Dotacje UE w lubuskie

W perspektywie finansowej 2021-2027 w województwie lubuskim dostępne będą rekordowe środki w wysokości 915 mln euro. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 koncentrował się będzie na takich priorytetach jak innowacyjność, przedsiębiorczość, cyfryzacja oraz ochrona środowiska. Źródłami finansowania tego programu są Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (651 mln euro) oraz Europejski Fundusz Społeczny (263 mln euro). Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać środki na zakup usług B+R od akredytowanych podmiotów w formie bonów na badania, inwestycje w infrastrukturę B+R czy działalność badawczo-rozwojową prowadzoną samodzielnie bądź w konsorcjum z organizacjami badawczymi. Przewidziano także organizację projektów kompleksowych, gdzie możliwym będzie łączenie realizacji prac B+R z dofinansowaniem infrastruktury B+R, uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej oraz komponentem wdrożeniowym. Dominującą formą pomocy będzie wsparcie bezzwrotne (dotacje).

Wyniki wyszukiwania
  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Program Energia Plus

Nabór do 13.12.2024
Pozostało 633 dni
Wielkość dotacji
500 mln PLN
Celem projektu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i poprawa jego jakości. Finansować będzie można szeroki zakres przedsięwzięć, w tym min. wdrażanie wskazań wynikających z audytu energetycznego, niskoodpadowe technologie produkcji czy inwestycje w jednostki wytwórcze, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię odnawialną.
Dowiedz się więcej

Program Innowacje dla Środowiska

Nabór do 31.03.2023
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
100 mln zł MŚP oraz 300 mln zł duże przedsiębiorstwa
Program ma na celu wykorzystanie innowacyjnych technologii do ochrony środowiska, co przyczyni się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak osiągnięcie neutralności klimatycznej, zielona transformacja gospodarki i zrównoważony rozwój.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla dużych przedsiębiorstw

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w dużych przedsiębiorstwach, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla MŚP

Nabór do 28.09.2023
Pozostało 191 dni
Wielkość dotacji
3 500 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia na wdrożenie technologii i innowacji środowiskowych w MŚP, w tym na działania w zakresie gospodarki w obiegu zamkniętym.
Dowiedz się więcej

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (KPO A2.1.1)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
98 000 000,00 zł
Działanie dotyczy wsparcia robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwach w celu zwiększenia stopnia ich automatyzacji.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25)

Nabór do 20.09.2023
Pozostało 183 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument skierowany jest do polskich przedsiębiorstw posiadających potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, których celem jest budowanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i konkurencyjnego na rynkach globalnych.
Dowiedz się więcej

Wspólne Przedsięwzięcia Badawcze (2.11)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Instrument ma na celu skierowanie działań przedsiębiorców i konsorcjów naukowo-przemysłowych na realizację prac badawczo-rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi, których potrzeba zostanie zdefiniowana przez partnerów Wspólnego Przedsięwzięcia Badawczego.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (2.10)

Nabór do 14.04.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (2.9)

Nabór do 31.07.2023
Pozostało 132 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Bridge Up (2.8)

Nabór do
Termin jeszcze nieznany
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Działanie ma na celu wsparcie projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez nowo powstałe spółki technologiczne. Celem instrumentu jest pomoc tym spółkom w rozwoju innowacyjnych produktów lub usług.
Dowiedz się więcej

Populacja województwa lubuskiego wynosi ok. 1 mln mieszkańców, co czyni je drugim po województwie opolskim najmniej liczebnym województwem w Polsce. Największe miasta regionu to Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski i Nowa Sól. Według stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON województwa lubuskiego zarejestrowanych było 124,7 tys. osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 3,2% więcej niż na koniec 2020 r. PKB per capita w 2021 r. wyniósł 56 196 zł (81,4% wyniku krajowego). Udział w tworzeniu polskiego PKB – 2,1%. Pod względem nakładów na B+R region ten plasuje się na ostatnim miejscu w kraju (wg danych za 2020 r.). Niemniej jednak należy uwzględnić fakt, że jest ono jednym z najmniejszych województw. Inne wskaźniki obrazujące produktywność nakładów na innowacyjność i nakładów na działalność badawczo-rozwojową lokują Lubuskie na krajowym podium.

Fundusze unijne dla Lubuskiego– jaki budżet?

Środki z puli pieniężnej zapisanej w Umowie Partnerstwa podzielone zostały na 2 segmenty: 60% z nich będzie zarządzana na poziomie krajowym w ramach krajowych programów operacyjnych (jak np. FENG czy FENiKS), a 40% będzie do dyspozycji marszałków województw w ramach programów regionalnych. W województwie lubuskim takim programem będzie program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z rekordowym budżetem w wysokości 915 mln euro.

Dotacje w województwie lubuskim – co można dofinansować?

Na przedsiębiorców z województwa lubuskiego czekają szanse dotacyjne zarówno w konkursach organizowanych w ramach programów krajowych (np. w konkursie Ścieżka SMART stanowiącym flagowe działanie programu FENG), jak i w dedykowanych im przedsięwzięciach zaplanowanych w programie regionalnym. Będą mieli możliwość ubiegać się między innymi o wsparcie na: realizację prac B+R, inwestycji w infrastrukturę badawczą, wdrażanie wyników prac B+R na rynek, czy zakup usług doradczych świadczonych przez wyspecjalizowane podmioty posiadające akredytacje na poziomie krajowym. Przewidziano również organizację projektów inwestycyjnych, gdzie lubuscy przedsiębiorcy będą mogli sfinansować inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i technologie. Wsparcie świadczone będzie głównie w formie bezzwrotnych dotacji. Więcej informacji o konkretnych naborach można znaleźć na naszej stronie w wyszukiwarce dotacji.

Intensywność dofinansowania  – mapa pomocy regionalnej

Na intensywność dofinansowania wpływ ma rodzaj projektu i typ pomocy publicznej jaki przewidziano w danym konkursie. Przykładowo, w projektach badawczo-rozwojowych największy wpływ na poziom intensywności dofinansowania ma wielkość przedsiębiorstwa. Pod uwagę brana jest także kategoria prac prowadzonych w ramach projektu (badania przemysłowe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywność dofinansowania zależy głownie od miejsca realizacji projektu. Intensywność wsparcia wyznacza regionalna mapa pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027, która różnicuje pułapy wsparcia w zależności od tempa rozwoju gospodarczego województwa. Najwyżej dofinansowane są inwestycje realizowane w regionach o najsłabszych wskaźnikach makroekonomicznych. W województwie lubuskim intensywność dofinansowania jest stosunkowo wysoka i wynosi 40%. Dodatkową zmienną w projektach inwestycyjnych jest status przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa z kategorii MŚP mogą liczyć na dodatkową premię doliczaną do bazowego poziomu dofinansowania.

Kto organizuje konkursy – Instytucje Pośredniczące w województwie lubuskim

W województwie lubuskim za podział środków unijnych i organizację konkursów odpowiada kilka podmiotów, w tym Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Instytucja Zarządzająca programem). Do głównych zadań tych podmiotów można zaliczyć między innymi organizację, przygotowanie, ogłaszanie i prowadzenie konkursów, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie, wybór projektów, przyjmowanie wniosków o płatność od beneficjentów oraz weryfikację wykorzystania środków zgodnie z założeniami poszczególnych priorytetów programowych. W dokumentacji konkursowej do poszczególnych konkursów każdorazowo określone jest, który pomiot odpowiada za organizację konkursu oraz gdzie i w jakiej formie należy składać wnioski.