Badania i rozwój

Projekty B+R - Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw - FE dla Lubelskiego (1.3)

Konkurs obejmuje wsparcie na projekty B+R dla przedsiębiorstw z woj. Lubelskiego. Wsparcie ma charakter dotacji warunkowej.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
2 500 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
27.03.2024
Start składania wniosków
02.04.2024
Koniec składania wniosków
31.05.2024

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwa, Konsorcja przedsiębiorstw (w tym z dużymi przedsiębiorstwami), Konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw (w tym z organizacjami badawczymi) prowadzające działalność na terenie woj. Lubelskiego. Duże przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem pod warunkiem gdy inwestycja będzie się wiązać ze współpracą z MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typy wspieranych projektów:

 • 1. Projekty B+R (obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorstwa lub ich konsorcja (w tym w partnerstwie z organizacjami badawczymi), mające na celu opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Koszty kwalifikowane w projekcie

Do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu należą koszty:

 • prowadzenia badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • personelu projektu,
 • usług zewnętrznych (ekspertyzy, analizy, badania i usługi doradcze; usługi w zakresie prowadzenia prac B+R; najem, dzierżawa i leasing aparatury naukowo-badawczej; najem i dzierżawa powierzchni laboratoryjnej z wyposażeniem; opłaty związane z dopuszczeniem do badań; pomocnicze usługi obce)
 • amortyzacji (budynków i lokali, aparatury naukowo-badawczej, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości, dostaw (innych niż środki trwałe),
 • pośrednie, w ramach których kwalifikowalne są:
  • a) koszty koordynatora projektu oraz innego personelu zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w
  • projekcie, w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń,
  • b) koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownika jednostki),
  • c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, w tym dotycząca zamówień),
  • d) koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),
  • e) odpisy amortyzacje, koszty najmu lub zakupu aktywów, używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a – d,
  • f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku płatniczym lub odrębnego rachunku płatniczego,
  • g) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne),
  • h) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
  • i) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich, powielania dokumentów, ochrony,
  • j) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych,
  • k) koszty sprzątania pomieszczeń, w tym środków czystości, dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń,
  • l) opłaty pobierane od dokonywanych transakcji płatniczych (krajowych lub zagranicznych).
 • przedwdrożeniowe, w tym:
  • zlecenie opracowania dokumentacji wdrożeniowej,
  • usługi zewnętrzne w zakresie analiz i badań rynku pod kątem wdrożenia,
  • usługi w zakresie wyceny praw własności intelektualnej;
  • kosztów usług zawodowego pełnomocnika, obejmujących przygotowanie dokumentacji
   zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację
   przed organem ochrony własności przemysłowej;
  • koszty opłat urzędowych związanych z uzyskaniem lub obroną patentu, prawa ochronnego
   na wzór użytkowy lub praw z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • koszt tłumaczenia dokumentów związanych ze zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego
   lub wzoru przemysłowego, jeżeli w wyniku realizacji projektu zaplanowano takie działania
   oraz koszty prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym
   lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
  • zlecenie przeprowadzenia dodatkowych testów i/lub usług w zakresie dostosowania
   wyników prac B+R do potrzeb jego wdrożenia;
  • usługi i opłaty związane z certyfikacją.

Ile można zyskać?

Budżet konkursu wynosi 6 000 000,00 EUR, co stanowi ok. 28 779 000,00 mln PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 2 500 000,00 PLN.

Maksymalna intensywność pomocy (% dofinansowania) w ramach prac B+R dla kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę, a w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie przez partnera wiodącego wynosi:
a) do 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych;
b) do 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.


Intensywność pomocy (% dofinansowania) może zostać zwiększona do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób: o 10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorstw oraz o 20 punktów procentowych dla mikro i małych przedsiębiorstw, oraz dodatkowo o 15 punktów procentowych, jeżeli projekt jest realizowany w obszarze objętym pomocą, który spełnia warunki określone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu.

Maksymalną intensywność pomocy de minimis (% dofinansowania) dla kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez partnerów w projekcie przyjmuje się na takim samym poziomie procentowym, o jaki ubiega się wnioskodawca, a w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie partner wiodący.

Maksymalne dofinansowanie zależy od statusu wnioskodawcy, a w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie od statusu partnera wiodącego i wynosi:

 • Mikro: 80% (badania przemysłowe), 60% (eksperymentalne prace rozwojowe)
 • Małe: 80% (badania przemysłowe), 60% (eksperymentalne prace rozwojowe)
 • Średnie: 75% (badania przemysłowe), 50% (eksperymentalne prace rozwojowe)
 • Duże: 65% (badania przemysłowe), 40% (eksperymentalne prace rozwojowe)

Maksymalna intensywność pomocy (% dofinansowania) dla prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej dla prac B+R w danym projekcie, co jest uzależnione od tego, czy projekt obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe czy tylko eksperymentalne prace rozwojowe.

Maksymalne dofinansowanie dla prac przedwdrożeniowych wynosi:

 • prace przedwdrożeniowe w ramach projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe:
  • Mikro: 80%, Małe: 80%, Średnie: 75%, Duże: 65%
 • prace przedwdrożeniowe w ramach projektów obejmujących wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe:
  • Mikro: 60%, Małe: 60%, Średnie: 50%, Duże: 40%

Dodatkowe informacje

Projekty ubiegające się o dofinansowanie muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Wsparciem objęte będą wyłącznie przedsięwzięcia realizowane w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubelskiego.

Wnioski należy składać w terminie od 02.04.2024 r. do 31.05.2024 r. do godz. 23:59.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 22.05.2024
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie innowacji i wyników prac B+R – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparcie na wdrożenie innowacji i wyników prac B+R dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego. Finansowane będą projekty skierowane na inwestycje produkcyjne wprowadzające innowacje produktowe, procesowe, marketingowe lub organizacyjne bądź wdrożenie wyników prac B+R.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 14.06.2024
Pozostało 23 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 21.06.2024
Pozostało 30 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas