Badania i rozwój

Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstw - Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach (cs 6.i) - FE dla Wielkopolskiego (10.2)

Dotacja Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstw - Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach (cs 6.i) - FE dla Wielkopolskiego (10.2) przeznaczona jest dla wielkopolskich przedsiębiorstw na realizacje modułowych projektów badawczo-rozwojowych. Moduły obligatoryjne to prace B+R lub infrastruktura B+R, a moduły fakultatywne to wdrożenie wyników prac B+R, cyfryzacja, kompetencje, zielone technologie oraz internacjonalizacja. Elementem pomocniczym projektu B+R jest Automatyzacja i robotyzacja.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.12.2024
Koniec składania wniosków
31.12.2024

Dla kogo?

O wsparcie ubiegać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. wielkopolskiego. Projekty można także realizować w konsorcjach naukowo-przemysłowych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Wsparcie działalności B+R przedsiębiorstw (MŚP) lub konsorcjów przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (gdzie liderem konsorcjum jest przedsiębiorstwo z Wielkopolski Wschodniej) wynikające z potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa

Dotacja obejmuje możliwość realizacji kompleksowych i modułowych projektów dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa, przy czym jeden z modułów: prace B+R lub infrastruktura B+R jest obligatoryjny. Moduły fakultatywne muszą być powiązane z realizowanymi w projekcie modułami obowiązkowymi.

Moduły obligatoryjne
Prace B+R
Moduł obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe w celu zdobycia nowej wiedzy oraz opracowania nowych, innowacyjnych produktów, procesów, usług lub wprowadzenie istotnych ulepszeń do istniejących, dostępnych na rynku produktów, procesów lub usług, możliwych do wdrożenia w działalności gospodarczej. Realizacja projektu musi przyczyniać się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Infrastruktura B+R
W ramach tego modułu Wnioskodawca może uzyskać wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej, która może być sfinansowana w ramach modułu B+R lub innych środków.
Moduły fakultatywne
Wdrożenie wyników prac B+R
Modułom obligatoryjnym może towarzyszyć wdrożenie wyników prac B+R, tj. koszty związane z wdrożeniem w przypadku prac B+R lub infrastruktury B+R. Celem modułu jest, wdrożenie w działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R zrealizowanych przez niego samodzielnie lub na jego zlecenie lub przez niego zakupionych poza projektem, w formie innowacyjnego rozwiązania.
Cyfryzacja
Wsparcie w zakresie cyfryzacji realizowane jest wyłącznie jako element wspierający projekt B+R+I i obejmuje doradztwo dotyczące zastosowania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie, rozwój kompetencji cyfrowych, zakup i wytworzenie technologii wspierających prowadzenie działalności gospodarczej, w tym w postaci wartości niematerialnych i prawnych do rozwiązań IT (w formie licencji lub praw własności do technologii), usług niezbędnych do wdrożenia technologii cyfrowych, Internetu rzeczy, interfejsów aplikacji, itd., wspierających wzajemne dzielenie się danymi, digitalizację procesów eksportowych. Szczególnie istotne będą projekty wspierające przedsiębiorstwa w przechodzeniu na zieloną gospodarkę (np. usługi bazujące na sztucznej inteligencji i technologii blockchain w nowych instalacjach OZE).
Kompetencje
Wsparcie udzielane w tym module umożliwi doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji z zakresu obszarów:
prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gosp. 4.0/5.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, GOZ, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.
Zielone technologie
Moduł obejmuje wsparcie inwestycji w ramach zazieleniania przedsiębiorstw (tj. nowe modele biznesowe, uwzględniające aspekty środowisk. i przestawienie się na model cyrkularny-ograniczenia zużycia zasobów pierwotnych i minimalizację produkcji odpadów), wsparcie ekoprojektowania, przeprowadzania ocen środowiskowych i dotyczących cyklu życia produktu (PEF; LCA), weryfikacji technologii środowisk. (ETV), współdzielenie czy realizację modelu sprzedaży funkcji danego produktu (product as a service),.
Internacjonalizacja
Celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstw. Wsparcie w tym zakresie może dotyczyć m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona.

Informacje dodatkowe dotyczące niniejszego typu projektu:

  • Elementem pomocniczym projektu B+R jest Automatyzacja i robotyzacja.
  • Przewiduje się możliwość oceny projektów w formule panelowej.

Projekty premiowane

  • Preferencje uzyskają projekty B+R zwiększające adaptację rozwiązań gospodarki opartej na nośniku energii – wodorze, poprawiających wykorzystanie i efektywność technologii ogniw paliwowych. Projekty będą częścią Wielkopolskiej Doliny Wodorowej. W przypadku prac B+R, można uzyskać wsparcie finansowe na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego.
  • Priorytetowo traktowane będą projekty realizujące cele Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Preferowane będą projekty konsorcjów przemysłowo–naukowych zakładających współpracę MŚP z uniwersytetami i publicznymi organizacjami badawczymi.

Dodatkowe informacje

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 34 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 70%

Termin naboru

Uruchomienie naboru zaplanowano na grudzień 2024 roku. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Szczegółowe warunki wsparcia dotyczące wysokości dofinansowania i kosztów kwalifikowalnych oraz zasady realizacji projektów ujęte zostaną w dokumentacji konkursowej projektu po jej opublikowaniu. Zachęcamy do obserwowania naszej strony.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 22.04.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas