Badania i rozwój

Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1)

Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
5 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
29.03.2024
Start składania wniosków
12.04.2024
Koniec składania wniosków
17.07.2024

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Wsparcie otrzymają projekty realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy (np. organizacji badawczej) lub we współpracy z organizacją badawczą. Prace B+R muszą prowadzić do wdrożenia ich wyników w działalności gospodarczej  (w przypadku pozytywnego wyniku prac). Duże przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie pod warunkiem ich współpracy z przedsiębiorstwami sektora MŚP.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo

O wsparcie będą mogły ubiegać się duże, średnie, małe i mikro- przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. Mazowieckiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty B+R

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczy projektów B+R, wzmacniających zdolności badawcze i innowacyjne przedsiębiorstwa. Doradztwo w projekcie ma być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu i musi być integralnie związane z realizacją badań w ramach projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac badawczo-rozwojowych (plan B+R), który musi być spójny z opisem projektu we wniosku o dofinansowanie.

Koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu należą:

  1. Koszty bezpośrednie, w tym koszty przygotowania projektu, prac B+R, koszty operacyjne (zakup materiałów oraz elementów służących do budowy instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej), usług zewnętrznych i prac przedwdrożeniowych.
  2. Koszty pośrednie (wyliczane od kosztów bezpośrednich personelu projektu) rozliczane metodą uproszczoną w formie stawki ryczałtowej w wysokości 15%.

Ile można zyskać?

Budżet naboru wynosi 42 965 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:
RWS – 50% kosztów kwalifikowalnych,
RMR – 85% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 750 000,00 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach naboru – 5 000 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP wynosi maksymalnie 50% (art. 18 GBER). Wsparcie dostępne wyłącznie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Poziom dofinansowania w ramach pomocy de minimis wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu w RWS i maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu w RMR. Poziom dofinansowania w ramach pomocy na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe zależy od wielkości przedsiębiorstwa (szczegóły w dokumentacji konkursowej).

Dodatkowe informacje

Premiowane mogą być projekty realizowane przez przedsiębiorców, szczególnie z RMR (Region Mazowiecki Regionalny), we współpracy z organizacjami badawczymi, czy podmiotami posiadającymi doświadczenie w B+R, mające na celu zapewnienie dyfuzji innowacji i transfer technologii z sektora nauki do sektora przedsiębiorstw.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Małe bony badawcze na innowacje dla MŚP – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Zakres wsparcia obejmuje finansowanie dotacyjne projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Środki w ramach niniejszego typu są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe z regionu oraz spoza regionu (w tym z innych krajów UE).
Dowiedz się więcej

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.07.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Seal of Excellence (FENG 2.9)

Nabór do 02.08.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Celem działania jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych, które otrzymały certyfikat Seal of Excellence w ramach programu EIC Accelerator "Horyzont Europa".
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R, w tym centra badawczo-rozwojowe – Działalność B+R+I przedsiębiorstw – FE dla Warmii i Mazur (1.2)

Nabór do 09.08.2024
Pozostało 16 dni
Wielkość dotacji
8 500 000,00
Zakres wsparcia obejmuje infrastrukturę badawczo-rozwojową, w tym centra badawczo-rozwojowe (budowa, przebudowa oraz remont obiektów oraz zakup/ modernizacja infrastruktury badawczej), aktywa własności intelektualnej (m.in.: patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie, know-how).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas