Badania i rozwój

Infrastruktura B+R, Prace B+R - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - FE dla Śląskiego (1.2)

W ramach Infrastruktura B+R, Prace B+R - Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach - FE dla Śląskiego (1.2) wspierane będą projekty, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury badawczej. Typy projektów możliwe do realizacji obejmują prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz inwestycje w utworzenie/rozbudowanie/zmodernizowanie infrastruktury służącej prowadzeniu prac B+R.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
nie zostało określone
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
25.01.2024
Koniec składania wniosków
18.04.2024

W ramach konkursu wspierane będą projekty, które przyczyniają się do rozwoju innowacyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury badawczej. Instytucją ogłaszającą nabór jest Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Udzielane wsparcie będzie miało charakter dotacji.

Dla kogo?

Duże przedsiębiorstwo, Konsorcjum, Przedsiębiorstwo MŚP

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, a także konsorcja przemysłowo-naukowe lub przemysłowe prowadzające działalność na terenie woj. Śląskiego.

W ramach I typu projektu o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP.

W ramach II typu projektu o wsparcie mogą ubiegać się wszystkie wyżej wymienione rodzaje wnioskodawców.

Warunkiem otrzymania przez duże przedsiębiorstwo wsparcia w konkursie jest opisanie we wniosku o dofinansowanie możliwego efektu dyfuzji, w szczególności dyfuzji w zakresie działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wspierane będą projekty, których celem jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R zwieńczone ich komercjalizacją, jak również poprawę, jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

1 typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej

Dofinansowane będą koszty utworzenia/rozbudowania/zmodernizowania infrastruktury służącej prowadzeniu prac B+R. Warunkiem wsparcia projektu w ramach 1 typu projektu jest przedstawienie przez planu badań tj. planu prac B+R. Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania oraz zgodne z RIS, badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu. W ramach naboru nie można uzyskać wsparcia na infrastrukturę badawczą oraz infrastrukturę testowo – doświadczalną. Wsparta infrastruktura B+R może być wykorzystywana wyłącznie przez podmiot otrzymujący dofinansowanie i nie może być udostępniana innym podmiotom

2 typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty zakładające prowadzenie badań przemysłowych i prac eksperymentalno – rozwojowych lub wyłącznie prace eksperymentalno – rozwojowych. W ramach 2 typu projektu warunkiem jest komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R zgodnych z RIS będących przedmiotem projektu. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się do skomercjalizowania wyników projektu w okresie do roku od daty zakończenia realizacji projektu. W przypadku typu 2 projekt musi obejmować etap eksperymentalnych prac rozwojowych. Realizacja prac eksperymentalno – rozwojowych umożliwia komercjalizację wyników prac B+R, co jest warunkiem wsparcia prac badawczych.

Możliwość komercjalizacji wyników projektu, musi zgodna z jednym z poniższych sposobów:

 • Wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej beneficjenta (partnera wiodącego)  na terenie województwa śląskiego poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.
 • Udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących beneficjentowi (partnerowi wiodącemu) praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę. Z tej formy komercjalizacji może skorzystać wyłącznie Wnioskodawca posiadający siedzibę na terytorium województwa śląskiego.
 • Sprzedaż (na zasadach rynkowych) przez beneficjenta (partnera wiodącego) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie nie uznaje się zbycia wyników badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży). Z tej formy komercjalizacji może skorzystać wyłącznie partner wiodący posiadający siedzibę na terytorium województwa śląskiego.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

W ramach I typu projektu, Beneficjent zobowiązany do wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości, co najmniej 25 % wartości kosztów kwalifikowalnych objętych dofinansowaniem w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie środków finansowych wolnych od wszelkiego publicznego wsparcia.

 1. Środki Trwałe/Dostawy:
  • koszty nabycia nowych środków trwałych wykorzystywanych do działalności badawczej z wyłączeniem nieruchomości (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta);
  • część kapitałowa raty leasingu finansowego nowych środków trwałych wykorzystywanych do działalności badawczej (z wyłączeniem nieruchomości), którą opłacisz w okresie realizacji projektu, (z zastrzeżeniem, że umowa leasingowa będzie zawarta po złożeniu wniosku o dofinansowanie).
 2. Wartości niematerialne i prawne:
  • koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych w szczególności w formie autorskich praw majątkowych, licencji, know-how, oraz innych praw własności intelektualnej (w tym między innymi: koszty zakupu, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta);
  • część kapitałowa raty leasingu finansowego nowych wartości niematerialnych i prawnych, którą opłacisz w okresie realizacji projektu, (z zastrzeżeniem, że umowa leasingowa będzie zawarta po złożeniu wniosku o dofinansowanie).
 3. Roboty budowlane:
  • materiały i roboty budowlane bezpośrednio związanych z powstaniem działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenie przez firmy centrów badawczo-rozwojowych, takie jak: budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości. W przypadku budynku kwalifikowalne są części wspólne z zachowaniem proporcji w odniesieniu do powierzchni użytkowej. Za części wspólne uważa się: fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnicę, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku; instalację wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną i inne wspólne związane z projektem,
  • koszt wyburzenia budynków (a w przypadku innych naniesień – koszt ich likwidacji) znajdujących się na nieruchomości niezbędnej do realizacji inwestycji początkowej.
 4. Nieruchomości (koszt limitowany):
  • koszty nabycia gruntu,
  • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego,
  • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej,
  • leasing finansowy wyżej wymienionej nieruchomości – spłaty rat kapitału gruntów, nieruchomości zabudowanych.
 1. Personel projektu:
  • kwalifikowalne są wyłącznie koszty wynagrodzeń merytorycznego personelu B+R tj. badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych biorących udział w badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych.
 2. Amortyzacja (aparatury i sprzętu):
  • kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne aparatury i sprzętu naukowo-badawczego, będących własnością beneficjenta/partnera, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych. za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi wykorzystania aparatury i sprzętu do prac B+R i stopnia (%) wykorzystania aparatury i sprzętu w Projekcie, obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości i zgodne z obowiązującymi przepisami.
 3. Amortyzacja (budynków):
  • kwalifikowalnymi kosztami są odpisy amortyzacyjne budynków będących własnością partnera wiodącego/partnera wpisanych do ewidencji środków trwałych odpowiadające okresowi realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości (amortyzacja podatkowa) i zgodne z obowiązującymi przepisami.
 4. Usługi zewnętrzne:
  • koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług:
   • koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji, z wyłączeniem umów cywilnoprawnych;
   • nabycie usług doradczych i usług równorzędnych do doradztwa wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych (usługi doradcze niemające charakteru ciągłego ani okresowego, które nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama – tego typu usługi kwalifikowalne są w ramach Kosztów pośrednich).
  • koszty wynajmu/dzierżawy powierzchni laboratoryjnej wykorzystywanej do prac B+R – kwalifikowalna jest ta część kwoty wynajmu/dzierżawy, która odpowiada proporcji wykorzystania nieruchomości w związku z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych bez uwzględniania części wspólnej;
  • koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnychdotyczy wyłącznie MŚP w zakresie ochrony wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego lub topografii układu scalonego. Intensywność pomocy nie przekracza 50% kosztów kwalifikowalnych:
   • koszty związane z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej,
   • opłaty (wynagrodzenie) czynności rzeczników patentowych ponoszone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych,
   • koszty do pierwszego zgłoszenia włącznie.
  • koszty usług informatycznych związanych z wykorzystaniem infrastruktury udostępnionej w technologii chmury obliczeniowej:
   • koszty usług zewnętrznych rozliczymy na podstawie faktycznie poniesionych kosztów (z pełnym udokumentowaniem wydatków) oraz z zachowaniem pozostałych postanowień wytycznych, w tym zasady konkurencyjności lub Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jeśli jesteś zobowiązany do jej stosowania.
 5. Dostawy (inne niż środki trwałe):
  • zakup materiałów i innych środków eksploatacyjnych, na przykład surowców, półproduktów, odczynników, które są niezbędne do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych,
  • zakup aparatury i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego do badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko do prac rozwojowych realizowanych w ramach tych prac (który nie spełnia definicji środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości Wnioskodawcy – o wartości netto nie wyższej niż 10.000 zł),
  • raty kapitałowe leasingu oraz koszty wynajmu aparatury naukowo-badawczej i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko prac rozwojowych przez cały okres ich użytkowania. W przypadku środków transportu możliwość uzyskania wsparcia dotyczy jedynie sytuacji, gdy stanowią one aparaturę i sprzęt badawczy i nie będą wykorzystywane w celach innych niż służące badaniom przemysłowym i pracom rozwojowym lub tylko pracom rozwojowym.
  • zakup elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
  • koszty amortyzacji, wynajmu, raty kapitałowe leasingu (operacyjnego i finansowego) wartości niematerialnej i prawnej,
  • inne pozostałe koszty:
   • niezwiązane z nabyciem aktywów oraz
   • bezpośrednio związane z pracami przemysłowymi lub rozwojowymi lub wyłącznie pracami rozwojowymi oraz
   • niewpisujące się w inne kategorie kosztów.

Koszty wsparcia uczestników projektu oraz podmiotów objętych wsparciem:

 • wynagrodzenie wykładowców (za czas prowadzenia szkolenia),
 • koszty podróży i zakwaterowania wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z przeprowadzonym szkoleniem,
 • koszty wynajęcia sal szkoleniowych wraz z wyposażeniem niezbędnym do odbycia szkolenia (za godziny, w których są wykorzystywane na potrzeby szkoleniowe),
 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzonym szkoleniem,
 • koszty materiałów szkoleniowych, w tym koszty tłumaczeń związanych ze szkoleniem,
 • koszty administracyjne związane wyłącznie z organizacją i obsługą szkolenia.

Koszty ponoszone w oparciu o pomoc de minimis:

 • Usługi zewnętrzne – Koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych – dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorstw:
  • koszty związane z opracowaniem dokumentacji zgłoszeniowej,
  • opłaty (wynagrodzenie) za czynności rzeczników patentowych ponoszone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych,
  • koszty do pierwszego zgłoszenia włącznie.
 • Koszty pośrednie (dotyczy wyłącznie II typu projektów).

Ile można zyskać?

Ogólny budżet przeznaczony na konkurs to 84 500 000,00 EUR.

Dla I typu projektów alokacja wynosi 24 500 000,00 EUR.

Dla II typu projektów alokacja wynosi 60 000 000,00 EUR.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85%

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 33 000 000 EUR

 • max. 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • max. 40% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
 • max. 30% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

W przypadku, gdy wszystkie miejsca realizacji projektu zlokalizowane są na obszarach wybranych do objęcia wsparciem w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego (podregiony: katowicki, tyski, sosnowiecki, gliwicki, bielski, rybnicki, bytomski), istnieje możliwość podwyższenia o 10 pp maksymalnej intensywności wsparcia na pomoc udzielaną w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej.

WnioskodawcaBadania przemysłoweBadania przemysłowe z uwzględnieniem premiiEksperymentalne prace rozwojoweEksperymentalne prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
MIKRO70%80%45%60%
MAŁE70%80%45%60%
ŚREDNIE60%75%35%50%
DUŻE50%65%25%40%

Dla podmiotów stanowiących organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej:

 • 100 % kosztów kwalifikowalnych – w tym przypadku dofinansowanie nie jest objęte zasadami pomocy państwa.

Pomoc na wspieranie innowacyjności oraz na innowacje procesowe i organizacyjne:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku kosztów uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Pomoc de minimis:

 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku kosztów uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych dla dużych przedsiębiorstw,
 • 85% kosztów kwalifikowalnych w przypadku kosztów pośrednich.
 • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku wsparcia uczestników projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku wsparcia uczestników projektu dla średnich przedsiębiorstw,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku wsparcia uczestników projektu dla dużych przedsiębiorstw,
 • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku wsparcia uczestników projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw (w przypadku szkoleń dla pracowników z niepełnosprawnościami),
 • 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku wsparcia uczestników projektu dla średnich przedsiębiorstw (w przypadku szkoleń dla pracowników z niepełnosprawnościami),
 • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku wsparcia uczestników projektu dla dużych przedsiębiorstw (w przypadku szkoleń dla pracowników z niepełnosprawnościami).

Dokumentacja dotacji Infrastruktura B+R, Prace B+R – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – FE dla Śląskiego (1.2)

Poniżej zamieściliśmy link do całości dokumentacji konkursowej.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 5 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R – Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw – FE dla Lubelskiego (1.3)

Nabór do 30.04.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
4 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty badawczo-wdrożeniowe zmierzające do komercjalizacji wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. W ramach dotacji obowiązkowym jest realizowane komponentu B+R oraz w przypadku MŚP jeszcze komponentu wdrożeniowego w projekcie.
Dowiedz się więcej

Wdrażanie innowacji – FE dla Małopolski (1.12)

Nabór do 06.05.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie zostało określone
W ramach dotacji Wdrażanie innowacji - FE dla Małopolski (1.12) przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie woj. małopolskiego będą mogli pozyskać dofinansowanie na wdrażanie innowacji. Dofinansowaniem objęte są posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, w celu wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego (innowacji w procesie biznesowym).
Dowiedz się więcej

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.3)

Nabór do 20.05.2024
Pozostało 30 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas