Eksport

Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5)

Dotacja Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw - Konkurencyjność MŚP - FE dla Łódzkiego (1.5) przeznaczona jest na działania związane z internacjonalizacją i promocją MŚP. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja projektów takich jak usługi doradcze dla MŚP, analiza możliwości i wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne, a także zwiększenie skali potencjału eksportowego poprzez promocję oferty MŚP, udział w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych czy organizacja i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na promocję potencjału eksportowego firm z sektora MŚP.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
04.04.2024
01.11.2024
Koniec składania wniosków
10.05.2024
31.12.2024
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a w ramach typu projektu 2. do uczestnictwa w naborze dopuszczone są także instytucje otoczenia biznesu (IOB), izby gospodarcze, jednostki naukowe, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, klastry, organizacje pozarządowe, ośrodki innowacji i uczelnie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Internacjonalizacja MŚP i promocja MŚP

W ramach dotacji możliwe do realizacji są projekty mające na celu Internacjonalizację MŚP – projekty mające na celu zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP poprzez m.in.: usługi doradcze dla MŚP, analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne, wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.

Koszty kwalifikowalne w projekcie

Do wydatków kwalifikowalnych zaliczamy w szczególności:
a) wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:

 • koszty opracowania koncepcji wprowadzenia nowych produktów (wyrobów lub usług) na rynki docelowe, zawierającej m.in: określenie rynków docelowych dla działalności eksportowej wnioskodawcy; analizę pozycji konkurencyjnej wnioskodawcy na danym rynku; analizę wejścia na rynek docelowy przeprowadzoną w oparciu o analizę aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktów do rynku; rodzaje działań koniecznych do wejścia na nowe rynki zbytu – wydatek stanowić może nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
 • koszty związane z udziałem w targach, wystawach
 • koszty usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi,
 • koszty podróży służbowych dla nie więcej niż trzech przedstawicieli uczestniczących w targach, imprezach wystawienniczych lub misjach gospodarczych (transport, zakwaterowanie, ubezpieczenia i wizy, z wyłączeniem wyżywienia) – maksymalnie w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po przedsięwzięciu oraz w okresie trwania przedsięwzięcia,
 • koszty przygotowania projektu i produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi MŚP (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową,
 • zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi,
 • koszty usług doradczych w zakresie tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • koszty usług doradczych w zakresie uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą, odnoszące się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

b) koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej zgodnie z rozdziałem 1.4 Zasad kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Wydatki niekwalifikowane w projekcie to:

 • wkład niepieniężny,
 • zakup środków trwałych,
 • zakup usług doradczych związanych z bieżącą działalnością operacyjną
  przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego,
  księgowego, stałej obsługi prawnej.

Szczegółowy katalog wydatków kwalifikowanych zawarty jest w dokumencie Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 25 000 000 PLN.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 500 000,00 PLN.

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000,00 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Dodatkowe informacje

Możliwe jest łączenie pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu.

Nie jest możliwe łączenie pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego wydatku.

Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku pomocy na usługi doradcze i udział MŚP w targach udzielanej Wnioskodawcy wynosi 50%.

Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 80% kwoty dofinansowania.

Termin rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie: 4 kwietnia 2024 r. godz. 8:00.

Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie: 10 maja 2024 r. godz. 12:00

Dokumentacja konkursowa

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 24.10.2024
Pozostało 121 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Promocja marki innowacyjnych MŚP (FENG 2.25)

Nabór do 28.11.2024
Pozostało 156 dni
Wielkość dotacji
w zależności od limitu pomocy de minimis
Celem działania Promocja marki innowacyjnych MŚP (2.25) jest promocja polskich marek produktowych MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców, które przewidują udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki. Intensywność dofinansowania wynosi max. 50%.
Dowiedz się więcej

Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) – Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji – FE dla Świętokrzyskiego (1.5)

Nabór do 01.12.2024
Pozostało 159 dni
Dotacja Proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP (vouchery) - Zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji - FE dla Świętokrzyskiego (1.5) ma na celu zwiększenie potencjału MŚP i rozwój regionalnego ekosystemu innowacji. W ramach dotacji możliwy jest zakup proinnowacyjnych usług doradczych dla MŚP (w formie voucheru) jako elementu systemu zachęt do działalności B+R i innowacyjnej. Instrument stanowić będzie wsparcie MŚP z zastosowaniem mechanizmu popytowego.
Dowiedz się więcej

Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstw – Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach (cs 6.i) – FE dla Wielkopolskiego (10.2)

Nabór do 31.12.2024
Pozostało 189 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Dotacja Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstw - Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach (cs 6.i) - FE dla Wielkopolskiego (10.2) przeznaczona jest dla wielkopolskich przedsiębiorstw na realizacje modułowych projektów badawczo-rozwojowych. Moduły obligatoryjne to prace B+R lub infrastruktura B+R, a moduły fakultatywne to wdrożenie wyników prac B+R, cyfryzacja, kompetencje, zielone technologie oraz internacjonalizacja. Elementem pomocniczym projektu B+R jest Automatyzacja i robotyzacja.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas