Badania i rozwój

NEON II - Przemysł 4.0

II konkurs programu NEON skupia się na finansowaniu prac badawczo-rozwojowych dotyczących obszaru Przemysłu 4.0 i sztucznej inteligencji. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców, jednostek naukowych jak również ich konsorcjów. Koszty kwalifikowane obejmują koszty wynagrodzeń, podwykonawstwa, czy koszty operacyjne takie jak zakup aparatury badawczo-naukowej oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia badań. Projekty muszą się wpisywać w określony w Regulaminie zakres tematyczny.
Poznaj szczegóły
Lokalizacja
Maksymalne dofinansowanie
8 000 000,00 PLN
Program operacyjny
Terminy dotacji
Ogłoszenie dotacji
Start składania wniosków
27.01.2023
01.04.2024
Koniec składania wniosków
31.03.2023
30.06.2024
Pokaż kolejne terminy

Dla kogo?

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców i jednostek naukowych, jak również ich konsorcjów (tj. konsorcja naukowe, przemysłowe, naukowo-przemysłowe). W przypadku konsorcjum naukowo-przemysłowego Liderem może być wyłącznie przedsiębiorstwo. Konsorcjum może tworzyć max. 5 podmiotów.

Co można dofinansować?

Przemysł 4.0 to temat drugiego konkursu realizowanego w ramach programu NEON w 2023 roku. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Środki finansowe są przekazywane przez PKN ORLEN i można je przeznaczyć na realizację badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Celem głównym konkursu jest rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Zakres tematyczny

Projekty muszą wpisywać się w zakres tematyczny konkursu, którym tym razem jest Przemysł 4.0. Zagadnienie to obejmuje następujące tematy:

1.1. Aplikacja do monitorowania i predykcji korozji na instalacjach przemysłowych branży rafineryjno-petrochemicznej zawierająca moduły machine learning.

1.2. Innowacyjne urządzenie/system do monitorowania czynników korozjogennych w strumieniach węglowodorowych oraz wodnych w czasie rzeczywistym (online), w tym zawartości związków i pierwiastków wpływających na przyspieszenie korozji oraz detekcja – wraz z lokalizacją w obrębie instalacji – i monitoring szybkości różnych rodzajów korozji (równomiernej, wżerowej, naprężeniowej, wodorowej, podosadowej, siarczkowej oraz spowodowanej przez kwasy naftenowe).

1.3.Telemetryczny system centralnego nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania ochrony katodowej zbiorników podziemnych wraz z mapą interaktywną zdarzeń awaryjnych.

Co można dofinansować?

W konkursie można dofinansować 3 główne kategorie kosztów:

  1. Wynagrodzenia (kategoria W) – koszty wynagrodzeń kadry naukowo-badawczej (koszty brutto brutto tj. uwzględniające pozapłacowe koszty pracodawcy);
  1. Podwykonawstwo (kategoria E) – usługi merytoryczne zewnętrzne (np. badania w certyfikowanym laboratorium); za podwykonawstwo nie uznaje się usług pomocniczych niezbędnych do wykonania zadań w projekcie typu usług księgowe; koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów ogólnych (kategoria O) projektu; na koszty podnoszone w ramach podwykonawstwa istnieją limity określone w Regulaminie konkursu.
  1. Pozostałe koszty operacyjne (kategoria Op) – m.in. koszty aparatury naukowo-badawczej, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań tj. surowców, półproduktów, odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, utrzymania linii technologicznych czy instalacji doświadczalnych, elementów służących do budowy prototypu i na stałe w nim zamontowanych, koszty szkoleń związanych z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej, koszty promocji projektu, koszty usług doradczych i usług równorzędnych, koszty usług obcych (napraw, usług transportowych itp.), koszty amortyzacji budynków oraz dzierżawy gruntów.

Ponadto w projekcie można rozliczać koszty pośrednie (kategoria O) – w ramach kosztów pośrednich można sfinansować wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu, które nie wpisują się w 3 powyższe kategorie m.in. koszty wynajmu lub utrzymania budynków, koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projekt, koszty utrzymania infrastruktury (np. koszty mediów), koszty wynagrodzeń personelu zarządzającego, administracyjnego i technicznego.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% całkowitej sumy kosztów kwalifikowanych w przypadku wnioskodawców samodzielnych (tj. nierealizujących projektu w konsorcjum).Trochę inaczej sytuacja będzie wyglądać w projektach realizowanych w konsorcjum. Dla przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum limit również będzie wynosił 50%, ale będzie liczony nie od całkowitego budżetu projektu, lecz wyłącznie od kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Jednostki naukowe, które zdecydują się na stworzenie konsorcjum będą mogły korzystać ze znacznie niższego limitu i mniej prac zlecać na zewnątrz – wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie będzie mogła przekroczyć 10% ich części budżetu.

Pełny katalog wydatków do dofinansowania znajduje się w Przewodniku kwalifikowalności kosztów stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej.

Ile można zyskać?

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 8 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln PLN

Intensywność pomocy jest zależna od statusu przedsiębiorstwa i rodzaju realizowanych prac badawczo-rozwojowych i przedstawia się jak w tabeli poniżej.

Pomoc publiczna w zależności od rodzaju prac B+R i statusu przedsiębiorstwa

Jednostki naukowe są zawsze dofinansowane w 100%, pod warunkiem, że projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Czego dotyczy skuteczna współpraca w ramach premii?

Aby skorzystać z max. intensywności dofinansowania uwzględniającej premię wymagane jest wykazanie współpracy pomiędzy:

  • przedsiębiorstwami, z których co najmniej jeden jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, z wyłączeniem współpracy o charakterze międzynarodowym, lub
  • przedsiębiorstwem i co najmniej jedną jednostką naukową, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania rezultatu projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

TERMIN NABORU W RAMACH PROGRAMU NEON

W 2024 roku zaplanowano dwa nowe nabory w ramach Programu NEON, tj. NEON III oraz NEON IV. Uruchomienie obu naborów ma nastąpić w II kw. 2024 r. Start i koniec naboru wniosków podaliśmy poglądowo. Wraz z pojawieniem się szczegółowych informacji o nowych naborach oraz ich zakresach tematycznych opublikujemy dane nabory w oddzielnych nowych dotacjach oraz poinformujemy Was o ich uruchomieniu. Zachęcamy do obserwowania naszej strony na bieżąco.

Daty dla dotacji NEON III i NEON IV podaliśmy na stronie poglądowo.

Poniżej znajduje się link do archiwalnego naboru wniosków w ramach dotacji NEON II.

Dokumentacja konkursu

Zapytaj eksperta
Podobne dotacje

Działalność badawczo-rozwojowa oraz rozwój infrastruktury B+R – Rozwój regionalnego potencjału B+R – FE dla Podlaskiego (1.1)

Nabór do 26.06.2024
Pozostało 1 dni
Wielkość dotacji
w zależności od rodzaju projektu
Dotacja przeznaczona jest na rozwój i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na przeprowadzeniu oraz wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych wraz z możliwością dofinansowania inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową. W ramach działania można realizować typy projektu 1a - działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów oraz 1b - rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednego lub obu typów projektu łącznie. Dla dotacji przewidziano realizację czterech naborów.
Dowiedz się więcej

Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4)

Nabór do 02.07.2024
Pozostało 7 dni
Wielkość dotacji
3 000 000,00 PLN
Dotacja Wzornictwo w MŚP (FEPW 1.4) zakłada kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania wzornictwa. Koszty kwalifikowane obejmują przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej, gdzie w efekcie w przedsiębiorstwie zostanie wdrożona innowacja oraz inne zmiany prowadzące do szeregu usprawnień w zarządzaniu firmą. Dotacja obejmuje komponent doradczy oraz komponent wdrożeniowy.
Dowiedz się więcej

Infrastruktura B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 05.07.2024
Pozostało 10 dni
Wielkość dotacji
2 500 000,00 PLN
Konkurs obejmuje wsparcie na infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw z województwa Mazowieckiego. Sfinansować będzie można m.in. sprzęt, technologię oraz prace budowlane niezbędne do tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Start naboru: 27 maja 2024 r.
Dowiedz się więcej

Projekty B+R – Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw – FE dla Mazowieckiego (1.1)

Nabór do 17.07.2024
Pozostało 22 dni
Wielkość dotacji
5 000 000,00 PLN
Dotacja Projekty B+R - Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw - FE dla Mazowieckiego (1.1) obejmuje wsparciem przedsiębiorstwa MŚP w realizacji projektów badawczo-rozwojowych wzmacniających ich zdolności badawcze i innowacyjne. Przewidziano również udział dużych przedsiębiorstw pod warunkiem ich współpracy z firmami sektora MŚP. Nabór wniosków startuje 12 kwietnia 2024 r.
Dowiedz się więcej
Masz pytania?
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość
Zadzwoń do nas
Napisz do nas