Badania i rozwój

Inwestycje w infrastrukturę B+R oraz projekty modułowe wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw - Badania i Innowacje - FE dla Lubuskiego (1.1)

Konkurs umożliwia realizację jednego z następujących typów projektu. W ramach typu II przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotacje na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Natomiast typ III obejmuje modułowe wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw w ramach modułów prace B+R, wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja i kompetencje, przy czym moduł prac badawczo-rozwojowych jest obligatoryjny. Pozostałe moduły są fakultatywne i wybierane w ramach projektu według potrzeb przedsiębiorcy.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
01.12.2023
Start składania wniosków
01.12.2023
Koniec składania wniosków
15.03.2024

W ramach konkursu będzie można realizować typ projektu na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub typ przewidujący wsparcie modułowe w działalność badawczo-rozwojową. Typów projektów nie można łączyć. Działanie wspiera procesy innowacyjne poprzez działalność B+R oraz ma na celu zwiększenie zdolności wdrażania i komercjalizacji wyników badań przez podmioty z regionu woj. lubuskiego.

Projekt musi wpisywać się w obszary Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) woj. lubuskiego.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub organizacją badawczą

Wnioskodawcy kwalifikowalni do ubiegania się o wsparcie:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa pod warunkiem zapewnienia co najmniej w trakcie realizacji projektu współpracy z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w zakresie działalności badawczo – innowacyjnej,
 • konsorcjum/partnerstwo przedsiębiorstw,
 • konsorcjum /partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

O wsparcie będą mogły się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. lubuskiego. W przypadku realizacji projektu przez konsorcja obowiązkowym warunkiem jest, aby w jego wchodziło przedsiębiorstwo jako lider konsorcjum.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw jest możliwe wyłącznie w przypadku podjęcia współpracy z MŚP i przedstawienia korzyści dla partnerów oraz innych przedsiębiorstw MŚP z regionu.

Typy projektów

Typ II – Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Typ III – Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe

Typów projektu nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw polega na wsparciu inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, która będzie niezbędna do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub samych eksperymentalnych prac rozwojowych. Inwestycje infrastrukturalne przedsiębiorstw powinny zmierzać do kreowania innowacyjnych produktów i usług, spójnych z obszarami RIS województwa lubuskiego. W ramach tego typu projektu istnieje możliwość dofinansowania kompetencji pracowników wyłącznie jako element projektu.

Typ projektu Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe pozwala na dofinansowanie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i wyróżnia następujące moduły wsparcia:

 • moduł prace B+R,
 • moduł wdrożenie innowacji,
 • moduł infrastruktura B+R,
 • moduł cyfryzacja,
 • moduł kompetencje.

W ramach realizacji projektów moduł prac B+R jest zawsze obligatoryjny, a pozostałe moduły są fakultatywne. Przedsiębiorcy w ramach projektu wybierają i decydują się na realizację poszczególnych modułów wynikających z potrzeb prowadzonej działalności. Dofinansowanie zostaną objęte projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, które zakładają przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub samych eksperymentalnych prac rozwojowych. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji, przy czym w Module Wdrożenie innowacji dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji warunkowej.

W przypadku realizacji III typu projektu nie wyklucza się prowadzenia części prac B+R poza terenem województwa lubuskiego, jeżeli jest to uzasadnione zakresem rzeczowym projektu (np. część prac B+R jest zlecana podmiotom spoza województwa lubuskiego).

Wprowadzenie wyników prac B+R na rynek nie musi odbywać się w ramach projektu ale musi nastąpić nie później niż 3 lata od zakończenia realizacji projektu.

Infrastruktura B+R

W ramach modułu infrastruktura B+R dofinansowanie zostanie przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych, z obszarami RIS województwa lubuskiego. Infrastruktura musi służyć realizacji prac
przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wdrożenie wyników prac B+R

W przypadku realizacji modułu wdrożenie finansowanie działań zakładających wdrożenie wyników prac B+R wykraczających poza zakres badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będzie realizowane poprzez dotację warunkową. Projekt będzie mógł uzyskać dofinansowanie w module wdrożenia wyników prac B+R pod warunkiem pomyślnego zakończenia prac badawczo-rozwojowych.

Kompetencje

W ramach projektu można realizować moduł kompetencje przez co rozumie się kompetencje jako
doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji rozumiane jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji w szczególności z zakresu:

 • obszarów inteligentnej specjalizacji,
 • przedsiębiorczości,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • ekoprojektowania,
 • kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.

W ramach tego typu projektu możliwe jest wsparcie technologii cyfrowych jako element projektu niezbędny do realizacji głównej części przedsięwzięcia.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

II TYP PROJEKTU Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R

 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej (gruntu).
 • Koszty związane z pracami przygotowawczymi.
 • Koszty w ramach mechanizmu cross – financing.
 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych).
 • Koszty robót i materiałów budowlanych.
 • Koszty związane z pozyskaniem ruchomych środków trwałych.
 • Koszty związane z pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych.

III TYP PROJEKTU Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe

 • KOSZTY BEZPOŚREDNIE
  • Koszty wynagrodzenia personelu projektu.
  • Koszty badań oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług, w tym podwykonawstwo.
  • Koszty odpłatnego korzystania z budynków i gruntów.
  • Koszty odpłatnego korzystania z ruchomych środków trwałych) lub odpisy amortyzacyjne ruchomych środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby prac B+R.
  • Koszty odpłatnego korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (opłaty licencyjne) lub odpisy amortyzacyjne z wartości niematerialnych i prawnych.
  • Koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych.
  • Pozostałe koszty bezpośrednie (finansowane z pomocy na projekty B+R).
  • Koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych.
  • Pozostałe koszty bezpośrednie (finansowane z pomocy de minimis).
 • KOSZTY POŚREDNIE
 • WYDATKI KWALIFIKOWALNE W MODUŁACH DODATKOWYCH: WDROŻENIE INNOWACJI, INFRASTRUKTURA B+R, CYFRYZACJA, KOMPETENCJE
  • Moduł: Wdrożenie innowacji
   • Koszty związane z pracami przygotowawczymi.
   • Koszty robót i materiałów budowlanych.
   • Koszty związane z pozyskaniem środków trwałych.
   • Koszty związane z pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych.
   • Koszty usług doradczych.
  • Moduł: Infrastruktura B+R
   • Koszty robót i materiałów budowlanych.
   • Koszty związane z pozyskaniem środków trwałych.
   • Koszty związane z pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych.
  • Moduł: Cyfryzacja
   • Koszty robót i materiałów budowlanych.
   • Koszty związane z pozyskaniem środków trwałych.
   • Koszty związane z pozyskaniem wartości niematerialnych i prawnych.
   • Koszty usług doradczych.
  • Moduł: Kompetencje
   • Koszty szkoleń i doradztwa – usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne dla pracowników i osób zarządzających w zakresie dotyczącym projektu oraz zatrudnionych bezpośrednio do realizacji projektu.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 60 000 000,00 PLN.

II typ projektuIII typ projektu
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
10 000 000 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
15 000 000 PLN
Minimalna kwota dofinansowania projektu
brak
Minimalna kwota dofinansowania projektu
200 000 PLN

Rodzaj pomocy udzielanej w ramach poszczególnych typów projektów:

II typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 • regionalna pomoc inwestycyjna,
  • 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 40% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw/podmiotów innych niż MŚP.
 • pomoc de minimis (max. 85%).

III typ projektu: Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe

 • pomoc na projekty badawczo – rozwojowe tj. pomoc na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko na eksperymentalne prace rozwojowe,
Status przedsiębiorstwaBadania przemysłoweBadania przemysłowe + premiaEksperymentalne prace rozwojoweEksperymentalne prace rozwojowe + premia
MIKRO70%80%45%60%
MAŁE70%80%45%60%
ŚREDNIE60%75%35%50%
INNE NIŻ MŚP50%65%25%40%
 • pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności (max. 50%),
 • pomoc dla MŚP na usługi doradcze (max. 50%),
 • regionalna pomoc inwestycyjna,
  • 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 40% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw/podmiotów innych niż MŚP.
 • pomoc de minimis (max. 85%).
Nazwa modułu/Rodzaje pomocyPomoc na projekty B+RPomoc na wspieranie innowacyjnościPomoc na usługi doradczeRegionalna pomoc inwestycyjnaPomoc de minimis
Prace B+R✔️✔️✔️✔️
Wdrożenie innowacji✔️✔️✔️
Infrastruktura B+R✔️✔️
Cyfryzacja✔️✔️✔️
Kompetencje✔️✔️

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nabór do 29.07.2024
Pozostało 34 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Działania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje działań w formie szkoleń i doradztwa obejmujące wsparcie przedsiębiorców w zakresie uniwersalnego projektowania towarów i usług oraz wsparcie przedsiębiorców w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu adaptację przedsiębiorców do zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku z transpozycją EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas