Ochrona środowiska

Wdrożenie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ - Gospodarka obiegu zamkniętego - FE dla Małopolski (8.10)

Wdrożenie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ - Gospodarka obiegu zamkniętego - FE dla Małopolski (8.10) to dotacja, która wspiera projekty wpływające na zmniejszenie zużycia zasobów, a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. Możliwe do realizacji będą inwestycje z zakresu gospodarowania odpadami, upowszechnianie podejścia GOZ oraz wdrażanie rozwiązań ograniczających konsumpcję.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.10.2024
Koniec składania wniosków
01.11.2024

Dla kogo?

O dotację będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej (tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/lub wadowickiego). Dofinansowanie przeznaczone będzie także dla administracji publicznej, w tym jednostek
samorządu terytorialnego ich związków i stowarzyszeń, organizacji społecznych i związków wyznaniowych, partnerstw, przedsiębiorstw realizujących cele publiczne oraz służb publicznych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach działania wspierane będą projekty wpływające na zmniejszenie zużycia zasobów, a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. Transformacja w kierunku GOZ polega na podjęciu działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu, zaczynając od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, naprawę i regenerację produktu, zbieranie odpadów, aż po ich zagospodarowanie.

Zakres wsparcia będzie obejmował następujące typy projektów:

  • Upowszechnienie podejścia w zakresie GOZ.

Typ projektu obejmuje wdrażanie i promocję eko-projektowania (systematycznego uwzględniania aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu z zamiarem poprawienia charakterystyki oddziaływania, jakie dany produkt wywiera na środowisko przez cały cykl życia) oraz wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego EMAS lub ISO 14001.

  • Inwestycje w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych (w tym energii i wody oraz surowców) w procesach komunalnych.
  • Inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów, ścieków i osadów ściekowych oraz biomasy odpadowej.
  • Rozwój systemów przetwarzania odpadów zielonych na potrzeby inne niż wytwarzanie energii

W ramach tego typu projektu możliwa będzie selektywna zbiórka odpadów zielonych w podziale na frakcje ułatwiające ich późniejsze przetworzenie, a także inwestycje w zakresie przetwarzania odpadów zielonych oraz upowszechnianie wśród mieszkańców idei przetwarzania odpadów zielonych – jedynie jako element szerszego projektu.

  • Wdrażanie rozwiązań ograniczających konsumpcję – np.: punkty napraw, mechanizmy współdzielenia, wymiana dóbr.

Ze względu na specyfikę Funduszu Sprawiedliwej Transformacji możliwa jest realizacja projektów o charakterze uniwersalnym tzn. łączących w jednym projekcie elementy inwestycyjne z nie inwestycyjnymi.
Możliwe będą wówczas działania informacyjne, promocyjne, doradcze jako niedominujący element projektu.

Dodatkowe informacje

Budżet przeznaczony na nabór wynosi ponad 49 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano w październiku 2024 r., a koniec w listopadzie 2024 r.

Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów, ujęte zostaną wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 22.04.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Budowa, rozbudowa i modernizacja inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) to dotacja na rozwój inteligentnych systemów gazowych. Wsparcie obejmuje inwestycje związane z budową, rozbudową, przebudową, zmianą przeznaczenia, przekształceniem lub modernizacją inteligentnych sieci gazowych dystrybucyjnych na wszystkich rodzajach ciśnień wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dowiedz się więcej

Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
2 500 000 EUR
Program ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy oraz promowanie współpracy w obszarach ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa na pograniczu polsko – ukraińskim. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu powinny mieć charakter non-profit I przyczyniać się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas