Badania i rozwój

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje - FE dla Łódzkiego (1.2)

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje - FE dla Łódzkiego (1.2) to dotacja pozwalająca przedsiębiorcom pozyskać środki na realizację projektów badawczo-rozwojowych w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów oraz procesów, zakup wyników prac B+R, budowę, przebudowę, rozbudowę czy modernizację infrastruktury B+R, wdrożenie wyników prac B+R oraz kompetencje związane z pracami B+R dla pracowników i osób zarządzających.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
02.01.2024
Koniec składania wniosków
23.01.2024

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa, Konsorcja naukowo-przemysłowe

O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego. Projekty będą mogły być także realizowane w partnerstwie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Wsparcie można przeznaczyć na:

  • Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów oraz procesów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów i procesów ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.
  • Zakup wyników prac B+R jest możliwy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia prac rozwojowych, uzupełniających lub dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.
  • Budowę, przebudowę, rozbudowę czy modernizację infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.
  • Wdrożenie wyników prac B+R.
  • Kompetencje jako element uzupełniający projekty. Możliwe jest wsparcie kompetencji związanych z pracami B+R dla pracowników i osób zarządzających, w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji gospodarki w kierunku przemysłu 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach projektu.

Dodatkowe informacje

Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji natomiast wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w formie dotacji warunkowej.

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85%.

Informacje dotyczące wysokości dofinansowania, kosztów kwalifikowalnych oraz innych szczegółowych warunków uczestnictwa w naborze zostaną podane wraz z opublikowaniem pełnej dokumentacji konkursowej. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Zakup usług badawczych – Małe projekty B+R – FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Nabór do 11.12.2023
Pozostało 6 dni
Wielkość dotacji
200 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Zakup usług badawczych - Małe projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2), dotyczy możliwości zakupienia przez przedsiębiorców usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji wraz z możliwością testowania. Konkurs startuje 31 października 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw – FE dla Pomorza Zachodniego (1.1)

Nabór do 29.12.2023
Pozostało 24 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Kompleksowe projekty B+R przedsiębiorstw - FE dla Pomorza Zachodniego (1.1) to dotacja, która obejmuje kompleksowym wsparciem cały proces powstawania innowacji od pomysłu do wdrożenia. Przedsiębiorcy w ramach dotacji mogą realizować modułowe projekty w zależności od zidentyfikowanych potrzeb. Oferowane jest finansowanie w ramach 5 modułów: moduł B+R (moduł obowiązkowy), Zaplecze badawczo-rozwojowe, Prace przedwdrożeniowe, Wdrożenie wyników B+R, Rozwój kompetencji. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 31 października 2023.
Dowiedz się więcej

Bony na innowacje dla MŚP – FE dla Małopolski (1.2)

Nabór do 08.01.2024
Pozostało 34 dni
Wielkość dotacji
255 000,00 PLN
Bony na innowacje dla MŚP - FE dla Małopolski (1.2) to działanie, które obejmuje wsparciem zakup przez MŚP usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych, związanych z opracowywaniem, rozwojem i praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu lub procesu biznesowego (lub ich połączenia), który różni się znacząco od wcześniejszych produktów lub procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który zostanie wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 30 października.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas