Badania i rozwój

Projekty B+R - Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw - FE dla Lubelskiego (1.3)

Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej. Nabór startuje w kwietniu 2024 r.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
01.03.2024
Start składania wniosków
01.04.2024
Koniec składania wniosków
31.05.2024

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Nabór rozpocznie się w kwietniu 2024 r. i skończy się w maju 2024 r. Daty konkursu wskazane na stronie są poglądowe i mogą ulec zmianie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw (w tym z dużymi przedsiębiorstwami), Konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw (w tym z organizacjami badawczymi) prowadzające działalność na terenie woj. Lubelskiego. Duże przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem pod warunkiem gdy inwestycja będzie się wiązać ze współpracą z MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wsparciem objęte zostaną badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Szczegółowe zasady dot. kwalifikowalności wydatków określone zostaną w Regulaminie wyboru projektów.

Dodatkowe informacje

Budżet konkursu wynosi 6 000 000,00 EUR czyli ok. 28,2 mln PLN.

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Wsparciem objęte będą wyłącznie przedsięwzięcia realizowane w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubelskiego.

Link do dokumentacji konkursowej zostanie zamieszczony po jej opublikowaniu. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Zakup usług badawczych – Małe projekty B+R – FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Nabór do 11.12.2023
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
200 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Zakup usług badawczych - Małe projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2), dotyczy możliwości zakupienia przez przedsiębiorców usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji wraz z możliwością testowania. Konkurs startuje 31 października 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.1)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 23 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.1) to dotacja, która obejmuje kompleksowym wsparciem cały proces powstawania innowacji od pomysłu do wdrożenia. Przedsiębiorcy w ramach dotacji mogą realizować modułowe projekty w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Oferowane jest finansowanie w ramach 5 modułów: moduł B+R (moduł obowiązkowy), Zaplecze badawczo-rozwojowe, Prace przedwdrożeniowe, Wdrożenie wyników B+R, Rozwój kompetencji. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 31 października 2023.
Dowiedz się więcej

Bony na innowacje dla MŚP – FE dla Małopolski (1.2)

Nabór do 08.01.2024
Pozostało 33 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Bony na innowacje dla MŚP - FE dla Małopolski (1.2) to działanie, które obejmuje wsparciem zakup przez MŚP usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych, związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego (lub ich połączenia), który różni się znacząco od wcześniejszych produktów lub procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który zostanie wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 30 października.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas