Ochrona środowiska

Wdrożenie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ - Gospodarka obiegu zamkniętego - FE dla Małopolski (8.10)

Wdrożenie, inwestycje, wsparcie doradcze GOZ - Gospodarka obiegu zamkniętego - FE dla Małopolski (8.10) to dotacja, która wspiera projekty wpływające na zmniejszenie zużycia zasobów, a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. Możliwe do realizacji będą inwestycje z zakresu gospodarowania odpadami, upowszechnianie podejścia GOZ oraz wdrażanie rozwiązań ograniczających konsumpcję.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.03.2024
Koniec składania wniosków
31.05.2024

Dla kogo?

O dotację będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski Zachodniej (tj. na terenie powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i/lub wadowickiego). Dofinansowanie przeznaczone będzie także dla administracji publicznej, w tym jednostek
samorządu terytorialnego ich związków i stowarzyszeń, organizacji społecznych i związków wyznaniowych, partnerstw, przedsiębiorstw realizujących cele publiczne oraz służb publicznych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach działania wspierane będą projekty wpływające na zmniejszenie zużycia zasobów, a przez to na stopniowe przechodzenie z linearnego do cyrkularnego modelu gospodarki. Transformacja w kierunku GOZ polega na podjęciu działań na wszystkich etapach cyklu życia produktu, zaczynając od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, naprawę i regenerację produktu, zbieranie odpadów, aż po ich zagospodarowanie.

Zakres wsparcia będzie obejmował następujące typy projektów:

  • Upowszechnienie podejścia w zakresie GOZ.

Typ projektu obejmuje wdrażanie i promocję eko-projektowania (systematycznego uwzględniania aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu z zamiarem poprawienia charakterystyki oddziaływania, jakie dany produkt wywiera na środowisko przez cały cykl życia) oraz wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego EMAS lub ISO 14001.

  • Inwestycje w zakresie zapobiegania i ograniczenia powstawania odpadów oraz zmniejszenia zużycia zasobów środowiskowych (w tym energii i wody oraz surowców) w procesach komunalnych.
  • Inwestycje w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadów, ścieków i osadów ściekowych oraz biomasy odpadowej.
  • Rozwój systemów przetwarzania odpadów zielonych na potrzeby inne niż wytwarzanie energii

W ramach tego typu projektu możliwa będzie selektywna zbiórka odpadów zielonych w podziale na frakcje ułatwiające ich późniejsze przetworzenie, a także inwestycje w zakresie przetwarzania odpadów zielonych oraz upowszechnianie wśród mieszkańców idei przetwarzania odpadów zielonych – jedynie jako element szerszego projektu.

  • Wdrażanie rozwiązań ograniczających konsumpcję – np.: punkty napraw, mechanizmy współdzielenia, wymiana dóbr.

Ze względu na specyfikę Funduszu Sprawiedliwej Transformacji możliwa jest realizacja projektów o charakterze uniwersalnym tzn. łączących w jednym projekcie elementy inwestycyjne z nie inwestycyjnymi.
Możliwe będą wówczas działania informacyjne, promocyjne, doradcze jako niedominujący element projektu.

Dodatkowe informacje

Budżet przeznaczony na nabór wynosi ponad 49 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Rozpoczęcie naboru wniosków zaplanowano w marcu 2024 r., a koniec w maju 2024 r. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Szczegółowe warunki wsparcia oraz zasady realizacji projektów, ujęte zostaną wraz z ogłoszeniem naboru i opublikowaniem dokumentacji konkursowej.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej

Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) – Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 23 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
W ramach dotacji Budowa i modernizacja inteligentnej sieci elektroenergetycznej (dystrybucja) - Infrastruktura energetyczna (FENX 2.3) z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, możliwe będzie dofinansowanie budowy, rozbudowy lub modernizacji linii elektroenergetycznych na wszystkich poziomach napięć, stacji elektroenergetycznych, jak i projektów zawierających oba wskazane komponenty.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas