Badania i rozwój

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje - FE dla Łódzkiego (1.2)

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje - FE dla Łódzkiego (1.2) to dotacja pozwalająca przedsiębiorcom pozyskać środki na realizację projektów badawczo-rozwojowych w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów oraz procesów oraz zakup wyników prac B+R, a także jako element projektu wdrożenie wyników prac B+R oraz kompetencje związane z pracami B+R zdobywane przez personel badawczy. Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zależne od rodzaju projektu
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
13.02.2024
Start składania wniosków
19.02.2024
Koniec składania wniosków
05.04.2024

Dla kogo?

Przedsiębiorstwa, Konsorcja naukowo-przemysłowe

O dotację ubiegać się mogą przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. łódzkiego. Projekty będą mogły być także realizowane w partnerstwie.

Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw będzie uzależnione od ich współpracy prowadzonej przez cały okres realizacji projektu z przedsiębiorstwami z sektora MŚP w taki sposób, aby MŚP wyraźnie korzystały ze współpracy z dużym przedsiębiorstwem w związku z realizowaną inwestycją.

Współpraca pomiędzy dużym przedsiębiorstwem a MŚP musi dotyczyć wspólnej realizacji prac badawczo – rozwojowych, z zastrzeżeniem, że MŚP powinny mieć zapewniony proporcjonalny udział w prawach majątkowych do wyników tych prac. Podczas realizacji tych prac duży przedsiębiorca powinien zapewnić MŚP dostęp do wiedzy, know-how, kadr i zaplecza B+R oraz rozwiązań organizacyjnych w przedsiębiorstwie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Wsparcie można przeznaczyć na:

 • Badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidacja nowych lub ulepszonych produktów oraz procesów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów i procesów ich wytwarzania, a ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Projekt musi obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Zakup wyników prac B+R jest możliwy tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, uzupełniających lub dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa.

Fakultatywne komponenty projektu:

 • Wdrożenie wyników B+R (komponent wdrożeniowy)– dotyczy inwestycji związanej z bezpośrednim wdrożeniem wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenie usług na bazie uzyskanych wyników projektu w komponencie B+R. Element ten przyjmuje wsparcie w formie dotacji warunkowej.
 • Rozwój kompetencji – obejmuje nabywanie przez personel badawczy specjalistycznych kompetencji wspierających realizację zadań w ramach prac B+R.

Efekt wsparcia: W wyniku realizacji projektu powinien zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, procesu), pozwalający na jego urynkowienie. Wsparciem nie będą objęte projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Pomimo fakultatywnego charakteru komponentu wdrożeniowego Beneficjent musi zobowiązać się do wdrożenia przeprowadzonych wyników prac B+R. Dostępne są układy:

 • Dofinansowanie projektu bez komponentu wdrożeniowego może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia – w terminie do 36 miesięcy od zakończenia realizacji projektu – wyników projektu (prac B+R), rozumianego jako:
  • wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
  • udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub
  • zbycie (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).
 • Dofinansowanie projektu obejmującego komponent wdrożeniowy może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia – w terminie do 36 miesięcy od zakończenia realizacji projektu – wyników projektu (prac B+R), rozumianego jako:
  • wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

Katalog kosztów kwalifikowalnych

 • Wydatki związane z realizacją projektu, które wynikają bezpośrednio z określonego typu projektu, a także:
  • koszty związane z przygotowaniem projektu – kwalifikowane do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu,
  • koszty personelu niezbędnego do realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
  • koszty aparatury i sprzętu, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości;
  • koszty budynków, gruntów i lokali (z wyłączeniem lokali mieszkalnych), np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków odpowiadająca okresowi realizacji projektu, najem lokali – kwalifikowane do wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
  • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji,
  • koszty doradztwa,
  • koszty wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych w ramach projektu (komponent wdrożeniowy), m.in.:
   • zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie rzeczowych aktywów trwałych, w tym maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z instruktażem w ich obsłudze, rozwiązań teleinformatycznych (w tym sprzętu informatycznego),
   • zakup wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
   • leasing finansowy instalacji lub maszyn, w części raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału, bez części odsetkowej i innych opłat, obejmujący obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy,
   • zakup materiałów i robót budowlanych.
 • Koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej.

Ile można zyskać?

Budżet nabory wynosi 49 500 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla komponentu B+R

PrzedsiębiorcaBadania przemysłowe – max. dofinansowanie bez premiiBadania przemysłowe – max. dofinansowanie po uwzględnieniu premiiEksperymentalne prace rozwojowe – max. dofinansowanie bez premiiEksperymentalne prace rozwojowe – max. dofinansowanie po uwzględnieniu premii
MIKRO70%80%45%60%
MAŁY70%80%45%60%
ŚREDNI60%75%35%50%
DUŻY50%65%25%40%

Maksymalny poziom dofinansowania dla prac wdrożeniowych (komponent wdrożeniowy)
85% – wydatki na komponent wdrożeniowy ponoszone będą w ramach pomocy de minimis

Dotacja warunkowa składa się z części bezzwrotnej i zwrotnej:

 • Dofinansowanie w ramach dotacji warunkowej w części bezzwrotnej wynosi:
  • 85 % kwoty dofinansowania dla mikro przedsiębiorstw,
  • 80 % kwoty dofinansowania dla małych przedsiębiorstw,
  • 75 % kwoty dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw,
  • 70 % kwoty dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw.
 • Część zwrotna dotacji warunkowej wynosi:
  • 15 % kwoty dofinansowania dla mikro przedsiębiorstw,
  • 20 % kwoty dofinansowania dla małych przedsiębiorstw,
  • 25 % kwoty dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw,
  • 30 % kwoty dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania na komponent rozwój kompetencji
85% – wydatki na ten komponent będą ponoszone w ramach pomocy de minimis i będą objęte cross-financingiem (wyłącznie dla MŚP)

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

Maksymalna wartość zaliczki wynosi do 80% kwoty dofinansowania.

Możliwe jest łączenie pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach jednego projektu.

Dokumentacja dotacji Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje – FE dla Łódzkiego (1.2)

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

NEON II – Przemysł 4.0

Nabór do 30.06.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
8 000 000,00 PLN
II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 05.07.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Mazowieckiego. Sfinansować będzie można m.in. sprzęt, technologię oraz prace budowlane niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Start naboru: 27 maja 2024 r.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 17.07.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas