Ochrona środowiska

Wdrożenie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ - Gospodarka obiegu zamkniętego - FE dla Małopolski (8.10)

Wdrożenie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ - Gospodarka obiegu zamkniętego - FE dla Małopolski (8.10) to dotacja, która wspiera projekty wpływające na zmniejszenie zużycia zasobów, a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. Możliwe do realizacji będą inwestycje z zakresu gospodarowania odpadami, upowszechnianie podejścia GOZ oraz wdrażanie rozwiązań ograniczających konsumpcję.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.10.2024
Koniec składania wniosków
01.11.2024

Dla kogo?

O dotację będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej (tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/lub wadowickiego). Dofinansowanie przeznaczone będzie także dla administracji publicznej, w tym jednostek
samorządu terytorialnego ich związków i stowarzyszeń, organizacji społecznych i związków wyznaniowych, partnerstw, przedsiębiorstw realizujących cele publiczne oraz służb publicznych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach działania wspierane będą projekty wpływające na zmniejszenie zużycia zasobów, a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. Transformacja w kierunku GOZ polega na podjęciu działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu, zaczynając od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, naprawę i regenerację produktu, zbieranie odpadów, aż po ich zagospodarowanie.

Zakres wsparcia będzie obejmował następujące typy projektów:

  • Upowszechnienie podejścia w zakresie GOZ.

Typ projektu obejmuje wdrażanie i promocję eko-projektowania (systematycznego uwzględniania aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu z zamiarem poprawienia charakterystyki oddziaływania, jakie dany produkt wywiera na środowisko przez cały cykl życia) oraz wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego EMAS lub ISO 14001.

  • Inwestycje w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych (w tym energii i wody oraz surowców) w procesach komunalnych.
  • Inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów, ścieków i osadów ściekowych oraz biomasy odpadowej.
  • Rozwój systemów przetwarzania odpadów zielonych na potrzeby inne niż wytwarzanie energii

W ramach tego typu projektu możliwa będzie selektywna zbiórka odpadów zielonych w podziale na frakcje ułatwiające ich późniejsze przetworzenie, a także inwestycje w zakresie przetwarzania odpadów zielonych oraz upowszechnianie wśród mieszkańców idei przetwarzania odpadów zielonych – jedynie jako element szerszego projektu.

  • Wdrażanie rozwiązań ograniczających konsumpcję – np.: punkty napraw, mechanizmy współdzielenia, wymiana dóbr.

Ze względu na specyfikę Funduszu Sprawiedliwej Transformacji możliwa jest realizacja projektów o charakterze uniwersalnym tzn. łączących w jednym projekcie elementy inwestycyjne z nie inwestycyjnymi.
Możliwe będą wówczas działania informacyjne, promocyjne, doradcze jako niedominujący element projektu.

Dodatkowe informacje

Budżet przeznaczony na nabór wynosi ponad 49 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano w październiku 2024 r., a koniec w listopadzie 2024 r.

Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów, ujęte zostaną wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kredyt ekologiczny (FENG 3.1)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kredyt ekologiczny to zupełnie nowe działanie zaplanowane w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). O wsparcie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w infrastrukturę celem poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 25.07.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
nie podano
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas