Inwestycje

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.3)

Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
zostanie określone w dokumentacji konkursowej
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
01.03.2024
Koniec składania wniosków
30.06.2024

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane przedsiębiorstwom z sektora MŚP na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Wnioski będzie można składać na przełomie marca i czerwca 2024 r. Daty zostały podane na stronie poglądowo i mogą ulec zmianie.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Small mid-caps

O wsparcie będą mogły ubiegać się MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-cap prowadzące działalność na terenie woj. Małopolskiego. Projekty mogą być realizowane samodzielnie przed przedsiębiorstwa oraz w konsorcjach z innymi podmiotami. Projekty innych przedsiębiorstw będą wspierane pod warunkiem współpracy z MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Infrastruktura B+R

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na inwestycje w infrastrukturę B+R, w tym inwestycje w obiekty, aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji oraz podstawą ich oceny będzie plan dotyczący prac B+R (agenda badawcza), uzasadniający potrzebę realizacji danej inwestycji i zawierający wykaz przedsięwzięć B+R+I, planowanych do realizacji co najmniej w okresie trwałości.

Dodatkowe informacje

Budżet konkursu wynosi ponad 55 000 000 PLN.

Informacje o intensywności dofinansowania, kategoriach wydatków kwalifikowanych i ewentualnych limitach zostaną zamieszczone na stronie po opublikowaniu szczegółowych informacji dla danej dotacji. Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz mediów społecznościowych w celu uzyskania najnowszych informacji na ten temat.

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Zakup usług badawczych – Małe projekty B+R – FE dla Pomorza Zachodniego (1.2)

Nabór do 11.12.2023
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
200 000,00 PLN
Wsparcie w ramach dotacji Zakup usług badawczych - Małe projekty B+R - FE dla Pomorza Zachodniego (1.2), dotyczy możliwości zakupienia przez przedsiębiorców usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi czy technologii produkcji wraz z możliwością testowania. Konkurs startuje 31 października 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Prace B+R i infrastruktura B+R w MŚP – Infrastruktura B+R przedsiębiorstw – FE dla Opolskiego (1.1)

Nabór do 14.12.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
1 500 000,00 PLN
W ramach dotacji Prace B+R i infrastruktura B+R - Infrastruktura B+R przedsiębiorstw - FE dla Opolskiego (1.1) dofinansować można będzie przedsięwzięcia związane z działalnością B+R przedsiębiorstw. O wsparcie ubiegać się mogą przedsiębiorcy w szczególności z sektora MŚP. Dofinansowaniem objęte są 2 typy projektów: 1. Infrastruktura B+R w MŚP oraz 2. Prace B+R w MŚP. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty środków trwałych, własności niematerialnych i prawnych należących do infrastruktury badawczej oraz koszty wynagrodzeń, badań, aparatury naukowo-badawczej, materiałów i dostaw, budynków i gruntów, a także uzupełniająco wydatki na podnoszenie kompetencji pracowników.
Dowiedz się więcej

Energia dla Wsi

Nabór do 15.12.2023
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
dotacja 20 mln zł, pożyczka 25 mln zł
Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. W ramach wniosków można ubiegać się o inwestycje dotyczące budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, magazynów energii, instalacji wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych. Działanie dedykowane jest rolnikom i spółdzielnią energetycznym lub jej członkom będącym przedsiębiorcą oraz powstającym spółdzielniom energetycznym.
Dowiedz się więcej

Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji (I) – Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3)

Nabór do 19.12.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
82 781,00 PLN
Działanie Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP (FEPW 1.3) przewiduje wsparcie inwestycyjne i doradcze w obszarze transformacji modeli biznesowych przedsiębiorstw w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. W komponencie doradczym Etap I Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji będzie można dofinansować koszt usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas