Ochrona środowiska

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1)

Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
03.04.2024
Start składania wniosków
03.04.2024
Koniec składania wniosków
24.04.2024

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Duże przedsiębiorstwo, Jednostki samorządu terytorialnego

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), a także duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie woj. pomorskiego. Ponadto o dofinansowanie ubiegać się mogą organy administracji publicznej, instytucje nauki i edukacji, instytucje ochrony zdrowia, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnerstwa i służby publiczne.

Projekty złożone w ramach naboru mogą być realizowane na obszarze całego województwa pomorskiego z wyłączeniem obszarów uprawnionych do wsparcia w ramach Działań 2.2. i 2.3. FEP 2021-2027, tj. obszarów wskazanych w Strategii ZIT dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz w Strategiach ZIT dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych: Bytowa, Chojnic-Człuchowa, Kościerzyny, Kwidzyna, Lęborka, Malborka-Sztumu, Słupska-Ustki i Starogardu Gdańskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Typ projektu: Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne i działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.

W ramach dotacji możliwe do realizacji są następujące typy projektów:

 1. Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – projekty polegające na m.in. zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach, modernizacji źródła ciepła, modernizacji systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystaniu OZE.
 2. W powiązaniu z ww. typem uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem – projekty dotyczące m.in. rozwoju systemów zarządzania energią lub wodą, modernizacji oświetlenia wewnętrznego ograniczającego zużycie energii elektrycznej, zastosowania błękitno-zielonej infrastruktury, np. zielone dachy i ściany, likwidacji barier architektonicznych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, edukacji podnoszącej świadomość użytkowników dot. efektywności energetycznej czy innych prac budowlanych.

Zakres rzeczowy projektu realizującego typ projektu objęty naborem musi wynikać z analizy możliwych rozwiązań w ramach obowiązkowego audytu energetycznego. Wybrany wariant musi uwzględniać kryterium kosztowe odnoszące się do uzyskanych efektów (np. redukcji zapotrzebowania na energię) w stosunku do nakładów finansowych.

Wspierane dotacją będą projekty dotyczące:

 • budynków użyteczności publicznej
 • wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiących w 100% mienie komunalne,
 • zabytkowych wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do wspólnot mieszkaniowych,

których celem jest osiągnięcie min. 30% oszczędności energii pierwotnej dla każdego budynku, za wyjątkiem:

  • zabytkowych budynków użyteczności publicznej, dla których min. poziom oszczędności energii pierwotnej na każdym budynku wynosi 20%,
  • budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w gminach ze wskaźnikiem dochodów podatkowych (wskaźnik Gg) wyższym od średniej wartości dla województwa, dla których minimalny poziom oszczędności energii pierwotnej na każdym budynku wynosi 40%.

  W tym przypadku udzielone wsparcie stanowi dotację warunkową.

  Budynek użyteczności publicznej to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, edukacji (z wyłączeniem objętych rządowym programem 1000 niskoemisyjnych szkół), wychowania, społeczne, opieki zdrowotnej i opieki socjalnej, sportu, kultu religijnego lub budynek, którego właścicielem jest jst lub podmiot z większościowym udziałem jst, służący świadczeniu usług komunalnych przez administrację lub służby publiczne bądź usług o charakterze powszechnym świadczonych przez publiczne IOB.

  Budynek zabytkowy to budynek użyteczności publicznej lub wielorodzinny budynek mieszkalny wpisany do rejestru zabytków lub do wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków.

  Minimalne poziomy oszczędności energii pierwotnej, które muszą wynikać z audytu energetycznego dla każdego kwalifikowalnego budynku są określone w dokumentacji konkursowej.

  Wyłączone ze wsparcia są:

  • budynki użyteczności publicznej należące do administracji rządowej, podległych jej organów i jednostek organizacyjnych,
  • wielorodzinne budynki mieszkalne:należące do wspólnot mieszkaniowych, które nie są zabytkami,będące własnością Skarbu Państwa, spółek z jego udziałem,
  • spółdzielni mieszkaniowych.

  Projekty preferowane w naborze

  W ramach naboru preferowane będą projekty:

  • dostosowujące budynki do wymogów dla budynków zero- i plus-energetycznych,
  • wpisujące się w aktualne gminne projekty założeń lub założenia do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
  • przewidujące zastosowanie OZE,
  • dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynków wpisanych do rejestru zabytków lub do wojewódzkiej/gminnej ewidencji zabytków, obejmujące kompleksowy system zarządzania energią w tych budynkach,
  • uzgodnione w ramach Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych,
  • realizowane w partnerstwie publiczno–prywatnym, w szczególności we współpracy z przedsiębiorstwem oszczędzania energii typu ESCO (ang. Energy Service Company).

  Wydatki kwalifikowane w projekcie

  Za kwalifikowalne uznaje się następujące wydatki bezpośrednie poniesione w ramach projektu:

  1. koszt opracowania lub aktualizacji dokumentów i prac niezbędnych do przygotowania projektu m.in. studium wykonalności, dokumentacja techniczna, audyt energetyczny;
  2. koszty termomodernizacji budynku wynikające z audytu energetycznego, w tym koszty np.:
  • wymiany, przebudowy i modernizacji przegród zewnętrznych m.in. ścian zewnętrznych, stropów, poddasza, okien, drzwi,
  • modernizacji źródeł ciepła, polegającej na:
   • jego wymianie na źródła niskoemisyjne przede wszystkim OZE (np. na pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką),
   • jego likwidacji i podłączeniu do sieci ciepłowniczej,
   • jego wymianie na źródło zasilane paliwem gazowym – po spełnieniu warunków określonych w SZOP,
   • jego wymianie na kotły spalające paliwa zawierające biomasę o wilgotności do 20% wyposażone w automatyczny podajnik paliwa – po spełnieniu warunków określonych w SZOP,

  W przypadku kotłowni wyposażonych w więcej, niż jeden kocioł wykorzystujący paliwa stałe, wymiana musi dotyczyć wszystkich z nich.

  • modernizacji systemów grzewczo-wentylacyjnych z uwzględnieniem zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii,
  • modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

  3. koszty funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem do 15 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym koszty poniesione na:

  • systemy zarządzania energią i wodą,
  • modernizację oświetlenia wewnętrznego ograniczającego zużycie energii elektrycznej,
  • błękitno-zieloną infrastrukturę, np. zielone dachy i ściany itp.,
  • likwidację barier architektonicznych, w szczególności w oparciu o projektowanie uniwersalne lub zastosowanie racjonalnego usprawnienia uwzględniającego potrzeby osób z niepełnosprawnościami (np. winda ),
  • działania edukacyjne podnoszące świadomość użytkowników dot. efektywności energetycznej, w tym m.in. publikacje elektroniczne, koszty związane z organizacją spotkań,
  • inne prace budowlane np. związane z odtworzeniem stanu pierwotnego (remontem) lokali i pomieszczeń;

  3. koszt nadzoru inwestorskiego:

  • do 2% kosztów robót budowlanych i montażowych (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) bez kontroli rozliczenia budowy,
  • do 3 % kosztów robót budowlanych i montażowych (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych) z kontrolą rozliczenia budowy;

  4. koszt inżyniera kontraktu (wg wymagań FIDIC), inwestora zastępczego do 7% kosztów robót budowlanych i montażowych (kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych);

  5. koszt nadzoru autorskiego do 15 % kosztów dokumentacji projektowej związanej z realizowanym projektem;

  6. koszty informacji i promocji w szczególności:

  • przygotowanie lub aktualizacja informacji lub zakładki na stronie internetowej poświęconej projektowi,tablice informacyjne i pamiątkowe,plakaty informacyjne w miejscu realizacji projektu,koszt usługi zleconej w zakresie prowadzenia konta w mediach społecznościowych;

  • organizacja wydarzeń informacyjnych lub działań komunikacyjnych np. z udziałem Komisji Europejskiej (w tym m.in. najem sali, zapewnienie nagłośnienia , zakup cateringu, zakup reklamy w mediach dot. wydarzenia itp.).

  Wydatki niekwalifikowane w projekcie

  Za niekwalifikowalne uznaje się następujące wydatki poniesione w ramach projektu:

  1. podatek od towarów i usług;
  2. koszty wynagrodzeń personelu bezpośredniego beneficjenta /partnerów;
  3. koszty pośrednie o których mowa w Podrozdziale 3.12 Wytycznych MFiPR dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;
  4. koszty robót, które nie wynikają bezpośrednio z audytu energetycznego z wyłączeniem kosztów powiązanych z termomodernizowanym budynkiem, wyszczególnionych w pkt. 3 Wydatków kwalifikowalnych;
  5. koszty wymiany indywidulanego źródła ciepła innego niż zasilane paliwem stałym;
  6. koszty wymiany starszych urządzeń zasilanych paliwami gazowymi na nowsze;
  7. koszty wymiany źródła ciepła na kotły spalające paliwa zawierające biomasę o wilgotności powyżej 20% posiadające możliwość zainstalowania rusztu awaryjnego oraz niewyposażone w automatyczny podajnik;
  8. koszty wymiany źródła ciepła innego niż zasilanego paliwem stałym kopalnym na źródło gazowe;
  9. koszty zakupu wyposażenia pomieszczeń i lokali w budynku, np. mebli, sprzętu AGD i RTV;
  10. koszty zakupu gadżetów (np. długopisów, notesów, kubków, urządzeń pamięci przenośnej typu pendrive, plecaków itp.);
  11. koszty publikacji papierowych (np. folderów, ulotek) za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych sytuacji np. publikacje papierowe skierowane do osób starszych oraz z niepełnosprawnościami;
  12. koszty zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niepodlegających amortyzacji oraz nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
  13. wydatki wyszczególnione w Podrozdziale 2.3 Wytycznych MFiPR dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

    Ile można zyskać?

    Na nabór przeznaczono budżet w wysokości 110 896 904,74 PLN.

    Maksymalna intensywność dofinansowania: 85%

    Minimalna wartość projektu wynosi 300 000,00 PLN.

    Dodatkowe informacje

    Zapytaj eksperta
    Podobne dotacje

    Gospodarka wodno-ściekowa – FE dla Warmii i Mazur (2.8)

    Nabór do 31.05.2024
    Pozostało 8 dni
    Wielkość dotacji
    nie została określona
    Wsparciem w ramach Gospodarka wodno-ściekowa - FE dla Warmii i Mazur (2.8) objęte będą inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych, inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody lub wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.
    Dowiedz się więcej

    Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach – Gospodarka w transformacji – FE dla Łódzkiego (9.1)

    Nabór do 31.05.2024
    Pozostało 8 dni
    Wielkość dotacji
    Maksymalna wartość projektu nie została określona
    Dotacja obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa z woj. łódzkiego na finansowanie projektów wdrożenia rozwiązań w zakresie GOZ m.in. dotyczące ekoprojektowania produktów i opakowań czy niezbędnych zmian w procesach produkcyjnych i usługowych.
    Dowiedz się więcej

    Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1)

    Nabór do 05.06.2024
    Pozostało 13 dni
    Wielkość dotacji
    540 000 PLN
    Wsparcie w ramach inwestycji dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (KPO A1.2.1) kierowane jest do MŚP z branży HoReCa na unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.
    Dowiedz się więcej

    EIC Accelerator

    Nabór do 14.06.2024
    Pozostało 22 dni
    Wielkość dotacji
    2 500 000,00 EUR
    Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
    Dowiedz się więcej
    Masz pytania?
    Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
    Zadzwoń do nas
    Napisz do nas