Dotacje UE w lubuskie

W perspektywie finansowej 2021-2027 w wojew贸dztwie lubuskim dost臋pne b臋d膮 rekordowe 艣rodki w wysoko艣ci 915 mln euro. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 koncentrowa艂 si臋 b臋dzie na takich priorytetach jak innowacyjno艣膰, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacja oraz ochrona 艣rodowiska. 殴r贸d艂ami finansowania tego programu s膮 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (651 mln euro) oraz Europejski Fundusz Spo艂eczny (263 mln euro). Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli uzyska膰 艣rodki na zakup us艂ug B+R od akredytowanych podmiot贸w w formie bon贸w na badania, inwestycje w infrastruktur臋 B+R czy dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojow膮 prowadzon膮 samodzielnie b膮d藕 w konsorcjum z organizacjami badawczymi. Przewidziano tak偶e organizacj臋 projekt贸w kompleksowych, gdzie mo偶liwym b臋dzie 艂膮czenie realizacji prac B+R z dofinansowaniem infrastruktury B+R, uzyskaniem i ochron膮 w艂asno艣ci intelektualnej oraz komponentem wdro偶eniowym. Dominuj膮c膮 form膮 pomocy b臋dzie wsparcie bezzwrotne (dotacje).

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Program LIFE 2021-2027

Nab贸r do 05.03.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
W zale偶no艣ci od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie dzia艂a艅 na rzecz 艣rodowiska i klimatu. Program jest zarz膮dzany przez Komisj臋 Europejsk膮, kt贸ra raz w roku publikuje zaproszenia do sk艂adania wniosk贸w. Sprawd藕 aktualne terminy nabor贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nab贸r do 08.03.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
艢cie偶ka SMART to dotacja, kt贸ra obejmuje wsparciem realizacj臋 projekt贸w modu艂owych w zakresie rozwoju dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej. Nab贸r dedykowany jest konsorcjom. Dost臋pne modu艂y obejmuj膮 modu艂y obligatoryjne takie jak modu艂 B+R oraz wdro偶enie innowacji oraz modu艂y fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsi臋biorstw, internacjonalizacj臋 oraz kompetencje.
Dowiedz si臋 wi臋cej

艢cie偶ka SMART (FENG 1.1)

Nab贸r do 08.03.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
uzale偶nione od modu艂贸w wybranych do realizacji
艢cie偶ka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projekt贸w inwestycyjnych. 艢cie偶ka SMART to dzia艂anie dost臋pne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsi臋biorcy mog膮 realizowa膰 projekty modu艂owe i finansowa膰 wiele kategorii koszt贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

EIC Accelerator

Nab贸r do 13.03.2024
Pozosta艂o 9 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projekt贸w maj膮cych prze艂omowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencja艂 do ekspansji, kt贸re jednocze艣nie cechuj膮 si臋 wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewn臋trznego finansowania od prywatnych inwestor贸w. W ramach instrumentu EIC Accelerator mo偶na ubiega膰 si臋 o wsparcie mieszane z艂o偶one z dw贸ch element贸w tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapita艂owe).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje w infrastruktur臋 B+R oraz projekty modu艂owe wsparcia dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw – Badania i Innowacje – FE dla Lubuskiego (1.1)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 11 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Konkurs umo偶liwia realizacj臋 jednego z nast臋puj膮cych typ贸w projektu. W ramach typu II przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli pozyska膰 dotacje na inwestycje w infrastruktur臋 badawczo-rozwojow膮 przedsi臋biorstw niezb臋dn膮 do prowadzenia prac przemys艂owych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Natomiast typ III obejmuje modu艂owe wsparcie dzia艂alno艣ci B+R przedsi臋biorstw w ramach modu艂贸w prace B+R, wdro偶enie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja i kompetencje, przy czym modu艂 prac badawczo-rozwojowych jest obligatoryjny. Pozosta艂e modu艂y s膮 fakultatywne i wybierane w ramach projektu wed艂ug potrzeb przedsi臋biorcy.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 29.03.2024
Pozosta艂o 25 dni
Wielko艣膰 dotacji
nie zosta艂o okre艣lone
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Projekt EENergy – Poprawa Efektywno艣ci Energetycznej dla M艢P w Europie

Nab贸r do 15.04.2024
Pozosta艂o 42 dni
Wielko艣膰 dotacji
10 000,00 EUR
Dotacja Projekt EENergy - Poprawa Efektywno艣ci Energetycznej dla M艢P w Europie to inicjatywa Unii Europejskiej oferuj膮ca 900 dotacji o 艂膮cznej warto艣ci 9 mln euro! Wsparcie przeznaczone jest dla ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw (M艢P) w ca艂ej Europie. Dotacja ma na celu popraw臋 efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa (w tym budynk贸w, proces贸w i linii produkcyjnych) o 5%. Dofinansowanie obejmuje koszty doradztwa, szkole艅 oraz inwestycji. Co wi臋cej dotacja obejmuje 100% bezzwrotnego wsparcia przy czym maksymalnie mo偶na zyska膰 10 000 euro.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Mikro-innowacje – Innowacje spo艂eczne (FERS 5.1)

Nab贸r do 15.04.2024
Pozosta艂o 42 dni
Wsparcie w ramach dotacji Mikro-innowacje - Innowacje spo艂eczne (FERS 5.1) przeznaczone jest na realizacj臋 typu projektu preinkubacja i inkubacja nowych pomys艂贸w, w tym ich generowanie, opracowanie i rozwini臋cie, oraz przetestowanie i upowszechnienie wybranych rozwi膮za艅.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 22.04.2024
Pozosta艂o 49 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ci艣nie艅 wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych 藕r贸de艂 energii – Rozw贸j OZE (FENX 2.2)

Nab贸r do 29.05.2024
Pozosta艂o 86 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy nast臋puj膮cych rodzaj贸w inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przy艂膮czeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciep艂a z biogazu wraz z magazynami energii dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci, w tym z infrastruktur膮 umo偶liwiaj膮c膮 wykorzystanie ciep艂a wytworzonego w skojarzeniu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Populacja wojew贸dztwa lubuskiego wynosi ok. 1 mln mieszka艅c贸w, co czyni je drugim po wojew贸dztwie opolskim najmniej liczebnym wojew贸dztwem w Polsce. Najwi臋ksze miasta regionu to Zielona G贸ra, Gorz贸w Wielkopolski i Nowa S贸l. Wed艂ug stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wojew贸dztwa lubuskiego zarejestrowanych by艂o 124,7 tys. os贸b prawnych, jednostek organizacyjnych niemaj膮cych osobowo艣ci prawnej oraz os贸b fizycznych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 (bez os贸b fizycznych prowadz膮cych gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 3,2% wi臋cej ni偶 na koniec 2020 r. PKB per capita w 2021 r. wyni贸s艂 56 196 z艂 (81,4% wyniku krajowego). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 2,1%. Pod wzgl臋dem nak艂ad贸w na B+R region ten plasuje si臋 na ostatnim miejscu w kraju (wg danych za 2020 r.). Niemniej jednak nale偶y uwzgl臋dni膰 fakt, 偶e jest ono jednym z najmniejszych wojew贸dztw. Inne wska藕niki obrazuj膮ce produktywno艣膰 nak艂ad贸w na innowacyjno艣膰 i nak艂ad贸w na dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojow膮 lokuj膮 Lubuskie na krajowym podium.

Fundusze unijne dla Lubuskiego鈥 jaki bud偶et?

艢rodki z puli pieni臋偶nej zapisanej w Umowie Partnerstwa podzielone zosta艂y na 2 segmenty: 60% z nich b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym w ramach krajowych program贸w operacyjnych (jak np. FENG czy FENiKS), a 40% b臋dzie do dyspozycji marsza艂k贸w wojew贸dztw w ramach program贸w regionalnych. W wojew贸dztwie lubuskim takim programem b臋dzie program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z rekordowym bud偶etem w wysoko艣ci 915 mln euro.

Dotacje w wojew贸dztwie lubuskim 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Na przedsi臋biorc贸w z wojew贸dztwa lubuskiego czekaj膮 szanse dotacyjne zar贸wno w konkursach organizowanych w ramach program贸w krajowych (np. w konkursie 艢cie偶ka SMART stanowi膮cym flagowe dzia艂anie programu FENG), jak i w dedykowanych im przedsi臋wzi臋ciach zaplanowanych w programie regionalnym. B臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 ubiega膰 si臋 mi臋dzy innymi o wsparcie na: realizacj臋 prac B+R, inwestycji w infrastruktur臋 badawcz膮, wdra偶anie wynik贸w prac B+R na rynek, czy zakup us艂ug doradczych 艣wiadczonych przez wyspecjalizowane podmioty posiadaj膮ce akredytacje na poziomie krajowym. Przewidziano r贸wnie偶 organizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych, gdzie lubuscy przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli sfinansowa膰 inwestycje w nowoczesne maszyny, urz膮dzenia i technologie. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie g艂贸wnie w formie bezzwrotnych dotacji. Wi臋cej informacji o konkretnych naborach mo偶na znale藕膰 na naszej stronie w wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

Na intensywno艣膰 dofinansowania wp艂yw ma rodzaj projektu i typ pomocy publicznej jaki przewidziano w danym konkursie. Przyk艂adowo, w projektach badawczo-rozwojowych najwi臋kszy wp艂yw na poziom intensywno艣ci dofinansowania ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa. Pod uwag臋 brana jest tak偶e kategoria prac prowadzonych w ramach projektu (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania zale偶y g艂ownie od miejsca realizacji projektu. Intensywno艣膰 wsparcia wyznacza regionalna mapa pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027, kt贸ra r贸偶nicuje pu艂apy wsparcia w zale偶no艣ci od tempa rozwoju gospodarczego wojew贸dztwa. Najwy偶ej dofinansowane s膮 inwestycje realizowane w regionach o najs艂abszych wska藕nikach makroekonomicznych. W wojew贸dztwie lubuskim intensywno艣膰 dofinansowania jest stosunkowo wysoka i wynosi 40%. Dodatkow膮 zmienn膮 w projektach inwestycyjnych jest status przedsi臋biorstwa. Przedsi臋biorstwa z kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋 doliczan膮 do bazowego poziomu dofinansowania.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie lubuskim

W wojew贸dztwie lubuskim za podzia艂 艣rodk贸w unijnych i organizacj臋 konkurs贸w odpowiada kilka podmiot贸w, w tym Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Zielonej G贸rze oraz Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Lubuskiego (Instytucja Zarz膮dzaj膮ca programem). Do g艂贸wnych zada艅 tych podmiot贸w mo偶na zaliczy膰 mi臋dzy innymi organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, przyjmowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 od beneficjent贸w oraz weryfikacj臋 wykorzystania 艣rodk贸w zgodnie z za艂o偶eniami poszczeg贸lnych priorytet贸w programowych. W dokumentacji konkursowej do poszczeg贸lnych konkurs贸w ka偶dorazowo okre艣lone jest, kt贸ry pomiot odpowiada za organizacj臋 konkursu oraz gdzie i w jakiej formie nale偶y sk艂ada膰 wnioski.