Ochrona środowiska

Sieć ciepłownicza/chłodnicza efektywny system ciepłowniczy - Infrastruktura ciepłownicza (FENX 2.1)

W ramach dotacji Sieć ciepłownicza/chłodnicza efektywny system ciepłowniczy - Infrastruktura ciepłownicza (FENX 2.1) wsparcie dotyczy rozwoju systemów ciepłowniczych i chłodniczych (również chłodu systemowego), w tym także magazynów energii cieplnej/elektrycznej przyczyniających się do integracji energii z OZE.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
27.05.2024
Koniec składania wniosków
29.07.2024

Dla kogo?

Z dotacji skorzystać mogą:

  • Przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • podmioty będące dostawcami usług energetycznych działające na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór przeznaczony jest dla ostatecznych odbiorców wsparcia.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Sieć ciepłownicza/chłodnicza (wraz z magazynem energii)

Wsparcie dotyczy rozwoju systemów ciepłowniczych i chłodniczych (również chłodu systemowego), w tym także magazynów energii cieplnej/elektrycznej przyczyniających się do integracji energii z OZE. Dla systemów ciepłowniczych i chłodniczych, głównymi źródłami ciepła powinno być ciepło ze źródeł kogeneracyjnych, źródeł odnawialnych, paliw dopuszczonych, ciepło odpadowe z procesów przemysłowych lub kombinacja wyżej wymienionych. W przypadku źródeł ciepła systemowego wymiana źródła opartego na węglu na gazowe będzie możliwe tylko w przypadku, gdy zastosowanie OZE nie będzie technicznie lub ekonomicznie wykonalne. Preferowane będą źródła wykorzystujące energię z OZE i ciepła odpadowego.

Wspierana będzie modernizacja już istniejącej sieci w kierunku poprawy efektywności energetycznej oraz realizacja projektów związanych z rozwojem systemów ciepłowniczych. W ramach dotacji wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące efektywnych systemów ciepłowniczych.

Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące efektywnych systemów ciepłowniczych oraz przedsięwzięcia odnoszące się do systemów ciepłowniczych nieposiadających tego statusu, pod warunkiem, że dodatkowe prace, mające na celu osiągnięcie systemu efektywnego, rozpoczną się w ciągu 3 lat od rozpoczęcia prac objętych pomocą dotyczącą sieci ciepłowniczych lub chłodniczych. Do wniosku o dofinansowanie beneficjent dołącza wiarygodny plan osiągnięcia statusu efektywnego systemu ciepłowniczego w okresie, o którym mowa powyżej.

Budowa magazynu energii stanowi dodatkowy (nieobowiązkowy) element projektu.

Dodatkowe informacje

Budżet naboru: 800 000 000 PLNMaksymalny poziom dofinansowania: 79.71%

Uproszczone metody rozliczania: do 7% stawka ryczałtowa na koszty pośrednie (podstawa wyliczenia – koszty bezpośrednie).

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Program LIFE 2021-2027

Nabór do 05.03.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
W zależności od typu projektu
Program LIFE to wieloletni (2021-2027) program zorientowany na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu. Program jest zarządzany przez Komisję Europejską, która raz w roku publikuje zaproszenia do składania wniosków. Sprawdź aktualne terminy naborów.
Dowiedz się więcej

Zielone inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 07.03.2024
Pozostało 3 dni
Wielkość dotacji
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Zielone inwestycje w MŚP to dotacja dla firm, która ma na celu wsparcie efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwiązań z zakresu GOZ. Przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie na projekty obejmujące instalacje OZE wraz z magazynami ciepła. ekoinnowacje, termomodernizację budynków czy projekty polegające na zamykaniu obiegu odpadów organicznych.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas