Ochrona środowiska

Modernizacja źródeł ciepła - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1)

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
03.04.2024
Start składania wniosków
03.04.2024
Koniec składania wniosków
24.04.2024

Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Jednostki samorządu terytorialnego

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a także duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. pomorskiego. Ponadto o dofinansowanie ubiegać się mogą organy administracji publicznej, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa i służby publiczne.

Projekty złożone w ramach naboru mogą być realizowane na obszarze całego województwa pomorskiego z wyłączeniem obszarów uprawnionych do wsparcia w ramach Działań 2.2. i 2.3. FEP 2021-2027, tj. obszarów wskazanych w Strategii ZIT dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz w Strategiach ZIT dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Słupska-Ustki i Starogardu Gdańskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujące typy projektów:

 1. Przebudowa lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła i/lub energii elektrycznej zasilane odnawialnymi źródłami energii oraz paliwami gazowymi (kogeneracja i trigeneracja w zdalaczynnych systemach ciepłowniczych) do 5 MWt i do 2 MWe mocy zamówionej.
 2. Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła – inwestycje do 5 MW mocy zamówionej – wyłącznie w powiązaniu z 1. typem projektu w zakresie źródeł systemowych.
 3. Podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej obiektów, w których likwidowane są źródła na paliwa stałe (w tym niezbędna rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz likwidacja źródeł ciepła).

W ramach typu projektu nr 1:

a) możliwe jest wsparcie wyłącznie nieefektywnych systemów ciepłowniczych, które w wyniku realizacji projektu spełnią wymagania dla systemów efektywnych,

b) przebudowa (w przypadkach uzasadnionych ekonomicznie) istniejących źródeł (w tym z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji) musi skutkować redukcją emisji gazów cieplarnianych o min. 30% w porównaniu do stanu wyjściowego oraz minimalizacją innych zanieczyszczeń powietrza (w tym pyłów PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu).

Przebudowa źródła ciepła na gazowe będzie możliwa tylko w budynku, w którym wcześniej przeprowadzono termomodernizację.

Wymiana źródeł ciepła na zasilane paliwami gazowymi możliwa będzie w przypadku, gdy zastosowanie OZE i podłączenie do sieci ciepłowniczej okaże się ekonomicznie nieopłacalne lub technicznie niewykonalne.

Efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy to system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się: w co najmniej 50% energię ze źródeł odnawialnych lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe lub w co najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji lub w co najmniej 50% wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła.

Projekty preferowane w naborze

W ramach naboru preferowane będą projekty:

 1. wpisujące się w aktualne gminne projekty założeń lub założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 2. przewidujące zastosowanie OZE,
 3. kompleksowe z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji,
 4. uzgodnione w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych.

Wydatki kwalifikowane w projekcie

Za kwalifikowalne uznaje się następujące wydatki bezpośrednie poniesione w ramach projektu:

 1. koszt opracowania lub aktualizacji dokumentów i prac niezbędnych do przygotowania projektu m.in. studium wykonalności, dokumentacja techniczna, audyt energetyczny;
 2. koszt przebudowy lokalnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła i/lub energii elektrycznej zasilane odnawialnymi źródłami energii oraz paliwami gazowymi (kogeneracja i trigeneracja w zdalaczynnych systemach ciepłowniczych) do 5 MWt i do 2 MWe mocy zamówionej;
 3. koszty budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych lub chłodniczych wraz z magazynami ciepła – inwestycje do 5 MW mocy zamówionej, przyłączami i węzłami cieplnymi;
 4. koszty podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej obiektów, w których likwidowane są źródła na paliwa stałe (w tym niezbędna rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz likwidacja źródeł ciepła);
 5. koszt nadzoru inwestorskiego:
  • do 2% kosztów robót budowlanych i montażowych (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) bez kontroli rozliczenia budowy,
  • do 3 % kosztów robót budowlanych i montażowych (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) z kontrolą rozliczenia budowy;
 6. koszt inżyniera kontraktu (wg wymagań FIDIC), inwestora zastępczego do 7% kosztów robót budowlanych i montażowych (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych);
 7. koszt nadzoru autorskiego do 15 % kosztów dokumentacji projektowej związanej z realizowanym projektem;
 8. koszty informacji i promocji w szczególności:
  • przygotowanie lub aktualizacja informacji lub zakładki na stronie internetowej poświęconej projektowi,
  • tablice informacyjne i pamiątkowe,
  • plakaty informacyjne w miejscu realizacji projektu,
  • koszt usługi zleconej w zakresie prowadzenia kont w mediach społecznościowych,
  • organizacja wydarzeń informacyjnych lub działań komunikacyjnych np. z udziałem Komisji Europejskiej (w tym m.in. najem sali, zapewnienie nagłośnienia, zakup cateringu, zakup reklamy w mediach dot. wydarzenia itp.).

Wydatki niekwalifikowane w projekcie

Za niekwalifikowalne uznaje się następujące wydatki poniesione w ramach projektu:

 1. podatek od towarów i usług;
 2. koszty wynagrodzeń personelu bezpośredniego beneficjenta / partnerów;
 3. koszty pośrednie o których mowa w Podrozdziale 3.12 Wytycznych MFiPR dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
 4. koszty wymiany indywidualnych źródeł ciepła tj. źródła wytwarzającego ciepło na potrzeby domu jednorodzinnego lub pojedynczego pomieszczenia / lokalu w budynku;
 5. koszty instalacji odbiorczej;
 6. koszty przebudowy źródła ciepła zasilanego biomasą na źródło gazowe;
 7. koszty zakupu gadżetów (np. długopisów, notesów, kubków, urządzeń pamięci przenośnej typu pendrive, plecaków itp.);
 8. koszty publikacji papierowych (np. folderów, ulotek) za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji np. publikacje papierowe skierowane do osób starszych oraz z niepełnosprawnościami;
 9. koszty zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niepodlegających amortyzacji oraz nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 10. wydatki wyszczególnione w Podrozdziale 2.3 Wytycznych MFiPR dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Ile można zyskać?

Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 11 411 361,16 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

Minimalna wartość projektu wynosi 300 000,00 PLN.

Dodatkowe informacje

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
nie została określona
Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
Dowiedz się więcej

Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

Nabór do 31.05.2024
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

Nabór do 05.06.2024
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
540 000 PLN
Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 14.06.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas