Dotacje UE w lubuskie

W perspektywie finansowej 2021-2027 w wojew贸dztwie lubuskim dost臋pne b臋d膮 rekordowe 艣rodki w wysoko艣ci 915 mln euro. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 koncentrowa艂 si臋 b臋dzie na takich priorytetach jak innowacyjno艣膰, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacja oraz ochrona 艣rodowiska. 殴r贸d艂ami finansowania tego programu s膮 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (651 mln euro) oraz Europejski Fundusz Spo艂eczny (263 mln euro). Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli uzyska膰 艣rodki na zakup us艂ug B+R od akredytowanych podmiot贸w w formie bon贸w na badania, inwestycje w infrastruktur臋 B+R czy dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojow膮 prowadzon膮 samodzielnie b膮d藕 w konsorcjum z organizacjami badawczymi. Przewidziano tak偶e organizacj臋 projekt贸w kompleksowych, gdzie mo偶liwym b臋dzie 艂膮czenie realizacji prac B+R z dofinansowaniem infrastruktury B+R, uzyskaniem i ochron膮 w艂asno艣ci intelektualnej oraz komponentem wdro偶eniowym. Dominuj膮c膮 form膮 pomocy b臋dzie wsparcie bezzwrotne (dotacje).

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Premie dla m艂odych rolnik贸w (WPR I.11)

Nab贸r do 29.09.2023
Dotacja zako艅czona
Wielko艣膰 dotacji
200 000,00 PLN
Pomoc w ramach dzia艂ania przyznaje si臋 na rozpoczynanie i rozw贸j dzia艂alno艣ci rolniczej w gospodarstwie przez m艂odych rolnik贸w w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produkt贸w rolnych lub przygotowania do sprzeda偶y nieprzetworzonych produkt贸w rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. W ramach interwencji b臋d膮 wspierane inwestycje w 艣rodki trwa艂e oraz warto艣ci niematerialne i prawne. Zyska膰 mo偶na do 200 tys. PLN. Pomoc przyznawana jest w formie p艂atno艣ci rycza艂towej (premii) w dw贸ch ratach.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1)

Nab贸r do 30.01.2024
Pozosta艂o 118 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Infrastruktura ciep艂ownicza (FENX 2.1) to wsparcie projekt贸w, dla kt贸rych planowane jest osi膮gni臋cie statusu efektywnego energetycznie systemu ciep艂owniczego i/lub ch艂odniczego w zakresie infrastruktury sieciowej, w tym: budowy sieci ciep艂owniczej (celem przy艂膮czenia nowych odbiorc贸w), modernizacji (przebudowy) sieci ciep艂owniczej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 30.11.2023
Pozosta艂o 57 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, mo偶liwe b臋dzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napi臋膰, stacji elektroenergetycznych, jak i projekt贸w zawieraj膮cych oba wskazane komponenty.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nab贸r do 15.03.2024
Pozosta艂o 163 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastruktur膮 towarzysz膮c膮 - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozw贸j inteligentnych system贸w gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje zwi膮zane z budow膮, rozbudow膮, przebudow膮, zmian膮 przeznaczenia, przekszta艂ceniem lub modernizacj膮 sieci dystrybucyjnych gazu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko, Minimalizacja wytwarzania odpad贸w w procesach produkcyjnych - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) to wsparcie finansowe dla przedsi臋biorc贸w w zakresie racjonalizacji zasoboch艂onno艣ci prowadzonej dzia艂alno艣ci w przedsi臋biorstwach w ca艂ym cyklu 偶ycia produktu lub us艂ugi.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Rozwijanie recyklingu odpad贸w – Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym (FENX 1.4)

Nab贸r do
Termin jeszcze nieznany
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Rozwijanie recyklingu odpad贸w - Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkni臋tym - FENX (1.4) czyli programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to wsparcie dla przedsi臋biorc贸w, kt贸re mo偶na przeznaczy膰 na instalacje w zakresie zdolno艣ci do realizacji proces贸w odzysku, w tym recyklingu odpad贸w wraz z elementem uzupe艂niaj膮cym, kt贸ry dotyczy inwestycji zwi膮zanej z selektywnym zbieraniem odpad贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach – Efektywno艣膰 energetyczna (FENX 1.1)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 134 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Poprawa efektywno艣ci energetycznej wraz instalacj膮 OZE w du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstwach - Efektywno艣膰 energetyczna 1.1 z programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko to dotacja skierowana do du偶ych i 艣rednich przedsi臋biorstw na takie przedsi臋wzi臋cia jak modernizacja energetyczn膮 budynk贸w zak艂adowych, podniesienie efektywno艣ci energetycznej proces贸w wytw贸rczych czy zwi臋kszenie efektywno艣ci energetycznej system贸w obiegu medi贸w w zak艂adzie. Zakres dzia艂a艅 musi wynika膰 z audytu energetycznego. Nab贸r startuje w grudniu 2023 roku!
Dowiedz si臋 wi臋cej

Zwi臋kszenie dost臋pu do ultra-szybkiego Internetu szerokopasmowego (FERC 1.1)

Nab贸r do 18.10.2023
Pozosta艂o 14 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju obszaru konkursowego
Dotacja przeznaczona jest dla projekt贸w realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegaj膮cych na budowie sieci NGA. Przedsi臋biorcy telekomunikacyjni mog膮 ubiega膰 si臋 o dofinansowanie na budow臋 sieci szerokopasmowych na terenach, na kt贸rych dost臋p do Internetu jest utrudniony. Realizowane b臋d膮 dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce jak najszerszy dost臋p do sieci szerokopasmowych przy jak najwy偶szych parametrach technicznych. Wspierane b臋d膮 rozwi膮zania technologiczne zapewniaj膮ce skalowalno艣膰 sieci do pr臋dko艣ci gigabitowych oraz w przypadku modernizacji istniej膮cej infrastruktury telekomunikacyjnej celem b臋dzie dostosowanie sieci do osi膮gni臋cia przepustowo艣ci co najmniej 1Gb/s.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Instalacje OZE realizowane przez spo艂eczno艣ci energetyczne (KPO B2.2.2)

Nab贸r do 31.12.2023
Pozosta艂o 88 dni
Wielko艣膰 dotacji
1 500 000,00 PLN
Dotacje obejmuje wsparcie na cz臋艣膰 A dzia艂ania KPO B2.2.2 - Wparcie przedinwestycyjne spo艂eczno艣ci energetycznych na rozw贸j istniej膮cych klastr贸w energii, sp贸艂dzielni energetycznych聽lub nowych spo艂eczno艣ci energetycznych dzia艂aj膮cych w zakresie OZE. Nab贸r wniosk贸w ruszy 19 wrze艣nia 2023 roku. Maksymalna warto艣膰 dofinansowania na jeden klaster energii wynosi - 1,5 mln z艂, na jedn膮 sp贸艂dzielni臋 energetyczn膮 - 400 tys. z艂, a na jedno przedsi臋wzi臋cie zg艂oszone przez JST - 1,5 mln z艂.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa odnawialnych 藕r贸de艂 energii – Rozw贸j OZE (FENX 2.2)

Nab贸r do 15.02.2024
Pozosta艂o 134 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastruktur臋, Klimat, 艢rodowisko na lata 2021-2027. Konkurs dotyczy nast臋puj膮cych rodzaj贸w inwestycji: budowy, przebudowy, modernizacji i rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzenia biometanu wraz z przy艂膮czeniem do sieci gazowej oraz budowy lub rozbudowy odnawialnych 藕r贸de艂 energii w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciep艂a z biogazu wraz z magazynami energii dzia艂aj膮cymi na potrzeby danego 藕r贸d艂a OZE oraz przy艂膮czeniem do sieci, w tym z infrastruktur膮 umo偶liwiaj膮c膮 wykorzystanie ciep艂a wytworzonego w skojarzeniu.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Populacja wojew贸dztwa lubuskiego wynosi ok. 1 mln mieszka艅c贸w, co czyni je drugim po wojew贸dztwie opolskim najmniej liczebnym wojew贸dztwem w Polsce. Najwi臋ksze miasta regionu to Zielona G贸ra, Gorz贸w Wielkopolski i Nowa S贸l. Wed艂ug stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wojew贸dztwa lubuskiego zarejestrowanych by艂o 124,7 tys. os贸b prawnych, jednostek organizacyjnych niemaj膮cych osobowo艣ci prawnej oraz os贸b fizycznych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 (bez os贸b fizycznych prowadz膮cych gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 3,2% wi臋cej ni偶 na koniec 2020 r. PKB per capita w 2021 r. wyni贸s艂 56 196 z艂 (81,4% wyniku krajowego). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 2,1%. Pod wzgl臋dem nak艂ad贸w na B+R region ten plasuje si臋 na ostatnim miejscu w kraju (wg danych za 2020 r.). Niemniej jednak nale偶y uwzgl臋dni膰 fakt, 偶e jest ono jednym z najmniejszych wojew贸dztw. Inne wska藕niki obrazuj膮ce produktywno艣膰 nak艂ad贸w na innowacyjno艣膰 i nak艂ad贸w na dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojow膮 lokuj膮 Lubuskie na krajowym podium.

Fundusze unijne dla Lubuskiego鈥 jaki bud偶et?

艢rodki z puli pieni臋偶nej zapisanej w Umowie Partnerstwa podzielone zosta艂y na 2 segmenty: 60% z nich b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym w ramach krajowych program贸w operacyjnych (jak np. FENG czy FENiKS), a 40% b臋dzie do dyspozycji marsza艂k贸w wojew贸dztw w ramach program贸w regionalnych. W wojew贸dztwie lubuskim takim programem b臋dzie program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z rekordowym bud偶etem w wysoko艣ci 915 mln euro.

Dotacje w wojew贸dztwie lubuskim 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Na przedsi臋biorc贸w z wojew贸dztwa lubuskiego czekaj膮 szanse dotacyjne zar贸wno w konkursach organizowanych w ramach program贸w krajowych (np. w konkursie 艢cie偶ka SMART stanowi膮cym flagowe dzia艂anie programu FENG), jak i w dedykowanych im przedsi臋wzi臋ciach zaplanowanych w programie regionalnym. B臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 ubiega膰 si臋 mi臋dzy innymi o wsparcie na: realizacj臋 prac B+R, inwestycji w infrastruktur臋 badawcz膮, wdra偶anie wynik贸w prac B+R na rynek, czy zakup us艂ug doradczych 艣wiadczonych przez wyspecjalizowane podmioty posiadaj膮ce akredytacje na poziomie krajowym. Przewidziano r贸wnie偶 organizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych, gdzie lubuscy przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli sfinansowa膰 inwestycje w nowoczesne maszyny, urz膮dzenia i technologie. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie g艂贸wnie w formie bezzwrotnych dotacji. Wi臋cej informacji o konkretnych naborach mo偶na znale藕膰 na naszej stronie w wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

Na intensywno艣膰 dofinansowania wp艂yw ma rodzaj projektu i typ pomocy publicznej jaki przewidziano w danym konkursie. Przyk艂adowo, w projektach badawczo-rozwojowych najwi臋kszy wp艂yw na poziom intensywno艣ci dofinansowania ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa. Pod uwag臋 brana jest tak偶e kategoria prac prowadzonych w ramach projektu (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania zale偶y g艂ownie od miejsca realizacji projektu. Intensywno艣膰 wsparcia wyznacza regionalna mapa pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027, kt贸ra r贸偶nicuje pu艂apy wsparcia w zale偶no艣ci od tempa rozwoju gospodarczego wojew贸dztwa. Najwy偶ej dofinansowane s膮 inwestycje realizowane w regionach o najs艂abszych wska藕nikach makroekonomicznych. W wojew贸dztwie lubuskim intensywno艣膰 dofinansowania jest stosunkowo wysoka i wynosi 40%. Dodatkow膮 zmienn膮 w projektach inwestycyjnych jest status przedsi臋biorstwa. Przedsi臋biorstwa z kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋 doliczan膮 do bazowego poziomu dofinansowania.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie lubuskim

W wojew贸dztwie lubuskim za podzia艂 艣rodk贸w unijnych i organizacj臋 konkurs贸w odpowiada kilka podmiot贸w, w tym Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Zielonej G贸rze oraz Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Lubuskiego (Instytucja Zarz膮dzaj膮ca programem). Do g艂贸wnych zada艅 tych podmiot贸w mo偶na zaliczy膰 mi臋dzy innymi organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, przyjmowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 od beneficjent贸w oraz weryfikacj臋 wykorzystania 艣rodk贸w zgodnie z za艂o偶eniami poszczeg贸lnych priorytet贸w programowych. W dokumentacji konkursowej do poszczeg贸lnych konkurs贸w ka偶dorazowo okre艣lone jest, kt贸ry pomiot odpowiada za organizacj臋 konkursu oraz gdzie i w jakiej formie nale偶y sk艂ada膰 wnioski.