Badania i rozwój

Inwestycje w infrastrukturę B+R oraz projekty modułowe wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw - Badania i Innowacje - FE dla Lubuskiego (1.1)

Konkurs umożliwia realizację jednego z następujących typów projektu. W ramach typu II przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dotacje na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Natomiast typ III obejmuje modułowe wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw w ramach modułów prace B+R, wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja i kompetencje, przy czym moduł prac badawczo-rozwojowych jest obligatoryjny. Pozostałe moduły są fakultatywne i wybierane w ramach projektu według potrzeb przedsiębiorcy. Konkurs startuje w grudniu 2023 roku.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.12.2023
Koniec składania wniosków
31.12.2023

W ramach konkursu będzie można realizować typ projektu na dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw niezbędną do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub typ przewidujący wsparcie modułowe w działalność badawczo-rozwojową. Typów projektów nie można łączyć. Działanie wspiera procesy innowacyjne poprzez działalność B+R oraz ma na celu zwiększenie zdolności wdrażania i komercjalizacji wyników badań przez podmioty z regionu woj. lubuskiego.

Projekt musi wpisywać się w obszary Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (RIS) woj. lubuskiego.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Konsorcjum z innym przedsiębiorstwem lub organizacją badawczą

O wsparcie będą mogły się ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. lubuskiego. W przypadku realizacji projektu przez konsorcja obowiązkowym warunkiem jest, aby w jego wchodziło przedsiębiorstwo jako lider konsorcjum.

Wsparcie dużych przedsiębiorstw jest możliwe wyłącznie w przypadku podjęcia współpracy z MŚP i przedstawienia korzyści dla partnerów oraz innych przedsiębiorstw MŚP z regionu.

Typy projektów

Typ II – Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Typ III – Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu Inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw polega na wsparciu inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, która będzie niezbędna do prowadzenia prac przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub samych eksperymentalnych prac rozwojowych. Inwestycje infrastrukturalne przedsiębiorstw powinny zmierzać do kreowania innowacyjnych produktów i usług, spójnych z obszarami RIS województwa lubuskiego. W ramach tego typu projektu istnieje możliwość dofinansowania kompetencji pracowników wyłącznie jako element projektu.

Typ projektu Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw – projekty modułowe pozwala na dofinansowanie kompleksowych projektów przedsiębiorstw i wyróżnia następujące moduły wsparcia:

 • moduł prace B+R,
 • moduł wdrożenie innowacji,
 • moduł infrastruktura B+R,
 • moduł cyfryzacja,
 • moduł kompetencje.

W ramach realizacji projektów moduł prac B+R jest zawsze obligatoryjny, a pozostałe moduły są fakultatywne. Przedsiębiorcy w ramach projektu wybierają i decydują się na realizację poszczególnych modułów wynikających z potrzeb prowadzonej działalności. Dofinansowanie zostaną objęte projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, które zakładają przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub samych eksperymentalnych prac rozwojowych.

Infrastruktura B+R

W ramach modułu infrastruktura B+R dofinansowanie zostanie przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych, z obszarami RIS województwa lubuskiego. Infrastruktura musi służyć realizacji prac
przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wdrożenie wyników prac B+R

W przypadku realizacji modułu wdrożenie finansowanie działań zakładających wdrożenie wyników prac B+R wykraczających poza zakres badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będzie realizowane poprzez dotację warunkową. Projekt będzie mógł uzyskać dofinansowanie w module wdrożenia wyników prac B+R pod warunkiem pomyślnego zakończenia prac badawczo-rozwojowych.

Kompetencje

W ramach projektu można realizować moduł kompetencje przez co rozumie się kompetencje jako
doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji rozumiane jako formalne potwierdzanie posiadanych kompetencji w szczególności z zakresu:

 • obszarów inteligentnej specjalizacji,
 • przedsiębiorczości,
 • transferu technologii,
 • zarządzania innowacjami,
 • ekoprojektowania,
 • kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.

W ramach tego typu projektu możliwe jest wsparcie technologii cyfrowych jako element projektu niezbędny do realizacji głównej części przedsięwzięcia.

Dodatkowe informacje

Budżet konkursu wynosi 60 000 000,00 PLN.

W ramach pozyskania dotacji preferowane będą projekty zakładające wykorzystanie rozwiązań proekologicznych. Dokładne informacje zostaną zawarte w kryteriach oceny.

Dane dotyczące intensywności dofinansowania i wartości wydatków kwalifikowanych zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 16.11.2023
Pozostało 55 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Budżet programu w 2022 r. wyniósł aż 598 mln euro. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje w MŚP) – FE dla Śląskiego (10.3)

Nabór do 26.09.2023
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje w MŚP) - FE dla Śląskiego (10.3) to dotacja, która obejmuje przedsięwzięcia wzmacniające potencjał rozwojowy i konkurencyjność MŚP. Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór rozpocznie się 5 września 2023 r. Dofinansowaniem objęte są koszty inwestycji produkcyjnych w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz koszty pośrednie. Istnieje również możliwość finansowania wydatków związanych z podnoszeniem/zdobyciem kwalifikacji przez pracowników przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Pozostało 12 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do 09.10.2023
Pozostało 17 dni
Wielkość dotacji
zależne od miejsca realizacji projektu
Dotacja Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1) dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu nowych środków trwałych, zakup nieruchomości (grunty, budynki), koszty planów i projektów oraz nadzoru, koszty robót budowalnych, a także koszty patentów, nabycia oprogramowania, utworzenia platform cyfrowych czy amortyzacji nieruchomości, ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas