Badania i rozwój

NEON II - Przemysł 4.0

II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
8 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
22.12.2022
Start składania wniosków
27.01.2023
Koniec składania wniosków
31.03.2023

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców i jednostek naukowych, jak również ich konsorcjów (tj. konsorcja naukowe, przemysłowe, naukowo-przemysłowe). W przypadku konsorcjum naukowo-przemysłowego Liderem może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Konsorcjum może tworzyć max. 5 podmiotów.

Co można dofinansować?

Przemysł 4.0 to temat drugiego konkursu realizowanego w ramach programu NEON w 2022 roku. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Środki finansowe są przekazywane przez PKN ORLEN i można je przeznaczyć na realizację badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Celem głównym konkursu jest rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Zakres tematyczny

Projekty muszą wpisywać się w zakres tematyczny konkursu, którym tym razem jest Przemysł 4.0. Zagadnienie to obejmuje następujące tematy:

1.1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.

1.2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozjogennych w strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).

1.3.Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

Co można dofinansować?

W konkursie można dofinansować 3 główne kategorie kosztów:

  1. Wynagrodzenia (kategoria W) – koszty wynagrodzeń kadry naukowo-badawczej (koszty brutto brutto tj. uwzględniające pozapłacowe koszty pracodawcy);
  1. Podwykonawstwo (kategoria E) – usługi merytoryczne zewnętrzne (np. badania w certyfikowanym laboratorium); za podwykonawstwo nie uznaje się usług pomocniczych niezbędnych do wykonania zadań w projekcie typu usług księgowe; koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów ogólnych (kategoria O) projektu; na koszty podnoszone w ramach podwykonawstwa istnieją limity określone w Regulaminie konkursu.
  1. Pozostałe koszty operacyjne (kategoria Op) – m.in. koszty aparatury naukowo-badawczej, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań tj. surowców, półproduktów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych, elementów służących do budowy prototypu i na stałe w nim zamontowanych, koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej, koszty promocji projektu, koszty usług doradczych i usług równorzędnych, koszty usług obcych (napraw, usług transportowych itp.), koszty amortyzacji budynków oraz dzierżawy gruntów.

Ponadto w projekcie można rozliczać koszty pośrednie (kategoria O) – w ramach kosztów pośrednich można sfinansować wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu, które nie wpisują się w 3 powyższe kategorie m.in. koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projekt, koszty utrzymania infrastruktury (np. koszty mediów), koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego i technicznego.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% całkowitej sumy kosztów kwalifikowanych w przypadku wnioskodawców samodzielnych (tj. nierealizujących projektu w konsorcjum).Trochę inaczej sytuacja będzie wyglądać w projektach realizowanych w konsorcjum. Dla przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum limit również będzie wynosił 50%, ale będzie liczony nie od całkowitego budżetu projektu, lecz wyłącznie od kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Jednostki naukowe, które zdecydują się na stworzenie konsorcjum będą mogły korzystać ze znacznie niższego limitu i mniej prac zlecać na zewnątrz – wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie będzie mogła przekroczyć 10% ich części budżetu.

Pełny katalog wydatków do dofinansowania znajduje się w Przewodniku kwalifikowalności kosztów stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej.

Ile można zyskać?

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 8 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN

Intensywność pomocy jest zależna od statusu przedsiębiorstwa i rodzaju realizowanych prac badawczo-rozwojowych i przedstawia się jak w tabeli poniżej.

Pomoc publiczna w zależności od rodzaju prac B+R i statusu przedsiębiorstwa

Jednostki naukowe są zawsze dofinansowane w 100%, pod warunkiem, że projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Czego dotyczy skuteczna współpraca w ramach premii?

Aby skorzystać z max. intensywności dofinansowania uwzględniającej premię wymagane jest wykazanie współpracy pomiędzy:

  • przedsiębiorstwami, z których co najmniej jeden jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, z wyłączeniem współpracy o charakterze międzynarodowym, lub
  • przedsiębiorstwem i co najmniej jedną jednostką naukową, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania rezultatu projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

EIC Accelerator

Nabór do 04.10.2023
Dziś koniec składania wniosków
Wielkość dotacji
2 500 000,00 EUR
Konkurs EIC Accelerator jest zorientowany na wsparcie projektów mających przełomowe znaczenie i innowacyjny charakter oraz potencjał do ekspansji, które jednocześnie cechują się wysokim poziomem ryzyka, co utrudnia pozyskanie zewnętrznego finansowania od prywatnych inwestorów. W ramach instrumentu EIC Accelerator można ubiegać się o wsparcie mieszane złożone z dwóch elementów tj. grantu (bezzwrotnej dotacji na prowadzenie prac B+R) oraz komponentu inwestycyjnego (finansowanie kapitałowe).
Dowiedz się więcej

Transformacja cyfrowa MŚP – Cyfryzacja lubelskich MŚP – FE dla Lubelskiego (2.4)

Nabór do 12.10.2023
Pozostało 8 dni
Wielkość dotacji
800 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na transformację cyfrową MŚP z woj. Lubelskiego. Sfinansować będzie można m.in. cyfryzację przedsiębiorstw, wprowadzanie produktów i usług opartych na TIK, a także rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nabór startuje 4 września 2023 r.
Dowiedz się więcej

Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem – Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – FE dla Małopolski (1.1)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zależne od rodzaju projektu
Przedsiębiorcy w ramach dotacji Projekty kompleksowe obejmujące prace B+R z wdrożeniem - Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw - FE dla Małopolski (1.1) będą mogli skorzystać z dofinansowania na projekty kompleksowe obejmujące komponent prac B+R oraz wdrożenia ich wyników w przedsiębiorstwie. Wsparcie w ramach komponentu prac B+R udzielane będzie w formie dotacji, natomiast na komponent wdrożeniowy przewidziano wsparcie w formie dotacji warunkowej. Konkurs startuje 31 lipca 2023 roku.
Dowiedz się więcej

Projekty IPCEI (FENG 2.10)

Nabór do 17.10.2023
Pozostało 13 dni
Wielkość dotacji
zostanie podane względem decyzji Komisji Europejskiej
Działanie ma na celu finansowanie projektów polskich przedsiębiorstw biorących udział w realizacji Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania (tzw. projektów IPCEI).
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas