Inwestycje

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.3)

Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego. Przeznaczony jest dla MŚP oraz dużych firm z kategorii small mid-caps.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
10 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
27.03.2024
Start składania wniosków
27.03.2024
Koniec składania wniosków
20.05.2024

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane przedsiębiorstwom z sektora MŚP na inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową. Instytucją odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Dla kogo?

Przedsiębiorstwo MŚP, Small mid-caps

O wsparcie będą mogły ubiegać się MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-cap prowadzące działalność na terenie woj. Małopolskiego. Projekty mogą być realizowane samodzielnie przed przedsiębiorstwa oraz w konsorcjach z innymi podmiotami. Projekty dużych przedsiębiorstw będą wspierane pod warunkiem współpracy z MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Infrastruktura B+R

W naborze można realizować wyłącznie typ projektu: A. infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

Możliwość uzyskania wsparcia dotyczyć będzie projektów skierowanych na inwestycje w infrastrukturę B+R, w tym inwestycje w obiekty, aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych.

Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji oraz podstawą ich oceny będzie plan dotyczący prac B+R (agenda badawcza), uzasadniający potrzebę realizacji danej inwestycji i zawierający wykaz przedsięwzięć B+R+I, planowanych do realizacji co najmniej w okresie trwałości.

Premiowane będą przedsięwzięcia:
a) realizowane przez MŚP,
b) charakteryzujące się wysokim stanem przygotowania do realizacji,
c) przewidujące w przedłożonej agendzie badawczej realizację prac B+R służących zwiększaniu podaży nowych rozwiązań wspierających transformację gospodarki w kierunku przemysłów 4.0 i/lub realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnej,
d) mające pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy województwa małopolskiego,
e) zlokalizowane w całości na terenie miasta lub miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

W ramach projektu możliwe będzie w szczególności uzyskanie wsparcia na:
a) zakup nowych środków trwałych wraz z kosztem ich montażu,
b) zakup wartości niematerialnych i prawnych,
c) koszty robót i materiałów budowlanych,
d) zakup usług szkoleniowych służących budowaniu kompetencji i umiejętności pracowników w zakresie dotyczącym projektu (crossfinancing, w tym koszty zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu dotyczącym projektu).

Ile można zyskać?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 51 975 600,00 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 500 000,00 PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 10 000 000,00 PLN.

Maksymalna intensywność pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

W odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi nie więcej niż:
a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%,
b) średnie przedsiębiorstwa – 50%,
c) pozostali Wnioskodawcy – 40 %.

W odniesieniu do pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę testowo-doświadczalną maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:
a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,
b) średnie przedsiębiorstwa – 35%,
c) pozostali Wnioskodawcy – 25%.

W odniesieniu do pomocy szkoleniowej w zakresie celu polityki CP1 maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:
a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,
b) średnie przedsiębiorstwa – 60%,
c) pozostali Wnioskodawcy – 50%
.

Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawki ryczałtowej, która wynosi 1,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych.

Dodatkowe informacje

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Dotacja Kompleksowe przedsięwzięcia termomodernizacyjne - Efektywność energetyczna - FE dla Pomorza (2.1) przeznaczona jest na działania termomodernizacyjne i działania powiązane z modernizowanymi budynkami. W ramach dofinansowania możliwa będzie realizacja takich projektów jak zmniejszenie strat ciepła, modernizacja źródeł ciepła, modernizacja systemów grzewczo-wentylacyjnych z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii, modernizacja instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie OZE. Ponadto uzupełniająco możliwe będą działania funkcjonalnie powiązane z termomodernizowanym budynkiem.
Dowiedz się więcej

Modernizacja źródeł ciepła – Efektywność energetyczna – FE dla Pomorza (2.1)

Nabór do 24.04.2024
Pozostało 5 dni
Wielkość dotacji
Maksymalna wartość projektu nie została określona
Przedmiotem naboru jest udzielenie dofinansowania projektom z zakresu rozwoju systemów ciepłowniczych wpisującym się w cele określone dla Działania 2.1. Efektywność energetyczna FEP 2021-2027.
Dowiedz się więcej

Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) – Konkurencyjność MŚP – FE dla Łódzkiego (1.5)

Nabór do 25.04.2024
Pozostało 6 dni
Dotacja będzie wspierać wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Typ projektu podlegający dofinansowaniu jest rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych).
Dowiedz się więcej

Inwestycje w MŚP – Transformacja gospodarcza – FE dla Dolnego Śląska (9.4)

Nabór do 28.04.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
140 000,00 EUR
Dofinansowanie w ramach dotacji Inwestycje w MŚP - Transformacja gospodarcza - FE dla Dolnego Śląska (9.4) przeznaczone jest dla MŚP (w tym w obszarze zrównoważonej turystyki) z sektora produkcyjnego i usługowego na rozbudowę (dywersyfikację, unowocześnienie) przedsiębiorstwa oraz zwiększenie jego konkurencyjności. Można kwalifikować koszty inwestycji produkcyjnych, które należy rozumieć jako inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas