Badania i rozwój

NEON II - Przemysł 4.0

II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
8 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
27.01.2023
01.04.2024
Koniec składania wniosków
31.03.2023
30.06.2024
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców i jednostek naukowych, jak również ich konsorcjów (tj. konsorcja naukowe, przemysłowe, naukowo-przemysłowe). W przypadku konsorcjum naukowo-przemysłowego Liderem może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Konsorcjum może tworzyć max. 5 podmiotów.

Co można dofinansować?

Przemysł 4.0 to temat drugiego konkursu realizowanego w ramach programu NEON w 2023 roku. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Środki finansowe są przekazywane przez PKN ORLEN i można je przeznaczyć na realizację badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Celem głównym konkursu jest rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Zakres tematyczny

Projekty muszą wpisywać się w zakres tematyczny konkursu, którym tym razem jest Przemysł 4.0. Zagadnienie to obejmuje następujące tematy:

1.1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.

1.2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozjogennych w strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).

1.3.Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

Co można dofinansować?

W konkursie można dofinansować 3 główne kategorie kosztów:

  1. Wynagrodzenia (kategoria W) – koszty wynagrodzeń kadry naukowo-badawczej (koszty brutto brutto tj. uwzględniające pozapłacowe koszty pracodawcy);
  1. Podwykonawstwo (kategoria E) – usługi merytoryczne zewnętrzne (np. badania w certyfikowanym laboratorium); za podwykonawstwo nie uznaje się usług pomocniczych niezbędnych do wykonania zadań w projekcie typu usług księgowe; koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów ogólnych (kategoria O) projektu; na koszty podnoszone w ramach podwykonawstwa istnieją limity określone w Regulaminie konkursu.
  1. Pozostałe koszty operacyjne (kategoria Op) – m.in. koszty aparatury naukowo-badawczej, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań tj. surowców, półproduktów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych, elementów służących do budowy prototypu i na stałe w nim zamontowanych, koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej, koszty promocji projektu, koszty usług doradczych i usług równorzędnych, koszty usług obcych (napraw, usług transportowych itp.), koszty amortyzacji budynków oraz dzierżawy gruntów.

Ponadto w projekcie można rozliczać koszty pośrednie (kategoria O) – w ramach kosztów pośrednich można sfinansować wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu, które nie wpisują się w 3 powyższe kategorie m.in. koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projekt, koszty utrzymania infrastruktury (np. koszty mediów), koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego i technicznego.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% całkowitej sumy kosztów kwalifikowanych w przypadku wnioskodawców samodzielnych (tj. nierealizujących projektu w konsorcjum).Trochę inaczej sytuacja będzie wyglądać w projektach realizowanych w konsorcjum. Dla przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum limit również będzie wynosił 50%, ale będzie liczony nie od całkowitego budżetu projektu, lecz wyłącznie od kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Jednostki naukowe, które zdecydują się na stworzenie konsorcjum będą mogły korzystać ze znacznie niższego limitu i mniej prac zlecać na zewnątrz – wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie będzie mogła przekroczyć 10% ich części budżetu.

Pełny katalog wydatków do dofinansowania znajduje się w Przewodniku kwalifikowalności kosztów stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej.

Ile można zyskać?

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 8 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN

Intensywność pomocy jest zależna od statusu przedsiębiorstwa i rodzaju realizowanych prac badawczo-rozwojowych i przedstawia się jak w tabeli poniżej.

Pomoc publiczna w zależności od rodzaju prac B+R i statusu przedsiębiorstwa

Jednostki naukowe są zawsze dofinansowane w 100%, pod warunkiem, że projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Czego dotyczy skuteczna współpraca w ramach premii?

Aby skorzystać z max. intensywności dofinansowania uwzględniającej premię wymagane jest wykazanie współpracy pomiędzy:

  • przedsiębiorstwami, z których co najmniej jeden jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, z wyłączeniem współpracy o charakterze międzynarodowym, lub
  • przedsiębiorstwem i co najmniej jedną jednostką naukową, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania rezultatu projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

TERMIN NABORU W RAMACH PROGRAMU NEON

W 2024 roku zaplanowano dwa nowe nabory w ramach Programu NEON, tj. NEON III oraz NEON IV. Uruchomienie obu naborów ma nastąpić w II kw. 2024 r. Wraz z pojawieniem się szczegółowych informacji o nowych naborach oraz ich zakresach tematycznych opublikujemy dane nabory w oddzielnych nowych dotacjach oraz poinformujemy Was o ich uruchomieniu. Zachęcamy do obserwowania naszej strony na bieżąco.

Daty dla dotacji NEON III i NEON IV podaliśmy na stronie poglądowo.

Poniżej znajduje się link do archiwalnego naboru wniosków w ramach dotacji NEON II.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Projekty modułowe – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 06.03.2024
Pozostało 2 dni
Wielkość dotacji
10 000 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na projekty modułowe dla przedsiębiorstw MŚP z województwa Mazowieckiego, z czego obowiązkowa jest realizacja modułu B+R, który musi prowadzić do wdrożenia wyników B+R w działalności gospodarczej (pod warunkiem pozytywnego wyniku prac B+R). Efektem projektu B+R powinno być innowacyjne rozwiązanie możliwe do wykorzystania gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa również będą mogły wziąć udział w konkursie pod warunkiem współpracy z przedsiębiorstwami MŚP.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1)

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
uzależnione od modułów wybranych do realizacji
Ścieżka SMART to jedna z najatrakcyjniejszych dotacji na lata 2021-2027 i szansa na dofinansowanie kompleksowych projektów inwestycyjnych. Ścieżka SMART to działanie dostępne w ramach programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W ramach tej dotacji przedsiębiorcy mogą realizować projekty modułowe i finansować wiele kategorii kosztów.
Dowiedz się więcej

Ścieżka SMART (FENG 1.1) – konsorcja

Nabór do 08.03.2024
Pozostało 4 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Ścieżka SMART to dotacja, która obejmuje wsparciem realizację projektów modułowych w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej. Nabór dedykowany jest konsorcjom. Dostępne moduły obejmują moduły obligatoryjne takie jak moduł B+R oraz wdrożenie innowacji oraz moduły fakultatywne takie jak infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz kompetencje.
Dowiedz się więcej

EIC Accelerator

Nabór do 13.03.2024
Pozostało 9 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas