Dotacje UE w lubuskie

W perspektywie finansowej 2021-2027 w wojew贸dztwie lubuskim dost臋pne b臋d膮 rekordowe 艣rodki w wysoko艣ci 915 mln euro. Program regionalny Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 koncentrowa艂 si臋 b臋dzie na takich priorytetach jak innowacyjno艣膰, przedsi臋biorczo艣膰, cyfryzacja oraz ochrona 艣rodowiska. 殴r贸d艂ami finansowania tego programu s膮 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (651 mln euro) oraz Europejski Fundusz Spo艂eczny (263 mln euro). Przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli uzyska膰 艣rodki na zakup us艂ug B+R od akredytowanych podmiot贸w w formie bon贸w na badania, inwestycje w infrastruktur臋 B+R czy dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojow膮 prowadzon膮 samodzielnie b膮d藕 w konsorcjum z organizacjami badawczymi. Przewidziano tak偶e organizacj臋 projekt贸w kompleksowych, gdzie mo偶liwym b臋dzie 艂膮czenie realizacji prac B+R z dofinansowaniem infrastruktury B+R, uzyskaniem i ochron膮 w艂asno艣ci intelektualnej oraz komponentem wdro偶eniowym. Dominuj膮c膮 form膮 pomocy b臋dzie wsparcie bezzwrotne (dotacje).

  • Lokalizacja

  • Program

  • Dla kogo?

Zapytaj eksperta

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nab贸r do 21.06.2024
Pozosta艂o 1 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie podane wzgl臋dem decyzji Komisji Europejskiej
Dzia艂anie ma na celu finansowanie projekt贸w polskich przedsi臋biorstw bior膮cych udzia艂 w realizacji Wa偶nych Projekt贸w Stanowi膮cych Przedmiot Wsp贸lnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projekt贸w IPCEI).
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 24.06.2024
Pozosta艂o 4 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Dzia艂ania szkoleniowe i doradcze - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) przeznaczone jest na dwa rodzaje dzia艂a艅 w formie szkole艅 i doradztwa obejmuj膮ce wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie uniwersalnego projektowania towar贸w i us艂ug oraz wsparcie przedsi臋biorc贸w w zakresie Dyrektywy EAA tj. finansowanie dzia艂a艅 szkoleniowo-doradczych maj膮cych na celu adaptacj臋 przedsi臋biorc贸w do zmieniaj膮cego si臋 otoczenia regulacyjno-prawnego w zwi膮zku z transpozycj膮 EAA do prawodawstwa krajowego.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii i innowacji 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A2.2.1) – konkurs dla du偶ych przedsi臋biorstw

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 10 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Dzia艂anie dotyczy wsparcia na wdro偶enie technologii i innowacji 艣rodowiskowych w du偶ych przedsi臋biorstwach, w tym na dzia艂ania w zakresie gospodarki w obiegu zamkni臋tym.
Dowiedz si臋 wi臋cej

NEON II – Przemys艂 4.0

Nab贸r do 30.06.2024
Pozosta艂o 10 dni
Wielko艣膰 dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia si臋 na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotycz膮cych obszaru Przemys艂u 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsi臋biorc贸w, jednostek naukowych jak r贸wnie偶 ich konsorcj贸w. Koszty kwalifikowane obejmuj膮 koszty wynagrodze艅, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materia艂贸w niezb臋dnych do prowadzenia bada艅. Projekty musz膮 si臋 wpisywa膰 w okre艣lony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nab贸r do 25.07.2024
Pozosta艂o 35 dni
Wielko艣膰 dotacji
zale偶ne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupe艂nie nowe dzia艂anie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 przedsi臋biorcy chc膮cy sfinansowa膰 inwestycje w infrastruktur臋 celem poprawy efektywno艣ci energetycznej przedsi臋biorstwa.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug – Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3)

Nab贸r do 31.07.2024
Pozosta艂o 41 dni
Wielko艣膰 dotacji
zostanie okre艣lone w dokumentacji konkursowej
Wsparcie w ramach dotacji Wzmocnienie Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug - Kadry nowoczesnej gospodarki (FERS 1.3) obejmowa膰 b臋dzie projekty z zakresu wzmocnienia Bazy Us艂ug Rozwojowych i jako艣ci 艣wiadczonych us艂ug dzia艂ania na rzecz jako艣ci us艂ug 艣wiadczonych w BUR oraz zwi臋kszenia powi膮zania BUR ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nab贸r do 02.08.2024
Pozosta艂o 43 dni
Wielko艣膰 dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem dzia艂ania jest dofinansowanie projekt贸w badawczo-rozwojowych, kt贸re otrzyma艂y certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ – M艢P (KPO A.2.2.1)

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 61 dni
Wielko艣膰 dotacji
3 500 000 PLN
Dotacja Inwestycje we wdra偶anie technologii 艣rodowiskowych, w tym zwi膮zanych z GOZ (KPO A.2.2.1) przeznaczona jest dla mikro, ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wsparciem zostan膮 obj臋te wydatki przeznaczone na realizacj臋 przedsi臋wzi臋cia dotycz膮cego wprowadzenia technologii 艣rodowiskowych zwi膮zanych z gospodark膮 o obiegu zamkni臋tym w szczeg贸lno艣ci na zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, zakup maszyn i urz膮dze艅 bardziej przyjaznych dla 艣rodowiska, oprogramowania, patent贸w, licencji, know-how oraz szkolenia pracownik贸w.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Inwestycje dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1)

Nab贸r do 20.08.2024
Pozosta艂o 61 dni
Wielko艣膰 dotacji
540 000,00 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsi臋biorstw w produkty, us艂ugi i kompetencje pracownik贸w oraz kadry zwi膮zane z dywersyfikacj膮 dzia艂alno艣ci (KPO A1.2.1) kierowane jest do M艢P z bran偶y HoReCa na unowocze艣nienie lub zmian臋 profilu dotychczasowej dzia艂alno艣ci.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Dig.IT – Wsparcie transformacji cyfrowej polskich M艢P

Nab贸r do 31.08.2024
Pozosta艂o 72 dni
Z grantu b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 polskie przedsi臋biorstwa M艢P z sektora przemys艂u, produkcji i us艂ug na rzecz przemys艂u, kt贸rzy chc膮 podnie艣膰 sw贸j poziom dojrza艂o艣ci cyfrowej poprzez udany proces transformacji cyfrowej.
Dowiedz si臋 wi臋cej

Populacja wojew贸dztwa lubuskiego wynosi ok. 1 mln mieszka艅c贸w, co czyni je drugim po wojew贸dztwie opolskim najmniej liczebnym wojew贸dztwem w Polsce. Najwi臋ksze miasta regionu to Zielona G贸ra, Gorz贸w Wielkopolski i Nowa S贸l. Wed艂ug stanu na koniec grudnia 2021 r. w rejestrze REGON wojew贸dztwa lubuskiego zarejestrowanych by艂o 124,7 tys. os贸b prawnych, jednostek organizacyjnych niemaj膮cych osobowo艣ci prawnej oraz os贸b fizycznych prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 (bez os贸b fizycznych prowadz膮cych gospodarstwa indywidualne w rolnictwie), tj. o 3,2% wi臋cej ni偶 na koniec 2020 r. PKB per capita w 2021 r. wyni贸s艂 56 196 z艂 (81,4% wyniku krajowego). Udzia艂 w tworzeniu polskiego PKB 鈥 2,1%. Pod wzgl臋dem nak艂ad贸w na B+R region ten plasuje si臋 na ostatnim miejscu w kraju (wg danych za 2020 r.). Niemniej jednak nale偶y uwzgl臋dni膰 fakt, 偶e jest ono jednym z najmniejszych wojew贸dztw. Inne wska藕niki obrazuj膮ce produktywno艣膰 nak艂ad贸w na innowacyjno艣膰 i nak艂ad贸w na dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojow膮 lokuj膮 Lubuskie na krajowym podium.

Fundusze unijne dla Lubuskiego鈥 jaki bud偶et?

艢rodki z puli pieni臋偶nej zapisanej w Umowie Partnerstwa podzielone zosta艂y na 2 segmenty: 60% z nich b臋dzie zarz膮dzana na poziomie krajowym w ramach krajowych program贸w operacyjnych (jak np. FENG czy FENiKS), a 40% b臋dzie do dyspozycji marsza艂k贸w wojew贸dztw w ramach program贸w regionalnych. W wojew贸dztwie lubuskim takim programem b臋dzie program Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 z rekordowym bud偶etem w wysoko艣ci 915 mln euro.

Dotacje w wojew贸dztwie lubuskim 鈥 co mo偶na dofinansowa膰?

Na przedsi臋biorc贸w z wojew贸dztwa lubuskiego czekaj膮 szanse dotacyjne zar贸wno w konkursach organizowanych w ramach program贸w krajowych (np. w konkursie 艢cie偶ka SMART stanowi膮cym flagowe dzia艂anie programu FENG), jak i w dedykowanych im przedsi臋wzi臋ciach zaplanowanych w programie regionalnym. B臋d膮 mieli mo偶liwo艣膰 ubiega膰 si臋 mi臋dzy innymi o wsparcie na: realizacj臋 prac B+R, inwestycji w infrastruktur臋 badawcz膮, wdra偶anie wynik贸w prac B+R na rynek, czy zakup us艂ug doradczych 艣wiadczonych przez wyspecjalizowane podmioty posiadaj膮ce akredytacje na poziomie krajowym. Przewidziano r贸wnie偶 organizacj臋 projekt贸w inwestycyjnych, gdzie lubuscy przedsi臋biorcy b臋d膮 mogli sfinansowa膰 inwestycje w nowoczesne maszyny, urz膮dzenia i technologie. Wsparcie 艣wiadczone b臋dzie g艂贸wnie w formie bezzwrotnych dotacji. Wi臋cej informacji o konkretnych naborach mo偶na znale藕膰 na naszej stronie w wyszukiwarce dotacji.

Intensywno艣膰 dofinansowania聽 鈥 mapa pomocy regionalnej

Na intensywno艣膰 dofinansowania wp艂yw ma rodzaj projektu i typ pomocy publicznej jaki przewidziano w danym konkursie. Przyk艂adowo, w projektach badawczo-rozwojowych najwi臋kszy wp艂yw na poziom intensywno艣ci dofinansowania ma wielko艣膰 przedsi臋biorstwa. Pod uwag臋 brana jest tak偶e kategoria prac prowadzonych w ramach projektu (badania przemys艂owe vs. prace rozwojowe). W projektach inwestycyjnych intensywno艣膰 dofinansowania zale偶y g艂ownie od miejsca realizacji projektu. Intensywno艣膰 wsparcia wyznacza regionalna mapa pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027, kt贸ra r贸偶nicuje pu艂apy wsparcia w zale偶no艣ci od tempa rozwoju gospodarczego wojew贸dztwa. Najwy偶ej dofinansowane s膮 inwestycje realizowane w regionach o najs艂abszych wska藕nikach makroekonomicznych. W wojew贸dztwie lubuskim intensywno艣膰 dofinansowania jest stosunkowo wysoka i wynosi 40%. Dodatkow膮 zmienn膮 w projektach inwestycyjnych jest status przedsi臋biorstwa. Przedsi臋biorstwa z kategorii M艢P mog膮 liczy膰 na dodatkow膮 premi臋 doliczan膮 do bazowego poziomu dofinansowania.

Kto organizuje konkursy 鈥 Instytucje Po艣rednicz膮ce w wojew贸dztwie lubuskim

W wojew贸dztwie lubuskim za podzia艂 艣rodk贸w unijnych i organizacj臋 konkurs贸w odpowiada kilka podmiot贸w, w tym Wojew贸dzki Urz膮d Pracy w Zielonej G贸rze oraz Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Lubuskiego (Instytucja Zarz膮dzaj膮ca programem). Do g艂贸wnych zada艅 tych podmiot贸w mo偶na zaliczy膰 mi臋dzy innymi organizacj臋, przygotowanie, og艂aszanie i prowadzenie konkurs贸w, przyjmowanie wniosk贸w o dofinansowanie, wyb贸r projekt贸w, przyjmowanie wniosk贸w o p艂atno艣膰 od beneficjent贸w oraz weryfikacj臋 wykorzystania 艣rodk贸w zgodnie z za艂o偶eniami poszczeg贸lnych priorytet贸w programowych. W dokumentacji konkursowej do poszczeg贸lnych konkurs贸w ka偶dorazowo okre艣lone jest, kt贸ry pomiot odpowiada za organizacj臋 konkursu oraz gdzie i w jakiej formie nale偶y sk艂ada膰 wnioski.