ci. W przypadku grunt贸w kosztami kwalifikowalnymi s膮 koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapita艂owe;
 • koszty bada艅 wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patent贸w zakupionych lub u偶ytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez 藕r贸d艂a zewn臋trzne na warunkach pe艂nej konkurencji oraz koszty doradztwa i r贸wnorz臋dnych us艂ug wykorzystywanych wy艂膮cznie na potrzeby projektu;
 • dodatkowe koszty og贸lne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materia艂贸w, dostaw i podobnych produkt贸w, ponoszone bezpo艣rednio w wyniku realizacji projektu.

Bezpo艣rednimi kosztami kwalifikowalnymi projektu mog膮 by膰 koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwa艂e oraz warto艣ci niematerialne i prawne. Kwalifikowalne koszty bezpo艣rednie stanowi膮ce podstaw臋 zastosowania stawki rycza艂towej, w szczeg贸lno艣ci s膮 to kwalifikowalne koszty bezpo艣rednie, niezb臋dne dla osi膮gni臋cia celu g艂贸wnego projektu (np. zakup 艣rodk贸w trwa艂ych, etc.), a tak偶e dokumentacja. Rozliczane s膮 one na podstawie faktycznie poniesionych wydatk贸w i wymagaj膮 przedstawienia w艂a艣ciwych dokument贸w ksi臋gowych we wniosku o p艂atno艣膰 (zgodnie z zasadami wynikaj膮cymi z umowy o dofinansowanie projektu).

Ile mo偶na zyska膰?

Minimalna warto艣膰 wydatk贸w kwalifikowanych: 100 000,00 PLN

Maksymalna warto艣膰 wydatk贸w kwalifikowanych: 10 000 000,00 PLN

Maksymalna intensywno艣膰 wsparcia:

 • Pomoc de minimis: max. 70%
 • Regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z map膮 pomocy regionalnej 2021-2027
 • Pomoc na badania przemys艂owe i eksperymentalne prace rozwojowe
WnioskodawcaBadania przemys艂oweBadania przemys艂owe z uwzgl臋dnieniem premiiEksperymentalne prace rozwojoweEksperymentalne prace rozwojowe z uwzgl臋dnieniem premii
MIKRO70%70%50%60% lub 70%
MA艁E70%70%50%60% lub 70%
艢REDNIE65%70%40%50% lub 60%
DU呕E55%65% lub 70%30%40% lub 50%
 • w zakresie pomocy na badania przemys艂owe i eksperymentalne prace rozwojowe intensywno艣膰 pomocy nie mo偶e przekracza膰
Obszar wojew贸dztwa dolno艣l膮skiego/okres wsparciaMikro i ma艂e przedsi臋biorstwa艢rednie przedsi臋biorstwaDu偶e przedsi臋biorstwa
miasto Wroc艂aw w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.40%30%20%
miasto Wroc艂aw w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.35%25%15%
pozosta艂e obszary wojew贸dztwa dolno艣l膮skiego45%35%25%

W przypadku du偶ych przedsi臋biorstw koszty warto艣ci niematerialnych i prawnych s膮 kwalifikowalne jedynie do wysoko艣ci 50 % ca艂kowitych kwalifikowalnych koszt贸w inwestycji pocz膮tkowej. W przypadku M艢P za koszty kwalifikowalne uznaje si臋 100 % koszt贸w warto艣ci niematerialnych i prawnych.

Dodatkowe

Pierwszy nab贸r: od 15 lutego do 8 kwietnia 2024 roku przeznaczony jest dla przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 na terenie woj. dolno艣l膮skiego z wy艂膮czeniem powiatu zgorzeleckiego.

Drugi nab贸r: od 15 lutego do 26 marca 2024 roku przeznaczony jest dla przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 wy艂膮cznie na terenie powiatu zgorzeleckiego woj. dolno艣l膮skie.

Bud偶et dla pierwszego naboru wynosi ok. ponad 158 mln PLN.

Bud偶et dla drugiego naboru wynosi ponad 44,5 mln PLN.

Dokumentacja konkursowa dla I naboru (bez powiatu zgorzeleckiego)

Dokumentacja konkursu

Dokumentacja konkursowa dla II naboru (powiat zgorzelecki)

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Wdro偶enie innowacji i wynik贸w prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla 艁贸dzkiego (9.1)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 8 dni
Wielko艣膰 dotacji
Maksymalna warto艣膰 projektu nie zosta艂a okre艣lona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdro偶enie innowacji i wynik贸w prac B+R dla przedsi臋biorstw z wojew贸dztwa 艂贸dzkiego. Finansowane b臋d膮 projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzaj膮ce innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne b膮d藕 wdro偶enie wynik贸w prac B+R.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsi臋biorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nab贸r do 31.05.2024
Pozosta艂o 8 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsi臋biorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 14.06.2024
Pozosta艂o 22 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 29 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej
Masz pytania?
Zadzwo艅 lub napisz do nas wiadomo艣膰
Zadzwo艅 do nas
Napisz do nas